Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

JlltMAĞANLI SAT1ŞIM İİCRETSfZ CÖNDERİM SÜRPRİZ KANPANYALAR ıvravı kiCap.cumhuriyetl Gnnnöı C< Cumhuriyet KKapları Cumhuriyef W!HM kitap. cumhuriyeti c<Cumhuriyel Kitapiarı İNDİRİM fiİÎNİÎN FIRSATI TAKSİTIİ ALIŞVERİŞ 85. Y L SAYI: 30174 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Matjıs Mustafa Kemal'in yoluIstanbul'da yenik Osmanlı Imparatorluğu'nun kalbınde bır evde Musfafa Kemal deniz yüklü gözleriyle, hem kendisi hem de ulusu ve insanı için umut dolu günlere bakmaya çalışıyordu: "Ben tasarladığım progr.amımı Şişli'deki evimin bir köşesinde oturarak ve birtakım kişilerle görüşerek uygulayabileceğime inanmadığım içindır ki,doğrudan doğruya milletle temasa gelmek istedim. Cevherini çok iyi bildiğim ve çok sevdiğim milletimin ıçınde ve onunla birlikte hareket etmeyi daha yararlı, hatta çok gerekli gördüm. Senelerden beri ıstırap içinde bulunan Anadolu'nun varlığına karışmak, elbette ki daha doğru bir düşünce idi." -JS Yarın Cumhuriyel'le birlikte. Yağmurlarjn etkili olmadığı büyük kentleri yine kurak günler bekliyor ikkat, sıısuz az kapımızda bu kaz da "zor" g pte azalma Olmadl Istanbul, Ankara ve lzmir'de :çecek. îstanbul'da kurak geçen 2007 yı- mayıs ayında barajlann doluluk oranı yüzde 48.54 iken ıl oran yüzde 41.47'ye kadar düştü. Geçen yaza oran- la daha sıcak bir havanın yaşanacağı Istanbul'da su sorunu oldjukça kritik seViyede. Ûzmanlar talepte değişiklik olma- dıgını, bu nedenle tablonun 2007 yazından daha kötü oldu- ğuiLU VUTgUİadl. ÖZLEM GÜVEMLİ'nin haberi • 10. Sayfada Enerj Başkentin suyu hem var hem yok Çamlıdere Barajı, "ölü hacim" seviyesinden yukanya çı- kamazken barajlann kapasitesi ile doluluk oranları arasın- da "uçurum" bulunuyor. "Umutlann bağlandığı", ancak in- san sağlığına zararlı olduğu belirtilen Kızılırmak suyunun başkente gelişi konusundaki çalışmalar henüz bitirilemedi. Ankara Anakent Belediyesi ise "Bir daha bırakılmamak üze- re tasarruf' diyor. ZEYNEP ŞAHİN'in haberi • 10. Sayfada CHP, Enerji Bakanı Güler hakkında soruşturma önergesi vermeye hazırlanıyor Enerjide yolsuzluk yolsuzluklanyla i gili rapor ha- zırlayiin CHP, "AKP iktidara geldi- ğindet beri Enerji Bakahlığı'nın yol- suzluk skandallarıyla çâlkalandığını, genel nüdürlüklerin büyük rüşvetle- rin dö ıdüğü bir yolsuzl^ık odağı ha- line gîldiğini" vurgulaldı. Raporda, "enerj deki dışa bağımlılığın ulusal güvenliği tehdit eder bir seyir izledi- ği" uyknsında bulunuluyor. TÜREY KÖSE'nin haberi • 6. Sayfada Çelik profıl işçıyi ezdi T Tsan yine ölünı yitirdinı yıs'ta işçi ya Tuzla Ter- Bölgesi'nde ça.ışan 26 ya- de Çalışriıa Bakanhğı'nın tüm uyarıla- ra karşın önlem almadıj sanele şındaki Deniz Kaşıkeîjnan üzerıne çelik profıl düşmesi soıiıucu yaşamı- Selah TersaneLi'nde 9 Ma- ı neydana gelen patlamada da 1 famını yitirmişti. • 6. Sayfada Deprem bölgesi boşahyor Çin'de geçen pazartesi günü meydana gelen 7.9 şiddetindeki deprem sonrası en az 4 milyon bi- nanın çöktüğü ya da oturulamaz durumda ol- duğu samlıyor. Evste kalan insanların sayısı ise resmi rakamlara göre 4.8 milyon olarak telaffıuc edildi. Binierce kişi çoğu kendi olanaklarıy- la olmak üzere deprem bölgesinden da- ha güvenli yerlere gitti. LEVENT ULUÇER'in haberi • 13. Sayfada Çarşaflılar sınavda AKP'nin, türbanı üniversitelerde serbest bı- rakma amacına yönelik yasal düzenlemesinin ar- dından dün yapılan Açıköğretim Lisesi sınav- laıına çarşaflı ve türbanlıların girmesine göz yu- ınuldu. lstanbul'da aralaruıda Çapa llköğretim Okulu, Eminönü Atatürk tlköğretim Okulu, Eminönü Matbaa Meslek Lisesi, Sultanahmet Ticaret Lisesi'nin de bulunduğu çok sayıda okul- da türbanlılar engellenmcdi. Eğitim-Sen okul yö- neticilerini şikâyet edecek. • 7. Sayfada Türkiye bu kitaplan okuyor 'Ortünmeyen fiıhuş işler' Türban konusunda piyasaya çıkan kitaplar, irtica tehlikesini gözler önüne seriyor. Ki- taplarda, örtünıneyenlere "iffetsiz" deniyor. Doç. Dr. AbduiTahman Kasapoğlu: Okuma- ya değil erkek avlamaya gidiyorlar. Prof. Be- kir Topaloğlu: Ortünmeyen, erkekleri tahrik eder, bunun adı fuhuştur. Emekli müftü Mehmet Göktaş: Ortünmeyen şeytana tapar. FIRAT KOZOK'un haberi • 6. Sayfada Eğitimde acı tablo 3.5 milyon genç sokakta Türkiye lstatistik Kurumu verilerinc daya- nılarak yapılan araştırma, Türkiye'de 15-19 yaş grubundaki 6.3 milyon gençten 3.5 mil- yonunun okula kayıtlı olmadığını ortaya koy- du. Araştırmaya göre, eğitime devam et- meyen 15-19 yaş grubundaki 1 milyon er- kek ve 1.3 milyon kız, ilköğretim veya da- ha düşük seviyede eğitim almış. • 6. Sayfada 18MAYIS2008PAZAR Veda aryası Gencer, küller ve ider "Boğaz'ın Kızı" demişlerdi ona îtalya'da... Boğaz'ın Kızı, Boğaz'ın iki yanına el sallıyor... Küller hafif, kül- ler çok ağır, küller tüm bir yaşam... Küller rüzgâr olup uçuyor, savruluyor, hava- lanıyor... Küller dramatik soprano bir ses olup Ai- da'nın, Violeta'nın, Leono- ra'nın, Tosca'nın, Nor- ma'nın, Lucia'nın, Leyla'nın aryasma, veda aryasına dö- nüşüyor. ZEYNEP ORAL'- ın yuzısı • 19. Sayfada CHP lideri 'Erken seçim' mesajı İşçi ölümleriyle gündeme gelen Istanbul'un Tuzla il- çesinde seçim kampanyasını başlatan Baykal, "Yerel se- çimlcr martta mı olacak er- kene mi alınacak, yanına başka seçımler de mi kanşır, belli değıl. Bunu Anayasa Mahkcmesi'nin karan belir- leyecck" dedi. Osman Pak- süt'ün dinlenmesini eleştircn Baykal, "Türkiye polis dcv- leti olma yolunda" yorumu- nu yaptı. • 10. Sayfada Deniz Baykal Selçuk'a vyaret CHP lideri Baykal, Gazete- miz lmtiyaz Sahibi ve Baş- yazan Ilhan Selçuk'u ziya- ret etti. Baykal, "Çok sağlıklı görünüyordu. Gözleri ışıl ışıldı. Türkiye'nin günde- minde olan sorunlan ko- nuştuk" dedi. • 6. Sayfada ATATÜRKÇÜLÜKTEltJ Vj\ZGEÇMEYİZ' ~~] 4. Sayfada ŞEHlDİ ON BtNLER UĞURLADI • «V. Sayfada YALÇINBAYIR: LAlKLtbt tHLAÜEDEN KAPATIL1R • 14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK L • •• ••••••• Ikiyüzlıilük Dengeler değişiyor, insanlar değişiyor. Örneğin işadamı Asım Kocabıyık, "60yıldır iş ha- yatındayım. Bu yılki büyük değişikliği, bütün denge- leri değiştiren değişikliği hiç yaşamadım" diyor. Kocabıyık, Borusan Holding'in kurucusu. Alanın- daki değişimi kimi rakamlarla açıklıyor. Demir-çelik fiyatlarının 5.5 kez arttığını, çeliğin to- nunun 200 dolardan 1.100 dolara çıktığını, petrolün MArkasıSa. 8. Sü. l'de ~->-, . :. .. anlatıcısı A/ça Türk Büyükelçiliği'ne saldın: 1 polis yaralı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni koru- makla görevli Emniyct Genel Müdürlüğü özel Harekât Daire Başkanlığı'na bağh tim üyelerine, büyükelçilik yakınında kimliği be- lirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda polis me- munı Ergün Kıhçarslan, sağ bacağına 3 kur- şun isabet etmesi sonucu yaralandı. Dışiş- leri'nden yapılan açıklamada, "Saldınyı şid- detle kınıyoruz. Konu aydınlatılana kadar takipçisi olacağız" denildi. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Tuzu da Kokutuyor! Demokrasimizin bugünkü görünümünü en iyi an- latan deyimlerden biri şu olsa gerek: Tuz kokarsa! Demokrasilerin "tuzu" hukuktur. Hukuk yara alırsa, tedirginleşirse, baskı altına alı- nırsa, orada ne adaletten söz edebilirsiniz, ne sağ- lıklı yönetimden. AKP yelpazesi, altı yıl boyunca yaptıklarını iyi bil- diği için kapatma davasının nasıl seyredeceğini her- • Arkası Sa. 8. Sü. 8'de 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog