Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmenı: lbrahim Yıldız • Yazıışlen Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray öz (Soruınlu) • Habcr Merkezi Müdürü: Hakan Kara lstihbarat: Cengiz Yıldınm.# Ekonomi: Ha- san Eriş • Dış Habcrler: Özgür Ulusov • Kültür: Egemen Berköz 0 Spor: Abdülka- dir Yücclman 0 Makaleler: Sami Karaören • Düzcltmc: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- gc: Edibe Bıığra Yayın Kumlu İllıaıı Si'lçuk (lfaşkaıı), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmcl Çctinkaya, Şiik- ran Soncr, İbralıim Vıldız, Orhan BUIMIII, Mustufa Balhay, Hakun Kara. Aııkara Temsılcısı: Mııslala Balbay Alalüı-k Bıılvan No: 125, Kat: 4, Ba- kaıılıklarTcl 4115020(7hat).Faks.4195027• IzmirTemsilcisi:ScrdarKı- nk,H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tcl: 4411220, Faks: 4418745 • Adaııa Tem- silcisi: Çelin Yigenoglu, Inonü Cd. 5 S. Aksoğan Iş H. Kat 1 Tel: 3631211, l ; aks: 3631215 • Anlalya Temsılcısı: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- daııı Yılüı/ Aparuranı 15 Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 l-aks: U242 2430509 • Idarc Müdürü: llüseyiıı Gfircr 0 Mali Işler: Bü- lcnt Yencr • Sadş: Kazilct Kııza • Cumhunyct Rek- lam: Genel Mudüı- Özlem Ayden • Genel Mudür Yar- dimcisı: Na/ende Pal Tel: (0212)251 98 74 -75 /251 9881 -82Faks:(0212)251 9868 Rezervasyon:(0212) 343 72 74 l-aks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönelim Yeri: Yeni üün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş, Prof. Nurctlm Ma/har Öklcl Sk. No: 2. 34381 Şişli/tstsnbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Dogan Medya Tesisleri Hoşdeıe Yolu 34850 Esenyurt Istanbul Dagıtıın: YAYSAT Doğan Medya Tcsisleri Hoşdere 34850 F.senyurt Islaııbul 19MAYIS2008 Imsak: Güneş: 3.45 5.36 Ögle: Ikindı: 13.08 17 02 Akşanı: 20.28 Yatsı: 22.08 PRİM AFFI TARTIŞILIYOR AKP'nin yerelseçim yatırımı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Hükümet, 2006'da 5458 sayı- lı Yasa'yla getirilen prim affında "Bu defa son" dcmesine ve Ulus- lararası Para Fonu'na "Af olmaya- cak" sözü vernıesine karşm, yeni- den prim affi gctirdi. Hükümct'in Mcclis'ten önceki gün geçirdiği istihdam paketine ek- lenen önergelerle, prim borçlannda anaparanın 3 ay içinde ödenmesi du- rumunda gecikme faizinin yüzde 85' i, 12 aylık taksitler halinde öden- mesi durumunda yüzde 55'i, 24 aylık taksitle ödenmesi durumunda yüzde 30'u silinecek. Eski aftan ya- rarlanmasına karşın yükünılülük- lerine yerine getinneyenler, 6 ay içinde borçlannı lıesaplanacak faizle öderlerse yeııiden af kapsamına alı- nacak. Önerge gerekçelerinde, "Bu madde ile 5458 sayılı Kanun kap- samına giren borçlannı yeniden yapılandırdıkları halde bu yapı- landırmalan bozulmuş olan borç- luların, yapılandırmalarını de- vam ettirmelerinin sağlanması ve böylelikle Kurum alacaklarımn tahsili amaçlanmıştır" denilerck, uygulamanın "affın affı" haline dönüştüğü belgelendi. Alacak değişmiyor Hükümet'in 2006 yılında getirdiği SSK ve Bağ-Kur prim affı 22 Şu- bat'ta yasalaşmış, yasayla iki kuru- nıun toplam 22 milyar YTL'ye ula- şan prim alacaklan yeniden yapı- landınlarak, 60 aya kadar taksitle ödeme imkânı sunulmuştu. Hükü- met üyeleri söz konusu affin "bir defaya mahsus" olduğunu belirte- rek borçlulardan borçlannı kapat- malannı istemişlerdi. Aftan iste- dikleri sonucu aldığını ileri sürme- sine karşın, Hükümet, SSK ve Bağ- Kur'un toplam 45 milyar YTL'lik alacaklarının 23 milyar YTL'lik bölümünün yeniden yapılandınl- masmı içcren prim affına gitti. Hü- kümet'in, Nisan 2008 tarihinde IMF'ye gönderdiği niyet mektu- bunda, "Prim tahsilat teknikleri- ni güçlendirme ve modernize et- me çalışmaları sürmektedir. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Ku- rıımıı bünyesinde borç tahsilatı ile ilgilenmek üzere özel birimler kurulmuştur" ifadesine yer ver- nıesine karşın affa yöneldi. ESKİABD ELÇİSİPARRIS 'Erdoğan sözlerini tutmadı' NEW YORK (AA) - ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Mark Parris, Wall Street Journal gazete- sınde yayımlanan makalede, AKP hakkındaki davayla Türkiye'nin krize sürüklendiğini savuııdu. Parris, "Türk Mahkemeleri Hal- kın tradesine Saygı Dnymalı" başhklı nıakalesinde, davanın "stra- tejik öneme ve sınırsız potansiye- le sahip Türkiye'nin zaman kay- betmesine neden olacağı" görü- şünü dilc gctirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da seçimlerden önce verdiği sözlerin aksine lıareket etti- ğini kaydeden Parris, hükümetin ekonomik ve siyasi reformlar ile ye- ni anayasa hakkında taahhütlerini yerine getirmediğini yazdı. Mah- kemenin tavnnın, anayasaya göre si- yasi partilerin demokratik ve laik cumhuriyetin ilkelerini ihlal anla- mında lıaklı görülcbileccğini belir- ten Parris, bununla birlikte anaya- sanın askeri dönemden kalması ne- deniyle eleştirildiğine işaret etti. 'Dava kıize sürükledi' "ABD'nin ldlit müttefüderinden ve Ortadoğu'nun en önemli de- mokrasilerinden biri krize sü- rükleniyor" ifadcsini kullanan Par- ris, davanın Meclis ve bürokraside işlevsizlik, siyasi çalkalanma, dış ya- tırımcı güveninin azalması, ekono- mide yavaşlama ve AB üyelik sü- recinin zayıflaması gibi sonuçlar do- ğuracağını öne sürdü. Seçim ekonomisi zamanı• Baştarafı 1. Sayfada otonıobili olana ek vergilergetirenn, emlak vergisinde büyük artışlar ön- gören yasa çalışmasından vazgeçti. Uzmanlar bu gelişmeleri Merkez Bankası'nın belirlediği para politi- kasınm maliye politikasıyla destek- lenmediği yönünde yorumlarken fa- iz arûşlarının da yeterli olmayacağına işaret ediyorlar. 'Hayal kırıklığı yarattı' Enflasyonun yükseliş düzeyini sürdürnıesi nedeniyle son PPK top- lantısında, 22 ay aradan sonra faiz arttırımma gidilmişti. Mayıs ayı ba- şında açıklanan ve IMF ile stand- by'm devam ctmeyecek olması ne- deniyle yeni bir çıpa olarak sunulan "Orta Vadeli Mali Çerçeve"nin de değerlendirildiği "Turkish Bank Mayıs Ayı Ekonomik Raporu"nda, çerçeve programının hayal kınklığı yarattığı dile getirildi. Raporda, "Son derece afaki ra- kamlarla doldurulmuş olan prog- ramdan akılda kalan tek şey, sıkı maliye politikası izlenmesinin önemli olduğu bugünlerde faiz tlısı fazlanın 0.7 puan daha indi- rilmesi" denildi. Raporda, mali çer- çevede özelleştimıc gelirleri dahil toplam bütçe gelirlerinin milli geli- re oranının 2012 yılına kadar yüzde 21.5'ten 20.2'ye kadar azaltılacağı- nuı öngörüldüğü aıumsatılarak "Hiç- bir ülke böyle zavalh bir gelir beklenrisiyle kalıcı bir hamlc ger- çekleştirimez" ifadesi yer aldı. 'Üreten kaybediyor' Raporda aynca, faiz arttırımlan- nın sonuçları değerlendirilirken şu saptama ve uyan yer aldı: "Borç veren değil dc sürekli olarak borç alan bir merkez bankasının gecelik faizlcrdeki küçük deği- şikliklerle ekonomik akrivitcye fazla bir etki yapması beklen- memelidir. Ayrıca normal şart- larda ekonomik aktiviteyi kısıt- . rocno&H. »OMMfe &PATbflMVBOWHAMfc, Bh &OPb&fe 3A MEClb feMHblfl nOKOfl HA MV)KBHHb BV 1920-21 r r M 18S4-S8 C80MXl> nPEflKOBt SATIOPCÖKllBSb €R CORPS D APMF E WUSSE A SES Fft£R£S OUERRERS MORTS EN J * ı o « rov ponKDY ITPATOY ITOÎ r o n M£M»n SANONIM KAT»ÎO Rus Anıtı Çanakkale 'de açıldı 1917 devriminin ardından ülkesini terk edip Ça- nakkale'nin Gelibolu ilçesine yerleşen Rus Ça- ırnın "Bcyaz Ordusu"na mensup askerlerin anısına yaptırılan Rus Anıtı, önceki gün açıldı. Aralarında Çar döneminin zenginlerinin de bu- lunduğu Beyaz Rusların Gelibolu'ya yerleşmesi- nin ardından 1921 yılında yaptırılan, ancak 1949 yılındaki Çanakkale deprcmiyle yıkılan anıtın yerine 59 yil sonra yeniden yaptırılan anı- tın açılışına, Putin'in en yakın adamlarından bi- ri olarak bilinen Rus Ulusal Gurur Vakfı Onur- sal Konseyi Başkanı V.İ. Yakunin de katüdı. Tö- rende Türkiye ise Kültür ve Turizm Bakam IMiisleşarı İsmet Yılmaz tarafından temsil edildi. layarak talep kaynaklı fiyat ar- tışlarını azaltması beklenen faiz arttırımları, Türkiye'ye sıcak para girişine neden oluyor ve böylece ekonomi içindeki top- lam para arzını arttırıyor. Bu da iç talebi canlı tutmakta, yani ne- redeyse istcncnin tersi bir duru- ma neden olmaktadır. Bu sakat politika sonucunda isc kaybc- denler, yurtiçine ürctim yapan ve dövizle borçlanma imkânı kısıt- b olan üreticiler ve rekabetçi ko- numu sürdürebilmek adına reel ücrctleri sürekli baskılanan ça- lışanlar. Kazananlar ise ithalat- çılar olmaktadır.'" CHP LİDERİ BAYKAL: tktidarlar gelirgeçer ÇORUM (Cumhuriyet) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Tür- kiye'nin dcğişimin cşiğinde oldu- ğunu belirterek "Siyaset böyledir, demokrasi böyledir. Dünya kim- seye kalmamıştır. İktidar ebed müddet değildir. Dcvlet ebed müddettir, millet ebed müddetrir. lktidarlar gelir geçer. Şimdi böy- le bir geçiş döneminin içine girer gibiyiz" dedi. Çorum'un lskilip ilçesi Ferhatlı köyünde düzenlenen yayla şenlik- lerine katılan Baykal'a yurttaşlar yo- ğun ilgi gösterdi. Halkın sorunlan- nı çözmeye lıazır oldukJarını ifade eden Baykal şunlan söyledi: "İkti- dar geldiği gibi gidecek. Demok- rasi bu. İnşallah öyle bir değişim ortaya çıkarsa, yeni gelecek olan- lar da mületin derdini görmüş ola- rak, onların derdini çözmek için gayret göstereceklerdir." Atatürk'ün, milletle el ele verip bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu anlatan Baykal, "Demek ki o kadar karanlık günlerde bi- le bir çıkış yolu varmış, bu ıneın- leketin evlatları bu ülkenin önü- nü açabiliyormuş" dıye konuştu. AKP'Iîler yeni parti kuracak Reuters 'e açıklamalarda bulunan bir bakan, partinin kapatılacağı görüşünün pek çok bakan tarafından paylaşıldığını belirtirken bir AKPyöneticisi 'Yeniparti kuracağız' dedi Haber Merkezi - tngiliz Reu- ters Haber Ajansı, AKP yönetici- lerinin, Anayasa Mahkemesi'nin partiyi kapatmasını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak yönünde karar vermesini bekJedikJerini duyurdu. Ajansa göre, AKP'li bakan vc yetkililer partilerinin kapatılmasını bekle- meden iktidarlannı korumanm yollannı kunılacak "yeni bir partf'dc anyorlar. Ajansa konu- şan AKP'li bir bakanın, partinin kapatılacağı görüşünün pck çok bakan tarafından kabul gördüğünü belirterek, "AKP kapatılacak. Erdoğan ve bazı diğer üyelere de siyasi yasak gelmesi bekleni- yor. Bu görüş kabinedeki pek çok bakan tarafından paylaşılı- yor" dediği kaydedilen Reuters'e görc, AKP'li bir yönetici de "Yeni bir parti kuracağız" diyc- rek buııu doğruluyor. 'Partideki durunı karamsar' AKP'li üst düzey bir yetkilinin ise AKP'nin kapatılıp kapatılma- yacağına ilişkin parti içindeki du- rumu "karamsar" diye nitclcdiği aktanlıyor. Başbakan Erdoğan ve çok sayıda milletvekiline siyasi yasak gelmesi durumunda genel seçimlere gidileceği, "Partiyi yö- netecek iki numaralı adam oî- madığından" Erdoğan'ın seçim- lere bağımsız olarak katılacağı ve seçilince de başka bir adla yeni bir parti kurulacağının sinyallerinin verildiği ifade ediliyor. GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada gerekse kitap imzalatmaya gelenler arasında üni- versiteli gençlerin yanı sıra liselilerin de olması beni ayrıca mutlu etti. Uzun kuyruğa karşın bazılarına za- man ayırıp kısaca da olsa tanımaya çalıştım... Pırıl pırıl gençler, "Ne yapmamız gerekir, daha da- ha fazla bir şeyler yapmak istiyoruz" diyorlardı. On- lara şunu önerdim: "Bence en yurtsever insan, işini en iyi yapan in- sandır. Sizin için en önemli yurtseverlik göstergesi, önce derslerinizde başanlı olmanız ve kendinizi ye- tiştirmeniz. Bunun yanmda Cılkedeki ve dünyadaki ge- lişmelere karşı duyarlı olmanız..." 13 Mayıs Salı günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa- kültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun konu- ğuydum. öğretim üyeleri ve öğrenciler el ele vermiş, sevgi-saygı duyulacak bir heyecan yaratmış. Cıva gi- bi gençler, "Biz okulu bitirip doktor olacağız. Türki- ye ortalamasının üzerinde bir gelecek bizi bekliyor" dememişler, "Nasıl bir ülkede yaşıyoruz, bize düşen nedir" sorularına yanıt aramaya girişmişler. Hacettepe Tıp Ârnfisi'nden öyle bir enerjiyle aynldım ki, art arda 5 yazı yazabilirdim! 15 Mayıs Perşembe günü Büyük Kolej'de liselile- rin sorulan da, kendisini sadece hobilere kilitlemiş bir gençliğin gelmediğini gösteriyordu. ••• Gazi Üniversitesi Uluslararası llişkiler Bölümü'nde iki ay kadar önce katıldığım bir konferans sonrası ta- nıştığım gençlerle, Bilkent Üniversitesi'nden bir grup ortak bir çabada buluşmuş, gazetemize geldi- ler. Kafalarında şöyle bir düşünce var: "Yurtseverlik platformu kuralım!" Neden? Içlerinde en heyecanlıları Sühan: "Bizim en büyük ortak paydamız vatanımız. Vatan olmayınca ne yapabilirsiniz ki... Hepimiz bu duygu- da birleşebiliriz diye düşünüyorum..." Nasıl yapacaksınız? Sühan'ın tarifi şu: "Abi öyle biryöntem bulmalıyız ki, sokaktaki insan bize 'Bunlar anarşist mi' diye bakmasın, 'Aferin.. bun- lar okumuş yazmış çocuklar, bunlara memleket tes- lim edilir' diye baksın..." Gençlerle uzun uzun konuştuk... öteki üniversi- telerden de arkadaşlarıyla konuşmuşlar. Henüz ka- falarında oluşum halinde büyütmekte oldukları dü- şüncelerine öngördüklerinden çok destek bulmuş- lar... ••• Geçen hafta sonuna doğru, "19 Mayıs günü gençleriyazayım" planı yaparken bir duyuru aldım. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fa- kültesi'nde öğretim üyeliği yapan, dünyanın pek çok ülkesinde konserler veren genç piyanistimiz Hande Dalkılıç, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı baş lattığı coğrafyada "cumhuriyet konseıieri"veme prog- ramı yapmış. 19 Mayıs'ta Samsun, 20 Mayıs'ta Amasya, 23 Ma- yıs'ta Erzurum, 26 Mayıs'ta Sıvas... Almanya, Tunus, Fransa, Mısır, Ingiltere, Güney Af- rika, Isviçre, Italya, Bulgaristan, Polonya'da konserler vermiş olan Dalkılıç, 19 Mayıs'ı böyle selamlamak is- temiş... Ne güzel! Sayısını, toplam nüfusa oranını elbette veremem ama... Genç kuşakta Mustafa Kemal'i özümsemiş, güzel birdamarvar... ankcum@cumhuriyet.com.tr Danıştay'da 4 aday ANKARA (AA) - Sumru Çörtoğlu'nun yaş haddınden emekliye aynknasıyla boşalan Da- nıştay Başkanlığı için yann seçim yapılacak. Başkanlık için şu ana kadar Damştay 1. Daire- si Başkanı Yılmaz Çimen, 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, 3. Daire Başkanı Gürsoy Gönenç ve 7. Daire Başkanı Turgut Candan aday oldu. Danıştay Başkanı seçilebilmek için iiye sayısının salt çoğunluğu olan en az 48 üyenin oyunu almak gerekecek. Gizli oyla ger- çekleştirilecek scçimlcrdc ilk üç oylamada so- nuç alınamazsa, üçüncü turda en çok oyu alan 2 aday arasında dördüncü rur oylama yapıla- cak. Bu turdan da sonuç ahnıııazsa, seçim ye- niden aday gösterilcrek tekrarlanacak. • Baştarafı 2. Sayfada ra ordu komutanlan ile birlikte Anburnu cephesinde büyük bir taarruzla düşmanı de- nızc sürmeyi öngören bir plan yaptılar. Bu taarruzun başanya ulaşması için siper içi- ne gizlenerek, canını koruma kaygısına düşmemış taze kuvvetlere ihtiyaç olduğu düşünülerek Istanbul'dan gönderilen 2'nci Tümen cepheye sevk edildi. 16 Mayıs'ta Akbaş tskelesi'ne getirilen 2'nci Tümen, 18 Mayıs akşamı taarruz edecekleri si- perlere yerleştirildi. Bu tarihten bir ay evvelki bir toplantı- ya dönclim. Istanbul nisan ortası. Yer: Bu- günün Istanbul Üniversitesi Merkez Binası vc ön bahçe. Yüzlerce Darülrunun talebcsi ile dolu. Konuşmacı: Harbiye Nazm En- ver Paşa. Konu: Çanakkale'de sürmekte olan savaş. Dakikalar süren ateşli konuşmalar so- nunda Daıülfünun talebelerinin hepsi cepheye gitmek için gönüllü başvuruda bu- lunurlar. Bu konuşmayı ızleyen Istanbul Erkek Lisesi son sınıf öğrencilerinden 55 kişi de tıpkı ağabeyleri gibi gönüllü olur- lar. Yukanda isnıini verdiğim 2'nci Tü- men'iıı çoğunu bu talebeler teşkil eder. 18 Mayıs gecesi Yarbay Hasan Askeri komutasındaki bu askerler, daha evvelki satırlarda bahsettiğim gibi, belirlenen si- perlere yerleştirilmiştir. Kurmay Yarbay Hasan Askeri komutasındaki 2'nci Tümen lstanbul'dan yola çıkarak 16 Mayıs'ta Ak- baş lskelesi'ndc toplanmış ve taarruz için hazırlanınıştı. Plana göre düşnıan donanınası ateşin- den korunmak için taarruz 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece 03.30'da baskın şeklinde başlayacaktı. Harekâta kuzeyden Çanakkale itıbaren Yarbay Mustafa Kenıal komu- lasııuiakı 19'ncu Tümen, Albay Hasan ko- mutasındaki 5'nci Tümen, Yarbay Hasan Askeri komutasındaki 2. Tümen ve 16. Tü- men katılacaktı. Taarruzun başarısı düşmanın baskına uğratılmasına ve taze bir kuvvet olarak ge- len 2. Tümen'in dar bir cephede tüm kuv- vetiyle hücuma geçerek düşmanı yarnıa- sıııa bağlıydı. 18 Mayıs'ta Tüıkler düş- mana karşı sayıca üstündüler. 4 tümenli Kuzey Grup Komutanı Esat Paşa'mn 50 bini bulan askerine karşı General Bird- wood'ıın 18 bin askeri vardı. Türkler ge- nellikle daha hâkim sırtlarda, Anzaklar çu- kurda idi. Ama neylersiniz ki sayı ve da- ha yükseklerde bulunmak pck nıana taşı- mıyordu. Bir defa düşman uçak ve balonlarla Türklerin bu cephede bir faaliyct içinde ol- duklannı saptamış ve Anzaklar bugüıı için taarruzu bekler olmuştu. Sonra çoğu talebe olan 2. Tümen gece 24.00'te sıpcrlere yer- leşirken çok sıkı tembihlere rağmen eği- tim ve tecrübe eksıklığındcn çok gürültü çıkannışlardır. (Sipcrler bırbirine metre- lerle ölçülecek şekilde yakındı.) Anzak- lar 3 km. gcnişlik ve 1 km. dcnnliktcki ara- ziyi dantel gibi işleyip köşe başlanna ma- kiııeli tüfekler yerleştırmişler vc ışıldak- larkoymuşlardı. Doktorlann tavsiyesine görc herkes teıniz çamaşırlannı giymiş ve gece 24.00'te siperlere gırmışlerdi. Saldın Prof. Dr. Cengiz KUDAY ccphesi 600 metre ve 2. Tümen'in mev- cudu 9 bin kişi ve bir kişiye düşen yer 13 cm. idi. Bunun anlamı şudıır: Hücum çok sık saflar şeklinde yapılacaktı. Ve hücum zifıri karanlıkta 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece 03.30'da An- bıırmı cephesinde hep birlikte başladı. Ne bir ateş açılmış, ne hücum borusu çalın- mış, ne o Türklerin yüzyıllardır bilinen Al- lah Allah seslen duyulnıuştu. Sadece öğrenciler, önde subayların ol- duğu sırttan aşağı dalgalaı- halinde ileri atıl- mışlardl. Kızılca kıyamct o anda kop- muştu. Türkleri bekleyen Yeni Zclanda- h ve Avustralyalı askerler tüm silahlan ile büyük bir cayııtı koparttılar. Bir anda ma- kineli tiifek vc bomba sesleri birbirine ka- rıştı. Baskm kaybolmuştu. Şimdi öğrenciler hücum borularını bir oyundaymış gibi çalıyor, Allah Allah sesleri ile koşuyorlardı. Bu arada şiddctlı atcş altında korkunç zayiata rağmen düşman siperlerine koşu- yorlardı. 2. Tümen bandosu Vatan Mar- şı'nı çalmaya başladı. - Anncın beni yetiştirdi bu ellerc yolladı. Bu sancağı teslim etti, Allaha ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, lıi/nıet eyle vatana Sütüın sana helal olmaz saldırmazsan düşmana... Taarruz iki saat sürdü. Tanyeri ağanr- ken Türk taarruzu durdu. Sonuç kor- kunçtu; Türklerin ölü ve yaralı kaybı 10 bini bulmuştu. O kadar yol kat ederek ts- tanbul'dan gelen ve büyük ümitler bağ- lanan çoğu öğrenciden oluşan 2. Tümen eriyip gitmişti. 19 Mayıs 1915 günü Ça- nakkale Savaşlan'nııı en kanlı, kayıplı günlerinden biri olarak tarihe geçecekti. Çanakkele Savaşı'nda 600 bin yaban- cı (lngiliz, Fransız sömürgelen), 400 bin Türk askerinin savaştığı bir cephe, bize 59 bini aşkını cephede olnıak üzere 213 bin 882 kayıp vc şchide mal olmuştur. Ingi- lızler 205 bin, Fransızlar 47 bin kayıp ver- diler. En büyük kayıp Türklcnndir. Şe- hitliklere baktığunızda 18-30 yaş arası nes- limizi Çanakkale'ye gömdüğümüzü gö- rürüz. Çoğu ilim, irfan sahibi olan gen- çliğimizi Çanakkale'de feda etmişizdir. Bu, ileride genç Türk Cumhuriyeti'nın ku- ruluşunda ihtiyacımız olacak genç neslin tünıe yakınımn kaybıdır. Bu kaybın acı- sını genç Türk Cumhuriyeti çekmiştir. Başka bir husus da Balkan harbi önce- sınde onuru vc gururu ayaklar altına alı- nan Osmanlılar'ın Çanakkale Savaşı sı- rasuıda kcndisinden çok güçlü, teknik ba- kınıdan üstün donanımlı ordular karşısında czıci bir zafer kazanmasıydı. Aşağıda anlatacağım olay, vereceği ders bakı- mından geçerliliğini bugün de ne yazık ki sürdürmektedir. O zamanın IMF'si Düyunu Umumıye devletten alacağı borçlanna karşılık köy- lünün mahsulüııe el atmıştı. Kontrol için bizim jandarmaya güvenmeyip Hıristi- yanlar arasından jandarmaya komutanlar tayin ediyordu. Trakya'da bazı ycrlerde Türk jandarmasına, ıslah ismı altuıda ya- bancı subaylar komuta ediyordu. Yabancı subaylardan biri elinde kam- çısıyla cadde üzerinde yürürken resmi bir bınanın önüııde nöbet bekleyen Türk as- kerine saldınr. Yabancı subayın, Türk as- kerini kamçısıyla dövmesinin sebebi ise Türk askennin kendisinc yeterli saygıda selam vermeyişidir. Bu olayın sonunda Türk asken silahını çeker ve yabancı as- keri öldürür. Netice: Harp Dıvanı kurulur, hem su- bayı vuran Türk askeri, hem de yanında- ki asker idama malıkûm olur. Osmanlı üni- forması ile hakarete uğrayan, dövüldüğü için kendini savunan Türk askerini bizim yüce Osmanlı devletimiz yabancılardan çekindiği için darağacına gönderdi. Bu Harp Divanı'nda Harbiye Nazm En- ver Bey de görevliydi. Hiçbir şey yapa- mamanın czikliğini o da o gün yaşadı. tki Türk askeri asıldı. Iştc Çanakkale Savaş- lan bu utanç sahnelennin silindiği bir yer- de başlanna geçirilen çuvallann çıkanl- dığı günlerdir. Inanıyoruz kı bir gün gelecek, bugün de başımıza geçirilen çuvallan çikaracak ve onurumuzu tekrar kurtaracağız. Faydalamlan kaynaklar; * Seddülbahir Kahramanlan (Derleyen: Cemaleltin Yıldız) * Teşkilatın İki Silahşörü (Soner Yalçın) * Çanakkale 1915 Kanlı Sırt Günlüğü Mehmet Fasih Bey 'in Günlüğü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog