Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Elfreni çekilmeyen aracın altında can verdi tstanbul Haber Servisi - Istanbul Gaziosmanpa- şa'da, park halindcyken harekct cden kamyone- tin çarptığı Küçükköy Kız Meslek Lisesi 1. sı- nıf öğrcncisi Melek Elibolu (15) öldü, sınıf ar- kadaşı Rabia Avcı (15) isc yaralandı. Küçük- köy'de Hacısalih Efendi C'addcsi'ndeki bir markctc ckmek bırakan park halindeki kamyo- nctin, yokuş olan caddedcn aşağı kontrolsüz bir şekilde ilerlcmesi sonucu, çevredeki bazı araç- lar hasar gördü. Yolun karşısına gcçmek iste- yen ancak kamyonetin altında sürüklendiği için vücudu parçalanan Elıbolu, olay yerinde can vcrirken bacağında sıyrıklar oluşan Avcı, kaldı- rıldığı hastaneden taburcu cdildi. El freni cckil- mcden park cdildiği öne sürülen kamyonetin şoförü Evren Güneş (27) gözaltına alınırkcn açılan soruştıırmanın sürdüğü bildirildi. SÖZ ÇlZGİNİN Turhan Selçuk Başbakanlık 19 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan sigara yasaklarına ilişkin genelge yayımladı Her ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 19 Ma- yıs Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan sigara yasaklannın nasıl uygulanacağını belirlcycn Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'nin dün- kü sayısında yayımlandı. Sigara yasağının uy- gulanacağı kapalı alanm tanımlandığı genclgede, yeni kanunun uygulanmasında dikkat edilecek hususlar şöyle sıralandı: • Saltiı veya seyyar bir tavanı ya da çatısı (çadır, güneşlik vb.) olan, kapıları, pence- releri ve giriş yolları dışında bütün yan yü- zeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen ka- paiılnıış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından faz- lası kapalı bulunan yerler kapalı alan olarak değerlendirilecek. Bu alanlarda tütiin ürün- lerinin tükı-tilım-si önlenecek." Kamu hizmet binalannın kapalı alanla- nnda, koridorlar dahil, her türlü eğitim, sağ- lık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk ki- şılerine ait olan, birden çok kişinin girc- bileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binalann kapalı alanlarında ve taksiler dahil, karayolu, demiryolu, dcnizyolu vc havayolu toplu taşıma araçlarında da tütün ürünleri tüketilmcyecek. Bu alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmcsi için tahsis edilmiş alan- lar varsa bunlar kaldırılacak. Yaşlı bakımevlerinde, ruh ve sinir hastaları- nın yatarak gördüğü birimlerde ve ceza infaz kurunılannda, şehirlerarası veya uluslararası gü- asak var zergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürün- leri tüketilmesine mahsus alanlar oluş- turulabilecek. Bu alanlar, toplam kapa- lı alanın yüz- de lO'unu ge- çemeyecek. Dersha- neler, özel eğitim ve öğ- retım kurumlan dahil, ilk ve ortaöğretım kunımları ıle okulönce- si eğitim kurumlarının kültür ve sosyal hizmet binalannın kapalı alanlarıyla bırlikte açık alan- larında da tütün ürünleri tüketilmeyecek. Kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilme- si mümkün olmayan ticaret merkezi, işhanı, sı- nema, tıyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi gibi yerlerin ıçinde olup, tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edil- meyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava ge- çişi engellcnmemiş şekilde faaliyet gösteren lo- kantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gı- bi eğlence hizmeti veren ışletmelerde tütün ürünleri tüketilmcyecek. Otelcılık hızmetı verilen işletmelerin, tütün ürünleri tüketen müşterilcrin konaklamasına tah- sis edilmiş odalannda standartlara uygun ha- valandırma tcrtibatı bulunacak. Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlen- ce faaliyetlerınin yapıldîğı yerler ile bunların seyir yerlcrindc tütün ürünleri kullanılmayacak. CÖREVLERİNDEN UZAKLASTIRILDILAR Doktora polis dayağı iddiası tZMİR (Ege Cumhuriyet) - lzmir'de, Yenişehir Eği- tim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktoru boş bir araziye götürüp dövdükleri, karakola gittiklcrinde çınlçıplak soyarak tekrar dövdükleri iddia edilen üç polis memuru görevden uzaklaştirıldı. Izmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkla- mada, Dr. Deniz Yazıcı'yı (27) Bornova'daki evinin önünden zor kullanılarak gözaltına alınma- sı olayına ilişkin başlatılan soruşturmanın selame- ti açısından, polis memurlan M.D, T.Ç. ve ö.l'nin görevden uzaklaştınldıklan bildirildi. Bu arada, Bor- nova llçe Emniyet Müdürü Yaşar Aydın, asistan doktor Yazıcı'yı, tedavi gördüğü Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ser- visi'nde ziyaret etti. Vücudunun birçok yerinde mor- luklar olduğu görülen Yazıcı, Aydın'a "Talihsiz bir olay yaşandı. Ancak sizin ziyaretinize çok se- vindim. Beş parmağın beşi bir değil. Her mes- lck grubunda olduğu gibi sizin içinizden de kö- ı ıı davranışlar sergileyen kişiler çıkabiliyor" de- di. Polislerin olay sırasında kendisini tehdit ettik- lerini ve bu nedenle korktuğunu belirten Dr. Ya- zıcı'ya telefon numarasını veren Aydın, gerekli ad- li ve idari soruşturmanın başlatıldığını söyledi. So- ruşturma kapsamında müfettişlerin görevlendırıl- diği bildirildi. Izmır Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner de ko- nuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, "Can gii- venliğimizi teslim ettiğimiz kişilerin, doktor ol- duğunu söyleyen birini karakolda çınlçıplak so- yarak dövmelerinin gerekçesini öğrenmek isti- yoruz" diye konuştu. YANAN BEBECİ KABUL ETMEMISLERDI 2 hastane geçici olarak kapatıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Istanbul'da üzc- rine kaynar su dökülmesi sonucu yanan Sıla Temur adlı bcbcği, "yoğıııı bakım ünitesi olmadığı" ge- rekçesiyle kabul etmeyen ikı hastaneye 3 ile 5 gün arasında kapatma cezası vcrildi. Bebek Sıla Temur' un 6 hastaneye gitmesine kar- şın tedavi edilmeyerek dolaştınlmasına yönelik Sağ- lık Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma ta- mamlandı. Sağlık Bakanhğı'ndan yapılan açıkla- mada, yapılan ilk soruşturmada, Özel Halkalı Sağ- lık Hizmetlcri lstanbul Hospital ile Özel TEM Has- taneleri'nin sağlık mevzuatına aykın hasta kabul ve tedavi işlcmi yaptığının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Özel Halkalı Sağlık Hizmetleri ts- tanbul Hospital Hastanesi'nin hasta kabul bö- lümünün 3 gün, Özel TEM Hastanesi'nin has- ta kabul bölümünün 5 gün süre ile kapatılarak hasta kabul hizmetlerinin engellenmesi, kapalı oldukları süre içerisinde bu hastanelere getiri- lecek acil vakaların başka sağlık kurum ve ku- ı nlıışlaı ına sevki konusunda gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır" denildi. I Yepyeni, sıfır bir otomobile gucüm yetmez deme! Aileme konforlu bir otomobil alamam deme! EBD'si, ABS'si vesairesi olan bir araç benim neyime deme! Bu kadar özellik benim bütçeme uymaz deme! Olmaz deme! Chery'de olur. Uygun fiyatıyla Chery Alia senin olur. CHERY, ADAMA Dcnvi()O(kujoiotKnıvr« ttmnuHn MMMZMI l6UUHXM0T0M0TtVT*l (AM*)M1 AOfrMMfl »ır,ııı* *n' 11 OTOMOTtVTfl M t l l H f M d ' f i AI fON W CAHMOTORUfMÂÇLM til (AI7l)91l3iN MMUUM 6lOKOTO*»TtVT«tî(0ltDIT1ltiI i'.ımı /•ıır/.ı ı/. |TH.0CniffrOMOTtVT«<:((M»M iMAiııııı t.ı\,ııı rAKA OTOMOTIV TM. |nH)II|M|l t l l H I I .• MRMMLUUMOtOMOTtVTd MSmM ııt.tum HAMHNKMUI I M <*fi'jf.M'jıı/ t.ı ıo4wiı?Jı ı> IC ı:ııı ı', MIMMI T m grtNOTCMOlMuı « i ( , ı ? / « « COMU HUırl.U •.'.!!•,H,W,<U !•! •<,. I/Mlll Chery otomotlv sflktörürtda 60 yılı aşkııı lecrübsya tahip M»rm«risr Şirkaitoı Oruhu rıun satıj yedak parça ve aatiş tonrası guvsncvıl aflındadır Mitmttltr Otomotlv Chıry TOrklyt «tKK T C Otnol DlılflbHlfirUdür IA*IAf, O|r>M(İIW (»I <n MA2 vıl MA/I AflOTOMOTtV A> ,y*'ıi'ıM'ıır/iuıVııh<'.y M W t 2 ) M ''"'' *':/A OI'ıM'lllV M.ılw,nlı.!«l»ı Ifl ID.M., f,H'lV OÎOMOTIV W I'IVK,, fl'ıl l'ı // Vı MIMHII OTOHOTtV W |Mt>)374MM MI h'.ı ROrOMODV M 10*12| M H «ı n/luhk'ijM OTOMOTIV 1*1 10937; ıı.-nyıv Hkl AKA Aİ POTOMOTİV '"I "<•'•" l-'l *<«•< MAi'Miı NHIMM OTOMOTIV M |Mn)MllS4< MtM4l MI n'.ııı HOOLUOTOMOTIV M I*W*1 ITİUM MIJ'ıl A Hlllin AMMıl'ıM'HIJ M 'Oîl .'," : I I.' I : MVAI IIIAI OTOMOTtV W IO»M K3TIM •,m« ııınif i",ı PTOMOTİVTK İtUi M4MM rncnoAd KMCANMMOTOMOTIVI WK)W)HM M I niMION MAIIf'ı'.l M'ıl'lMı.ll/ lıl ,11.1ı,,', ;M« I!, III u-iAf 1 m roMortv 1..1 ıntnıin H X Marmırlır Olomollv A f Bllnıuıııcu BaıDaıot Bulvlıı No Ibb Bt|lkta;. 3434» lstanbul Isl (»90) 212 274 55 50 l-aks («90) 212 268 35 96 CHERY www.chtry.com (r Bakan Günay'a protesto • BODRUIVl (Cumhuriyet) - Kültür ve Tu- rizm Bakanı Ertuğrul Günay, incclemelerde bulunduğu Bodrum'da Yurtscver Ccphe ve Mavi Yol Girişimi öncülüğünde diizcnle- nen eylemle protesto cdildi. Bodrum'daki tüm sivil toplıım kuruluşlan, çevre örgütle- ri, C'HP vc MIIP ilçc başkanlıklan ve Bod- rum C'umhunyct okurlarının da katıldığı eylemdc pankart açan Bodrumlular, "Tu- rizm adına kıyılarımızın yağmalanmasını istemiyoruz" dcdiler. Ötc yandan Günay, Bodrum'da karikatüristlerle sohbet etti. Oğlunun boğazını kesti • SAMSUN (AA) - Samsun'un Gazios- manpaşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Kesımoğlu (34), 1.5 yaşın- daki oğlunun boğazını keserek öklürdü- ğü iddiası ile gözaltına alındı. En biiyük kardcş üktay Kcsimoğlu'nun (11), "an- nesinin kendisini bakkala gönderdiğini, geri geldiğindc kardeşini kanlar içinde görünce durumu komşularına habcr ver- diğini" söylediği öğrcnildi. Psikolojik sorunları olduğu bildirilen zanlının sor- gusunun sürdüğü bildirildi. Inşaat işçisi olan baba Muammcr Kesimoğlu'nun ise olay sırasında dışarda olduğu bclirtildı. Çok çocuga' Meclis araştırması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Izmir Milletvckili Canan Arıtman, Başba- kan Recep Tayyıp Erdoğan'ın çok çocuk önerisi içın Meclis araştırması açılmasını istedı. Arıtman, "Doğurganlık hızımız üç çocuğa çıkarsa nüfüsumuz 2ü57'dc 130 milyon kişi olacaktır. Bugünkü nüfııs artış hızımızı koruyabilirsek 2O25'te çalışabilır nüftıs oranının gcncl nütüs ıçındeki payı doruk noktasma ulaşacaktır ki buna 'fırsat penccrcsi' deniyor. Bu nüfıısa eğitim ve is- tihdam imkânının sağlanması ülkenin kal- kınmasını fırlatır. Ancak bu ımkânlar sağla- namazsa veya doğurganlık artarsa olay bir kâbusa dönüşür" dedi. Patlamanın sorumlusu yok! • İstanbul Haber Servisi - Zcytinburnu Davutpaşa Çifte Havuzlar Caddesi'nde 31 Ocak 2008'dc bir iş merkezinde mey- dana gclcn vc 21 kişinin ölümünc, 116 kişinin dc yaralanmasına yol açan patla- maya ilişkin sorumlu bulunamıyor. Pat- lamaya ilişkin soruşturma yürüten Cum- huriyet Savcısı Ali Haydaroğlu, sorum- luluğu olanların belirlenmesı amacıyla, bir süre önce lstanbul Büyükşehir Bele- diyesı (İBB) ıle Zeytinburnu Belediyc- si'ne ayrı ayrı yazı göndcrdi. Zeytinbur- nu Belediycsi'nin yanıtında, "'söz konu- su ışyerini denetleme yetkisinin iBB'de olduğunu" bildırirkcn, IBB de, "denetle- me yetkisinin lçişleri Bakanlığı'nda ol- duğunu" belirtti. Personel alımı için tercih • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluş- larının kadro vc pozisyonlarına yerleştir- me yapmak amacıyla KPSS'ye girmiş adaylardan tercih alınacağını duyurdıı. Tercih yapabilmek için 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılmış olan 2004- KPSS, 1-2 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılmış olan 2006-KPSS/l veya 17 Ey- lül 2006 tarihindc yapılmış olan 2006- KPSS/2'ye girilmiş ve bu sınavların cn az birindcn ilgili KPSS puanının alınmış olması gcrckiyor. Deri işçisine sendika baskısı • tstanbul Haber Servisi - Düzce Organi- ze Sanayi Bölgcsi'ndc (DOSB) faaliyet gösteren Desa Deri Sanayi Ticaret AŞ'de çalışan 41 ışçi, sendıkalı olduklan gerek- çcsiyle işten çıkartıldı. Türkiyc Deri-lş Sendikası'ndan dün yapılan yazılı açık- lamaya görc, sendika üyesi cmekçılcrin işten çıkarıhnalarını protesto amacıyla 29 Nisan'dan bu yana direniş gösterdik- lcri belirtılerek, sendika yönetıcılcrıyle işçilerin dün DOSB'ye gırmelerinc izın verilmediği vc Düzce Valiliği'nin tali- matıyla gözaltına alındıkları kaydedildi. Sahte fatura operasyonu • tstanbul Habcr Servisi - Istanbul'da, okuryazar olmayan kişiler adına yaklaşık 100 paravan şirket kurup, komisyon karşı- lığında anlaşmalı oldukları şirketlere sahte fatura kcserck dcvleti yaklaşık 70 milyon YTL zarara uğrattıkları öne sürülen "şebe- ke"yc yönelik operasyon düzenlendi. ll Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 6 aylık bir araştırmasının ardından 15 ayn adrcse cşzamanlı gerçcklcştirdiği operasyonda, "şebeke"nin elebaşıları olduğu belirtilcn Şahin K. ve Rcsul Ö'nün Harun Ö, Güven Ö, Taylan Ö, Ümit Ö, Osman ö, Nihat ö, lrfan E. ve "şebekenin muhasebe işlerini yürüten" Nurten K. gözaltına alındı. f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog