Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHÜRİYET DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Çin'de mucize kurtuluş • Dış Haberler Servisi - Çin'de, 50 bin kişinin ölümüne yol açan 12 Mayıs'taki depremdcn 148 saat sonra iki kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. İki depremzedenin durumunun da iyi olduğu açıklandı. Bu arada Çin yönetimi, depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti. Kolombîya'ya protesto • Dış Haberler Servisi - Venezüclla, Kolombiya askerlerinin topraklanna girdiği gerekçesiyle Bogota yönetimini protesto etti. Yaklaşık 60 Kolombiyah askerin sının ihlal ederek 800 metre içeri girdiği ve burada yollarının kesilınesi üzerine geri döndükleri bildirildi. Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe ise suçlamalarm doğru olması halinde özür dileyeceklerini söyledi. ABD'li askerden Kuran'a hakaret • Dış Haberler Servisi - Irak'ta görevli bir Amerikan askeri, Kuranıkerim'e hakaret ettiği gerekçesiyle ülkeden gönderildi. Geçen hafta, başkent Bağdat yakınlanndaki bir atış sahasında, bir Kuranıkerim üzerinde mernıi izleri ve karalamalar bulunduğunun fark edilmesi üzerine, söz konusu asker hakkında soruşturma başlahlnnştı. AB polis teşkilatı, îngiltere'yi terör tehdidi ile suçladı ' Avrupa'yı ateşe attılar' LONDRA (AA) - Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı (Europol) tara- findan hazırlanan raporda, Ingilte- re'nin terorizmin odak noktasında olduğu; bu ülkenin Afganistan, Irak gi- bi ülkelcrde yürüttüğü tarüşmalı askeri opcrasyonlarm sadece kendisini değil, bütün Avrupa kıtasını riske soktugu belirtildi. Ingiltere'de militan gruplann terör tehdidinin özellikle 2007 yılında büyük oraııda arttığma işaret edilen raporda, gözaltı ve tutuklama rakamlanyla or- taya çıkartılan sabotaj ve saldın plan- lannın durumu netleştirdiği belirtildi. El Kaide'nin yeniden canlandırdığı faaliyetleriyle artan terör tehdidinin în- giltere'de en yüksek biçimde görül- düğü, her gün El Kaide ve benzeri gruplarla ilişkisi yüzünden en az bir ki- şinin gözaltına ahndığı belirtilen "AB'deki Terör Tehdidi ve Eğilim- ler" başlıklı raporda, 2007 yılında Ingiltere'de 203 kişinin terör bağlan- tılı suçlamalarla polis tarafından göz- altına ahndığı hatırlatıldı. Söz konusu rakanıın 2006 yılına göre yüzde 30'luk artış gösterdiği be- lirtilen raporda, gözaltına alınan bu ki- şilerin büyük çoğunluğunun Müslüman olduklan ifade edildi. Gözaltılann yüzde 13'ünün saldın hazırlığı, yüzde 14'ünün terör örgütü- ne eleman toplama, yüzde 21 'inin di- ğer suçlamalarla bağlantıh olduğu, yüzde 52'sinde ise terör örgütü üyeli- ği gerekçesinin kullamldığı açıklandı. Raporu hazırlayanlar, 2007'de terörle bağlanülı suçlamalarla Fransa'da 91, Is- panya'da 48, ttalya'da 21, diğer AB ül- kelerinde ise 41 kişinin gözaltına alın- dığına da dikkat çekti. 'Binlerce çocuk ölecek' Dış Haberler Servisi - Myan- mar'daki kasırga felaketinin ardın- dan, cunta yönetiminin dış yardım- lan ülkeye sokmaması yüzünden binlerce çocuğun 2 ya da 3 hafta içinde açlıktan ölebileceği bildirili- yor. Ingiltere'nin "Save the Child- ren" (Çocukları Kurtann) adlı yar- dım kuruluşu, Irravaddi deltasında 5 yaşın altındaki yaklaşık 300 bin ço- cuğun binlercesinin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Gıda yardnru ulaşan bölgelerde ise uzun kuyruklarda bekleyen çocuk- lar, yağmurdan korunmak için ye- mek taslannı kullandılar. Filistin için acı çekiyormuş! Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı George W. Bush, tüm Or- tadoğu ülkelerine "demokrasiyi güçlendirme" ve lran ile Suriye'yi yalnız bırakma çağnsı yaptı. Bush, dün Mısır'ın tatil beldesi Şarm el Şeyh'de başlayan Dünya Ekonomik Foruınu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bölge ülkele- rini Filistin'de Hamas'a, Lüb- nan'da da Hizbullah'a karşı mü- cadele etmeye de çağırdı. Bush önceki gün Filistin Yöne- timi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede "ts- rail-Filistin anlaşmasının bu yı- lın sonuna kadar yapılmasını kesinlikle sağlayacağını" belirte- rek bu anlaşmanın sağlanması ko- nusundaki ısrannın asıl nedeni- nin Filistin halkını acı çekerken görmekten duyduğu üzüntü oldu- ğunu söyledi. Beyaz Saray ise, Bush'un barış sürecini ilerletmeye yardrmcı ol- mak üzere Ortadoğu'ya yeniden gi- debileceğini bildirdi. BIÇAK SIRTI EROL MANtSALI Bir Kral, Bir Kraliçe ve Majestelennin Silahşorları 19 Mayıs'ı kutladığımız birgünde bu yazıyı ka- leme almak ne kadar zor, ne kadar acı. S. Ara- bistan Kralı'nın ardından geçen hafta da II. Eli- zabeth Türkiye'den geçti. - Kraliçe Elizabeth 12 Mart 1971 'in ardından da gelmişti Türkiye'ye. Bugünlerde 1971 dar- besi, Deniz Gezmiş'ler Türk medyasında sık- ça konuşuluyor, yazılıyor. Ama nedense 12 Mart ertesi 1971 'de Kraliçe'nin gelişi ile bu olaylar ara- sında ilgi kurulamıyor... - Kraliçelerinin Hükümeti'nin Başbakanı, 12 Eylül 1980 ertesinde, Askeri Cunta'yı öven bir açıklama yapmıştı(*). Hatta "kimi Batıa diplo- matlanmız şaşırmışlardı"; "Demokratik Ingiltere cuntayı nasıl destekler?" diye yazamasalar bi- le, dostlarına sağda solda söylemişlerdi. 12 Eylül'ün Batı'da "ABD ve Ingiltere tara- fından" neden desteklendiğini göremeyecek ka- dar saf olduklarına inanamayız herhalde... - Ve şimdi Kraliçe, AKP'Iİ Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti ile, "AKP hükümetine ve onun în- giltere'yi çok mutlu eden uygulamalanna" sağ- lam bir destek vermek için Türkiye'de boy gös- terdi. Türk halkından ilgi görmese bile, AKP hükü- metini memnun etti, önemli olan da buydu. Kra- liçe'nin ziyaretini Ingiliz hükümeti belirler, ona yol gösterir. Afrika'ya ya da eski sömürgeleri Avustralya'ya gittiğinde bunun hesapları yapı- hr. Şimdi de AKP hükümetine (ve Cumhurbaş- kanı'na) duyduğu minneti göstermek için gel- diler. Nedenlerini sayalım... 1) AKP hükümeti, ABD ve Ingiltere'nin Irak po- litikasına elinden gelen her desteği vermiş. ABD ve Ingiltere Irak'ta bir milyon sivil, masum insanın kanına girerken Londra'ya hiç tepki gösterme- miş. Onların bir ortağı gibi, istenenleri yapmış. 2) Yine AKP hükümeti, Ingiliz Telekom şir- ketine, bankalanna, petrol tekellerine en kârlı ve en stratejik kurumlanmızı devretmiş. Osmanlı dö- nemindeki o kapitülasyon yıllarına yeniden dö- nüşü başlatmış. Kraliçe bunlara teşekkür et- meyecek de neye edecek?.. 3) Avrupa'da, "Ingiltere ve AB'yiarkasına ala- rak" içerdeki işlerini yürüten bir hükümet var. On- lar ancak AKP hükümeti sayesinde Türkiye ve Ortadoğu politikalarını yürütebilirler. Bu hükü- mete ihtiyaçları var. AKP iktidarda kalmalı, ka- panmamalı ki Ingiltere işini yürütebilsin. 4) AKP Kıbrıs'ta da Ingilizlerin isteklerini bir bir yerine getirmiş. 199O'lı yıllarda Londra ta- rafından hazırlanan ve daha sonra Kofi Annan'ın eline ABD ve Ingiltere tarafından tutuşturularak adı Annan Planı olarak değiştirilen belgeyi kiın geçirtti? AKP hükümetinin desteği, Ingiltere ve Amerika'yı çok memnun etti. KKTC'deki Geçitkale Havalimanı (askeri üs- sü) bile Londra'nın apartopar kurduğu CAS şir- ketine verildi, daha ne olsun? Bu konuyu 16 Ma- yıs 2008'de bu köşede yazdım, meğerse Tür- kiye'de kimsenin haberi yokmuş. Ankara'daki ilgililer dışında tabii. 5) AKP hükümeti, Majestelerine hizmet için ye- min etmiş bir vatandaşlannı bakan yaparak, ken- dilerine ne kadar yakın olduğunu da göstermiştir. Bu saydıklarım sadece bazıları, hepsine say- falaryetmez. Işte bu nedenle II. Elizabeth'in bir askeri gemi ile Istanbul'da bulunması; - hem Londra'nın Türkiye ve Ortadoğu poli- tikalarını sergilemesi, - hem de AKP hükümetinin ayakta durması- na desteği açısından yerli yerine oturur. Komşumuz Irak'ta ABD ile birlikte bir milyon insanı öldüren Ingiltere'nin Kraliçesi herhalde bir turistik yatla Istanbul'da gezinemezdi. Ona böyle bir zırhlı yakışırdı. Yunan Başbakanı Kostas Karamanlis 45 yıl sonra, AKP'ye teşekkür için geldi demiştim, bu köşedeki yazımda. 37 yıl sonra gelen II. Eliza- beth de AKP hükümetine teşekkür ediyor. Ik- tisadi ve siyasi olarak Ingiltere'nin Ortadoğu po- litikalarına verdiği destek ve gösterdiği kolay- lıklar için nişan bile takmadılar mı? AKP'nin başdanışmanı Dr. Yalçın Aldo- ğan'ın dediği gibi "AKP'nin talepleri (dinamik- leri) ile Batı'nın talepleri örtüşüyoriar". ABD, Lon- dra ve Brüksel'in, "AKP hükümetine gözü ka- palı sahip çıkmaya çalışmaları" işte bunun so- nucu... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün S. Arabis- tan Krah'ndan sonra Ingiliz Kraliçesi'ni davet et~ mesi, "AKP hükümetlerinin misyonu açısın- dan" çok doğal bir gelişme. Hele araya Tala- bani'nin de sıkıştırıldığını göz önüne alırsak işin niteliği daha net görülür... Irak'ın işgali, bir mil- yon ölü, bir kral, bir kraliçe, Talabani, Barzani, Talat ve Boğaz'daki zırhlıda bir resepsiyon... Ka- dehler niçin kalktı, kılıçlar kimin için çekiliyor... öndeki süslü maskelerin arkasına saklanmış em- peryalizmin kirli yüzü var. Ingiliz gazeteleri yazmışlar: "Türkiye halkı Kraliçe'ye pek ilgi göstermedi..." demişler Evet, halk gerçekleri, oynanan oyunu görüyor, oligarşinin karartmasına karşın... Bir 19 Mayıs günü bütün bunları yazmak ne acı... C) Gümrük Birliği'nden AB'ye (Hayatım Avrupa dizisi, birinci kitap), Truva, 2007 www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali "Ben 1919 senesiMayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti'nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve nanevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete ve ıbütüıımilletime güvenerek işe başladım.f 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun. Mustafa Ugur OKAY inş.Yük. Müh. Sallhli Belediye Başkant HASAN HÜSEYIN KORKMAZGIL ACIVI BAL £YL€DİK özgürlüğe, futsoklığa ve sevdaya dair jür, müzik ve belge filmlerle bir jahne götferisi Siırlen yoıumloyonlaı: Gülsen TUNCER Endeı YİĞİT Nejmi AYKAR İlkay AKKA V A - KIZILIRMAK Uyarlayan vc yönotan: Erkal UMUI 25 MAYIS PAZAR SAAT: 15:00 - 31 JMAYIS C.TESI SAAT:20:30 LEVENT KIRCA - OYA BASAR TIYATROSU BAKIRKOV BİIGI IÇİN: 0212 572 04 44 - 660 51 52 ANKARA CUMOK DUYURUSU ANKARA CUMOK WEB SİTESİ YAYINA BAŞLAMIŞTIR. www.ankaracumok.opg GİİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Bugünleri bize armağan eden başta YÜCE ATATÜRK olmak üzere herkesin aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve ulusumuzun 7 9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı'nı kutluyorum. KAMİLSAKA GÜRE BELEDİYE BAŞKANI ATAM; Türk Ulusu, armağan ettiğin Türkiye Cumhuriyeti' ni demokratik, laik ve çağdaş bir devlet olarak sonsuza dek yaşatmaya kararlıdır. 'Türk Milleti için bağımlı yaşamaklansa ölmek daha iyidir" diyerek Samsun' dan başlattığın Ulusal Egemenlik mücadelesinin 89. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor, seni ve bu vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Adına Başkan Hilmi Uğurtaş ANKARA'DA 2 GÜNLÜK TEMAS Rus heyetinden sessiz ziyaret MAHMUT GÜRER SÜLEYMAN ÜSTÜN YİTİRELİ BİRYILOLDU. ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ. NE MUTLU BİZE Kİ, ANILAR1YLA VE DOSTLARIYLA BİZE DEĞERBlÇİLEMEYECEKBİRMlRAS BIRAKTI. AİLESI 'U ANKARA - Türkiye geçen hafta içi Ingiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i ağırlarken Rusya Dışiş- leri Bakan Yardımcısı Sergey Kislyak başkanh- ğındaki bir Rus heyetin Ankara'da sessiz scdasız temaslarda bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde heı iki ülke için de yaşamsal önem taşıyan, NATO do- nanmasının Karadeniz'e ginnesi, ABD'nin fıize kalkanı ve Iran'ın nükleer programı konularımla değerlendirmeler yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Rus heyeti geçen haita ba- şında Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlıği ile ! Genelkurmay Başkanhğı'nda 2 gün süren temaslarda bulundu. Moskova'dan gelen heyete üüvenlikten So- rumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislyak'ın başkanlık ettiği belirtilirken beraberinde askcıi yet- kililerin de olduğu vurgulandı. llk gün temaslanıu Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiren heyet, Dışişleri Bakanhğı Müsteşan Ertuğrul Apakan ve Müsle- şar Yardımcısı Ünal Çeviköz ile bir araya geldi. 1 leı iki yetkiliyle ayn ayn yapılaıı görüşmeleıdc, NA- TO'nun Bükreş Zirvesi kararlan doğrultusundaki ko- nulann gündeme geldiği öğrenildi. Bu kapsamda, Karadeniz'in güvenliği, Iran'ın nükleer programı ile AKKA birincil gündem maddesi oldu. Mustafa Sağyaşar bizlerle!.. Ustayorumcu, grup Ehli-keyf İle Türk Sanat Müzlgl'nln dinlemeye doyamayacagınız eserlerinl seslendlrlyor. 28 Mayıs Çarşamba (elmadag \ ^ meyhanesl Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.el madagmeyhanesl. com VEFAT ve TEŞEKKÜR Erzurum Aşkale Dallı Köyü (Merkez Sos) eşrafından Meıtıum Mehmet AKTAŞ ile Merhume Kudret AKTAŞ'ın oğulları; Merhume; Hanım, Azime, Rabia, Merhum; Aöa, Halis, Fevzi'nin kardeşleri; Remziye AKTAŞ'ın değerli eşi; ARZUMAN AKTAŞ 16 Mayıs 2008 tarlhinde lıakkın rahmetlne kavuşmuştur. Merhumun cenazesl 17 Mayıs 2008 günü Karacaaahmet mezarlığı'ndaki alle kabrlstanında defnodllmlçtlr. Blzzat cenazeya katılarak veya arayarak acımızı paylaşan tüm akraba ve dostlarımıza tesekküraderlz.tüm akraba ve dostlarımıza toşckküroder Tüm sevenlerln başı sağ olsun Not: 22 Mayıs 2008 perşembo günü Saat 14:00'de Karacaahmet Sultan türbesindo Mevlid (Hayır yemeği) verilecoktir. I AKTAŞ AİLESİ gösterl sanaUarı sahnesl YAZAN: Uğur MUMCU OYUNLAŞTIRAN: UğUT MUMCU Rutkay AZİZ YÖNETEN: Mehmet U1>AY MÜZİK: Timur SELÇUK HAREKET DÜZENİ: Gizem ERDIÎN IŞIK TASARIM: Yüksel AYMAZ DEKOR-KOSTÜM: M. Ziya ÜLKENCİJLER FİLM TASARIM: Önder ÖNSAL OENEL SANAT YÖNETMENİ: Orhan AYOIN OYNAYANI.AK .Metmet UIıAY . Orhan AYDIK Becep YEIfEH .Mustafa KIHANTEPJ" •Tamer ÖZCEVIZ .Deniz ATAM .Oansu FIHINCI .Cenk ŞEETGIİI. ve Oğviz TUKÇ 19 Mayıs Pazartesf Saat 16.00 / £0.00 20 Mayıs Salı Saat 20.00 BAKIRKÖY SANAT MERKEZİ 0212 5720224 No 3 AKSARAY / İST (Portovnlyal Llr.nr.1 Arka SoknOD •Wmtt O 2 I 2 « 2 1 4 S CtS I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog