Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET HABERLERtN DEVAMI 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ 8 T U R K I Y E Istanbul Edirne Kocaeli Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denizli B B B B B B B B 23 28 27 24 28 29 30 27 Sinop PB 20 Adana 28 Samsun PB 20 Mersin Trabzon 26 Giresun PB 19 Diyarbakır PB 27 PB 19 Şanlıurfa PB 28 Ankara B 23 Mardin PB Eskişehir B 22 Sllrt Konya PB B 21 Hakkârl PB Sıvas PB 18 Van PB Zonguldak PB 20 0Aç,k Antalya B 26 Kars / " ^ Parylı bulutl~ Yurdun doğu kesimleri parçalı vo çok bıılutlu, Doğu Anadolu'nun ku- zey ve batısı, Doğu Ak- deniz'in doğusu, Doğu Karadenız'ın ıç kesimleri ıle Adıyaman, Kılis ve Gaziantep çevreleri ara- lıklı sağanak ve gök gü- rültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. Hava sıcaklı- ğı 3 ila 5 derece artacak MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brük;;nl Paris Bonn Y Y Y Y Y Y Y Y 10 8 8 13 14 16 18 18 Berlin 23 Moskova Budapeşte Y 28 Aşkabat B_ Madrıd 22 Astana PB Viyaıuı Y 26 Taşkent B Belgrad B 28 Bakû PB Soyfa B 27 Bişkek B Roma 22 Tiflis Atina Münih B 22 Kahire 19 Zürih Y 20 Şam Bulutlu h Çok bulutlu i Yağmurlu VMtr K.ırh Gök gürultulü G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada AKP Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinka- ya, "Olay şöyleydi böyleydi dersek, meseleyi kur- calarsak rahatsızlık oluşacağım" söylüyor ve.. "llin Va- lisi, Emniyet Müdürü, Içişleri Bakanı'nın beyanlan as- lolan beyanlardır..." diyor ve: Böylece, kuşkuları giderecek araştırma, soruş- turma yapılmadan, hükümetin, yetkililerin açıkla- malarını kabul ederek suspus olunmasını istiyorlar. Demokrasi adı altında faşist yöntemler uygulanan bu ülkede; olur böyle vakalar! • * • Bir kraliçe geliyor; başında şapka. Kraliçeye re- fakat eden devlet başkanının kansının kafası yumurta biçimli türbanlı. Kraliçenin ülkesinde medya, devletin tepesinde oturan türbanlı başı Islama dönüşün işareti sayıyor. Ya eşi? Kerhen giydiği smokinde papyonu siyah ye- rine gri! Batı'da ancak at yarışlarını izleyen gözde kişiler siyah yerine gri renkte papyon takıyor. Uluslararası görgü kurallanna göre yabancı bir dev- letin verdiği madalya resmi kabulde, üstelik ma- dalyayı veren devletin başkanının yanında davetli- leri karşılarken devletin başının kerhen giydiği smokinin yakasına takılmasına izin vermiyor. Oysa Çankaya'daki AKP'linin smokin ceketinin sol ya- kasına üç haçlı koskocaman madalyayı takacağı yer- de ceketin münasip bir yerine küçük bir simge iliş- tirmesi yeterli. Bursa'da halk Kraliçe Elizabeth'i alkışlıyor. Kra- liçe alkışlayan halka gülümseyerek bakmakla yeti- niyor. Hayrünnisa Hanım ise alkışlar sanki onaymış gi- bi kraliçenin yanında el kol hareketleriyle halkı se- lamlıyor. Saray protokolüne göre kraliçeye dokunulmuyor ama, Hayrünnisa Hanım protokole aykın davranmaya meraklı. II. Elizabeth'in yer yer koluna dokunuyor. Bursa'da bir yerde çiçek koklatıyor. Yanıt bekle- meden bilir bilmez her konuda kraliçeye bir şeyler söylüyor. Köşk'e çıkar çıkmaz ilk işi hazırlanan yemekleri be- ğenmeyerek mutfağa el atıyor, resmi yemeklerin mö- nüsünü hazırlamaya girişiyor Hayrünnisa Hanım. Her resmi yemek tam bir felaket. Ya çok yağlı, ya yeterince pişmemiş diye eleştiriler alıyor. Kocası ve eşinin laik Cumhuriyete, bir cumhur- başkanına aykırı düşen davranışları, giyimleri, ko- nuşmaları Batı medyasında Türkiye'yi tanıtımda olumsuz etkileyecek yorum ve haberlere malzeme oluyor. AKP kadroları Batı'ya meydan okumayı smokin giymemekle kanıtlamaya çalışıyor. Kimi çevreler ve medya; aykırı görüntüleri eleş- tirmekten çok kamuoyuna duyurmakla yetiniyor. Rejimi kemiren bu olaylar karşısında muhalefet de suskun. Son toplumsal davranışların özeti: Kimilerine göre olur böyle vakalar! • • • Yazın ve düşün dünyasında kimileri adını sanını borçlu olduğu, içinde uzun yıllar yaşadığı, görüşle- rini yazıyla, konuşmalanyla benimseyip desteklediği gazeteden veya kurumdan kaçmak için dönekliği- ni kanıtlayan kitap yazarak fazla paraya, rahata ula- şıyor. Kimileri önce Maocu, sonra Humeynici, El Fetih- çi, sonra sonra özalcı, Amerikancı, önce sosyalist şimdi liberal dönek.. baş köşelerde ağırlanıyor. lletişim dünyasında kimilerinin dilinde laik rejim, Atatürk ilkeleri ve devrimleri eksik olmuyor... Iş çev- relerinde kimileri -hatta pek çoğu- cüzdanlarını şi- şirmeyi sürdürebilmek için, Boğaz'daki yalısında kö- pekleri, yaşlanmaya yüz tutan eşi ile mutlu bir ya- şam sürdürdüğüne toplumu inandırmaya özen gösteriyor. Ne ki başarılı olmanın sırrını her iktidar karşısında o iktidara uygun olmakta buluyor. Eşcinsellerin, sonradan kadın olmayı nimete dönüştürenlerin medyada baş köşelerde yüceltildiği, hokkabazlığın topluma yutturulduğu bir ülkede: Oluyor böyle vakalar! • • • Ve...Ve...Ve: Dağarcığında laikliği savunmaktan... Cumhuriyete, Atatürk devrimlerine sahip çıkmaktan başka hiçbir malzemesi olmayanların... ...ağzı laf eden, bağırarak çağırarak, ekonomiden hukuktan nasibini almamış, bu konularda ne ya- pacağı belirsiz ve kuşkulu insanlann.. muhalefet boş- luğundan yararlanarak siyasette kendine yer ara- yanların... ...birdavaadamı kimliği sergileyenlerin.. düne ka- dar her ağzını açtığında küfür dolu hakaretlerle sal- dırdığı bir gruba, bir ekibe ve.. adı ne olursa olsun, ister Fethullah, ister Kukutellah, laik Cumhuriyetin tek muhafızıymış gibi sürekli saldırdığı bir cemaa- tin gözde adamına düne kadar söylediklerini bir ka- lemde silerek tek varlığını, kişiliğini satışa çıkaran- ların... ...devlete yüz liralık borcunu ödeyemeyen sade bireylere haciz gelmesine ses çıkarmayan.. ve la- kin trilyonlara varan vergi borcunu yıllarca ödeme- diği için hacizle karşılaşanların gözyaşlarını maze- ret gibi kabul edip ahlak dışı bir davranışı onayla- yanların, sindirenlerin gerçek kimliğini saklamaya ola- nak sağlayanların.. bu gibilerin dürüstlük simgesi gi- bi rahatça gezdiği, desteklendiği bir süreçten ge- çen, bu türden öykülerin yaşandığı bu ülkede: Yok mu aramızda kimilerinin yazık yazık diye ha- yıflandıkları böyleleri ve şimdi bunlar.. bu ahlak dı- şı olaylar.. kimilerine göre; olur böyle vakalar! Üzel giivenlikten öğpenciye tehdît ANKARA (ANKA) - Ankara Ünivcrsitesi Cebeci Kampusu'nda görevli bir özel gü- venlik elemanının, Eğitim Fakültesi Reh- berlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Zafer Algül'ü, silah dayayarak tchdit ettiği bildirildi. Algül, kampus girişi- ne turnike konulması ve özel güvenlik biri- minin tutumuyla ilgili basın açıklaması yaptıklannı, ardından da söz konusu özel güvenlik görevlisinin kendisini takip ede- rck kafasına silah dayadığını söyledi. Gör- gü tanıklarının da bulunduğunu bildiren Al- gül, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. ÜLKENİZİN telli telsiz bütün iletişim şebekelerini, dolaylı do- laysız, kısmen ya da tamamen, ya- bancılara satmışsınız, ondan son- ra da "Klm kimi niçin dinlemiş?" di- ye kendi kendinize sorup duru- yorsunuz. Böyle toplum ve böyle yönetim görülmemiştir. Konu, bir yüksek mahkeme yar- gıcının "dinleniyorum" iddiası üze- rine yeniden gündeme geldi. Bir ülkenin yüksek yargı men- supları niçin ve kimler tarafın- dan dinlenir? Böyle bir dinleme resmi kuru- luşlarca yapılıyorsa, yürütmenin yargıya güveni sarsılmış sayılır. Bu "merak"\n uyanmış olması bi- le başlı başına bir endişe konusu- dur. Yargı mensuplarının vicdan- larının sesinden başka ses dinle- meyeceklerinden eminseniz, baş- kalarının onlara nasıl sesleniyor ol- duğunu merak ediyor olmanız kendi niyetlniz bakımından endişe AÇI MUMTAZ SOYSAL Telekulak ve Teleakıl verici değil mi? Ayrıca, bağımsız cumhuriyet yargısının şu günlerde korkunç bir iç ve dış baskı altında tutuldu- ğunu, yalnız bizler değil, sağır ve kör bütün sultanlar biliyor. Merak edilmesi gereken asıl sorun, bu iç ve dış baskıyı uygulayanlann böy- le bir cesareti nereden aldıklandır. Aslında bir "cüret" söz konusu; çünkü yasalarla, hatta Anayasa'yla yasaklanmış böyle bir suça kim- senin kalkışamamış olması gere- kirdi. Oysa artık bir yolgeçen ha- nına dönüşmüş olan başkent, uta- nıp sıkılmadan bağımsız bir devletin başsavcısını suçlamak ve yargıç- larını sindirmek için seferber olmuş uygarlık yoksunu izansız ve terbi- yesiz yabancıların istilası altında. Uzak medyaların teleakılları da cabası. Aslında, çağdaş teknoloji uzak- taki akıl sahiplerinin buralara kadar gelip telekulak kesilmesine hacet bırakmaz. Ama sıra akıl vermeye gelince yüz yüze konuşmayı tercih ediyorlar galiba. Belki onların ku- laklarını dolduranlardır gelene gi- dene ne diyeceklerini öğrenmek için meraklananlar. Ama, asıl konu, ülkenin bir te- melde kamu hizmetini, en gü- venilir ve toz kondurulmaz kalma- sı gereken kendi ulusal iletişim şe- bekesini her türlü iç ve dış kulla- nıma açık olacak biçimde yaban- cılara teslim etmiş olmasıdır. Geleneksel posta hizmetleri ile elektronik teknoloji gerektiren çağ- daş hizmetleri birbirinden ayırarak böyle bir kamu görevini değişik es- neklikte farklı yönetim yapılanna ka- vuşturmak başarılamaz bir iş de- ğildi ve ülkede bunu becerecek kadrolar vardı. Ama, borç kapat- ma telaşına düşmüş siyasiler, al- tın yumurtlayan kamu kuruluşları- nı elden çıkararak işin kolayına kaç- makla kalmadılar, toplumun iletişim güvenliğini de tehlikeye attılar. Şimdi, sözde "halka açılma" ko- medisiyle o sorumsuz talanın son perdesi oynanıyor. Cumhuriyetin geleceğinden so- rumlu olanlar bu büyük yanlışın he- sabını bir gün mutlaka sormak ve böylesine önemli bir kamu hizme- tini yeniden güvenilir bir temele oturtmak zorundadırlar. mumtazsoysal@gmall.com Kraliçe Türkiye'den ayrıldı I Baştarafı 1. Sayfada Kulübü (TJK) Başkanı Yasin Kadri Ekinci, geçen yıl Kraliçe Elizabeth Kupası'nı kazanan "Berraksu" adlı atın sahibi Nas- ri Artar ve atın jokeyi Akın Sö- zen tarafmdan karşılandı. Resepsiyona, Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan ve eşi Emi- ne Erdoğan, Devlet Bakanı Meh- met Aydın ve eşi, Devlet Baka- nı ve Başbakan Yardımcısı Ce- mil Çiçek, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan ve eşi, tngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ve eşi, M111 i Sa- vunma Bakanı Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şa- lıin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eşi, DTP Grup Baş- kanı Ahmet Türk, Dışişleri Ba- kanlığı Müsteşan Büyükelçi Er- tuğrul Apakan, basın-yayın or- ganlannın temsilcileri ve yaban- cı misyon temsilcileriyle çok sa- yıda davetli katıldı. Baykal daha önce Çankaya Köşkü'ndeki ak- şam yemeğine Cumhurbaşkanı GüTün daveti olduğu için katıl- mamıştı. Atlara merakı olduğu bilinen tngiltere Kraliçesi Elizabeth re- sepsiyona girişinde, 1971'deki tngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyona Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Kraliçe, daha sonra 12-16 yaş arasında spora erişimi kısıth çocukların futbol oynamasını seyretti. Bu sırada, eski bir futbolcu olan Başbakan Erdoğan da çocuklarla paslaştı. Türkiye ziyareti sırasında, döne- min Cumhurbaşkanı Cevdet Su- nay ile birlikte at yarışını izler- ken çekilen görüntülerin göste- rildiği fılmi izledi. TJK Başkanı Ekinci, Kraliçe Elizabeth'e, kra- liçenin atının tasvir edildiği bir tablo hediye etti. Kraliçe II. Eli- zabeth daha sonra, Uluslararası Gençlik Ödülü Programı'nın bi- rinci altın kategon ödülü töreni- ne katıldı. Kraliçe ve eşi, rcsep- siyon bahçesini gezerek konuk- larla sohbet etti. 1971 yılındaki Türkiye ziya- rctinde de elçilik bahçesinc me- şe fidanı diken tngiltere Kraliçesi, bu gclişinde de yine meşe fidanı dikerek fıdana su döktü. Krali- çe kendisine resepsiyon boyunca eşlik eden Başbakan Erdoğan'la bir süre görüştü. Kraliçe II. Eli- zabeth ve eşi Philip öğle saatle- rinde Türkiye'den aynldı. Raportör, CHP'nin talebinin reddilmesini istedi. 'Esastan tartışmaya yer yok' dedi Türban raporu tamamlandı İLHANTAŞCI ANKARA - AKP'nin üni- versitelerde türbanı serbest bı- ı ıkın.ı amacına yönelik anaya- sa değişikliğinin iptali ya da yok hükmünde sayılması için açılan davada raportör 80 gün- de raporunu tamamladı. Rapor- tör Doç. Dr. üsınan Can'ın ra- porunda ağırhklı görüş, iptal istenıinin reddi yönünde yer alırken Anayasa Mahkemesi'nin değişikliği şekil yonünden in- celeyebileceği, esastan tartışma yolunun bulunmadığı görüşüne yer verildi. Raporda, değişik- liklerin yok hükmünde sayıl- ması istemi de yerinde görül- mezken "Dttzenlemenin yok hükmünde sayılabilmesi için çok ağır yetki aşımı" olması ge- rektiği savunuldu. Türban düzenlemesiyle ilgili olarak CHP grubu ile 12 DSP milletvekili ve Tunceli Bağım- sız Milletvekili Kamer Genç, değişikliğin iptali ya da yok hükmünde sayılması istemiyle 27 Şubat'ta Anayasa Mahke- mesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemcsi Başkanı Haşim Kı- lıç'ın görevlendırdiği raportör Can, raporunu başkanlığa sundu. AKP'nin, hakkındaki kapatma davası için "yol haritası" olarak beklediği rapor, üyelere olağan uygulamada olduğu gibi sekre- terleri aracılığıyla değil, elden teslim edildi. Raportör Can, söz konusu anayasa değişikliğinin ancak şekil yonünden incelene- bileceğını bu kapsamda deği- şikliğin anayasada belirtilen ko- şullar çerçcvesinde yasalaştınlıp yasalaştırılmadığının değcrlen- dirilebileceğıni belirtti. Raporda Anayasa Mahkemesi'nin 10. ve 42. maddelere ılışkin değişikli- ği esastan tartışma yolunun da bulunmadığı görüşü dıle geti- rildi. Raportör Can, CHP'nin, anayasa değişikliğinin yok hük- münde sayılması istemi için de yok hükmünde sayılabilmesi için "çok ağır yetki aşımı" ol- ması gerektiği, ancak TBMM'nin anayasa ve içtü- zükte anayasa değişikliği yap- masının kurallara bağlandığı, parlamentonun da bu kurallar çerçevesinde değişikliği ger- çekleştirdiğini belirtti. Rapor- törün raporunun, bağlayıcılığı bulunmuyor. Yüksek mahkeme belirlenecek bir gündc toplana- rak davayı karara bağlayacak. Can, AKP'nin temelli kapa- tılması istemiyle açılan davada da raportör olarak görevlendi- nlmiş, ağırhklı olarak iddiana- menin kabulü yönünde görüş bil- dirmişti. Referandumun iptaline ilişkin açılan davada da görev alan Can, TBMM'nin yetkisini aşarak 11. Cumhurbaşkanı'na ilişkin olarak değişiklik yaptığı, yetki aşımıyla yapılan işlemin "yok hükmünde" sayılabile- ceği görüşünü bildirmişti. Osman Paksüt'ün izlendiğini açıklamasının ardından savcı Polatkan harekete geçti Başsavcılık soruşturma başlattı Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Paksüt. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Ankara Cumhuriyet Başsav- cılığı, Anayasa Mahkemesi Baş- kanvekili Osman Paksüt'ün aracı- nın takip edildiği ve dinlenildiği yö- nündeki açıklamaları üzerine so- ruşturma başlattı. Soruşturmanın, Memur Suçlan Soruşturma Büro- su'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Vahdet Polatkan tarafından yürü- tüleceği bildirildi. Soruşturma son- rası Anayasa Mahkemesi Başkan- vekili Paksüt'ün yasadışı yollarla dinlendiği tespit edilirse dava açı- labilecek. CHP Konya Milletveki- li Atilla Kart da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması is- temiyle verdiği soru önergesindc, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün takip edilmesi ve telefonlarının dinlenmesine yö- nelik iddialan Meclis gündemine ge- tirdi. Kart, önergesinde Paksüt'ün ta- kibi ve dinlenmesi iddialarıyla ilgi- li olarak olay sonrasında siyasilerin ve güvenlik görevlilerinin yaptığı açıklamalar arasında tutarsızlık ol- duğunu, bunun da kuşkuları arttır- dığını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya'nın "Mescleyi kurcalarsak rahatsızlık oluşur" şeklindeki sözlerinin ma- nidar olmaktan öte tehdit içeren unsurlar taşıdığını belirten Kart, "Polis devleti yapılanmasını ve söylemlerini daha da kuvvetlen- diren bir olay ve iddia söz konu- sudur" dedi. Kart, Başbakan Er- doğan'a şu sorulan yöncltti: "Kavaklıdere'deki restoran çev- resinde bulunması gereken aracın Birlik Mahallesi'nde ne işi vardı? Trafık güzergâhlarındaki farklı- hğa rağmen, bu aracın, Paksüt'ün aracıyla aynı güzergâh ve aynı sı- rada olmasının açıklaması ne- dir? 2 aydan bu yana takip edil- diğini söyleyen Paksüt'ün daha evvel beyan ettiği araçla ilgili bil- giler kamuoyuna neden yansıtıl- mamaktadır?" GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada "Hükümetleri halk seçer, yargıçlar seçmez!" Yaaa... Bilmiyorduk! Peki, hükümetleri kim denetler Mister Miliband? Arkadaş hızını alamadı, birinci günkü bu derin saptamadan sonra yeni bir bakış getirdi: "AKP kapatılırsa sonuçlan çok ağır olur." Ne olur? "AB çok sert tepki verir..." "ABden sesler" korosuna katılan Miliband'ın açık- lamaları, iki egemen ülke arasındaki ilişkilerle ölçüle- cek cinsten değil. Kara Avrupasf ndan gelen AKP me- sajlarına adaların da katılmasıyla birlikte AKP'nin ye- di düveli arkasına alıp Türkiye'ye karşı ciddi bir mü- cadeleye girdiğini söyleyebiliriz. AB temsilcileri öylesine kör bir AKP destekçiliğine soyundu ki yargı reformu strateji taslağında yer alan değişikliklerin neredeyse tümü AB'nin geleneksel hukuk ilkelerine ters. örneğin AB, Hâkimler ve Sav- cılar Yüksek Kurulu'nda siyasal etkinin azaltılmasını istiyor, reformda kurula Meclis'in de üye gönderme- si öneriliyor! Komiser Rehn bakalım bu reforma hayranlığını han- gi sözcüklerle dile getirecek. • • • AKP dışarıdan bu destekleri alırken elbette içeride de boş durmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baş- kanı Muammer Aydın dün önümüzdeki dönem ola- caklan bir bir saydı. AKP'nin tam resmi yayın organında yer alan demece göre, Erdoğan yeniden bağımsız ola- rak Meclis'e girebilir, Gül'e de bir şey olmaz! YSK, seçimlerin hazırlığından adayların belirlen- mesine, partilerin seçime uygunluğundan kimlerin aday olup olamayacağına kadar her şeyi kararlaştırma gü- cüne sahip. 7 kişi oturuyor ve tüm kararları veriyor. Bu kurulun başkanı, AKP'nin kapatılması halinde herşe- yin yine eskisi gibi yürüyebileceğini ifade eden bir de- meç veriyor. Bir anlamda, vereceği kararı baştan söylüyor! AKP'nin kadın ve gençlik kollarının yanı sıra med- ya kollarının da oluştuğunu vurgulamıştık. Buna bir ek daha geliyor: Seçim kolları! Oldu olacak, Sayın Aydın önümüzdeki genel se- çimlerde hangi partinin ne kadar oy alacağını da söy- lesin, demokrasi tam anlamıyla yerleşmiş olsun! TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın "çözüm önerisi" ise tam toptancı işi: "Herkesi memnun edecek bir üçüncü yol bulunsun!" Biz önerelim: AKP kapatılmış gibi yapılsın, ama kapatılmasın... Er- doğan yasaklıymış gibi olsun, ama başbakanlığı sür- dürsün! • • • Başlıkta kullandığımız "yedi düvel" tanımının Türk- çemize hangi anlamda yerleştiği belli... Ama biz salt AKP'ye verilen yoğun desteğe dikkat çekmek için bu tanımı kullandık! AKP'nin salt kendi iktidannın devamlılığını sağlamak için her şeyi yapacak hale gelmesi karşısında aklımı- za gelen tanımlamalann tümünü kullanmamız ola- naksız... Merkez Bankası Başkanı'nı 5 saat Bakanlar Kuru- lu kapısında bekletirken, Avrupa'daki bütün kurum- ların kapısını çalıp "destek dilenciliğine" giren AKP için şu yorumu yapsak yeridir: Türkiye'ye yönelik bütün olumsuzlukların çarpanı! ankcum@cumhurlyet.com.tr SGK BAŞKANVEKÎLİ GÜNEY 'Prim affıyok' dedi görevinden alındı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Gü- venlik Kurumu (SGK) Başkanvekilliği'ne, hü- kümetin SSK ve Bağ-Kur primlerine getirdiği aftan haberi olmadığını söyleyen Tahsin Gü- ney'in yenne Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Acar getirildi. SGK'de- ki görev değişikliği ile ilgili açıklama yapan Ba- kan Çelik, değişikliğin bir gerekçesinin olma- dığını belirterek "Değişikliğin özel bir sebebi yok, Önemli olan başkanın asaleten atanması. Vekâleten kimin götürdüğü önemU değiL Bü- tün vekâletlerî de bir an önce sonlandırma- yı düşünüyoruz" dedi. Güney'in görev deği- şikliğini Londra'da öğrenmesiyle ilgili olarak Çelik, "Tahsin Bey giderken de benim ha- berim yoktu. Tahsin Bey'in görevini ben im- zaladım, ama tarihine bakmadım, ne zaman gittiğini bilmiyorum" diye konuştu. Görevin- den alınan Güney, önccki gün katıldığı bir televizyon programında istihdam paketine ek- lencn af ile ilgili bir hazırlıklan olmadığını söy- lemiş, "Bu ciddi bir konu. SGK Başkanvekili olarak böyle bir çalışmanın içinde değilim, böyle bir çalışmanın da olmadığını biliyorum. Olsaydı biz içinde olurduk" diye konuşmuş- tu. Güney'in söz konusu açıklamalanna karşın, prim affı aynı gün kabul edilmişti. BTYK'de Teziç gitti kavga blttl ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısına başkanlık etti. ODTÜ Yerleşkesi içinde bulunan TÜBtTAK Uydu Teknolojileri Laboratuvan'nda düzen- lenen toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye olarak gelecekte dünya ekonomileri arasında ilk 10 ülke arasında yer almayı hedefledikle- rini belirtti. Toplantılara eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç'in katılmamasına karşın yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Ozcan katıldı. Toplantıya Genelkurmay tkinci Baş- kanı Orgeneral Ergin Saygun da katıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog