Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAYIS 2008 CUMA 10 1 MAYIS Başkenttegeıgin 1Mayıs Ankara Sıhhiye'deki mitingde önce polisle Halkevleri ve TMMOB üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Ardından ÖDP'lileri coplayan polis, emekçilerin üzerine çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombası attı. ZEYNEPŞAHİN ANKARA - 1 Mayıs lşçi Bayra- mı, dün başkentte Tandoğan ve Sıh- hiye meydanlannda gerçekleştirilen mitinglerle kutlandı. Sıhhiye'deki mi- ting gergin başlarken polis emekçi- lere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazeteciler de gazdan etkilenirken özellikle çocuklar korkulu anlar ya- şadı. Başkentteki 1 Mayıs kutlama- lan kapsamında, iki ayn meydanda miting düzenlendi. llk olarak Hak-lş Konfederasyonu Genel Başkanı Sa- lim Uslu başkanlığında, tulumlu iş- çilerin yer aldığı kalabalık bir heyet- le Anıtİcabir ziyaret edildi. Ardından yurt genelinden gelen Hak-lş üyele- rinin katılımıyla, Tandoğaıı Meyda- nı'nda "Barış ve demokrasi şimdi" sloganlı nıiting gerçekleştirdi. Mi- tingde konuşmacılardan birinin tür- banlı olması dikkat çekerken, bazı AKP'li milletvekilleri de mitinge destek verdi. Hak-tş Başkanı Salim Uslu, "Biz kaos için değil dayanış- ma için Tandoğan Meydanı'nda- yız. Önemli olan 1 Mayıs'larda ve- rilecek mesajların içeriği, gücü- dür" diyerek Taksim'de kutlanıa yap- mak isteyen sendikalan eleştirdı. BÜYÜK MİTİNG SIHHİYE'DE On binlerin katıldığı Sıhhiye'deki miting ise öğle saatlerinde Ulus'taki Opera binasının önünde toplanılma- sıyla başladı. Buradan Sıhhiye Mey- danı'na doğru alkışlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen emekçiler, polis kontrol noktalannda arandıktan Gergin başlayan Sıhhiye'deki 1 Mayıs kutlamasında polis emekçilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. ÖDP'lileri copladı. (Fotoğraflar: NECATl SAVAŞ) sonra alana girdi. Halkevleri ve TMMOB üyeleri ile polis arasında alana girişte gerginlik yaşandı. Bura- da sloganlarla oturma eylcmi yaparak polisi protesto eden Halkevleri ve TMMOB üyeleri daha sonra alana girdi. Ancak bir süre sonra yeni bir ger- ginlik yaşandı. Bu kcz ÖDP ile polis arasında yaşanan gerginlik kısa süre- de sopalı kavgaya döndü. Polis emek- çilerin üzerine çok sayıda göz yaşar- tıcı gaz bombası attı. Dakikalarca sü- ren gerginlik güçlükle yatıştınlırken birçok emckçi gazdan ve arbededen etkilendi, yaralananlar oldu. Yaralananlar arasındabasın mensup- lan da vardı. Gerginlik Sıhhiye Mey- danı'nı biranda savaş alanına çevirir- ken ÖDP'lilerin alana girmesinin ar- dından gelen sol gruplar ile polis ara- sında da gerginlik yaşandı. Olaylar sırasında Sılıhiye Köprüsü altındaki bariyerler kınldı. Gergınliğin yatışma- sının ardından mitinge geçildi. Mitinge Türk-lş'e bağlı sendika- lar, KESK'e bağlı sendikalar, KESK Ankara Şubeler Platfomıu, TMMOB, Mülkiyeliler Biıliği, Ankara Sanat Tiyatrosu. CHP, SHP, EMEP, ÖDP, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağ- daş Gazeteciler Derneği, Öğrenci Vclilcri Derneği, MKE Fişek işçile- ri, Kızılırnıak Yerel Denıekler Fede- rasyonu ile birçok sivil toplunı örgü- rü ve siyasi partiler katıldı. CHP mil- letvekilleri Cevdet Selvi, Oğuz Oyan, Zekeriya Akıncı, Malik Ej- der Özdemir, DTP milletvekilleri Pervin Buldan, Hamit Geylani, Nuri Yaman ve SHP Genel Başka- nı Murat Karayalçın'ın da katıldı- ğı mitingte çok sayıda öğrenci de yer aldı. Mitingde konuşan KESK Eği- tim ve Örgütlenme Sekreteri Fevzi Ayber 1 Mayıs sayesinde, AKP hü- kümetinin emekçilere, demokrasi- ye, özgürlüklere yönelik tahammül- süz ve antidemokratik tavnnın en açık biçimiyle ortaya serildiğini kay- detti. AKP'nin özgürlük ve demok- rasiyi yalnızca kendi çıkarları söz konusu olduğunda aklına getirdiği- nin görüldüğünü ifade eden Ayber, "Açığa çıkan AKP'nin karanlığı- dır, baskıcıbğıdır, AKP'nin emek düşmanhğıdır. İstanbul'da olan fa- şizmdir. Konu türban olduğunda özgürlük sevdalısı kesilenler, konu kapatma davası olduğunda demok- rasi havarisi kesilenler, konu 1 Ma- yıs olduğunda, konu emekçiler ol- duğunda taş kesümektedir" dedi. Konuşmalann ardından verilen konservebirlik- teçekilenhalay- larla miting sona erdi. POLÎS TERÖRÜ DIŞ BASINDA YANKIBULDU Dünya medyasının gündemi IstanbulUu Dış Haberler Servisi -1 Mayıs lş- çi Bayramı dünya genelinde şiddetten uzak kitlesel kutlamalara ve yürüyüş- lere sahne olurken İstanbul'da esen "polis terörü" yabancı ajanslann ulus- lararası güne ilişkin haberlerinin ilk sı- rasında yer aldı. Fransız AFP ajansı, dün- yadaki 1 Mayıs kutlaınalanna ilişkin ha- beriııi, istanbul'da polisin Taksim Mey- danı'nda yürüyüş yapmak isteyen bin- lerce kişiye biber gazı, tazyildi su ve cop- la müdahale etmesinden görürken Ame- rikan AP ve tngiliz Reuters'm günde- Endonezya'dakitieler, "lş,Eşiuık,Yıyecek", "Diişük Fiyatlar, Şimdi" yazan pankart- larla sokaklara döküldüler. (AP) miııde de İstanbul'da yaşanan şiddet vardı. Başta Hollanda olmak üzere Av- rupa ülkelerindeki televizyon kanalla- n Istanbul'daki olaylan ilk haber ola- rak yayımladı. Hollandaresmi kanalın- da, "1 Mayıs uluslararası işçi bayra- mı, işçiler, sosyalistler ve küreselleş- me karşıtları için protesto günüdür. Bu protestolar da genellikle çatış- maya dönüşür. Tıpkı bu yıl Istan- bul'da olduğu gibi", "İstanbul'da ka- os. Taksim Meydanı, sendikalara ya- saklandı" denildi. DÜNYADA 1 MAYIS KUTLAMALARI Dünyada bu yılki 1 Mayıs yürüyüş- lerine başta Asya ülkelerinde olnıak üzere dünya genelinde yaşanan gıda fiyatlanndaki artış ve hayat pahalılığı- na ilişkin protestolar damgasını vur- du. Fransa'daCumhurbaşkanıNicolas Sarkozy Elysee Sarayı'nda gele- neksel olarak düzenlenen .1 Mayıs kutlamasına ev sahipliği yaptt. Fran- sız işçi sendikalannın yam stra öğ- rencilerin de başkcnt Paris sokakla- nndakiyürüyüşündehükümet pro- testo edildi. Bütün dünyaya dam- gasını vuran Paris 1968 öğrenci olay- lannın 40. yıldönünıü dolayısıyla, bu yılki kutlamalann daha coşkulu ol- duğu belirtildi. CHAVEZ İŞÇİLERİ SEVİNDİRDİ Venezüella Devlet Başkanı Hu- go Chavez ise enllasyonun yüksel- meye başladığı ülkcde 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde 30 arttınldığını açıkladı.Cha- vez, ülkenin en büyük çelik üretici- si Sidor'un kamulaştınlacağmı da söyledi. Hırvatislan Başbakanı Ivo Sanader ve Slovcnya Başbakanı Janez Jansa ise sınırda buluşarak "Sınır Tanımayan Sendikalar" adh yürüyüşe katılıp işçi sendikala- nna destek verdi. Almanya'nın çe- şitli kentlerinde işçi sendikalan li- dcrliğindeki yuriiyüşlerde maaşla- nn arttırılması çağnsı yapıldı. Yu- nanistan'm başkenti Atina'da Ko- münist Parti'nin gösterisinde "Güç Işçilerin Elinde" yazan pankartlar açıldı. 1 Mayıs, Avusturya'nın baş- kenti Viyana'da 100 bin kadar işçi ve mcmurun katıldığı törenle kutlandı. Rusya'da başta başkenti Moskova olmak üzere geniş katılımh yürüyüş- lergerçekleştırildi. Moskova'daki gös- teriye katılan yaklaşık 30 bin kişi ül- kedeki yüksek enflasyon ve hayat pa- halılığını protesto etti. Çin'de dc 1 Ma- yıs her yıl olduğu gibi ulusal tatil ola- rakkutlandı. Japonya'nın başkenti Tok- yo'da Irak' ın başkenti Bağdat'ta 1 Ma- yıs'ı kutlandı. ^ ; ^ > TfZ-K SENDİKASI Eyleme katılan yurttaşlar "lşte 1 Mayıs alanlardayız" sloganı atnlar. (OZAN YAYMAN, EMRE DÖKER) 'Izmir'den Taksim'e selam' İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Emekçiler, 1 Ma- yıs İşçi Bayramı'nı "tz- mir'den Taksim'e selanı ol- sun" pankartı altında kutladı. Yaklaşık 20 bin kişi Gündoğ- du Alanı'nda toplanarak de- mokrasi ve banş için müca- delenin devam edeceğini vur- guladı. Cumhuriyet Ala- nı'nda toplanan gruplar, po- lislerin yoğun üst aramasını aşarak Gündoğdu Alanı'na geldi. Eyleme katılan yurttaş- lar, "Kurtuluş Savaşı ayak- takınııyla kazanıldı", "lz- mir AKP'ye mezar olacak" pankartlan taşıdı. Bir saat ge- cikmeli olarak alana gelen emekçiler, DTP'lilerin "Apo'nun askerleriyiz", "tntikam", "Apo'ya özgür- lük" sloganlanyla provokas- yonlanna kulak asmadı. Et- kinlik Istiklal Marşı ve 1 Ma- yıs şarkısıyla başladı. Izmir Büyükşehîr Belediye Başka- nı A/.iz Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Du- rak, Konak Belediye Başka- nı Muzafler Tunçağ'ın yanı sıra CHP Izmir milletvekille- ri Mehmet Ali Susam vc Selçuk Ayhan da alanda emekçi- leri yalnız bı- rakmadı. Koca- oğlu, platforma çıkarak DİSK şapkası taktı ve 1 Mayıs şarkısına eş- liketti. "Bizçocuk- larınııza onurlu bir gelecek bırakacağız, ya sk?", "tşte 1 Mayıs alanlardayız" slogan- lannın atıldığı etkinlik olay- sız sona erdi. Adana'da 40 kişi gözaltında Adana binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kııtlanıalaı ı sonrası çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. (FotoğrafAA) Yurt Haberleri Servisi - 1 Mayıs yurt gene- linde düzenlenen çeşitli etkinlıklerle kutlandı. Adana'da çıkan olaylarda 40 kişi gözaltına alındı. Adana'da binlerce emekçi hak gasplan- na tepki göstenp AKP iktidarını protesto etti. Türk-lş, DtSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağnsıyla Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önünde toplanan emekçiler Uğur Mumcu Mey- danı'na dek yürüdü. CHP, DSP, SHP, EMEP, ÖDP ve DTP gibi siyasi partilerle sosyalist dergi çevreleri ve bazı sivil toplum kuruluşlan- nm da destek verdiği kutlamaya DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ile DTP Van Mil- letvekili Özdal Üçer de katıldı. Mitingin ardın- dan alandan sloganlarla aynlmak isteyen Hal- kevleri Adana Şubesi mensubu grubu polis uyardı. Cıkan olaylarda Cevik Kuvvet Şube Müdürü Duran Özfen ile bazı polis ve gösteri- cilerin hafif şckilde yaralandığı olaylann ardın- dan 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 1 Mayıs, Diyarbakır, Mersin, Tunceli, Hakkâri ve Gaziantep'te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Eczacıbaşı, Koç, SanayiveAB... 29 Nisan 2008 akşamı kanallardan birinde Bü- lent Eczacıbaşı konuk olmuştu. Birkaç daki- kasını izlediğim konuşmasında, yaklaşık ola- rak şunları söyledi; "Turgut Özal başbakan ikeri TÜSİAD'ın toplantısma katılmıştı. Ben, yaptığım konuşmada Türkiye için sanayileşme stratejisine ihtiyaç olduğunu anlattım.Toplantı bittikten sonra çıkışta Turgut özal yanındakile- re, şu genç işadamları da kafalarına sosyalist planlamayı takmışlar diye yakınıyordu." "Plan yok pilav var" diyerek 1978'de Ameri- ka'hın piyasaya sürdüğü "VVashington Uzlaş- ması'm"(*) Türkiye'ye 24 Ocak 1980'de ithal eden Özal ülkeyi pirinçsiz bıraktı, sanayi geriledi. Ayakta durabilenler, fason taşeronlar olarak, Ba- tı tekellerinin denetimine girdiler. Ertesi gün 30 Nisan 2008 sabahı Cumhuri- yet gazetesini açtığımda beni hiç şaşırtmayan bir haberle karşılaştım. Birinci sayfadan baş- layan açıklama, Mustafa Koç'un Gümrük Bir- liği'nden yakınışını anlatıyordu. - Koç'a göre Türkiye'nin eli kolu bağlanmış- tı, kararı başkaları veriyor biz uyguluyorduk. Gümrük Birliği hataydı. - Türk sanayisi bundan büyük zarar görmüş- tü ve görmeye devam ediyordu. Mustafa Koç'un yana yakıla anlattığı Güm- rük Birliği'ne tek yanlı Türkiye'nin bağlanma- ması gerektiğini o tarihlerde biz bütün ayrıntı- ları ile herkese anlatmıştık. - Başbakan Tansu Çiller'e, Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'a 25 Şubat 1995'te, Said Ha- lim Paşa yalısında 2 saat dil döktüm. Ama on- ların önünde Richard Holbrooke'un notu var- dı. n - Cumhurbaşkanı Demirel'e 12 sayfalık ra- por sundum, yanıt bile gelmedi, görmezlikten gelmişti. - 60 akademisyen ortak deklarasyon yayım- ladık, "Bu bir sömürge belgesidir" dedik. Med- yada yankı buldu ama oligarşi ilgilenmedi. - Devlet Planlama Teşkilatı rapor yayımladı (***). "Tam üye olmayan ülke, AB'nin gümrükyü- kümlülüğü altına giremez, bu egemenliğin tek yanlı devri olur" görüşü savunuluyordu. - Refah Partisi milletvekili Abdullah Gül 8 Mart 1995'te TBMM'de zehir zemberek bir konuş- ma yaptı. Özetle, "Gümrük Birliği ile Türkiye'yi ABye tekyanlı bağlayanlar bizi arka bahçede- kiköpekkulübesine sokuyorlar" dedi, benim gö- rüşlerimi savundu. Aynı kişi AKP hükümetin- de, 2004 ve 2005 anlaşmalarına imza atıyor- du. Içimizdeki oligarşi, "Türkiye'yiBatı kapitaliz- minin sömürgesi yapacak anlaşmalan" bile bi- le imzaladı. Torunu Mustafa Koç'un bugünkü yakınmalarını ben yıllar önce, daha 1979'da dedesi merhum Vehbi Koç'a anlatmıştım. Da- vet ondan gelmişti. Türk sanayisinin AB (AET) üzeHnden çökertileceğini daha o günlerde, "Katma Protokol" tek yanlı işletilmeye başla- yınca anlamıştık. Vehbi Koç beyanat vererek ikazını yaptı(****). Ve Aydın-Nazilli hattT 28 Nisan 2008'de Adnan Menderes Ünlver- sitesi'nde konferans verdim. Aydın'da, Ispan- yollara satılan Aydın Tekstil Fabrikası'nın yıkı- lışını gördüm. Ispanyol şirket orayı alışveriş merkezi, yani ithalat merkezi yapacakmış. AB'ye tek yanlı bağlanmanın sonucu bu. Aydın Teks- til kapanıyor, işçisi ve mühendisi işsiz kalıyor. Yeni patronu Ispanyol ve Fransız işçileri ve mü- hendisleri zenginleştirmek için dışarıdan mal ge- tirecek kuşkusuz. Üniversitede biröğretim üyesi Nazilli Basma Fabrikası üzerine araştırma yapıyordu. Kitap ya- kında yayımlanacak. - Nazilli Bez Fabrikası (Kombinasi), bütünleş- miş bir tesismiş. Orada yalnız bez üretilme- miş, Cumhuriyetin örnek insanları da hayat bulmuşlar. - Nazilli Bez Kombinası'nın sosyal tesisleri var- mış. Nazilli insanı orada piyanoyu görmüş, din- lemlş. Kitaplar varmış, onları okumuş. Fabrika uyahışın simgesi olmuş. - Sosyal tesislerde kadınlar, erkekler ulusal günlerde ve bayramlarda kutlamalar, balolar ya- parlarmış. Çocukları için çocukyuvalan kurulmuş. - Nazilli Bez Kombinası'nda bez üretilmemiş yalnızca, Cumhuriyetin uygar insanları ortaya çıkmış, çağdaş değerleri benimsemişler. Sonra birileri gelmiş, bu fabrika yılda kaç metre bez üretir, değmez, satın gitsin, artık her şey özelleştirilecek demiş. Bezin arkasındaki insanı görmemiş bu yaratıklar... Onlarsadece bezin piyasada ettiği parayı görmüşler. Bülent Eczacıbaşı, Mustafa Koç, Tansu Çiller, Abdullah Gül zincirindeki örtüşmeler, çe- lişkiler ve tepkiler... Demirel, Özal, Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Mehmet Şimşek hattındaki bütünleşmeler... Plan yok, strateji yok, insan yok... Ya ne var? AB'hin ve IMF'nin dedikleri var; her şeyi piya- saya terk etmek var. Kendi tarımını ve sanayisini tasfiye ederken pirinci, ipliği, mısırı, tekstili, mobilyayı, deriyi, demiryolu raylarını ithal etmek var. İthalat cen- neti bir ülke ayakta kalamaz, bunu anlamayan aptal değilse nedir? AKP ne diyor? Her şeyi piyasa, piyasayı da yabancılar belirlermiş. Bizim planımız, strate- jimiz olamazmış. Biz AB'nin, IMF'nin ve piya- sanln dediklerini yapmalıymışız... Okan Üniversitesi'nden dönerken Özer Er- tuna eski Sümerbank'ı, Ahmet Koç da Here- ke'yi öve öve anlatıyordu. Ben de onlara Na- zilli Basma Kombinası'ndan söz ettim. İnsan üretimle insan olur; planla, programla toplum gelişir... Plan yoksa pilav da yoktur... (*) Gümrük Birliği'nden AB'ye, sayfa 160- 162, Truva, 2007 ~ (**) Türkiye'nin Askersiz Işgali, sayfa 42-43, Truva, 2008 (***) Askeri Darbeden Sivil Darbeye, sayfa 165-170, Truva,2007 (****) Gümrük Birliği'nden AB'ye, sayfa 201- 204, Truva, 2007. www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog