Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ HABERLER Kuzey Irak operasyonlannda görev alan pilotlar, yaşadıklannı gazetecilere anlattı 'PKKbitenekadarvuracağız' • Pilotlar, "Hcdcfı bulan her bombada tarif edilmez sevinçler yaşadıklarını" söylcdilcr. Gcnclkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın "Opcrasyonu BBG evi gibi izlcdim" açıklamasını yapmasına nedcn olan Hava Manevraları Izleme Sistemi de (ACMl) basına tanıtıldı. Tamamen ulusal yapım olan ya/ılım, uçaklara yerleştirilen küçük bir aparatla operasyonun her saniyesini 3 boyutlu sanal görüntülerle ekrana yansıtıyor. HAKKÂRİ tuzağı: 1 şehit Anadolu Kartalı tatbikatı tamamlandı. Gerçek savaş ortamı ve terörle mücadeleye yönelik yiirü- tülen operasyon senaryolannın gerçekleştirildiği tatbikatta yüzde 100'e yakın başarı sağlandı. MAHMLı GÜRER KONYA - Irak'ın kuzcyindcki PKK unsurlanna yönelik opcrasyonlar sürer- ken Konya'da gcrçekleştirilcn Anadolu ıKartalı tatbikatında Türk pilotlarından k4 PKK bitene kadar bomba yağdırmaya devam edeceğiz" mesajı geldi. Pilotlar, "Hedefî bulan her bombada tarif edilmez sevinçler yaşıyoruz" değcrlendirmcsini yaptı. Gcnelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın "Operasyonu BBG ovi gibi izledim" açıklamasını yapmasına neden olan Hava Manevraları Izleme Sis- temi de (ACMI) basına tanıtıldı. ı Anadolu Kartalı tatbikatlarının 18.'si, 5- 16 Mayıs tarihlcri arasında Ankara'nın güneyinden Antalya vc Adana'ya kadar olan bölgeyi kapsayan tatbikat alanında 100'den fazla uçak vc 2 bine yakın pcrso- nelin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikat "kapsamında sınır ötesinde bulunan tcrör ör- gütüne vc düşman ülkeyc karşı çeşitli se- naryolar Hava, Kara ve Ozcl Kuvvetler ko- mutanhklannın katılımıyla uygulandı. Tat- bikat süresincc ulusal sistemlerin kullanı- mına özen gösterildi. Pilotlar tarafından kul- lanılan gece görüş gözlüğü ve özel Kuv- vetler Komutanlığı'nca kullanılan yerden lazer işaretleme sistemi (LİMÖS) başarıy- la test edildi. Tatbikat sonrası verilerine gö- re dc tüm senaryolarda yüzde 100'e yakın başarı sağlandı. Kapanış töreninde konuşan Konya 3. Aııa Jet Ussü Komutanı Tuğgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, "Teknoloji ve in- saıı ıııısııı lai ıııııı lıirUşliı ilımsiyU' dün- yanın birçok yerinde gerçekleştirileme- yen bir durumu başardıklarını" söyledi. Anadolu Kartalı ile pilotlann büyük tecrübe kazandığını da belirten Nogaylaroğlu, "TSK uluslararası anlamda kendinin farklı olduğunu gösteriyor. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok" dcdi. Ana- dolu Kartalı Komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Orhan Şeref Oktay da ulusal bir yazılım olan Hava Manevraları Izleme Sistemi'ni (ACMI) tanıttı. Büyükanıt'ın BBG evi Sistem uçaklann kanadına eklenen küçük bir parça ile uçuş sırasındaki tüm manev- raları vc uçağın tüm atış ve hedeflerini mer- kezc bildiriyor. Sistem kapsamında uçuş mcrkezinde bulunan üstler pilotun gördü- ğü tüm unsurları üç boyutlu olarak izleye- biliyor. Tamamen ulusal olan bu sistem sa- dece Türkiye'de bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, ilk hava ope- rasyonu sonrası yaptığı açıklamada, PKK'nin bulunduğu bölgeîerin BBG evi gi- bi izlendiğini söylemişti. Tatbikata katılan tüm fıloların komutan- lanna 3. Ana Jet Üssü Komutanı Nogay- laroğlu tarafından Anadolu Kartalı madal- yası takıldı. Madalya töreninin ardından üs- lerine dönmek üzere hazırlanan gazeteci- ler ile savaş pilotları arasında operasyon- lara ilişkin bir sohbct de yaşandı. Gazetecilcrin PKK'ye yönelik hava ope- rasyonlannı sorması üzerine pilotlar, bu tür operasyonlan gerçekleştirmenin büyük ka- biliyet gerektirdiğini belirtirken "PKK bi- tene kadar bomba yağdırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptılar. Pi- lotlar, "Hedefi bulan her bombada büyük sevinçler yaşıyoruz" derken operasyonlann süreceği mesajı verdiler. Anadolu Kartalı tatbikatına katılan pilotlardan bir çoğunun Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlanna yö- nelik opcrasyonlarda da görev aldığı be- lirtiliyor. Tatbikatın tamamlanmasının ar- dından Türk Yıldızları da bir gösteri gcr- çekleştirdi. SLAM SANATININ <ÛÛ İSTANBUL İSFAHAN DELHİ "Louvre Koleksiyonlarından Başyapıtlarla İslam Sanatının Üç Başkenti: İstanbul, İsfahan, Delhi" sergisi 19Şubat-1 Haziran tarihleri arasında, Türk Telekom'un katkılarıyla Emirgan Sakıp Sabancı Müzesi'nde. S!S!M UNİVERSİIESİ SAKIP SABANCI Miı/r.ı •• Sergl, SSM ve Louvre Muıesi tjbırligı. I •••. Aıis Ütcoratıfc ın kdtkı&ıyU duıenlenm«ktedır HAKKÂRİ (Cumhuriyet) - Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu. Şehidin üvey ağabeyinin de aynı yerde 16 yıl öncc çıkan çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Çukurca'ya bağlı Kavuşak köyü yakınlarında PKK'liler tarafından araziyc döşenen mayının patlaması sonucu Üzümlü Karakolu'nda vatani görevini yapan Jandarma Komando Çavuş Ömer Çınar (21) şehit oldu. Ailenin 2. acısı Şehit çavuşun üvey ağabeyi Mücahit Okur'un da 1992 yılında Çukurca'da şehit düştüğü belirtildi. Çınar'ın şehit düştüğü haberi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. Turhal Kaymakamı Saadettin Yücel, Belediyc Başkanı Ali Gözen, Garnizon Komutanı Taner Tengiz, Ilçe Emniyet Müdürü Hasan Hüscyin Bahar acılı ailcye taziye ziyaretinde bulundular. Askerliğinin bitmesine 6 ay kaldığı öğrenilen C'nar'ın yakınları sinirkrizi gc<;irdi. Iki gün önce oğluyla telefonda görüştüğü öğrenilen anne Döne Okur, Ilçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar'ın boynuna sanlarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri Arzu Yiğit, Murat Çınar, Satılmış Çınar vc Nigar Yörür büyük üzüntü yaşarken şehit çavuşun yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit çavuş Çınar'ın cenazesi bugün Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verilecek. CUMARTESÎ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Dinci Polis Devletine Doğru Fransa'da yaşayan Iranlı çizer Marjane Satrapi ile Fransız mes- lektaşı Vincent Parannaud'nun ortak ürünü "Persepolis"\ görmüş olmalısınız. Bu bir çizgi film. Fakat yarattığı duygu öylesine gerçek ki bir süre sonra kendini- zi filmin kahramanlarından biri gi- bi görmeye başlıyorsunuz. Böyle hissetmenizin bir nedeni daha var: Filmde anlatılan "İslam devrimi" öncesi ve bu "devrim"\n süreçle- rindeki Iran'la günümüz Türki- ye'si arasındaki çarpıcı benzer- likler... Bunlardan birkaç tanesini sıra- layalım: Orada da bizdeki gibi "sol" yak- laşan tehlikenin farkında değil. Kendini şah karşıtlığına, prole- tarya devrimi sloganlarına kaptır- mış, gerisini umursamıyor. Orada da bizdeki gibi iflah olmaz iyimserler var. Bu iyimserler, dinciler iktidarı ele geçirip cinayetler işlemeye baş- ladığında bile her şeyin düzele- ceğine inanmayı sürdürmekteler. Orada da bizdeki gibi, önce yavaştan, giderek hızlanan bir süreçte, gündelik yaşam dinsel- leşiyor. Ve bizdeki gibi, kadınların ka- panmasıyla başlıyor bu değişim. Fakat haksızlık etmiş olmamak için, ya da filmin yaratıcıları atla- mış olduğundan, bizde hem de sürüsüne bereket bir şeyi Iran'ı an- latan filmde göremediğimi söyle- meliyim: Kaypak, oportünist, omurga- sız "aydın" tipleri... "Persepolis"\e bunlar yok. Iranlı devrimci aydın değişmiyor. Inançlarından ödün vermiyor. Hatasının, öngörüsüzlüğünün cezasını idam edilerek çekerken de devrimci inançlarına bağlı ka- lıyor. Köktendincinin kuyruğuna ta- kılmıyor. Ona yaltaklanmıyor. Onun uşaklığını, dalkavukluğunu yapmıyor. Bence bu olgu, bizim ülkemiz için ne kadar iç karartıcıysa, Iran için o ölçüde umut vericidir. Hatasını anlayan Iranlı devrim- ci aydın, gerici, dinci despotluğu eninde sonunda yıkmayı başara- caktır... • • • Yine çizgi filmden esinlenerek, Iran'da köktendinciliğin örgütlen- mesiyle bizdeki örgütlenme ara- sındaki bir benzerliğin altını çize- lim. Filmdeki "cam silicisi", bir baş- ka deyişle "hizmetçi", yeni düze- nin polisi olarak eski düzendeki efendinin karşısına çıkıyor. Bir anda onun efendisi konu- muna yükseliyor. Bu dönüşümün "bir anda" ola- mayacağı, sessiz ve derinden bir ön çalışmanın ürünü olduğu çok açık... Günümüz Türkiye'sinde de bu türden çevrelerin, heralanda, na- sıl bir örgütlenme etkinliği içinde oldukları gözler önünde... Gözle görülenlerin yanında bir de görülemeyenler, sessiz ve de- rinden çalışmalar var. Tarikatlar, tekkeler, dinci bele- diyelerin kanatları altında palaz- lanıp örgütlenen çıkar çevreleri, bunlardan akla ilk gelebilecek olanlar... Durumu uygun gördüklerinde bu gruplardan her birinin ve tek tek her kişinin, önceden (şimdiden) belirlenmiş görevlerini üstlenme- ye hazırlıklı olduklarından kuşku duymamak gerek... Bununla birlikte, ülkemizde Iran'dakiyle benzeşmeyen bir baş- ka durum daha söz konusu. Daha mı iyi daha mı kötü siz ka- rar verin... Bizde dincilik herhangi bir "dev- rim"e gerek kalmadan, "demok- rasi" içinde mevziler kazandı... Iktidar olmayı bile başardı... Aynca dinci milisler kurmaya ge- rek kalmaksızın eldeki devlet güç- lerini milisleştirmeye yöneldi... 2007'nin ve bu yılın 1 Mayıs'la- rındaki polis şiddeti, acımasızlığı, kıyıcılığı başka nasıl açıklanır? Mardin'deki, Trabzon'daki ci- nayetleri, Hrant Dink'in katledil- mesini, Danıştay saldırısını ve ci- nayetini, Cumhuriyet'e saldınlan bir de bu açıdan irdelemek acaba na- sıl olur? Paksüt çiftinin ortaya çıkardığı, mızrağın çuvala sığdırılamayaca- ğı kadar ortadaki "telekulak" ola- yı, AKP'yi kapatma davasıyla bir- likte düşünüldüğünde, polisin "ta- rarsızlığını yitirmiş olmasından başka neyin kanıtı olabilir? * • • Toplum "Ergenekon" masalla- nyla uyuşturulup uyutulmaktayken dinci polis devletinin kolları Da- nıştay'ından Yargıtay'ına, oradan Anayasa Mahkemesi'ne, tüm yük- sek yargıyı kıskaca almaya, boğup yok etmeye yöneldi... Sıra kuşkusuz Ordu'ya da ge- lecektir... O zaman işbirlikçi aydın tayfa- sının ve dışarıdaki destekçilerinin istedikleri demokrasi gerçekle- şecek ve dinci polis devleti ülke- ye zaten tümüyle egemen olaca- ğından, sonuçta burada ve orada yapılanlar (ve yapılacaklar) ara- sında fark bulunmasa da, Iran İslam Devrimi modeline gerek kalmayacaktır... ataolb@cumhurlyet.com.tr Faks:(0212)343 72 64 16MAYIS-15TEMMUZ2008 Yapı Kredi Türkiye'de güncel sanatı desteklemeye devam edıyor "Istiktâl Seruvenı" adı attındakı sergilerden dördûncüsü olan, Ayşe Erkmen'ın "Aşagı Yukarı / Ups and Downs" sergısı sanatseverler ile bulu$uyor. TURKIYt'Dt GUNCtL SANA7 "İSTİKLAL SERUVENİ" 4 KÜRATÖR: RENt BLOCK Yapı Kredı Kâzırn Taşkent !;,m.ıM,.ıliTl'.ı Istıklâl Cad. No.161 Beyogkj, İstanbul Sanata hayat, hayata sanat katmak için Kültur Sanat Yayıncılık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog