Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19MAYIS 2008 PAZARTESİ HABERLER Tersane inşaatı durdu SAMSUN (Cumhuriyet) - Tekkeköy Tersanesi mendirek inşaatının yapıldığı bölgede Demiryolları Limanlar ve Ha- vayolları Saııısuıı Bölge Müdürlü- ğü'nce kurulan mendirek inşaatına taş nakli yapan kamyonların tartıldı- ğı kantar, Tekkeköy Belediyesi'nce il- çe sınırları içindeki Hazine arazisi üzerine izinsiz kurulduğu gerekçesiy- le mühürlendi. Ulaştırma Bakanı Binali Yüdırım ve Bayındırlık ve tskân Ba- kanı Faruk Nafiz Özak'ııı katıhmıyla geçen ay temeli atılan Tekkeköy Ter- sanesi mendirek inşaatı, belediye gö- revlilerinin kantarı mühürlemeleri üzerine zorunlu olarak durdu. Bir tersane işçisi daha öldü. Limter-İş Sendikası yann eylem yapacak Tuzla katliam yeri A L I S V E R İ S M E R K E Z I k AİIŞVO 19MAYIS RK'Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI TÜRK ULUSUNA KUTLU OLSUN. İstanbul Haber Servisi - Tuz- la tersaneler bölgesinde önceki gün hayatını kaybeden Deniz Kaşıkeman'ın cenazesi kaldınl- madan bölgeden bir ölüm habe- ri daha geldi. 9 Mayıs günü meydana gelen patlamada 1 işçinin öldüğü 4 ki- şinin dc yaralandığı Selah Tersa- nesi'nde önceki gün de Deniz Ka- şımekan üzerine çelik profıl düş- mesi sonucu feci bir şekilde can vermişti. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden Tuzla tersaneler bölgesi bir işçiye daha mezar ol- du. Kahramanmaraşdoğumlu31 yaşındaki Murat Çalışkan önce- • Kahramanmaraş doğumlu 31 yaşındaki Murat Çalışkan önceki gece mesaisinde kaynak yaparken 25 metre yükseklikten güverteye düşerek öldü. tki çocuk babası olan Çalışkan, bugün memleketinde toprağa verilecek ki gece mesaisinde kaynak ya- parken saat 23.30 sıralannda 25 metre yükseklikten güverteye dü- şerek öldü. 2 yıldır aynı tersane- de kaynakçı olarak çalışan Ça- lışkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. tki çocuk ba- bası olan Çalışkan, bugün Kah- ramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde toprağa verilecek. Tuzla tersane- ler bölgesinde 22 Temmuz 2007'den bu yana "işçi cinaye- tine" kurban gidenlerin sayısı bu son ölümle 25'e yükseldi. Limter-lş Sendikası Genel Baş- kanı Cem Dinç, Tuzla tersanele- rinde kuralsızhğın, kanunsuzluğun sürdüğüne dikkat çekerek grev ka- ran aldıklannı açıkladı. Tersane patronlannı bir kez daha uyaran Dinç, "Tersane patronlan ta- rafindan taleplerimiz biliniyor. Son günlerde artan organize iş cinayetleri, bizim taleplerimizin haklıhğını ortaya koyuyor. Biz taleplerimiz için 16 Haziran'da greve çıkacağız. Taleplerimiz kabul edilene kadar bu müca- dele bitmeyecek" dedi Kan 'hediye edilecek' Limter-lş Sendikası yann saat 07.30'da bir hafta içinde 2 işçinin canına malolan Selah Tersane- si'nin önünde protesto eylemi de yapacak. İşçi ölümlerini kanık- samak isteyen patronlara, tersane önüne bir tabut bırakılarak bir şi- şe kan "hediye edilecek". 'Ölümler sürecek' Tuzla'dan hergünyeni bir ölüm haberigelirken sorumluluk almayan Bakan Çelik,yaşananlan mekânyetersirfiğine bağladı Gentler! Cesaretimizi takviye VE devarn ettiren sizsiniz. SİE âlmakta oltiuğunıjz eğitim ve kültûr ile, insanlık mHJyEtinin, vatan, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olataksınz. Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettir£cel< sizsiniz. EY ! TÜRK GENCÜĞİ Bırinci vazifen; Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, mu. Altınbaş ECZAHE (<p SONAX* r , AKMNK müdafaa etmektir. M FENNOPTK ATM BURSA (Cumhuriyet) - Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa- ruk Çelik, Tuzla'daki işçi ölümle- rinin altında fiziki mekânın yeter- sizliği, kayıt dışılık ve taşeron işçi- liğin yattığını kaydederek, "Ne ya- zık ki bu üzücü olaylar yaşan- maya devam edecek" dedi. Bursa'da temaslarda bulunan çe- lik, gazetecilerin sorulan üzerine Tuzla'daki olumsuz görüntülcrin, olumsuz olaylara neden olmaya devam cttiğini belirterek, bunlan altında fiziki mekânın yetersizliği, kayıt dışılık ve taşeron işçiliğin yattığını söyledi. Yapılması gere- kenleri, üzerlerine düşenleri hem yasal hem idari hem teftiş anlamın- da yoğun şekilde yaptıklannı belir- ten Çelik, "Ama, 20 tersane ol- ınası gereken yerde 50 tersane olursa ve bu şekilde ruhsatlandı- rılırsa o karmaşa içinde ne yazık ki bu üzücü olaylar cereyan et- meye devam edecek. Tuzla ko- nusu artık kangren olmaya baş- ladı" dedi. Çelik, 3-4 bakanın bir araya gelip birlikte çözüm üretnıe- si gerektiğini kaydetti. Bakanlık olarak en ağır tedbirle- ri, müeyyideleri uyguladıklannı savunan Çelik, "Müfettişlerimiz yine oradalar. Kapatılması gere- kiyorsa kapatılacaktır, ihmal ııe- reden kaynaklanıyor, işverenden mi, işin kendisinden mi. fiziki şartlardan mi, işçinin bilgisizliği ve deneyimsizliğinden mi kay- naklanıyor, bu raporlar bize ge- liyor" diye konuştu. Müdüre tiirban baskısı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Milli Eğitim Ba- kanlığı ızmir 11 Teftiş Kurulu Başkanı Seyfettin Ydmaz'ın, Balçova'daki Ertuğrul Gazi llköğretim Okulu ve ilçe milli eğitim müdürüne baskı yaparak türbanlı öğrencilerin sınava gir- mesini sağladığı öğrenildi. Cumartesi günü yapılan ilk sınav öncesinde Okul Müdürü Kutbettin Yılmaz ve yardım- cılan, sınavlara türbanla girile- meyeceğini bildirdi. Türbanlı bir öğrencinin velisi ve avukat olduğunu belirten bir kişi, okul müdürüne öğrencileri içeri al- ması gerektiğini söyleyerek ba- sın açıklaması yaptı. Okula ge- len Seyfettin Yılmaz, müdür Yılmaz ve ilçe milli eğitim müdürü Hasan Ali Çelik'e baskı yaparak, "Emrediyo- rum, türbanlı öğrencileri sı- nava alacaksınız" dedi. Bunun üzerine okul müdürü ve yar- dımcılan sorumluluğun Teftiş Kurulu Başkanı'nda olduğunu belirten tutanak hazırlayarak imzaladılar. Yılmaz'ın imza attığı tutanağın ardından tür- banlı ögrenciler sınava girdi. ^p O'nu sadece anmak değil, anlamak da gerek! r çınarı kesmemek için, koca bir köşkü kızaklarla yürüterek bir tarih daha yazdı. ceği emanet ettiği gençler olarak, O'nu sevgiyle anıyor ve anlıyoruz. Biz de ÇeKül Vakfı jaşlattıcjtmız Aras Carqo Türkiye Ormanları Projesi'ni Kars'a 100.000 ağaç dikerek devam ettiriyoruz. Yeşile hayat, hayata yeşil katmak için... Geleceğimiz için... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu otsun. llf 'LJLJ www.arascargaconı önemtaştr- CâtÇO kuvöz işkencesi IADANA (Cumhu- riyet) - Bingöl'de tüp bebek yöntemiyle hami- le kalan Esra Vural, do- ğum zamanı gelince ku- vöz sıkıntısı nedeniyle 24 saatte 3 ilde 6 hastane dolaştınldıktan sonra do- ğum yapabildi. Bin- göl'de kuvöz almadığı için Elazığ Fırat Üniver- sitesi'ne götürülen Vu- ral, burada da kuvöz ol- madığı için Adana'ya gönderildi. Adana'da 5 hastane dolaştınlan ka- dın aynı gerekçeyle geri çevrildi. Sonunda kuvöz olmamasına karşm Çu- kurova Üniversitesi Has- tanesi'nde doğum ger- çekleştirildi. Bebeklerin birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi Uçaklara 'Engerek' • ANKARA (AA) - Aselsan tarafından üreti- len "Engerek Lazer He- def Işaretleme Cihazı", hava platformlanndan bırakılan güdümlü bom- baların tam hedefi vur- masına imkân sağlıyor. Sistem, kara unsurlannın 20 kilometre uzaktan be- lirlediği hedeflerin uçak- lara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor. Sistem, tek bir personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Karakoç ve Ocakamldı • tstanbul Haber Servisi - Gazi Mahalle- si'nde 12-13 Mart 1995 tarihindeki olaylardan sonra gözaltına alınan ve daha sonra kayıplar me- zarlığında bulunan Ha- san Ocak ile Rıdvan Ka- rakoç, ölümlerinin 13. yılında dün mezarlan başında törenle anıldı. Mezar başmda konuşan Karakoç'un kardeşi Ha- san Karakoç, "Rıdvan'ı Hasan'la aynı yerde bul- duk, ama katillerini ha- len bulamadık. Sorumlu- lar bulunamadı" dedi. Yol TV Istanbul'a stüdyo açıyor • tstanbul Haber Servisi - Almanya Köbı merkezli kurulan ve "Değişim isteyenlerin televizyonu" sloganı ile yayına baslayan Yol TV, Köln ve Ankara'dan sonra Istanbul'da da stüdyo kuruyor. Yol TV, bugün yayın politikasını anlatmak ve alternatif bir televizyonu tartışmak için bugün saat 19.00'da Haldun Dormen Tiyatro- su'nda tanıtım yapacak. Alternatif yayına başlıyor • İstanbul Haber Servisi - Sol içerikli ya- yın politikası ile ulusal basm içerisinde yerini alacak olan "Altematif' gazetesi bugün gazete bayilerinde olacak. Ga- zetesinin Imtiyaz Sahibi Cevat Düşün "Gazete- miz emekten, gerçekler- den ve ezileıüerden yana olacak" dedi. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog