Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei tmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET VAKFI adına İI.IIAM SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezi Müdürü: llakan Kara Istihbarat: Cengiz Yıldınm • Ekonomı: Ha- s.ın I ı iş • I >ı-.. Haberler: O/.giir Ulusoy • Kııhııı Egemen Berköz # Spor: Abdülka- dir Yücelman • Makaleler: Sami Karaören • Dûzeltme: Abdullah Ya/.ıtı • Bılgi-Bel- ge: Edlbe Bugra Yayın Kurulu: llhan Selçuk (Başkan), I ııın Konf>ar (Başkan Yardımcısı), Orhan I ı ırn,. Hikmet (, ılinkava, t>ük- ran Soııer, tbrahim Yıldı/, Orhan Itıu siilı, Muslafa Balbay, llakan Kara. AnkaraTemsılcisı. Mustafa Balbay Atatıırk Rulvan Nıv 125. Kat: 4. Ha- kanlıklarTel:4195020(7 hat), Faks:4195027• l/mir lemsıkısı: Serdar Kı- /ık, 11 Ziya Ulv 1352 S. 2/3 Tel: 4411220. Faks: 441K745 • Adana I em- sılcısı ÇetlnYlienoglu,InönüCd 5S AksoganlşH Kat I Tel:3631211, laks: 3631215 • AntalyaTemsilcisi Ahmel Oruçoglu ( umhuriyel Mcy- daııı Yıldı/ Apartınaııı B Hlcık No «(1/5 lcl. 0242 24S(X)57 Faks 0242 2430509 % lıl.ııı Mınlııı ,ı Hüscyin (Jürer 9 Malı Işler: Bii- lenl Yener • Salış: Fa/ilı-l Kuıa • t umhunyet Rek- lıuıı (renel Mıiılür O/lcııı Aytien t ı « ı > l Müdür Yar- dımcısı: Na/ende Pal I el: (0212) 251 98 74 -75 /251 9KH1 -82 laks:(0212)251 9X6SRc/ervasyon:(0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve YSnetin Ycri: Yeni Gün Habcı Ajansı Basın ve Yayıncılık A Ş, Prof. Nurettın Mazhar Öktcl Sk No: 2 343X1 Şişli/lstanbul Tel (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın »üreli yayın Baskı: DPC Dogan Mcdya Tesislcri Hosdere Yolu 34850 Esenyurl Istanbııl Dafiılıııı YAYSAT Doğan Medya Tesıslerı Hoşdcre 34850 Fsenyurt Istanbııl 17MAYIS2O08 Imsak: 3,48 (iünes.: 5,37 ögle Ikllllll 13,08 17.02 Akşam: 20,26 Yatsı: 22,06 Köy Enstltülerl Anımsamalar' sergisi bugün sona erlyor • İstanbul Haber Servisi- Köy Enstitülerini Araştırma vc Eğitimi Geliştirme Dcrneği (KAVF.G) tarafından açılan "Köy Enstitülcri Anımsamalar" adlı karma resim sergisi yoğun ilgi görüyor. 9 Mayıs Cuma günü Taksim'deki Mali Müşavirleı Odası'nda sanatsevcrlerle buluşan sergide, aralarında Ayşcn F.rte, Ender Dandııl, Prof Dr. Fikri Cantürk, Prof. Dr. Hasan Pckmczci, Hasan Tuna, trfan Ertel, Ismail Gümüş, Lütfii Özsoy, Mehmet llcrı, Nuran Gülen Dağlı, Sefcr Öztürk'ün de bulunduğu 50'den fazla sanatçının orijinal yağlıboya, suluboya ve baskı çalışmaları yer alıyor. Sergiden sağlanacak gelir, "Beşikdüzü Köy Enstitüsü Hikâyesi Bitmedi" kitabının devamı niteliğindeki köy enstitüsü fotoğraf albümüne; "Umuda Ilk Adım" adlı belgeselin devamı niteliğinde olan belgesel filmlcre ve "Köy Enstitüleri'nde Müzik Eğitimi" fotoğraf sergisinin devamı diğer Köy Enstitüleri sergileri için kullanılacak. Sergi ve "Beşikdüzü Köy Enstitüsü Hikâyesi Bitmedi" adlı kitap lıakkında ayımtılı bilgi almak isteycnlcr, "0212 292 00 69" numaralı tclefonu arayabilirler. Sergının uzatılmaması halinde bugün sonra ermesi bekleniyor. (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) 25 yıldır AIDS'e çare bulunamadı • VVASHİNGTON (AA) - AIDS'e neden olan HlV'in keşfedilmesinin ü/erinden çeyrek yüzyıl geçti, ancak tüm masratlı araştırmalara ve aşı vaatlerine karşın AIDS'e hâlâ çare bulunamadı ABD'nin Harvard Üniversitesi'nden Bruce Walker, dünyada AIDS araştırmaları için hcr yıl yaklaşık bir milyar dolar harcandığını, ancak halen 25 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan AIDS'e karşı kesın bir aşı bulunamadığını bclirtti. Muğla'yaiOyenl rviavi Bayrak' • IMARIMARtS (C umhuriyet) - Muğla ve ilçelerinde bulunan sahillerden 10'u daha "Mavi Bayrak" kazandı. Bölgede "Mavi Bayrak" kazanan plaj sayısı, 57'ye yükseldi. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda toplanan uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye'de 258 plaj ve 13 marinanın Mavi Bayrak almaya hak kazandığı açıklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesi, 33 plajla Türkiye'deki cn fazla mavi bayrağa sahip oldu. Marmaris'te 12, Fethiye'de 5, Ortaca'da 2, Datça'da 4 ve Ula'nın Akyaka beldesinde de I plaj Mavi BayTak almaya hak kazandı. Einsteln'ln mektubu 404 bin dolara satıldı • LONDRA (AA) - Ünlü tlzikçi Albert Einstein'ın, ölümünden bir yıl önce 1954'te fılozof Eric Gutkind'e "Tanrı düşüncesinin insanoğlunun zayıflığının bir ürünü olduğunu" yazdığı mektubu 404 bin dolara satıldı. Londra'daki Bloomsbury müzayede evinde yapılan açık artırmada, el yazısıyla yazılmış mektubun tahminin 25 kat üstünde fıyata alıcı bulduğu "belirtildi. Mektubu satm alanın kimliğini açıklamayan müzayede yetkilileri, alıcının teorik fızik vc bununla ilgili her şcyle ilgilenen bir kişi olduğunu söylcmekle yetindi. Mc Donald's kahvaltı servisi • tZIMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Mc Donald's Amerika'da üç, Avrupa'da bir yıldır uyguladığı kahvaltı servisini, Ortadoğu'da Kuveyt'in ardmdan Türkiye'ye de sunmaya başladı. tzmir Montrö Mc Donald's'taki kahvaltı mönülerinin tanıtılması amacıyla gcrçeklcştirilcn basın toplantısında konuşan Mc Donald's Türkiye Kurumsal lletişim Müdürü Serap Gökçebay, kahvaltı mönülerinin her ülkede aynı olduğunu vurgulayarak, "Kahvaltı mönülerinin yüzde 75'i, diğer ürünlcrimizin dc yüzde 98'i Türkiye'deki üreticilerin ürünlerindcn yapılıyor.^Mc Donald's 2005'te Anadolu Grubu'na dahil oldu. Yani yüzde yüz Türk" dedi. UNESCO'dan > UNESCO Dünya Kültür Mirası Başkanı Francesco Bandarin, Sulukule ve Four Seasons Oteli ek inşaatının devam ettiği arkeolojik sit alanındaki projeleri, kamuoyuna yansıtıldığı gibi onaylamadıklarını sövledi. Istanbul Haber Servisi - UNESCO Dünya Kültür Mirası Başkanı Fran- cesco Bandarin, tstanbul Büyükşehir Beledıye Başkanı Kadir Topbaş ve İs- tanbul Valisi Muammer Güler'e açık- lama göndererek Sulukule ve Four Seasons Oteli ek inşaatının devam ct- tiğı arkeolojik sit alanındaki projeleri, kamuoyuna yansıtıldığı gıbi onayla- madıklannı, konunun yanhş anlaşildı- ğını belirtti. Bandarin açıklamasuıda, Sulukule Projesi'ni bugünkü haliyle onaylandığını söyleminin uygunsuz kaçacağını ifade ederek, "Koruma ih- riyaçları ile sosyal ihtiyaçlar arasın- da bir dengenin bulunması gerekti- ğini net bir şekilde söyledim. UNES- CO, bir kıııi in yalnızca anıtlar ve ya- pılardan oluşmadığını, ama kent icindeki topluluklann, koruma siireci içerisinde esas rolü oynadıklannı ve onların yaşamlarının iyileştirilmesi- nin kentsel konımanın esas hedefi ol- duğunu savunmaktadır. Bu nedenle, projenin flflen dengeli hale getirilmesi için üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Ban- darin, bu bölgede alınacak kararlara, gerçekten demokratik ve katılımcı bir sürecin eşlik etmesi gerektiği konusunda ısrarlı olduklannı kaydetti. Farklı bir çözüm bulunmalıydı UNESCO'nun Sultanahmet Four Seasons Oteli'nin arkeolojik sit alan- lannda yeni bir bina inşa ctmesini en iyi çözüm olarak görmediğini vurgula- yan Bandarin şöyle devam etti: "Ancak, yapmın tamamlanmış ol- duğu gerçeğini göz önünde bulun- durarak ve yapı yiiksekliğinin sınır- lı olması nedeniyle kent silueti üzc- ama rinde çok büyük ctkilerinin olmadı- uıın düşünüyorum. Yine de, hem kentsel miras değerlerine tam olarak saygılı, hem de otelin ekonomik ih- tiyaçlarım sağlayan farklı bir çö- züm yolu bulunabilirdi ve bulun- malıydı diye düşünüyorum. Bu yüz- den, aynen bu konuda da, kimi ba- sın organlaı ının iddia ettiği gibi, UNESCO bu projeyi de 'onaylama- mıştır'. Yine aynı meseleyle ilgili ola- rak, alanın yakın zamanda kamuya açılacak olması hususunda memnu- niyetimi ifade ettim." Hicran Kiremitçi Mimar Sinan Ünlvereltesl - Sııare Birincilik üdıılu Senem Ko/ak Doku; Cylül Üniversitest - Saklı Bahçe İkinciiik ödülü Mehmet Yılmaz Ümar Sinan Üntversit»st * Samanyolu Üçüncülük Ödülü . CG> ZORLU nvoır Zorlu T«k«»l, Toksttl T««nmcıtwı Chımıfli. rfÎSIAD TIKSTİL TAIANIMCIlAltl OEHNEÛI TETSIAD I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog