Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA | CUMHURİYET 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ 20 HABERLER Meclis Araştırma Komisyonu, 9 ayda 21 işçinin öldüğü tersanelerde çalışmalanna başladı Tuzla'da nihayet inceleme • AKP Istanbul Milletvekili Mehmet Domaç'ın başkanlığında inceleme yapan heyet, çalışma- larını 30 Ekim'e kadar sürdürecek. CHPMi Bayram Meral, Tuzla'daki tersanelerin yüzde 90'ında iş güvenliğinin olmadığtnı belirtti. tstanbul Haber Servisi - Tuzla tersanelerinde ay- lardır yaşanan işçi ölümleri sonrası kurulan TBMM Araştınna Komisyonu, dün bölgede in- celemelcrine başladı. 30 Ekim'e kadar çalışma- lanna devam edecek olan komisyon, tersaneler- de işçi sağlığı, iş güvenliği ve calışma koşulları- nın incclenmesinin yanı sıra işverenler, sendika başkanları ve sivıl toplum kuruluşu temsilcile- riyle de bir araya gelecek. AKP tstanbul Millet- vekili Mehmet Domaç'ın başkanlığında, 10 AKP'li, 3 CHP'li, 2 MHP'li ve bir de DTP'li milletvekilindcn oluşan heyet, Tuzla'daki Türk- Tek Tersanesi'nde inceleme yaptı. Sabah saatle- rinde tcrsane sahipleriyle bir araya gelen komis- yon üyeleri daha sonra tersane içinde inceleme- lerde bulundu. Basın mensuplannın heyetin ça- lışmalannı izlemesine izin vermeyen Domaç, "l?i/ tersaneleri denetlemiyoruz. Sadece iş güvenliği ve çalışma koşulları konusunda in- celemelerde bulunuyoruz. Tersaneler yoğun istihdam sağlayan bir iş alanı. Tersanelerin daha sağlıklı koşullara ulaştırılması için çalı- şıyoruz" dedi. Komisyon üyesi vc CHP îstan- bul Milletvekili Bayram Ali Meral, tersaneler- de yaşanan ölümlerin asıl nedeninin taşeronlaş- ma olduğuna vurgu yaparak gerekli önlemleri almayan tersanelerin kapatılması gerektiğini söyledi. Meral, "Bir tersanede yaklaşık 40 ay- rı taşeron firma çalışıyor. Her taşerona bağlı 600 civarında işçi var. Bu binlerce işçi de- mek. Tuzla'daki tersanelerin yüzde 90'ın da iş güvenliği diye bir şey yok. tnsanlar iş ve olıim arasında yasıyor" diye konuştu. Komis- yon üyesi ve CHP Istanbul Milletvekili Çetin Soysal, Maliye Bakanlığı'nın yeni tersane yapı- mı için yeterli istihdamın sağlanması koşuluyla "deniz dolgusuna" izin vermesini eleştirerek "Yeni öliiın tarlaları yaratılıyor" dedi. Soysal, "Tuzla'da yaklaşık 350 bin metrekarelik alanda denizi dolduracaklar. Çevre ve Or- man Bakanı bile bu projeyi onaylayarak çev- re katliamı yapıyor. Buralara yeni tersaneler inşa edilecek. Tuzla'da işçi ölümleri devam ederken burada denizi doldurarak yeni ter- sane alanlarının oluşturulması ölüme daveti- ye çıkarmaktır" diye konuştu. i ntih\)nr' Komisyon üyelerinin TürkTer Tersane'sindeki in- l UUUyur c e l e m e J e r i s ı r a s ,nda Tersane tşçileri Birliği Derne- ği (TİB-DER) üyesi bir grup, tersane önünde oturarak işçi ölümlerini protesto etti. "Komisyon- larda işçi temsili istiyoruz", "Haramilerin saltanatına son" yazılı dövizler taşıyan grubun komis- yon üyeleriyle görüşmesine izin verilmedi. TİB-DER Başkanı Zeynel Nihadioğlu, işçi ölümlerinin ardından protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle işten çıkaı ıldıklannı belirjerek "Gözümüzün önünde arkadaşlarımız öldü. Sesini çıkaran işçiler işten atılıyor. Gemi tnşa Sanayicileri Birliği'nin (GİSBtR) kara listesine giren işçiler diğer tersanelerde de işe giremiyorlar" dedi. KADINLARA ARICILIK SERTİFIKASI MELTEM YILMAZ TEKİRDAĞ - AB Hibe Programı çerçevesin- de tstanbul Aydın Üniversitesi ile Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vak- fi'nın ortak geliştirdikleri "Arıcılık ve Or- ganik Bal Üretimi ile genç kadınların eko- nomik statüsünü geliştirme projesi" kap- samında organik bal üretimi eğitimine tabi tu- tulan Tekirdağlı 40 ev kadını, dün sertifıka- lannı aldı. Uzmanlardan eğitim alan De- ınirköy ve lğneadalı kadınlar, "Aile geçimi- ne katkıda bulunacağımız için çok sevin- çliyiz" diye konuştular. Projenin sonraki aşamasının "Işbaşında arıcılık ve organik bal üretimi"ni kapsadığını belirten tstanbul Aydın Üniversitesi AB ve Dış tlişkiler Ko- ordinatörü Hakan Gençoğlu, "Buradaki hedef, işsiz ev kadınımızı sosyal ve ekono- mik yaşama dahil etmek" diye konuştu. ÖCRENCILERE HEPATİT ASISI Istanbul Haber Servisi - Bu yıl 19 Mayıs ola- rak ilan edilen "Dünya Hepatit Günü" nedeniyle Sağlık Bakanlığı vc Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD), tedavi edilmedi- ği takdirdc siroz vc karaciğcr kanscrinc yol açan Hepatit ile ilgili bilinçlenme uyarısın- da bulundu. Istanbul'da dün düzenlenen ba- sın toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Gcnel Müdür Yar- dımcısı Dr. Hasan Irmak. viral hcpatitin tüm dünyada halk sağlığını tehdit cden öncmli bir hastalık olduğuna dikkat çekerck Hepatit B'nin korunmasız cinsel ilişki, vücut sıvısı ve kanla insandan insana bulaştığını anımsattı. Irmak, Sağlık Bakanlığı tarafından ilköğre- tim okullannda başlatılan ücretsiz aşılama ça- lışmalanyla 16 yaş altı tüm çocuklann He- patit B'ye karşı aşılanmış olacağını anlattı. Irmak, yıl sonuna kadar 7.5 milyon öğren- cinin aşılanaçağını belirtti. 15 HAZİRAN'A KADAR GEZlLEBlLECEK 6 Cumhuriyet Müzesi Sergisi'ne büyük ilgi Istanbul Haber Servisi - Laik ve demokratik Türkiye Cumhurıye- ti'yle yaşıt Cumhuriyet gazetesinin 84 yıllık tarihini anlatan "84. Yıl Cumhuriyet Müzesi Sergisi" okur- lanmızın ve sanatseverlerin yoğun il- gisini görüyor. Türkiye Cumhuri- yeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdiğı gazetemizin ilk sayısının yayımlan- dığı "7 Mayıs 1924"ten itibaren Türkiye'nin ve gazetemizin tarihin- den kesitlerin yer aldığı sergıde, 500'ü aşkın fotoğrafın yanı sıra ga- zetemize hediye edilen portreler, resimler, el yazması gazeteler, gaze- temizin kurucusu Yunus" Nadi, başyazanmız Na- dir Nadi, şimdiki tmtiyaz Sahibi ve Başyazanmız tlhan Selçuk'un fotoğraf- ları yer alıyor. Şeri- atçı saldırılarda ya- şamlarını kaybeden Uğur Mumcu, Onat Kutlar, Ahmet Ta- ner Kışlalı, Cavit Or- han Tütengil, Muam- ııuı Aksoy, Bahriye Üçok'un da sergide re- simlcri bulunuyor. Ser- gide ayrıca gazetenin ilk çıkarıldığı tarihten bugüne dek her yıldan bir olay scçilcrek o olayların bulundu- ğu 84 gazete cildi de sergilcniyor. Sergide gazetemiz çalışanlanndan dizgi montörü Davut Yürek'in, 1930-1983 yıllan arasında gazete ya- zımının dizimindc kullanılan dizgi makinesiyle yaptığı kurşun kalıplar ile sergiye gelenlerden isteyenlcrin adlannı vc isteklerini kurşunla ya- zarak kendilcrine takdim etmesi bü- yük ilgi topluyor. Beşiktaş Akat- lar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezı'nde (MKM) 84. Yıl Cum- buriyet Müzesi Sergisi, 15 Haziran ı gününc dek açik kalacak. lusat Kurtuluş Mücadelesi'nde "Yeni Gün" gazetesiyle Anado- lu'ya dcstek veren gazetemiz kuru- cusu Yunus Nadi , daha sonra "Cumhuriyet" ile "aydınlanma" savaşımı verdi. Yunus Nadi, Cum- huriyet'in ilanı ve hilafetin kaldırıl- ması dcvrimlcrinde ctkin rol alırken işgalcilerin çckildiği tstanbul'da ye- ni bir gazete çıkarmayı planlıyordu. Çalışmaların ardından Pembe Ko- nak, Mustafa Kemal tarafından Cum- huriyet'e tahsis edildi. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyetin ilanından yedi ay sonra yayın hayatına başla- dı. Anadolu'da Yeni Gün adıyla Ankara'da yayınını sürdürcn ga- zete, Cumhuriyet'in kurulması ve 7 Mayıs 1924'dekıilkbaskısı- nın ardından yayınına son verdi. Yunus Na- di'nin çıkaracağı ga- zetenin adını Mus- tafa Kemal Paşa saptamış, "Cum- huriyet olsun" demişti. NadirNadi'nin 1991'deyaşamı- nı yitirmesinin ardından eşin- den kalan bütün varlığını Cumhuriyet Vakfı'na bağışlayan Berin Nadi, Cumhuriyet devrimle- rini, Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet gazetesini yaşatmayı ilke edindi. "Atatürk devrimlerinin bekçili- ğine adanmış Cumhuriyet gaze- tesini, özel yaşamından özveride bulunarak büyük bir sorumlu- lukla ayakta tutan Nadir Na- di'den sonra kapattırmamak, ayakta tutmak benim sorumlulu- ğumdur. Başaramazsam kendimi hiç affetmem" sözleri, yaşama gözlcrini yumduğu4 Kasım 2001'e dek Berin Nadi'nın yaşamının temel amacını anlatıyor. Cumhuriyet'in ilk sayısındaki amaç ve ilkeleri bugün de devam ediyor, gelecekte de devam edecek. ILAAAZ t | DATRON 120GBSATAHDD 7998 ay x99,8 YTL Beifrtiten Fiytrttera Tüm Vt*&m EMAdk €=^YERİNDESERVİS Müşteri Hizmetleri 0212 444 0 478 MKAR* («111) APMA * Ürününüz evinizden alınıp evinize teslim edilir. mzaen «9 1>ANA 1O*J4> fVVrtU 411 •*• ** •OIRKK »*» n • O» •«>¥» •VMM» I H S « / » I -l,». lKlır.l l . I 1 i « * 111 - >•MM AH AO< . I » K N I I . > l ı l l l l l l » < * k 1 l « < l l 711 •«* •! ıl I H ı . l l l l l « M « « O Kl — ı i ı -. •AAm <n4fi) A K M I ^ A N JI<I m / •-•* -AMAtVA <o *•*«> :.lrtı ıı ıl •. ı <t M vjr CARDRNAMS • n-*4 y > •(» VAIICI »MM %O •» •MiRKiı mıno J i • 40 A t •TIKNOI«IIN I J I «ı j r •unrA(o4 i4i ı^i.r ı onu • AKKAIİİ »ft4t «t M *M«KAN JM* «1 »7 •VUtllAI <O**4) .IHNrtt* Jr IT . * u« MONUUI r. AK www.datron.com.tr . ...NAMİK « t» a* «a -t; ' Cardfinans île peşîn fiyatına 8 taksit GUC SIZDE f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog