Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA Jli J v O J ^ I O J V I 1 ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 Çıkanlması düşünülen konaklama vergisi ile işletmeler altından kalkamayacaklan yüklerle karşı karşıya Turizm enflasyonun kıskacında• Türkiye'ye önemli oranda döviz girdisi sağlayan turizm son yıllarda artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Turist sayısı artarken işletmelerin gelirleri her geçen gün düşüyor. ŞEHRİBAN K1RAÇ Türkiye'de yatınmlar için en gözde sektör- lerden biri olan turizmde son yıllarda işletme- lerin gelirlerinin azalması, girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte sıkıntılı günler başladı. Tu- rizm Yatınmcıları Derneği'ne (TYD) göre 2007'de 23.3 milyon yabancı turist Türkiye'yi ziyaret ederken turizm geliri, beklentılerin alünda kaldı. Gelirdeki bu düşüş, YTL'nüı değer ka- zanması vc girdi malıyetlerindeki artışla bir ara- ya geldiğinde, sektörün gelir gider dengesinin açık vermesine neden oldu. Dünyadaki turizm trendterine paralel olarak geceleme sayılan düşerken bu da kişi başı ge- lir rakamının düşmesini beraberinde getirdi. Tür- kiye'de turizm sektörünün en önemli sorunla- nndan birinin de aşın değerli YTL olduğuııu be- lirten TYD, "Turizm sektörünün geliri büyük ölçüde döviz, gideriyse YTL'dir. Türk Lira- $rnın değer kazanmasıyla bir yandan YTL bazında gelir düşerken diğer yandan artan en- llasyon nedeniyle maliyetler yükselmektedir. Sektör bu iki olumsuzluğun kıskacındadır. TYD'ye göre 2006'da turizimdeki durgunluk nedeniyle 2007'de tesisler fiyat kırnıaya yöneldi. Maliyetlerini kısmaya çalışan tesisler, kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Buysa Türk tu- rizminin geleceği açısından çok olumsuz bir gelişmedir" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Anadolu'nun turizm potansiyelinin yeterincc değerlendirilmediğine işaret eden TYD, oysa Anadolu'nun iyi planlanmış ve özel tcşviklerle desteklenen dalıa büyük yatı- nmlara ihtiyacı olduğunu acıkladı. TYD de- ğerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi "Tu- ri/uıi lünı ülke sathına ve 12 aya yaymanın yolu turizm yatırımlarını Anadolu'ya yön- lendirmekten geçmektedir. Turizmde bölge bazlı yaürım teşvUderine ivedilikle ihtiyaç var- dır." MALİYETLERE İLAVE YÜKLER GELİYOR 2008 yılını turist talebi açısmda olumlu değerlendiren TYD, yurtdışı fuarlannın iyi geçtiğini, dünya ekonomisindeki dalgalanmanın bu yıl için turizmi çok fazla etkilemesinin beklenmediğini aktardı. TYD şöyle devam etti: "Dünya Turizm Örgütü de bu yönde tahminler yapmaktadır. Türkiye için 2008'de yüzde 10 dolayında bir artışla 26 milyon yabancı turist rakamma ulaşmak zor olmayacaktır. Turizmde KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi sektör için bir avantaj gibi görünse de 2008'le birlikte gelen elektrik zanıını. doğalgaz, akaryakıt ve su ücretlerinin arttırıhnasıyla birleşince girdi maliyetleri tekrar yükselmiştir. Diğer yandan gıda fîyatlarındaki hızlı artış maliyetlere ilave yük getirmiştir. Tam bu sırada belediyelere gelir sağlamak amacıyla getirilmek istenen konaklama vergisiyse, turizm sektörüne ve işletmelere altından kalkılması mümkün olmayan büyük bir yük daha getirecektir." EGO ÖZELLEŞTİRMESİ Alıcıya 35 milyon dolarlıkhazırpara • Melih Gökçek, abonelik müracaatı için 175 bin müşteriyi beklctip, bunlardan 25 bin adedinden abone bağlantı bedcli almadı. MURAT K3ŞLALI ANKARA-Ankara Ana- kent Belediye Başkanı Me- lih Gökçek'in, EGO Özel- leştirmesinde, sadece abo- nelik müracaatı için 175 bin müşteriyi bekletip, bun- lardan 25 bin adedinden de abone bağlantı bedeli al- mayarak, alıcıya iazladan 35 milyon dolar kazandırdığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'in ele ge- çirdiği Ankara Anakent Be- lediyesi'ne bağlı EGO Ge- nel Müdürlüğü'nün doğal- gaz işlerini devralan "Baş- kent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. lhale Şartnamesi"nin "Genel Değerlendirme" başlıklı bölümünde, "Halen servis hattı çekilmiş, sa- dece abonelik müracaatı için bekleyen lıa/.ır müş- teri sayısı 175 bindir. Bu dal75binçarpıl77ABD Doları eşittir 30 milyon 975 bin ABD Doları sayaç bedeli tahsil edilccek de- mektir. Ayrıca 175 bin abonenin 25 bin adedin- den de abone bağlantı be- deli alınacaktır. Bu da 25 bin çarpı 177 ABD Dola- rı eşittir 4 milyon 425 bin ABD Dolarf dır" ifadesi yer aldı. Böylece alıcıya devredilecek hazır miktar 35 milyon 400 bin dolar oldu. Demir fıyatlannda 2007 yılı Ekim ayından bu yana yüzde 113 artış oldu Inşaatta kriz kapıda ANKARA (ANKA) - Demir fiyatla- nnda son aylarda dünya genelinde yaşa- nan rekor düzeydeki artışlar, Türkiye'de durgunluğa bağlı olarak inşaat sektörün- de kriz potansiyelıni büyütürken, tüm ekonomi için de tchdit oluşturuyor. Demir fiyatlarmın yükselmesi, Çin'in tüketimi- nin artması, petrol fiyatlarmın yükselme- si, Arap ülkelerinin yatııımlanna hız ver- mesi gibi nedeıılere bağlanırken, demire özellıkle son dört ayda dokuz kcz zam ya- pıldığına işaret ediliyor. Türkiye'de demir fıyatları 2007 yılı Ekim ayından bu yana yüzde 113 artış gös- terirken, artışın ağustos ayına kadar hız kesmeyeceği tahmin ediliyor. Demirin in- şaat sektörünün vazgeçilmez üç malze- mesinden biri olduğunu söyleyen Türki- ye Müteahlıitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Eren, demirdeki fıyat ar- tışmııı maliyeti yakJaşık yüzde 15 arttıra- cağmı belirtti. Sektörde duraklamanın yaşandığı bir dönemde demirde yaşanan fiyat artışla- nnın sektörde ciddi krize dönüşebilc- ceğini vurgulayan Eren, "Başbakan'ın talimatı ile kamuya iş yapan müte- ahhitler için Fiyat Farlâ Kararnamesi hazırlanıyor. Bu biraz müteahhitleri rahatlatır.. ancak özel sektörde çah- şan müteahhitler yeni fiyatlar karşı- sında zor durumda kaldı" açıklama- smda bulundu. D^STLAR TIYATRv/SU TMMOB Zlrut Muhnndisl™ Od»»ı m Oodokuı M.iyı» Un •»blılıgi N 19 MAYIS BAĞIMSIZLIK ATEŞİ Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL (HK;I-W n>k.) Tam Cımıhııriycl. Tam Bagımsızlık Prof. Dr. Birgul AYMAN GÜLtK (Ankm u. sor ö«r. u.) Yonetim Sitittirnİndu Bagımsızhk Ougori Yı-hı.ı Gungör OZDEN n'u.,.\..... flflMftfc»nwl £• "•'• ' Yar;|idn Tam Bagımsızltk 12MAYISArAMÛ<^ANmGENÇLİK^SPORBAYRAMI Prof. Dr. Ferit BERNAY Omiı. Eğittm ve Tnm Bngtmsızlık / Hayw U. Rcktoruı sıvas93Yutn-Ytntun GENCO ERKAL MUttt FAZIL SAY 31yı! ÖZLEM KAYA SON 2 OYUN 31 Mayıs C.tesi 20:30 ^ T " 1 " ^ Mtıammer Karaca Tiyatrosu (0212) 252 59 35 )T E F E S J 6 Haziran Cuma 20:30 W^j0 Caddebostan Kültür Merkezi (0216) 467 25 68 w w w .e ,e s k e y f i .o o m E F E S Pllsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. MESEN AKÇAKOCA ORMAN DENİZ SESSIZLİK Ooç. Dr. Şahin FİttZ {Akdtmiı U. F«ı»«.'te Boi. Oğr. O.) Ulusal Egerm?nlik, Siya&ot v<? Dın Prof. Or. Aziz KONUKMAN [Ootf u. ıluı ögr. Uy»«i) Bagımsız İktıs.ıt Politİkasımn Unsurlan Ayl.ı YILMAZ ıKiCtMGcn.-ı Sohretcrı) (\'cl!.- tnnii'lı-ı vı> Tam B&gımsızlık Dr. Gokhan GUNAYDIN (TMMOB ZMO 8*k.} Tarımdn vo Kırsal Ynsamdn Tam Bngımt>i7İık T,«llı: 19 M<»yn. 2OOH İ M h 14.00 - 1B.ÖÖ Y«ı: OMU &.thıu>t.ı (fcgttm. tak.) ATAKUM SAM5UN •=• Batı Karadeniz kıyısında, Ankara ve Istanbul'a 3 saat uzaklıkta ;0 6114436 - 6113 www.mesenotel.com ACI KAYBIMIZ Merhum Samiha ve Cevdet Emiroğlu'nun oğulları, Sevim ve merhum Hasan Ünal'ın damadı, Prof.Dr.Afife Batur'un kardeşi, Ayşe ve Aslı'nın dayısı, Yasemin, Bora ve Bahar'ın büyük dayıları, Alper, Belgin, Ersin, Doğukan, Nilsu, Erdinç, Selma ve Ipek'in enişteleri, Sevi'nin babiçi ve Naciye'nin birtaneciği Arkeolog-Fotoğrafçı ERKİN EMİROCLU 17 Mayıs 2008'de aramızdan ayrılmıştır. 20 Mayıs 2008, saat 10.30'da İTÜ Taşkışla'da yapılacak törenin ardından Anadoluhisarı Camii'ndeki öğle namazından sonra Ümraniye Hekimbaşı Kabristanı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. AİLESİ TürkUknuuçurvmunkenarmchndönmi^\^k]iKdemokwtikTürt^Cumhunye(ilaınılmuftur. okntsknaiyoketmeye kkmenmgiküyrtmeyecektir, BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA PAZARI YAKUP KEPENEK AVM Bizim yazı kültürümüzde "kısaltma" çok yapılmaz. Yıllarca yüksek oranlı enflasyonla yaşadık. Ancak TÜ- FE, ÜFE gibi fiyat endeksi kısaltmalarını yakın yıllar- da bulduk! Yine de AVM örneğinde olduğu gibi bir ilerleme görülüyor. AVM "alışveriş merkezi" anlamında kullanılıyor. • * • Türkiye hızla AVM ülkesi oluyor. Başta Istanbul, An- kara ve Izmir olmak üzere büyük kentler AVM'lerle dolup taşıyor. Geçen hafta Nielsen Araştırma Şirketi'nin "pera- kendeci sayılan" konusundaki çalışması yayımlandı. Çalışma, son on yılda, AVM'lerin sayısının dört kat dolayında bir artışla, 2135'ten 8252'ye yükseldiğini gösteriyor. Buna karşılık bakkal sayıları da yüzde 27'nin üzerinde birazalışla, 155 binden 113 bine ini- yor. Aynı dönemde, her 100 YTL alışveriş içinde AVM payı 26'dan 54'e çıkmış bulunuyor. Bakkallara hız- la tüketilen ürünler için yapılan her 100 YTL'lik har- camanın yalnızca 36'sı gidiyor; kalan 10 YTL de bü- fe ve kuruyemişçilerde tüketiliyor. ••• AVM olayının arkasında küresel pazaryarışı yada kavgası var. Pazardan pay alma yarışı, var olma- yok olma anlamına geliyor. Bir büyük çarşı yapıldı- ğında, dünyanın en büyük satıcıları, daha doğrusu markaları, orada yer bulmak zorundalar. Zorundalar çünkü orada bulunmamak ve görülmemek, marka- lar açısından, kayıplara karışmak anlamına gelir. Ku- raldır, göze batmayan marka unutulur; yok olur. Bu olgu AVM'lerin "birikimli" olarak artmasına yol açıyor; sermaye, inşaat sektörünün rant yaratma olanağın- dan da yararlanmak amacıyla bu alanda yoğunlaşı- yor; çarşı yapıyor; sonra da en ünlü markaların yer kapma yarışı başlıyor. Asıl yanş AVM açıldıktan sonra başlıyor. Büyük ser- maye, üretici-tüketici ilişkisini yeni bir düzleme çe- kiyor. Böylelikle toptan ve perakende ticaretin tüm aşamalarında ve satış sonrasının hizmetlerinde olu- şan tüm kârlara el koyuyor. Bununla da kalmıyor; "fü- keticinin isteklerini" yerine getirmede sağladığı, ba- kım, onarım ve değiştirme kolaylığı gibi olanaklarıy- la tüketiciyi "yakalamayı" kolayca başarıyor. Tüketicinin cebindeki para ya da kredi kartı ola- nakları "sonuna kadar" alınıyor. Parasal olanağı sı- fırlanan tüketicinin, kişiliği ve eğilimleri de güçlü ve zayıf yönleriyle izlenebiliyor. Tüketiciyi etkilemek artık "bankalann" ve AVM'nin becerikli satış uz- manlannın işi oluyor. Daha çok "tüket", daha çok "ik- ramiye kazan" anlayışı yayılıyor; tüketicinin parasıy- la birlikte gelecekteki harcamaları da "kapsama" alı- nıyor; tüketilen ürünle özdeşleşme süreci işliyor, "fü- ketici ürûne dönüşüyor". Aynca AVM ortamında bulunmanın verdiği bir "faz- la fayda" ya da "haz" olmalı ki, bir insan seli, bir ko- vandan diğerine topluca giden arılar gibi, bir mağa- zadan diğerine koşuşuyor. Sonuçta ürüne dönüşme ümidinin itelediği birtop- lumsal koşuşturma yaşanıyor. ••• Hiç kuşkusuz bu ülkenin tüketicilerinin, "en kaliteli" ürünleri satın almalannın sağlanması gerekir ve bu ala- nı düzenlemek merkezi hükümetin ve yerel yöne- timlerin en temel görevlerindendir. Ancak AVM'ler konusunda baştan sona tam bir kar- gaşa yaşanıyor. Hükümet yıllardır, "Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar" konusunda bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Tasarı "nedense" yıl- lardır yasalaşmıyor! Büyük kentlerin merkezleri AVM'lerle doluyor; akıl almaz bir yoğunlukla mağazalaşıyor. Bunların ne çevreye etkileri ne de yarattıkları trafik yoğunluğu he- saba katılıyor. Bakkallar eziliyor, yok oluyor. Yine de çok gecikmeli olan bu yasa tasarısı, kamuoyundan "birsır gibi" saklanıyor. Anlaşılan, saydam, topluma "hesap veren" ve demokrat hükümet böyle olunuyor! Polis baskısı ile mağaza baskısı birbirini tamamlıyor! Yalnız önemli bir nokta var. Polis baskısını, özgürlük isteyen emekçinin dışında kimse duymuyor; AVM bas- kısını da yalnızca iflas eden ve işleri kötüye giden bak kallarla onların aileleri yaşıyor. Toplumun kalanı AVM'lerde "varlıklı olsaydı" neler satın alabileceğinin "düşleriyle" dolaşıyor. Yanlış yalnızca bu noktalarda kalmıyor. Yazın ku- rallarına göre "alışveriş" bitişik yazılır. Bu nedenle de kısaltma yanlış denilebilir. Buna aldıran kim? Bu sü- recin neresi doğru ki kısaltması doğru olsun! yakupkepenek06@hotmall.com Erçel: Piyasada riskler artıyor İSKENDERUN (AA) - Eski Merkez Bankası başkanlanndan Gazi Erçel, enflasyonun hedef- lenenin üzerinde seyrettiğini belirterek, "Yüzde 9.3 olarak açıklandı, 9.3'ü de geçebüir. En- flasyon yılın sonunu yüzde 12-13'Ierde bitir- se bile iyi. Çünkü gıda, enerji ve metal fiyat- larında düşüş beklenmiyor" dedi. "Dünya Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi ve Bölgemizin Ekonomik Kalkınması" konulu konferansta konuşan eski Merkez Bankası Baş- kanı Erçel, Türkiye'nin global krizden büyüme, enflasyon, finans sektörü ve bekleyişler olmak üzerc 4 kanaldan etkilenebilcceğini ifade etti. Er- çel, ekonomide risklere de değinerek, "Kuzey Irak sorunu, politik gerginliklerin artması, AKP'ye kapatma davası, Iran-Irak gerginliği, yolsuzluklar ve terör. Piyasa riskleri bir şekil- de alıyor. 2008 sonuna Türkiye fazla çalkalan- madan çıkarsa büyük başarı.. ama 2009 da zor. Cari işlemler açığı finanse edilecek, başka yolu yok. Petrol fiyatları yükselirse enerjide tasarrufa gidilmeli, alternatif enerji kaynakla- rına da ağırlık verilmeli" diye konuştu. Tel: O216.36O 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr SATILIK Bulgaristan Ruscuk ili'nde miras kalan 22 dönümlük arazi satılıktır. Cep: 0532 385 20 51 Ev Tel.: 0212 579 72 40
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog