Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 19 MAYIS 2008 PAZARTESİ 10 HABERLER Atatürk'ün emperyalizme karşı kurtuluş ateşini yaktığı 19 Mayıs tüm yurtta kutlanıyor Bağımsızlık coşkusu• 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanacak. Başkentteki törenler sabah top atışıyla başlayacak. Haber Merkezi -19 Mayıs Ata- türk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, bugün tüm yurdu saracak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur- tuluş Savaşı meşalesini yaktığı ve gençlere bay- ram olarak armağan ettiği, aynı zamanda da do- ğum günü olarak kabul ettiği 19 Mayıs, bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanacak. Başkent ANKARA'daki törenler saat 07.00'de top atışı ile başlayacak. Anıtkabir'de 09.00 - 09.30 saatleri arasında Cumhurbaşka- nı Abdullah Gül ve diğer sivil ve askeri erkânın katılacağı devlet töreni gerçekleştirilecek. Ay- nı saatlerde aynca, Atatürk anıtlanna da çelenk konulacak. 19 Mayıs Stadyumu'ndaki tören ise saat 09.30'da bando eşliğinde alana yerleşil- mesiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün sa- at 10.00'da şeref tribünündeki yerini almasının ardından, törende ilk konuşmayı Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik yapacak. Samsun'dan getirilen bayrak ve Selanik'ten getirilen bay- rak ile toprak Cumhurbaşkanı Gül'e sunulacak. Gençlik Marşı'nın söylenmesi ve seremoni tab- losunun çözülümünün ardından, Jandarma Bandosu gösteri yapacak. Türk Hava Kuru- mu'nun paraşütle atlama gösterilerinin ardrn- İstanbul'da yürüyüş Milli Mücadele Derneği dün Istiklal Caddesi'nde "Mustafa Kemal ve Tam Ba- ğımsız Türkiye"yürüyüşü düzen- ledu Galatasaray'da toplanan yak- laşık 300 kişilik grup "Tam bağım- sız Türkiye" yazıh pankart açarak Taksim'e doğru yürüyüşe geçtL Türk bayraklarına asılı "Ya istiklal ya ölüm "yazıh dövizleri taşıyan grup İstiklal Caddesi boyunca "Atatürk gençliği görev başına - Hepimiz Türk'üz, Atatürkçüyüz - Kahrolsun Amerikan emperyalizmi"sloganlan attu 10. Yıl Marşı 'nı söyleyen gru- ba çevredeki yurttaşlar da eşlik etti. (Fotoğrajlar: SERKAN YILDIZ) dansa tören geçişi gerçekleştirilecek. Tören ge- çişinin tamamlanmasından sonra yer ve fon gru- bu gösterileri gerçekleştirilecek. Resmi tören nedeniyle dün saat 13.00'ten itibaren halkın zi- yaretine kapanlan Anıtkabir, bugün saat 10.00'a kadar yurttaşlar tarafindan ziyaret edilemeye- cek. Akdeniz Caddesi ve Gençlik Caddesi de bugün Anıtkabir'deki tören sona erene kadar trafîğe kapalı olacak. ISTANBUL'da resmi kutlamalar, bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Daha sonra Dolmabah- çe'deki Inönü Stadyumu'nda okullann katı- lunıyla gösteriler sunulacak. îstanbul Valili- ği'nin kutlama etkinlikleri 21 Mayıs'a kadar sürecek. Îstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağh olarak faaliyet gösteren Gençlik Meclisi, bugün top- lanacak. Genel kurulun ardından Gençlik Meclisi tarafindan Caddebostan sahilinde dü- zenlencn Gençlik Festivali saat 19.00'da baş- layacak. Festivalde Nev ve Feridun Düzağaç konser verecek. Bahçelievler Belediyesi, hazirladığı 10 bin adet "Atatürk ve Spor" adlı kitabı gençlere dağıtacak. Akmerkez'in Nispetiye Cadde- si'ndeki ana giriş kapısı önünde gün boyu bi- siklet akrobasisi, paten şov, break dans ve fre- estyle gösterileri yapılacak. IZMlR'de kutlamalar, sabah 09.00'da Cum- huriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anın'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Atatürk Stadı'nda- ki gösteriler saat 10.00'da yapılacak. Izmir Bü- yükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 19 Mayıs Konseri, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleş- tirilecek. Saat 20.45'tc öncc Pinhani grubu sah- ne alacak, ardından Teoman lzmirlilerin kar- şısına çıkacak. ıgünkü ' 19 Mayıs ruhu örnek ahnsııı9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 19 Mayıs Ata- türk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün bir- çok kutlama mesajı yayım- lanırken; mesajlarda gençle- re Atatürk'ün emaneti olan laik, demokratik, bağımsız Türkiye emanetini layıkıyla taşıma ve Gençliğe Hitabe'de verilen görevleri yeniden okuma çağnsı yapıldı. CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal, "19 Mayıs ruhunun bugün örnek ahnması ge- rektiğini" vurguladı. 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "19 Mayıs, gençliğe armağan edilmiş bir bayramdır. Çünkü gençlik, gelecektir" dedi. Gül, Türkiyc'nin önemli iler- lemeler sağladığını belirterek gençlere; "Bugün artık AB ile tam üyelik müzakerele- rini yürüten bir ülkenin gençleri olarak dünyaya açık olun, içinize kapan- mayınız. Dışa açık, hoşgö- rülü, çevrenize saygılı, mil- letiııi/e sadık, gelenek ve gö- reneklerinize bağlı, mo- dernleşmenin ancak de- mokrasiyle mümkün oldu- ğu şuuruna sahip, çalışkan insanlar olmahsınız. Atala- rımızın, şehitlerinıizin, ga- zilerimizin ve yetişmenize katkısı olan herkesin güve- nine layık olacağınıza emi- nim" diye seslendi. 19 Mayıs kutlamalan çerçevesinde ya- yımlanan diğer mesajlar ise şöyle oldu: TBMM Başkanı Kök- sal Toptan: 19 Mayıs, Bü- yük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize ver- diği değerin ve Cumhuriyetin onlann omuzlannda yiikse- leceğine olan inancının ifa- desidir. Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan: Güçlü ve müreffeh bir Türkiye ideali- ni yaşatarak geleceğe taşıya- caİc olan, Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerimizdir. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal: 89 yıl önce iç ve dış düşmanların ihane- tine son vermek ve düşmanı yurdumuzdan kovmak için Samsun'a çıkan Atatürk ile O'nun izinden gidenlerin an- layışı ve 19 Mayıs ruhu gü- nümüzde de örnek alınmalı- dır. Mustafa Kemal Sam- sun'a çıkarken; ırk, din, dil, mezhep farkına bakmadan halka güvenmiş, halkrn gü- cüne, demokrasi, özgürlük, bağımsızlık ve Cumhuriyet özlemine bel bağlamıştı. Mustafa Kemal, Samsun'a çıkarken her tür manda anla- yışını da elinin tersiyle itmiş, "Bağımsızük ve demokrasi benim karakterimdir" de- miştir. Başta gençlerimiz ol- mak üzere herkesi bu tarihi günün anlamını, önemini kavramaya, laik Cumhuri- yetimizi, Cumhuriyetimizin kazarumlarını kararhlıkla sa- hiplenmeye ve savunmaya çağınyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 19 Ma- yıs, dünyadaki ezilmiş ve iş- gale uğramış milletlerin sim- gesidir. DSP Genel Başkanı Ze- ki Sezer: Ne yazık ki AKP'nin ulusal duruş ve de- ğerlerden yoksun, sorumsuz yönetim zihniyeti nedeniyle, başta gençlerimiz olmak üze- re bütün insanlanmızı umut- suzluğa sevk eden olumsuz- luklar yaşanmaktadır. Ulusal bütünlüğümüzü her türlü teh- dit ve tehlikeye açık hale ge- tiren bu olumsuzlukların ön- lenmesinde en büyük ve en etkili katkıyı, Atatürk'ün, Cumhuriyetimizi emanet et- tiği gençlerin vereceğine ina- nıyoruz. Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu: Içinde bulunduğumuz siyasi ve iktisadi atmosferde, genç- lere armağan edilen 19 Ma- yıs Bayramı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'si, daha bir anlam ve değer kazanmakta- dır. Bütün milletimiz ve özel- likle gençlerimiz, bugün kut- ladığımız 19 Mayıs Bayra- mı'nda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni bir kez daha dik- katle okumahdırlar. Aynca BBP Başkanı Muh- sin Yazıcıoğlu, Hak-lş Kon- federasyonu Yönetim Kuru- lu, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koııcuk. Eği- tim-lş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Cumhuriyet Ka- dınlan Demeği Başkanı ve 14 Nisan Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Şenal Sarıhan ve Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Zeki Sarıhan da yayımladıklan mesajlarla 19 Mayıs'ı kutladı. E CÜNKU YARİNLAR •DAiJgk , ., J I » H EVtECSNIM 12 Atatürk'ü unutturma çabası AKP hazırladığı 19 Mayıs afîşlerinde büyük önderin fotoğrafına yer vermezken Afyon Belediyesi bayramm isminden 'Atatürk'ü çıkardı 'MJJMJ/jfdlcat bl; her şeyi gençliğe bırakocoğu gelccegin ijik uıçan çlçekleri onlard ÜJJJJ^UJJJ 19 Mim rnnin UU 6eneimve snor B»mm\ ZEYNEP ŞAHİN TSK'DBI19MAYISAFİŞLen ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iki afış hazırladı. Genelkurmay Başkanlı- ğı 'nın "www.tsk.mil.tr" adresli internet site- sinde yer verilen 19 Mayıs afişlerinin ilkinde, arka fonda yer alan ve geçit töreninde bayrak taşıyan gençlerin bulunduğu fotoğrafın üze- rinde Atatürk'ün, "...Her şey unutulur. Fa- kat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; ge- leceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidinı gençliktedir" sözü bulunuyor. tkin- ci afışte ise kız öğrenciler tarafindan gerçek- leştirilen bir geçit törenine ait fotoğrafın ön planında, bir kız ve bir erkek iki genç görülü- yor. Afişin üzerinde ise Atatürk'ün, "Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok mem- nun ve mesudum" sözü yer alıyor. ANKARA - Ulu önder Mus- tafa Kemal Atatürk'ün gençle- re bayram olarak armağan ettiği, kendisinin de doğum günü say- dığı 19 Mayıs'ta, AKP ve bazı ku- rumlar Ata'yı adeta "görmez- den" geldi. AKP'nin hazırlattığı 19 Mayıs afişinde sadcce Başba- kan Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yer alırken, Afyon Bclcdiyesi'nin kente astrrdığı afışlerde "19 Ma- yıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" yerine "19 Ma- yıs Gençlik ve Spor Bayramı" ifadesi kullanıldı. RTÜK'ün ha- zırlattığı afışteyse Atatürk'ün belli belirsiz bir görüntüsüne yer verildi. AKP'nin hazırlattığı ve kent- lerdeki ilan panolarına asılan afiş- te, sadece Başbakan Erdoğan'ın el sallayan büyükçe bir fotoğrafı ile üzerinde "Genciz; çünkü yarın- lara dair heyecammız var" ya- zıldı. Afişte diğer slogandan çok daha küçük puntolarla; "19 Ma- yıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" mesajı da yer aldı. Atatürk'ün anıldığı bayramda Ata'mn fotoğ- rafının yer bulmadığı afışte; ne gcnçlerin ne de Türk Bayrağı'nın resmi de yoktu. AKP, dün Eski- şehir'de yapılan "AKP 7. Gele- neksel Gençlik Şöleni" için ha- zırlattığı afışteyse üzerinde AKP tişörtü bulunan, ellerinde AKP flamalan sallayan gençlerin gö- rüntüsüne yer verdi. Atatürk'ün yer almadığı bu afişte de Türk bay- raklarının AKP bayraklanndan geride kalması dikkat çekti. AFYON'DA ATA'NIN ADI YOK Afyon'da ise 19 Mayıs için ha- zırlatılan afişlerde bir başka şa- şırtıcı aynntı vardı. Afyonkara- hisar Belediye Başkanhğı'nın kent genelindeki ilan panolanna astrrdığı afişte, bayramın adından Atatürk çıkanldı! Afyon Beledi- ye Başkanı Abdullah Kaptan'ın hazırlattığı afişte, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun" dendi. Afişte Kap- tan'ın, yanmda gençlerle büyük- çe bir fotoğrafına, yan tarafrnda da yürüyüş yapan gcnçlerin fo- toğrafina yer verilirken, sol üst kö- şede belli belirsiz bir Atatürk resmi yer aldı. Eğitim-lş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, genç- lere Atatürk'ün unutturulmaya çalışıldığını belirtti. Tepki çeken bir diğer afişse RTÜK tarafindan hazırlatıldı. RTÜK'ün bugün düzenleyece- ği gençlik şöleni için hazırlatı- lan ve Ankara'daki EGO oto- büslerine asrınlan afişte, konser verecek şarkıcılar Petek Dinçöz ve Kutsi'nin büyükçe fotoğ- raflannm kullanılırken Atatürk ise ancak şaha kalkmış at üze- rinde, Atatürk'ten daha çok atın ön plana çıktığı bir görüntü ile yerbulabildi. DEĞİŞEN DÜNYADAN HÜSEYİN BAŞ AKP Enerjide Mucize' Çözümler Peşinde AKP'nin enerji politikasının, neresinden bakılırsa bakılsın tutarlı olduğunu söylemek zor. Ülke ger- çeklerinden uzak, IMF ve Dünya Bankası güdü- münde ülke tarımını çökerten dışa bağımlılık, dozu yüksek edilgen politikalarla ülkenin potansiyel se- çeneklerini harekete geçirmek yerine, pahalı oldu- ğu kadar yaşamı ve doğayı tehdit eden 'mucize' çö- zümler saplantısı içinde görünüyor. Yaşam ve çev- reyi tehdit etmesi nedeniyle Batı'da terk edilme sü- recine giren nükleer enerji baş tacı ediliyor, kısıtlı ta- nm alanlarını ve insan yaşamını tehdit eden gene- tiği değiştirilmiş ürün üretmek gibi, tıpkı bioyakıt gi- bi başta Avrupa Birliği olmak üzere çok sayıda ül- kede sorun yaratan 'mucize' çözümlere bel bağla- nıyor. Örneğin nükleer enerji santrallarının yapımı gün sayıyor. 2020 yılında küresel ölçekte yirmi beş mil- yar dolara koşan genetiği değiştirilmiş tarımla ilgi- li on yıldır beklenen yasa çıkmak üzere. Basında yer alan haberlere bakılırsa söz konusu bioyasa küre- sel ısınma yüzünden hızla yok olan tarım alanları için panzehir. Genetik tarım ayrıca dar alanda daha çok ürün elde edilmesini sağlıyor. Tadı ve kalitesi de ca- bası. Ürün erken olgunlaşıyor. Besin değeri daha yüksek. Strese ve tüm hastalıklara da iyi geliyor. Ta- bii, yerseniz! 5 Mayıs 2008'de Hürriyet gazetesinde yer alan ge- niş haberde, genetiği değiştirilmiş ürünlere karşı çı- kanların görüşlerine de yer veriliyor. Olayın gerçek yüzüyle ortaya çıkmasının anahtarı da işte bu kar- Şit görüşlerde: "İnsan sağlığı için olumsuz etkileri var. Üretim dünyanın hemen tümünde birkaç büyük şir- ketin, belki de tek şirketin, Monsato'nun egemen- liğinde. Daha fazla tanm ilacı kullanılması zorunlu". Dış basında yer alan diğer bilimsel verilere göre ge- netiği değiştirilmiş ürünler için tarım alanlarında yo- ğun olarak kullanılan tanm ilaçlan, 35 kilometre uzak- lıktaki geleneksel üretimleri olumsuz yönde etkıli- yebiliyor. Aynca biyoçeşitliliği ortadan kaldınyor. Sav- lananın aksine tarım alanlarının daha da azalması- na yol açıyor. Tat ve kalite açısından da tam tersi- ne, geleneksel ürünlere kıyasla tam anlamıyla 'tat- sız tuzsuz'. Genetiği değiştirilmiş ürünler konusuysa Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle de Fransa'da yoğun bi- çimde tartışılıyor. Daha beş on gün önce hüküme- tin meclise sevk ettiği genetik yasası, komünist bir vekilin verdiği değişiklik önergesine iktidar vekille- rinin de katılmasıyla reddedildi. Ama hükümet ya- sayı ne pahasına olursa olsun, meclisten geçirme- ye karaıiı görünmektedir. Yine de bu konudaki tar- tışma bitmiş değil. Sivil toplum örgütleri en yoğun biçimiyle devrededir. Genetik tanma geçit verilse bi- le, ABD ve Ingiltere'de olduğu gibi bu yöntemle üre- tilen ürünler sıkı denetim eşliğinde etiketlenerek ge- leneksel ürünlerden aynlması sağlanacak. O zaman da iş tüketiciye düşecek ve tüketici bu tür ürünler- den uzak durarak, devletin yapmadığını bizzat ken- disi yaparak, sağlığını korumak zorunda kalacak. Ge- netiği değiştirilmiş ürünlerle savaşan Fransız biyo- log Christian Velot, "Yemek tabağına genetiği de- ğiştirilmiş organizmalar koymak sorumsuzluktur" diyerek bu konuda SOS veriyor. Genetiği değiştirilmiş ürünler konusunda bilinçli tüketicinin, neredeyse tüm dünyaya egemen Amerikan Monsato devinin hisse sahipleri ve onlann yerel taşeronlannın ceplerini dol- durması için kendi sağlığını olduğu gibi çocukları- nın sağlığını da tehlikeye atmayacağı umudu, bu afe- ti önlemenin tek yolu olarak görünmektedir. ••• Başımızdaki bela salt genetiği değiştirilmiş üre- tim değil. Biyoyakıt denilen etanol de sırada. Ener- ji Bakanı etanolü çoktan 'milli yakıt' olarak ilan et- miş durumda. Bakana göre bu mucize yakıt 350 bin aile için (yaklaşık 1.5 milyon kişi) ekmek kapısı ola- cağı müjdesini vermektedir. Ama nedense madal- yonun asıl yüzü özenle gözden kaçınlmaktadır. Çün- kü IMF reçeteleriyle tarımı zaten çökertilmiş bir ül- ke için biyoyakıtın olumsuz etkilerinin dile getiril- mesinden kaçınılmaktadır. Oysa bu sorun çok sa- yıda ülkede, dünyanın tahıl krizi içinde devindiği şu sırada en yoğun biçimiyle tartışılmaktadır. Aynca eta- nol savlandığı gibi petrole seçenek de değildir. Tam tersine etanol elde etmek için belki de daha fazla petrol tüketilmesine ihtiyaç vardır. Bir diğer ölüm- cül etkisiyse tarım alanlarını kısıtlamasıdır. BM u?- manı ve bilim adamı Jean Ziegler'in şu sözleri ku- lağa küpe olmalıdır: "4x4 bir aracın yakıt deposuna 94.4 litre etanol doldurmak için yaklaşık294 kilo mı- sır gerekmektedir." Bu bir kişinin bir yıl beslenme- si için gereken yeterli kalori anlamına gelmektedir! AKP enerji konusunda da 'mucize' çözümlere bel bağlamıştır. Enerji uzmanı Sayın Necdet Pamir'in açıklamalarına göre "Bilinen linyit rezervlerimiz 10 mityarton, taş kömürüyse 1.5milyartondur. Güneşe, rûzgâra, iletim hatlannın iyileştirilmesi gibi neredeyse el değmemiş seçeneklere yüz verilmemekte, çok pa- halı, çok riskli ve geleceği olmayan nükleer enerji- ye ısrarla öncelik tanınmaktadır." İşte tam da bu sırada, biz zengin linyit ve taş kö- mürü başta olmak üzere gerçekçi enerji seçenek- lerimize şaşı bakarken petrol devi Birleşik Arap Emir- likleri ve Umman Sultanlığı, dört dev elektrik sant- ralı kurmaya hazırlanmaktadır. Le Monde gazete- sinin (14.05.2008) BAE'de yayımlanan 'Emirates Bu- siness' gazetesine dayanarak verdiği habere göre söz konusu santrallar, tahminlerin aksine gazla de- ğil, kömürle çalışacak. Her biri 1.3 milyar Avro'ya mal olacak santralların ilkinin temeli ağustosta Du- bai'de atılacak. Diğer üçünün yapımı ise 2009'un ikin- ci üç ayında başlayacak. Santrallar 'sıfırsalınımlı' ola- cak, karbon oksit stoklanması ve işlenmesiyse emir- likler dışında yapılacak. Peki Birleşik Emirlikler topraklarında kömür var mı? Ne gezer. Zerresi yok. Kömür, lütfen sıkı duru, Çin'den ve Kanada'dan it- hal edilecek! SevgiBayrağıAnkana'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anka- ra'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Abdul- lah Gül'e sunulmak üzere Samsun'dan yola çıka- nlan "Sevgi Bayrağı" dün Kınkkale'ye ulaştı. Kı- nkkaleli atletler tarafindan Ankara sınınna kadar taşınan "Sevgi Bayrağı" törenle Ankaralı atletlere teslim edildi. Kırıkkale Valisi Mustafa Bahrettin Demirer atletlerden aldığı bayrağı Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Usta'ya teslim etti. Usta da "Sevgi Bayrağı"nı 19 Mayıs törenleri sırasında Gül'e teslim etmek üzere Ankaralı atletlere verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog