Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA 19 MAYIS 2008 PAZARTESİ - 2000'Lİ YILLARDA ERDAL ATABEK 19 Mayıs'lam Anlamak... 19Mayıs2008. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanacak bir günün anlamı olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği gençlere emanet edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk yapılan devrimlerin, kurulan yeni devletin en iyi gençler tarafından anlaşılacağını, genç- ler tarafından korunacağını düşünerek ülkenin geleceğini gençlere emanet et- miştir. Bu 'manevi miras' büyük Ata tara- fından birçok yerde açıklanarak genç- lere bırakılmıştır. Bugün, 19 mayıs 2008 tarihinde yapılan törenin anlamı budur. Ama 'günümüzün gençliği' bu ema- neti taşıyacak durumda mıdır? Günümüzün gençliği ne durumda- dır? Ve en önemlisi 'neden o durumda- dır?'. Türkiye'de gençlik birçok açıdan incelenebilir. 'Cumhuhyet Gençliği', ülkemizin ku- ruluşundan beri yürütülen eğitim ve gençlik politikalarıyla biçimlenmiştir. Bu politikanın temel ilkeleri, 'ülkesine bağ- lı, öncelikle ülkesinin yararını düşünen, eğitimini önemseyen, heralanda iyiye- tişmeyi hedefleyen, başarılı meslek insanları olmayı, ailesine, ülkesine, dünyaya yararlı olmayı yaşamının an- lamı sayan bireyler o/ma/c'tır. Çocuklar da gençler de bu amaçla- ra yönelik yetiştirilirdi. 1930 ile 1950 arasındaki dönem böyle geçmiştir. • • • • 2. Dünya Savaşı bitip de Türkiye çok partili sisteme geçince, yeni kurulan Demokrat Parti, ekonomik sistem ola- rak liberalizmi benimsedi, oy almak için de dinsel duyguları okşamayı politi- kasının temeli yaptı. Ama bu ekonomik liberalizm, aslında devlet kasasından yandaşlara kaynak akıtmak biçiminde olmuştur. 27 Mayıs devrimi askerler tarafından gerçekleştirilmesine karşın daha öz- gürlükçü bir anayasa getirmiş, her alanda özgürlüklerin yolunu bir ölçü- de açmıştır. 1968 yılında ise dünya çapında 'gençlerin politik sisteme el koyması' bi- çiminde bir gelişme olmuştur. Bu '68 Gençliği' diye bilinen olay, gençlerin dünyayı değiştirmeleri istemi olarak ta- nınmış, pek çok alanda yeniliklerin yapılmasına yol açmıştır. 1970-1990'lar arası dünyada yeni bir gelişme olmuş, bilişim devrimi bilgi- sayarlarla, cep telefonlarıyla, internet- le yeni bir çağ başlamıştır. Küreselleşme denilen bu olgu, bü- tün dünyanın hızla birbiriyle haberleş- mesini sağlamış, ulaşım kolaylaşmış, 'ideolojilerden kopuk birey' toplum yaşamında öne çıkmıştır. ••• 'Söyleneni değil, istediğiniyap'. Bu reklam sloganı, bir spor ayak- kabısının tanıtımıdır. 'Herkes mesaj bağımlısı olacak'. Bu da bir cep telefonu sunucusunun reklamı. Artık, kendi yaşamını başkaları için harcamak dönemi kapanmış oluyor. Ideolojilerin (yani, yaşamını bir dü- şünce çevresinde biçimlendirme, ona göre yönlendirme) çağının bittiği ilan ediliyor, onun yerine 'tüketim çağının başladığı' açıklanıyor. Artık, gençler sadece kendileri için yaşayacaklar. Gençler, sadece kendi hazları için, kendi çıkarları için yaşayacaklar. Şimdi ve burada. Geçmiş yok, gelecek yok, ne varsa şimdi var, burada var. Yeni gençlik ideolojisi olarak bu slogan ilan ediliyor. Günümüz gençliğine 'nihilizm-hiççilik' öneriliyor. Tüketim toplumunun bu çağrısına dinler ve etnik köken ideolojileri ken- di öğretileri ile karşılık veriyor. 'Herşey Tanrımız ve dinimiz için'. 'Herşeyyö- remiz ve bizden olanlar için''. Burada gene bütün insanlığın ortak idealleri unutuluyor. İnsanlığın ortak idealleri. Hangi renkten, hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan olursan ol, sen in- sansın ve insanlığın ortak ideallerinin gözünde eşitsin. Laik, bağımsız, toplumcu, eşitlikçi, Cumhuriyetçi. Atatürk ün Türkiye'ye gösterdiği yol budur. Ne tüketim toplumunun köleliği, ne dinlerin kulluğu. Yol, dün de bugün de, yarın da Ata- türk'ün yolu. 19 Mayıs 2008'i bunu anlayarak kutlamak gerekiyor... e-mail:erdalatak@gmail.com erdalatak@superonline.com www.erdalatabek.com PKK PUSUSU Şırnak'ta çatışma: 1 şehit ŞIRNAK (Cumhuri- şet) - Şımak'm Güçlüko- nak ilçesinde çıkan çatış- mada 1 askcr şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Güçlükonak ilçesi sı- nırlannda bulunan ve Kü- peli Dağı eteklerinde yer alan Akdizgin lç Güvenlik Piyade Tabıır Komutanlı- ğı'nda görevli arazi ara- ması yapan time, önceki gece bir grup PKK'li te- rörist ateş açtı. Çıkan ça- tışmada, Piyade Onbaşı Yakup Suna (21) şehit ol- du, 2 asker de yaralandı. Yaklaşık 20 dakika sürcn çatışmadan soru-a terörist- ler karanhktan yararlana- rak kaçtı. Bölgede ope- rasyon başlatıhrken, yaralı askerler helikopterle has- taneyc kaldırıldı. Şehit Yakup Suna'nm cenazesi dün 23. Jandarma Sınır Tüınen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardın- daıı mcmleketi Afyonka- rahisar'a uğurlandı. 'Şehit olacağım' Suna'nm memleketi Gebeceler beldesindeki baba ocağına ateş düştü. Suna'nın askere gitmeden önce şelüt haberlerini tele- vizyondan izlerken "Ben de şehit olacağım" dedi- ği belirtildi. Nazik ve Omer Suna çiftiyle şe- hidin kız kardeşleri Ze- liha ile Hayriye, göz- yaşlanna boğuldu. Ter- lıisine 68 gün kalan Suna, evlendinnek için kız ara- mak istediklcrini tele- fonda söyleyen ailesine, "Buralar çok karışık. Ben bir döneyim, o za- man konuşuruz bunları" dediği kaydcdildi. 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. 52X3500 / 46D3500 / 40VV3000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog