Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erdoğan'ın dokunıılmazlığırun kalkması durumunda eski davalan nedeniyle bağımsızlığı da zor görünüyor Kapatma sonrası senaryolarANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı oltnası durumunda bağımsız milletvekili olarak Mcclis'e girme hesabı, dokunulmazlığı nedeniyle yar- gılanamadığı suçlann mahkûmiyete dönüşmesiyle tutmayabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin AKP'nin kapatılmasına ve Başbakan'a da siyasi yasak karan vermesi durumunda, Er- doğan'ın parlamentoya bağımsız mil- letvekili olarak gireceği senaryolan di- le getiriliyor. Anayasa ve seçim ya- saları uyannca siyasi yasaklı bir kim- senin bağımsız olarak milletvekili se- çilmesinin önünde yasal bir engel bulunrhuyor. Bunun son örneği 22 • Anayasa Mahkemesi'nin AKP'nin kapatılmasına ve liderinin de siyasi yasaklı olmasına karar vermesi durumunda Erdoğan, görevi ihmal, zimmet, kalpazanlık, evrakta sahtecilik ve çete kurmaktan yargı önüne çıkacak. Bu suçlardan birinden ceza alırsa vekillik yolu kapanacak. Temmuz seçimlerinde Hakkâri'den se- çilen Hamit Geylani oldu. Geylani söz ve eylemleriyle HADEP'in ka- patılmasına neden olduğundan siyasi yasaklı olmuştu. Erdoğan'ın ise olası bir kapatma ka- rannın ardından bağımsız milletveki- li adaylığı, hakkındaki suç dosyaları nedeniyle zora girebilecek. Erdo- ğan'ın Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin, TBMM'de halen "görevi ihmal, zim- met, kamu taşıma biletlerinde kal- pazanlık, resmi evrakta ve kayıtla- rında sahtecilik, ciirüm işlemek için teşekkül oluşturmak" suçlann- dan fezlekesi bulunuyor. Milletveki- li dokunulmazlığı nedeniyle bu suç- lardan yargılanması henüz karara bağ- lanamayan Erdoğan açısından suç dosyalan risk taşıyor. Siyasi yasağıyla birliktc milletve- killiğinden düşmesi halinde Erdoğan hakkındaki fezlekeler ilgili mahke- melerine gönderilerek, yargjlanması- na başlanacak. Mahkemelerin zimmet, kalpazanlık veya resmi evrakta sah- tecilik suçlanndan Erdoğan'ı mahkûm etmesi, siyaseten sonu anlamına ge- lecek. Çünkü anayasanın "milletvekili seçilme yeterüllği" başlıklı 76. mad- desinde, "zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızhk, dolandıncıhk, sah- tecilik, inancı kötflye kullanma, do- lanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar- la, kaçakçıhk, resmî ihale ve alım sa- tımlara fesat karıştırma, devlet sır- larını açığa vurma, terör eylemle- rine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlanndan biriy- le hüküm giymiş olanların, affa uğramış olsalar bile" milletvekili seçilemeyecekleri hükmü yer alıyor. Anayasa uyannca da Erdoğan'ın hakkındaki yüz kızartıcı suçlamalar- dan mahkûm olması halinde bir par- tiden seçilmesi ya da bağımsız mil- letvekili seçilmesi mümkün olama- yacak. Ancak mahkemenin olası hükmünü Erdoğan'ın milletvekili seçimine ka- tılmazdan önce vermesi gerekecek. Dokunulmazlığı sona eren Erdoğan'ın yargılanması sürerken yeniden mil- letvekili seçilmesi durumunda yargı- lama yeniden askıya alınacak. ; , • ' ' • . . -,•;:••:. ; ' : • ; . • • = , ..:•• \ ; .• Axess AMDJ1 i n v e n t TlırionıŞ 4 MOBII M l ı HNOI ı X .> Home Premium KDV Oahil Fiyatııslanmaya karşı ÜCREÎSİZ SİGÖRTA C0MPAQ PRESARIO KVV326EA F780ET*AMD Turion™ 64 çift Çekirdek Teknolojisi TL-60 •2048 MB RAM (2x1024 MB)-120 GB SATA HDD (5400 rpm)-15.4" WXGA High Definition BrightVievv Widescreen (1280x800 çözünürlük)-NVlDlA® GeForce™ 7000M (max. 335 MB'a kadar) grafik belleği •Çitt Katman destegine sahip Super Multi DVD-Yazıcı ( + / * +/-RW)-Tümleşik mikrofonu olan HP Paviiion vvebcanvEntegre Altec Lansing hoparlörler*56K modenv3xllS8 2.0'Orijinal Microsoft® Windows® Vista™ Home Premium 32 bit (. Sipariş Kodu: 1.2503.0680 X12 ta Axess ] •ANTUrA-AVDIN<BAUKESn>BAMDMMA-IIATMAN-B(XH)UM'BMU-eUROW-BUISA'ÇANM(KMI •(ANHM (ORLU • Ç0RUM • DINULİ • MYARMKIR • OUKf • EtAZlâ • ERZİNCAN • ERZURUM • fSKİŞfHİR • GA1İANTIP • GİRESUN • HCARTA • İSKENOERUN • İSIANBUL • IZMİR • İZMİT • KAHRAMANMARAS • KARABllK • KASTAMOMJ • KAYSfRI • NRIKKAU KONYA • KltTAHYA • MAIATYA • MANISA • MARMARIS • MtMIN • MU«W • NI6D[ • 0R0U • OSMAMYF- Rlit • SAKARYA • SAMSUN • SİVAS • ŞANUURFA- TEKİROAĞ - IRA82ON • UŞAK>VAN • YAIOVA • Z0NGUIDAK EOİRNfHJANOlYMPUSOUIin { o k y i t a ^ . . . • MANİSA TUHGU1LU CA00CS1 • ANTAtYA S'HJ MAU AVM com ' Axess, Winqs, Bonus ve Shop&Mılft kredı kartı de 0-99 YTl arası ulıjlıvda 6 taksıt, 100-499 YTl arası satıştarda 9 Uksıl, 500 YTl ve ton satı^laıda 12 taksit Unpanyası 31 Mayıs 2008 larlhne ludar uygutanmaktadıı Gtlnte) hy.il ve kampanyabt ıgn leknoıa mağa/alanmbn bılgı Jİını;. TalcuUifiyatlarda*1» KOV dahıMiı laksıt tutarbn lıyat vuvartanusı ncdenyle maksimum % •/ 0,5 «amnda d e ^ r t f t " Bu göneUe y« alan HP (0MPAQ PfiESARIO KYV3261A F780ET modell içın 1072 Yü (iyatına »20 ındinm kampanyası uygdanmiitır. <»20 indlnm kampanyası 17-25 »tayB 2008 tarihleri araanda ge<eı1idır Slok adcdfc 1000 adet.'" BOgteayannum sjgortasır» aktıf hate gelırmek ıjm urunO satın aldıklan soroa 15 guıı i(«ı»n* weö uzennden kayıl etlıımen» gnekımkKsta 0claylı bılgı *,m www leknokask.com lı adıem zıyaıel edebılırsını; DOvu Ue satıian UrOnlenn YTL tiyatoı 1 (JSD-1,30 YTl olarak hesaplanmı; olup, pesın ve laksillı lıyatlat uti} gOnOndekı leknosa laıafmdan bdırlenen dövlz salıı kıını ümımlm heupkuıacaknı Taksıllı lıyallaıda '»18 KDV ılahıldıı POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Hakan Yavuz Neden Korkuyor? Prof. Dr. Hakan Yavuz on yıldır ABD'de çalı- şıyor. Yavuz, Utah Üniversitesi'nde siyaset bi- limi dersleri veriyor. Hakan Yavuz'un eski eşi Edi- be Sözen ise AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Istanbul Milletvekili... Hakan Yavuz, bunca yıl Fethullah Gülen ha- reketini savunmuş bir kişiydi... Bir de baktım ki şimdilerde içini bir korku sar- mış Fethullahçı hareketin Türkiye'yi kuşatmaya başladığına tanık olunca... Ne denir? Günaydınl.. New York Times'tan sonra Ingiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'in deneyimli mu- habiri Alexandre Hudson, Türkıye'ye gelmiş, Fet- hullahçılarla konuşmuş... Fethullahçı Zaman gazetesi bakın haberi nasıl vermiş manşetten: "Reuters'in Gülen yorumu: Modem hayata kök salan Islam'ın savunucusu..." Oysa, Reuters'in başlığı şuydu: "Türk-lslam Vaizi: Tehdit mi, hayırsever mi?" Reuters'in tüm dünyaya geçtiği haberde, daha düne dek Fethullah Gülen'e övgüler yağdı- ran, onları yere göğe sığdıramayan, yazılan Za- man gazetesinde çıkan Hakan Yavuz sanki incir ağacından baş üstü düşmüş... Hakan Yavuz'un Reuters ajansı muhabirine söyledikleri şu Ingilizce metinde: "Bu siyasi bir hareket... Ve herzaman da öy- le oldu. Iktidarın çok önemli olduğunu düşü- nüyorlar. Türkiye'yi ileride dindar dünyanın merkezine dönüştürecek ve ülkeyi Islamlaştı- racak elit bir sınıf yetiştirmek istiyorlar. Bu şu an- da ülkedeki en güçlü hareket. Medyada, Eğitim Bakanlığı'nda ve polis teşkilatı içinde güçlüler... Bugün geldikleri nokta beni korkutuyor. Top- lumda onların karşısında denge yaratacak başka hiçbir hareket yok..." • * • Yıllardır bu köşede Fethullah Gülen hareketinin "siyasal" olduğunu yazdım; devletin duyarlı kurumlannda nasıl örgütlendiklerini kanıtlarıyla ortaya koydum... Fethullahçıların "maskelerini" indirdikçe med- yanın sözde demokrat yazarları, sağ ve sol yel- pazedeki politikacılar "Hocaefendi" diye sahip çıktılar... Fethullahçılar devletin duyarlı kurumları olan Milli Eğitim, emniyet teşkîlatında, yargı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde F tipi örgütlenmeye 1983 seçimlerinden sonra Turgut Ozal döne- minde başladılar. Yıl 2008 ve işlem bitmiştir!.. Reuters ajansının geçtiği haberde Hakan Yavuz her şeyi açıkça söylüyor. Ancak, Fethullahçı ga- zeteler ve internet siteleri Hakan Yavuz'un ko- nuşmasındaki işlerine gelmeyen bölümleri ma- kaslayıp, iki satır veriyorlar: "Türkiye'yi dini dünyanın merkezi yapmak İçin elit bir sınıf meydana getirmek istiyorlar. Toplumda onları dengeleyebilecek başka bir hareket yok." Peki, Fethullahçıların devlet kurumlannda güçlenmelerini; bu güçlenmeden korktuğunu, ey- lemlerinin siyasal olduğunu söylemiyor mu Hakan Yavuz? Söylüyor!.. TV kanallarında gazetecilik etiğinden sık sık söz eden Zaman gazetesinin Genel Yayın Yö netmeni Ekrem Dumanlı, Hakan Yavuz'un şu söz- lerini niçin sansürlüyor? "Medyada, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve po- lis teşkilatı içinde güçlüler... Bugün geldikle- ri nokta beni korkutuyor..." Hakan Yavuz yıllar önce Zaman gazetesinde (1 Eylül 2002) ne diyordu: "Seçim telaşı içinde olan Türkiye'nin dinl hari- tası değişiyor. Biryanda Fethullah Gülen ile diğer yanda başörtülü kızlarla uğraşan ve sivil dini oluşumlan düşman olarak gören Türkiye ne ya- zık ki her açıdan çöküntü içinde. Çöken sadece Türk ekonomisi değil. Asıl çöküntü ahlakiyapıda. Kısacası, modem insana kendi kutsalını inşa et me imkânı sunamayan Türkiye bari o hakkı ta- nımalı. Yoksa, harita ummadığımız şekilde deği- şecektir. Dışandan Türkiye'deki dinsel harita- daki kıpırdanmaları izleyen biri olarak gördü- ğüm şu: Yavaş ama derin şekilde Türkiye'nin din- sel haritası değişiyor. Türkiye gerçekçi anlamda la- ikliğin tohumlannı ekiyor. Dinsel çoğulculuğun art- tığı Türkiye'de inananlar devletin kutsal alandan çe- kilmesini istiyorlar." Bir de Hakan Yavuz'un ABD'de yapılan Gülen Sempozyumu'nun kitaplaştınlan yayınında yer alan makalesinden bir bölümü aynen aktaralım: "Istikrariı bir Türkiye için Islami değerlerie Ke malist siyasi sistem arasında bir denge gere- kfr. Gülen hareketi bu dengeye bir ulaşma yo- lu sunuyor..." • •• Yıllardır Fethullah Gülen hareketinin "siyasal amaçlı" olduğunu yazmaktan yoruldum... Gerçekler bir bir ortaya çıkarken bizim aydın- lanmız, solcularımız olup bitenleri görmezden ge- liyorlar... Hakan Yavuz, Fethullah hareketinden kor- kuyor... Yavuz 6-7 yıl önce korkmuyordu... Hakan Yavuz'un bir yanıtı olmalı korkularına iliş- kin... Öyle değil ml? hikmet.cetlnkaya@cumhurlyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 Stajyer avukatlap Anıtkablr'de • ANKARA (Cumhuriyet) - Ankara Barosu Başkanı Ahsen Coşar ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden "Birinci Stajyer Avukatlık Kurultayı" nedeniyle Ankara'ya gelen stajyer avukatlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Coşar ve beraberindekiler Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Coşar, Anıtkabir Özel Defterı'ne "Büyük Atatürk, Laik Cumhuriyetimizin genç hukukçuları olarak bize bıraktığınız manevi emanetlerin bekçisiyiz. Sizin gerçekleştirdiğiniz hukuk devrimine geleceğin avukatları olarak katkı yapacağımızdan emin olabilirsiniz" şeklinde yazdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog