Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk Sıcaklar bunaltıyor • tstanbul Haber Servisi - Is- tanbul'da dim havalann mevsim normallennin üzerindc olnıasını fırsat bilen yurttaşlar sahildeki ye- şıl alanlar başta olmak üzere, park vc bahçclerc akın etti. lstanbullu- lann bir kısmı pikııik yaparkcn, sıcaklardan bunalan yurttaşlar da denizde serinlemeye çalıştı. Me- teorolojı yetkilileri, sıcaklıklann perşeınbeye kadar mevsim nor- mallerinın 6-8 derece üzerinde olacağını daha sonra mevsim nor- mallerine ineceğini belırttı. Camiye X sakıncası • BATMAN (Cumhuriyet) - Batman-Diyarbakır il sınınndaki Dıktepe köylüleri, 300 bin YTL harcayarak tamamladıklan mo- dern caminin adına köyün Kürtçe adını verince karakolluk oldular. Savcılığın talımatıyla camiye ve- rilen "Xıncıka" adı "Hıncıka" olarak değiştirildi. Muhtar Cemil Kavakçı, tapu kayıtlannda da kö- yün Kürtçe adının yer aldığını be- lirterek, "Bu harfın bu kadar sa- kıncalı olduğunu bilmıyorduk. O halde taksilerin üzerindeki X lıar- fi dc dcğiştirılsın" dcdi. DUP' ihtarı: 1 yaralı • lstanbul Haber Servisi - IV lisin açtığı uyan ateşi sonucu ölcn Baran Tursım davası sürerken dün Bahçclicvlcr'de "dur' ihtanna uy- mayarak kaçan otomobili durdur- mak istcyen polısın açtığı atcş so- nucu bir kişi yaralandı. Polis ckiplen, Mehmct Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir otomo- -^ bili durdurmak istedi. Kaçan otomobil sürücüsü ilc motorizc ekipler arasında kovalamaca baş- ladı. Bu sırada bir polis memuru- nun açtığı atcş sonucu scken mcr- mi, yolda bekleyen Ferit Özer'in (18) ayağına isabet etti. Otomobil bir sokakta tcrk cdilmiş haldc bu- lunurken, 2 kişi gözaltına alındı. "TÜRK VATANI ÜSTÜNDE SÖNMEZ GÜNEŞSİN SEN" Kapalı alanlarda sigara yasağı başladı. Çalışan tiryakiler ayrılan yerlerde içebilecek Bırakmanın tam zamanıİSTANBUL (AA) - "Tiitün Ürünlcrinin Zararlarının Ön- lenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" ilc getırilcn sigara yasakları bugün başlıyor. Kamu hizmet bi- naları, korıdorları dahil olmak üzcrc her türlü eğitim, sağlık, ti- caret, sosyal, kültürel, spor ve eğ- lence yerlerinin kapalı alan- larında sigara içileme- yecek olması çalışan- ları işyerlerinin önüne çckeceğe benziyor. TBMM Başkanı Kök- sal Toptan, Meclis'te yann uygulamaya girecek olan sigara yasağına uymayan milletvekil- lenmn maaşlarından para cezası kesılcceğını belirterek bu konuda kesinliklc taviz ver- meyeceklerini söyledi. ANALIŞANLAR BELİRLENEN V D I Ş ALANLARDA İÇEBİLECEK sabancı Holding, yapılan yeni yasal dü- zenleme doğrultusunda 1 Mayıs 2008 tari- hi itibarıyla Sabancı C'enter'deki kapalı alanlarda sigara içilmesini yasakladı. Hol- ding çalışanlan, kulelerin arka bölümünde yer alan tcraslarda aynlan alanlarda sigara içebilecek. Bosch Sanayi ve Ticarct AŞ'de ise şu aşa- mada belırlenen yer olan plaza önünde sigara içılecek. Bosch'un Bursa'daki fabrikasmda ise yine dış alanda sigara içilebiliyor. Gönüllü çalışanlar aracılığryla sigarayı bıraktınna ko- nusunda çalışmalar yürütülüyor. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Has- tanesi'ndeyse binanın bahçesinde de sigara içilemiyor. Birkaç yıldır sigara yasağı uygulanan ts- tanbul Kültür Üniversitesi'nde öğrencilerin, öğrenci kimlikleri alınarak haklannda disiplın soruşturması başlatılıyor. Türkiyc Kahveciler ve Büfeciler Fede- rasyonu Gcncl Başkanı Murat Ağaoğlu, "Sigara yasağının başlamasından kısa bir süre sonra Türkiye'de kahvehane sayısı 300 binden 50 binlere düşebilir" dedi AYDINLANMA EMRE KONGAR Demokrasi mi, Polis Devleti mi? Sevgili okurlarım, bu yazıyı gelecek kuşaklar için, 19 Mayıs 2008'deki fürkiye'nin durumu- nu anımsatmak amacıyla yazı- yorum: Eğer bir ülkede, iktidar parti- sine "laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak" iddiasıyla kapat- ma davası açıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkan- vekili, izlendiği ve dinlendiği kuşkusuna kapılıyorsa... Eğer bir ülkede, dinlenme ve izlenme kuşkularının ardından "orada tesadüfen başka gö- revle bulunan bir polis aracı" gündeme geliyorsa... Eğer bir ülkede, ikinci büyük medya grubuna genel seçim öncesi tartışmalı bir biçimde el konulabiliyor ve el konulan medya grubu bütün seçim dö- nemi boyunca iktidar deneti- minde tutuluyorsa... Eğer bir ülkede, el konulan medya grubunun seçimden sonraki satışı, yerli ve yabancı bütün isteklilerin açıklanmayan nedenlerle geri çekilmesi so- nucunda, tek talip olarak kalan şirkete satılıyorsa ve bu şirke- tin en üst düzey yöneticileri arasında Başbakan'ın damadı varsa... Eğer bir ülkede, milletvekille- rinin, hırsızlık, rüşvet, nüfuz su- iistimali, zimmete para geçirme vb. suçlardan yargılanmaları, dokunulmazlık zırhıyla engelle- niyorsa... Eğer bir ülkede, köşe yazar- larının en kıdemlilerinden biri ve muhalif bir gazetenin imtiyaz sa- hibi, sabah 04.30'da evi bası- larak gözaltına alınıyorsa... Eğer bir ülkede, insanların telefon konuşmaları resrnen dinleniyor ve tutanaklar med- yaya sızdırılıyorsa... Eğer bir ülkede, iki üç insan arasındaki konuşmalar gizlice ve yasalara aykırı olarak kay- dediliyor ve bu kayıtlar internet sitelerinde yayımlanıyorsa... Eğer bir ülkede, suçüstü ya- kalanan bir yargıç cinayeti sa- nığının bir gazeteye attığı bom- balarla ilgili çete soruşturma- sında, mağdur olan o gazetenin imtiyaz sahibi, sorumlu olarak sorguya çekilmek üzere gözal- tına alınıyorsa... Eğer bir ülkede, azınlık men- subu bir gazeteciyi öldürmekten sanık olan kişinin soruşturma- sında emniyet ve istihbarat per- soneli ve örgütleri arasında çe- lişkiler gözleniyor ve katilin ar- dındaki güçler bulunamıyorsa... Eğer bir ülkede, misyoner ol- duğu için katledilen insanların soruşturmasında, katillerin ar- dındaki azmertirici güçlere ula- şılamıyorsa... Eğer bir ülkede, dinci örgüt- lenmelere ve yabancı oyunları- na karşı duruşuyla ünlenmiş bir aydın öğretim üyesinin ka- tili yıllarca sonra bile hâlâ bu- lunamamışsa... Eğer bir ülkede, insanlar ye- me içme, giyinme kuşanma, günlük yaşam konularında bile bir mahalle baskısı hissediyor- larsa ve bu baskı yerel ve mer- kezi yöneticiler tarafından da özendiriliyorsa... Eğer bir ülkede, yüksek de- receli memur tayinleri ve ihale- ler, eşleri tesettürlü olan in- sanlar dikkate alınarak yapılı- yorsa... Eğer bir ülkede, 1 Mayıs'ı ül- kenin en ünlü meydanında kut- lamak isteyen işçilere en üst dü- zeyde şiddet uygulanıyorsa... Eğer bir ülkede, zaten hiç de bağımsız olmayan yargı, yasa değişiklik önerileriyle da- ha da net bir biçimde siyasal ik- tidarın etkisine alınmak isteni- yorsa... Eğer bir ülkede, sabah er- kenden kapıları çalınan insan- lar "Acaba polis mi" diye kor- kuyorlarsa ve telefonla konu- şanlar veya arkadaşlarıyla soh- bet edenler "Acaba dinleniyor ve kayıt ediliyor muyuz" diye kuşkulanıyorlarsa... Siz 'Bu ülkede demokrasi var' diyebilir misiniz? ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog