Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Teröp orgutu yalnızlaştı' • ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - Başbakan Tayyip Erdoğan Eskişchir'de şehit ailelcriyle yemek yedi. Erdoğan, "Bu aziz mılletin başı asla önüne eğilmeyecektir. Bu ülke, bütün ihanet odaklanna rağnıen birlik iklimini bozmak isteyenlerin heveslerini kursaklannda bırakacaktır" dcdi. Terörle mücadelede çok kritik bir noktaya ulaşıldığını belirten Erdoğaıı, terör örgütü giderck yalnızlaşmaktadır. Sadcce Türkiye'de dcğil dünyada da yalnızlaşmaktadır" dedi. Ülke kımlmanın I MERStN (Cumhuriyet) - MHP lideri Dcvlet Bahçeli, AKP'nin yanlış politikalan nedeniyle ekonominin kötüye gittiğini ve Türkiye'nin kınlmanuı eşiğine gcldiğüıi söyledi. Bahçeli, "Başbakan, tek başına iktidar haliyle taşıyamadığı Türkiye'yi omuzlarından atmak için fırsat bcklcmekte. Yolun sonu gelmiştir. Bu tükenmişlikten ne AB ne yabancı sermayc merakı, ne yanlı medya kurtaramayacaktır" diye konuştu. Dokunulmazlık dosyalapı • ANKARA (ANKA) - DTP milletvekilleri Gülten Kışanak, Ayla Akat Ata, tbrahim Binici, Akın Birdal ve AKP Bahkesir Milletvekili Cemal Öztaylan'ın dokunulmazhğının kaldınlmasına ilişkin fezlekeler TBMM'ye suıuıldu. Dosyalar Adalet Ana'yasa karmâ Komisyonu'na gönderildi. CHP, Osman Paksüt'e 'tele-takip'i komisyon gündemine getirecek 'Dinleme terörü yaşanıyor' AYŞE SAYIN ANKARA - Anayasa Mah- kemesi Başkanvekili Osman PaksüVün, AKP hakkında ka- patnıa davası açılmasından bu yana "tele-takip"e alındığı yönündeki kuşkular üzerine CHP, soru önergelerinin yanı sıra konuyu TBMM Insan Haklannı lnccleme Komisyo- nu'nun gündemine getirmeye hazırlanıyor. CHP îzmir Milletvekili ve TBMM Insan Haklannı lnce- lcme Komisyonu üyesi Ahmet Ersin, Paksüt'ü Ankara Emni- yeti'nden bir aracın izlcdiği- nin ortaya çıkmasıyla bu izle- menin "dinleme amaçlı" ol- duğu yönünde kuşkular bulun- duğuna dikkat çekti. lzinsizdin- lemenin "insan hakkla ihlali" olduğunu belirten Ersin, TBMM İnsan Haklan Komis- ATALAY: PAKSÜT OLAYI TAMAMEN TESADÜF ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - lçişleri Bakanı Beşir Atalay, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Pak- süt'ün kuşkulandığı dinlenme olayına ilişkin olarak "Takip neyi amaçlıyor? Uyelerin kişilik haklarına tecavüz edile- ı ek. malzeme toplanarak şantaj mı yapılmak isteniyor?" diyen CHP lideri Deniz Baykal'a tepkı gösterdi. "Olayın ta- mamen yanhş anlaşümadan ibaret olduğunu, izleme ve din- lemenin söz konusu olmadığını" savunan Atalay, "Sayın Bay- kal'ın bu olaya siyasi anlam yükleyerek siyaset malzeme- si sağlamaya çalışmasını üzüntü ile karşılıyoı 11111" dedı. yonu'nu bu iddialan görüşmek üzere toplantıya çağıracakları- nı söyledi. Türkiye'de telefon dinlemenin "terör" lıalyıe gel- diğine dikkat çeken Ersin, "Türkiye'de bir dinleme-iz- lcıııe terörü yaşanıyor. Bir süre önce de bazı komutanla- rın, savcıların dinlendiği or- taya çıkmıştı. Herkes rönt- genleniyor" diye konuştu. Türkiye'de dinlemenin artık özel yaşamı tamamen tehdit edecek kadar yaygınlaştığına işaret cden Ersin, "Çevremizi röntgenciler sardı, telefonla- rımız dinleniyor, özel yaşan- tımız takip edilip kamuoyuna yansıtıhyor. Bu tam anlamıy- la bir insan hakkı ve anayasa ihlalidir" görüşünü dile getir- di. Gizli dinlemelehn hüküme- tin talünattyla yapıldığı kuşku- su taşıdığını belirten Ersin, em- niyetin istihbarat kanadinın da cemaatlerin elinde olduğunu belirterek, bu durumun sorunu daha da vahim noktaya taşıdı- ğına işaret etti. Artık tclefonu çaldığında te- dirgin olduğunu belirten Ahmet Ersin, şunlan söyledi: "Geçen yıl Sayın Başbakan partisinin Kızılcahamam toplantısında, partili nıillctvekillerini 'Te- lefonlannız dinleniyor, dikkat- li olun' diye uyardı. Ben de o zaman kendisine 'Siz kendi milletvekillerinizi uyardınız, peki biz ne yapacağız' diye sordum. Ama cevap vermedi. Aslında Başbakan da kendi milletvekillerini uyararak, yasadışı dinlemenin var ol- duğunu kabul ediyor." DTP Genel Başkanvekili ve Mardin Milletvekili Emine Ayna'dan ilginç çıkış Öcalan hem 'sayın' hem 'legaF DTP'li Emine Ay«% ANKARA (ANKA) - DTP Ge- nel Başkanvekili ve Mardin Mil- letvekili Emine Ayna, "Sayın Abdullah Öcalan, yetersiz ve an- tidemokratik olan Türkiye Cum- huriyeti yasalarına göre dahi cezaevinde tutuklu bulunan le- gal ve yasal biridir" dedi. DTP Kadın Kollan'nın 1. Ola- ğan Kongresi Selim Sım Tarcan Spor Salonu'nda yapıldı. Kon- greye Ayna'nın yanı sıra DTP Grup Başkanvekili, Van Millet- vekili Fatma Kurtulan, diğer DTP'li kadın milletvekilleri, DTP'li kadın belediye başkanlan, Irak parlamentosundan Kürt mil- letvekilleri, bazı sivil toplum ör- gütlerinden temsilciler katıldı. Türk bayrağı ve Atatürk posterinin olmadı&ı kongrenin açılışında Is- tiklal Marşı da okunrnâdı. Koıı- « greyctejöristbası AbdullahÖca- ZANA, İNCİLİZ PARLAMENTOSU NDA KONUŞACAK Haber Merkezi - Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Za- na, yarın lngiliz Parlamcntosu'nda yapılacak 'Türkiye, Kürt- ler ve AB' konıılu toplantıda konuşmak için lngiltere'ye gitti. Bir süre önce yaptığı konuşmalardan dolayı bir davada 2 yıl hapis ce- zası alan ve 9 ayn konuşmada da hakkında 60 yıl hapis istemiyle dava açılan Zana'nın katılacağı toplantıda Abdullah Öcalan m lngiliz avukatı Mark Muller de bir konuşma yapacak. lan'ın kardeşi Havva Keser de ka- tıldı. DTP Kadın Kolları Başka- nı Türkan Yüksel, Kürt sorunu- nun çözülmesi için Öcalan'ın mu- hatap alınmasını ve lmralı Ceza- evi'nin koşullannm düzeltilmesi- ni istedi. Emine Ayna ise "Barı- şı geliştirmek için her hafta Sa- yın Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nde hiıcok açıklamada bulunuyor. Sizler bu açıklama- ların magazin boyutuyla ilgile- gerıç/iğirıe ğarı olsur\! nirken gerçekten çözüm öneri- lerini göz ardı ediyorsunuz. Sa- yın Abdullah Öcalan, yetersiz ve antidemokratik olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre dahi cezaevinde tutuklu bulunan legal ve yasal biridir. Sizler ken- di yasalarınızm bile dışına çıka- rak ona yasadışı muamelesi ya- pıyor, o insana 'Sayın' dcnil- mesini suç kapsamına alıyorsu- nu/" dijg? konuştu. JENÇ-SEN Patlicanlı \vea Hattını al, cebin hediye « dolsunT > H ; . Patlicanlı hattm/toa Bayii'nde! Avea'dan bir gençlik k patlaması Ayrıntılı bilgı için: Üniversite öğrencileri forumda buluştu tstanbul Haber Ser- visi - DİSK'e bağh öğ- rlrenci sendıkası Genç- Sen'in Boğaziçi Üniver- ! sitesi'nde düzenlediği iki Igünlük "Üniversiteler Sosyal Forumu"nda, İAKP hükimetinin neoli- ıberal politikalan ve bu politikalann üniversiteye yansımaları ele alındı. !ÖDP Genel Başkanı ve Is- ttanbul bağımsız milletve- kili Ufuk Uras etkinlikte yaptığı konuşmada AKP'nin son dönem po- litikalanyla kendi kendinin fişini çektiğini söyledi. Türkiye'nin çeşitli ille- rinden yaklaşık 30 üni- versiteden 500 kadar öğ- renci Boğaziçi Üniversi- tesi'nde bir araya geldi. Üniversite öğrcnci ve aka- demisycnlerine uygula- nan baskılan "özgürlük ve demokrasi sorunu" olarak değerlendiren öğ- renciler başka bir üniver- site kavramını, tarihin ye- niden okunduğu, fclsefe derslerinde yalnızca Aris- to'nun değil özgürlük kav- ramının da tartışıldığı, öğ- rencilerin derslerdc yal- nızca dinleyici değil, aynı zamanda katılımcı olarak da var olduğu bir eğitim anlayışı olarak tarif cttiler. Forumda konuşan Ufiık Uras, AKP'nin neoliberal politikalanna karşı solda bir güç oluşturulması ge- rektiğini ifade ederek "AKP toplumu ekono- miye indirgemiştir. Oy- sa toplum ekonomiden ibaret değildir" dedi. Etkinlikte, "lşçi sınıfı ile öğrenci ilişkisi", "Tuzla grevleri ile öğ- renci hareketi bağlantı- sı" konulu atölye çalış- malan da yer aldı. Aman Dikkat.. Bağımlılığın Yaşı Yok! CHP'Iİ Ahmet Ersin'in 5 yıllık çabaları sonucu, geçen günlerde TBMM'de Türkiye'deki uyuşturucu kullanımını ve kaçakçılığını araştırma komisyonu kuruldu. Konunun uzmanları komisyona gelip, birbirinden ilginç ve önemli bilgiler verdiler. Komisyonun bilgisine başvurduğu isimlerden biri de AMATEM Direktörü Doç. Dr. Nesrin Dilbaz'dı. Bağımlılarla ilgili gözlem ve tedavi yöntemlerini de komisyona anlatan Dilbaz'ın verdiği bilgiler, Türkiye'de bağımlılığın boyutunun bilinenin ya da tahmin edilenin çok çok üstünde olduğunu ortaya koyuyor. örneğin, sigara ve alkolün tersine, uyuşturucuya başlamanın yaşı yok.. 7 yaşında da, 70 yaşında da başlayabilirsiniz. Dilbaz'ın komisyon tutanaklarına yansıyan bazı açıklamalarından birkaç örnek de biz aktaralım: . Bağımlılık ömür boyu: Bağımlılık kronik bir hastalık, şeker hastalığı gibi. Nasıl ki şeker hastalığını tümüyle ortadan kaldıramıyorsak, sadece tedaviyle, diyetle semptomlarını kontrol altına alabiliyorsak, bağımlılık da aynen böyle bir hastalık. . At yarışı da bağımlılık: Bağımlılık dediğimizde, sadece esrar, eroin gibi yasadışı maddeler yok. At yarışları var, lotolar, kumar... Kumar da bir bağımlılık bakıldığında. Sigara, alkol, kafein var. Kahve ve kolanın içinde de kafein var. Bunların hepsi de bağımlılık yapıcı maddeler. . Seni seviyorum: Başlama nedeni gençlerde, sıklıkla merak ve arkadaş baskısı. Genellikle, maddeyi grup içinde paylaşıyorlar. Hiçbir şekilde maddeyi yabancı birinden almıyorlar, hep tanıdıkları birinden, bir arkadaşlarından alıyorlar. önce deneysel kullanımla başlıyorlar. (Bir hap göstererek) Üstünde "seni seviyorum" yazanlar, daha çok çeşitleri var bu hapların. Deneysel kullanım böyle başlıyor. . Romatizmaya afyonlu çözüm: Van'da ... köyü. Altmış bir yaşında amca ilk deta eroin kullanmaya başlıyor. Yani literatürde dünyada otuz beşin üzerinde eroin kullanmaya başlayan yoktur.... Köyü'nde elli beş yaşında teyze var kullanıyor. Nasıl başlamış? Romatizma ağrılarına iyi gelecek diye Afyon sakızıyla başlamış, sonra eroinle devam ediyor. . Günde ikram: Van'daki bir hanım hastam şunu demişti; misafirliğe gitmiş, orada sigara ikram eder gibi eroin ikram etmişler. O kadar kanıksanıyor. Bir şeyi bir insana çok fazla gösterirseniz televizyon aracılığıyla, bir süre sonra, o şiddet mesela kanıksanır hâle gelir. Yani, bir film, bir afiş hazırlarken merak uyandıracak hiçbir mesaj vermemek gerekiyor. . Sosyal sınıf farkı yok: Madde kullanımının ya da bağımhlığının sosyal ya da ekonomik düzeyi yok. Her sosyal ekonomik düzeyde kullanan var; çünkü her düzeye göre madde var. Yani herkes ona uygununu buluyor. Eğer paranız varsa, zenginseniz kokain kullanıyorsunuz.. paranız yoksa uçucuyla ya da haplarla başlıyorsunuz gibi. Madde kyllanımı eğiliminin her geçen gün biraz daha arttığı görülüyor. Anahtar kişilere sorduğumuzda fiyatlarda düşme ve özellikle kolay ulaşılabilirliğin neden olduğu söyleniyor. Anahtar kişiler bize, isteyen istediği yerde bulabiliyor diyor. . Nargile ile başlıyor.. esrara dönüyor: Nargilenin içinde tütünler aromatik. Yani nedir? Karpuzlu, kavunlu. Şimdi alkolsüz bira bitti, aromatik biralar başladı. Bir şeyi cazip hâle getirebilmek için görsel, tat ve kokusunun iyi olması lazım. Şimdi o kadar güzel sigaralar var ki, hepsi kokulu, cherry, vanilya, kiraz gibi, daha hoş. Neden? Çünkü o kokunun beyni ve bağımlılığı hızlandırıcı bir etkisi var. AKP'de demokrasi ne kadar? Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP yöneticileri, parti hakkında açılan kapatma davasının ardından söytemlerindeki "demokrasi ve özgürlük" vurgusunu arttırdılar. Hatta Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı 30 yıl öncesinde kalmakla suçlarken, "Aynı yerde patinaj yapmaya devam et. Ee ne yapacaksın? Kendi partinde bile iktidar olamazsın. Nasıl olacaksın, işte yüzde 20 baraja koyacaksın, öyle olacaksın. Türkiye'de de yüzde 10 barajını eleştireceksin" dedi. Erdoğan, bunları söylerken kendi partisini belli ki unutuvermişti. AKP'yi kurduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde Ankara Bilkent Oteli'nde "Partide asla bir lider diktatoryası oluşmayacaktır. Türkiye bizim çabamızla bu tıkanmayı çözecek, hantal yapı yenilecektir" diyen Erdoğan, Voltaireîin "Sizin görüşlerinize katılmıyorum. Ancak bu görüşlerinizi rahatça ifade edebilmeniz için canımı feda etmeye hazınm" sözünü de anımsatmış ve bu bu sözü kendisine kılavuz edineceğini eklemişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra tüzükte deşiklikler yapılarak parti içi demokrasi yavaş yavaş rafa kaldırılmaya başlandı. önce "parti içi demokrasinin vazgeçilmez koşullarından biri olan çarşafliste" uygulaması kaldırıldı, tek liste yöntemine geçildi. Böylece Erdoğan'ın belirlediği isimler partinin yetkili kurullarına alınacak, istemediği isimlerin listeyi delmesinin önüne geçilecekti. Bunu yeni tüzük değişiklikleri izledi. 2006 yılında yapılan son kongrede, grup kararlarına uymayan milletvekillerinin partiden ihraç edilmesi öngörülürken, genel başkan adayı olabilmek için delege sayısının yüzde . 20'sinin imzası koşulu getirildi. Erdoğan'ın kendi tüzüğünü unutarak CHP'yi eleştirdiği bu hükmü, kongrede AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat şöyle Başbakan Erdoğan savunmuştu: "Bazı kişiler basında yer almak için aday olabiliyorya da provokasyon amacıyla aday çıkabiliyor. Bunu da önlememiz, disiplin altına almamız gerekiyor. AKP genel başkan adayı olmak son derece ciddi bir eylemdir. 280 delegenin evet oyunu almayan bir kişinin genel başkan adaylığı söz konusu olmamalıdır." 'Olmayan' kurtuluş gününün kutlaması! önemli gün ve haftalarla ilgili takvimler bazen yanılgılara yol açabiliyor. AKP TBMM Grubu tarafından hazırlanan "Tarihte Belirli Günler ve Haftalar" programında 24 Nisan günü "Muğla'nın kurtuluşu" olarak yer alıyor. Bu bilgiyi esas alan AKP Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin'e kurtuluş yıldönümü münasebetiyle şu mesajı gönderdi: "Yediden yetmişe Muğla halkı yurt savunmasında gösterdiği mücadeleler ve düşman işgalinin kırılmasında her türlü fedakârlıkları göze almış, birlik ve beraberliğini korumuş, canları pahasına eşi görülmemiş mücadele vermişlerdir. Muğlalılar Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve beraberliği için kahramanlıkları ve tarih içerisindeki görevlerini yerine getirmlş, 1920 yılında büyük bir destan yazmıştır. Muğla ilinin 88. kurtuluş yıldönümünü tebrlk eder, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve Muğla ilinin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinde gösterdikleri • kahramanlıklarından ve başanlarından dolayı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun silah arkadaşlan ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlanmı sunuyorum." CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, "Muğla'nın bir kurtuluş günü yok" derken, şaşkınlığını gizleyemedi... Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan parlamentokulisi@gmail.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog