Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Hazırlayan: FİGEN ATALAY e.posta: figen atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks:0212 343 72 64 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ Gençlik Haftası 'nda, politikacıların dikkatinin, gençlerin sorunlanna ve gereksinimlerine çekilmesi amaçlanıyor 'Gençlik Yasası çıkmalı' T ürkiyc'de gençler, yalnızca "öğrencilcr" olarak algıla- nıyor vc cğitim sistemi dı- şındaki yaklaşık 15 milyon genç için bir politika öngörülmüyor. tstanbul Bil- gi Universitesi vc Toplıım Gönüllüle- ri Vakf'ı ortakliğıyla kurulan Ccnçlik Çalışmaları Birimi'ncc hazırlanan "Türkiye'de Gençlik Çalışması ve Politikaları" adlı kitapla, gençlik po- litikaları ürctmc sürecinin harcketc geçirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Cençllk polltlkası yok Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran ve Gülesin Nemutlu tara- fından derlenen kitapta, gençlerin na- sıl algılandıkları ijöyle anlatılıyor: "Gençler, 'enerjisi' faydaya dönüş- türülmesi gereken ya da yeterince bi- linçli olmadıkları için 'kötü1 alış- ^•Türkiye 'de yaşayan gençlerin yüzde 56 'sının hanesine giren ayhkgelir 700 YTL veya daha düşüktür. Güneydoğu Anadolu 'da yasayan gençlerin yüzde 83 üniin hanesine giren aylık gelir 700 YTL veya daha düşüktür, Yoksullara ve genç yoksullara yönelik bir temel gelir uygulaması, yoksullukla ve sosyal dışlanınayla mücadelede önemli katkıları olacaktır. kanlıklardan ve 'kötü niyetli' yön- lendirmelerden korunması gereken bir grup olarak algılanmaktadır. Her iki yaklaşım da ö/ünde gençli- ğe aynı sorunlu perspektiften bak- maktadır: Gençlik, gelecekteki ger- çek hayat'a ha/ırlanmak için yaşa- nan bir ön' dönemdir ve gençliğin o gün var olan ihtiyaçları ile ilgile- nilıııısi gereksizdir. Türkiye'de gençlere kamu kıırulıışları tarafın- dan sağlanan lıi/metlerin olduğunu ama bunların »Idukça yetersiz kal- dıgını söylemek mümkündür. Ay- nca, gençlere hizmet sağlayan kamu kuruluşlarının arasında koordinas- yon olmadığmı, politika üreteıılerin gençlik alanında çalışanların dcnc- yimlerine, gençlik kunusunda aka- demik çalışmalar yapanların bilgi- lerine mesafeli durdukları da belir- tilebilir. Bu saptanıalarla birlikte 'Türkiye'de bir gençlik polıtikası var mıdır' sorusuna çok net bir 'hayır' ce- vabı vermek kolay olaeaktır." Polltlka onerllerl Kitaptaki, "Türkiye İçin Gençlik Politikaları Oııeı ilıı i"mkn bazılan şöylc sıralanıyor: - Gençlik Yasası: Gençlere sağla- nan hizmetleri düzenleyen bir gençlik çerçeve yasası çıkanlması. - Açık Koordinasyon Yöntemi: Türkiye'de gençlik alanındaki pay- daşların gençlik polıtikalan oluşturma süreçlcrinin çerçcvesini çizcn bir açık koordinasyon yöntemi oluşturulması, oluşturulan politikalara tüm paydaş- ların katılımını yasal güvence altına alır. Cençllk konseyl kurulmalı - Beyaz Kitap Önerisi: Gençlik ala- nında taaliyet göstercn tüm paydaş- ların, eşit katılim süreci ile oluşturu- lacak gençlik alanıyla ilgili politika do- kiimanı. - Türkiye Gençlik Konseyi: Genç- lerin kendilerini etkileyen kararlara ka- tılımı için bir yapı önerisi. 19 Mayıs'ta uluslararası kutlama • özel ALEV Okullan, 19 Mayıs Atatürk'ü Aııma Gençlık ve Spor Bayramı'nı dünya gençleriyle kutlayacak. Anina Lındh Vaİcfı aracılığıyla Bulgaristan, Finlandiya, Italya, KKTC, Mısır, Romanya, Slovenya, Yunanıstan, Almanya, ABÜ, Belçika ve Tayland'dan yarın geleeek öğrenciler, ALEV Okulları öğrencilerinin evlerinde konuk edilecek. Yabancı öğreııciler, 19 Mayıs Pazartesi günü okuldakı resmi törene ve gün ıçerisinde düzenlenecek turnuvalara katılacaklar Etkinliklcrde, Avusturya Lisesi, Galatasaray Lisesi, Doğan Koleji, THV Inanç Türkeş Özel Lisesi öğrencileri yer alacaklar. Yabancı öğrencilerin Türkıye'dekı son günü olan 20 Mayıs Salı günü, 2008 yılının Anna Lindh Vakfı'nın "Kültürler Arası Diyalog Yıh" olması nedeniyle öğrencilerin ülkelerini tanıtacağı, "Farklı Kültiirlere Saygı" başlıklı panel düzenlenecek. 10 ildeki yüzlerce çocuğa 11 ayrı meslek (anıtılacak. 'Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum' tlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf ög- rencileri için başlatılan "Kari- yer Yolculuğuma Başlıyorum" programı boyıınca 10 ildeki yüz- lerce çocuğa 11 ayn meslek ta- nıtılacak. Visa Europe'un 23 üye Tiirk bankası ile işbirliği içinde yü- rüttüğü ve düşüncn, sorgula- yan, kendi kararlannı alabilen, kariyer planlama konusunda genç yaşta fikirlerini geliştire- bilen çocukların yetişmesine katkıda bulunmayı aınaçlayan "Renkli llfuklar" Projesi çer- çevesinde Türkiye Eğitim Gö- nüllüleri Vakfı (TEGV) ile be- rabcr yürütülen "Kariyer Yol- culuğuma Başlıyorum" prog- ramı kapsamında 10 ilde 11 meslek tanıtımı başlatıldı. Ço- cukların model alabileceklcri kışılerle birebir göriişerek mes- lcklcr hakkında bilgi edınmele- rini sağlamayı amaçlayan pro- jcde, kcndi mcsleklerindc başa- rıya ulaşmış kişiler Izmir, An- kara, Ga/iantep, Afyon, Diyar- bakır, Van, Samsun, Antalya, Is- tanbul ve Eskişehir'deki 11 Eği- tim Parkı'nda kariyer yolculuk- larını anlatıyor ve çocukların sorulannı yanıtlıyorlar. Tanıtılan meslekler arasında bankacılık, yönetmenlik, ınühendislik, diş hckimliği, reklamcılık, mctco- roloji, radyo programcılığı, oyunculuk, Inıkuk ve girişimci- lık ycr alıyor. Program, kcndını tanıma, mes- leklen tanıma ve karar verme be- cerilerini geliştirıne gibi konu başlıklannı kapsıyor. Program, ilgili yaş gnıbu çocuklannın gc- lişim özellikleri düşünülerek kendi kişisel özelliklerini, eğitim ve mesleki olasılıklarını keş- fetme süreçleriyle ilgili bılinç vc merak kazanmalanna yönelik çalışmaları içeriyor. Özel Darüşşafaka İlköğretim Okulu öğrencileri engelliler için alet geliştirdiler. Darüşşafaka Dünya Üçüncüsü Uluslararası Eğitimde Bilişim Kiiltürii Oluşumu Yarışması'nda, bırinciliği Kcnya-Mobasa L-ight Academy, ikinciliği Bulgaristan-Drujba Primary School, üçünciilüğü isc özel Darüşşafaka tlköğretim Okulu öğrencileri kazandılar. Yarışınaya, 27 ülkeden öğrencilerin yanı sıra Türkiye'dcn 674 okul, 4 bin 310 proje ile katıldı. Darüşşafaka İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencileri Klil Karaatlı, Ayşe Naz Çubukçu ve Aleyna Inanç üçüncülüğe, "E-Gelecek" dalında "Engellilere Yol Bulma Aleti" projesi ile layık görüldü. - Formel olmayan eğitimin des- teklcnmesi: Gençlik çalışmasının ge- lişimine yönelik tasarlanacak politi- kalar, genelindc formel olmayan öğ- renme ortamlarının, özclinde isc for- mel olmayan eğitimin desteklenme- sine, geliştirilmesine yönelik etkin- likleri de içermelidir. - Gençler için harekctliliğin des- teklenmesi: Gençlerin, fıziki olarak başka kent ve ülkelere yönelik hare- ketliliğinin sağlanması, gençlik ça- lışmasında öğrcnme, özerklik vc gc- lişme için önemli biraraç olarak kul- lanılabiliyor. Hareketlilik, öğrenci ol- sun olmasın, tüm gençlerin ka/.anım- lar elde edebileceği önemli bir öğ- renme fırsatıdır. - Gençlik merkezleri kurulmalı: Gençlerin, bölgclcrin farklı ihtiyaç- larına görc farklı hizmetler saglayacak şekilde esnek olan gençlik ınerkczle- rine ihtiyaçları vardır. 'EtikDeğerler Forumu özel Yüzyıl Okulları'nca dü- zenlenen "Etik Değerler Foru- mu"nda, Etik Değerler ve Felsefe Kulübü bulunan liselcrden 120 öğ- renci bir araya geldi. Etik değerlerin yaşam ıçindeki yennı sorgulamayı ve bcnimsetmeyi hederleyen forumda, bu yıl farklı alanlarda karşılaşılabilecek du- rumlarda "Etik olmak nedir, ne değildir?" konusu tartışıldı. Açılış konuşmasını Türkiye Felsefe Ku- rumu Başkanı Prof. Dr. lonna Ku- çuradi'nin yaptığı forumda, genç- lerin sektörlere göre oluşturdukla- rı gruplara yol gösteımek üzere tıp etiği konusunda Doç. Dr. Özkan Pektaş, iş etiği alanında KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç, siyaset etiği alanında Trent University'den Doç. Dr. Feyzi Baban, sanat etiği alanında Ceyda Düvenci, mcdya etiği alanında Yazgülü Aldoğan, biliın ve teknoloji etiği alanında Kandılli Rasathanesi ve Deprem Araştınna Enstitüsü Müdiirü Prof. Dr. Gülay Altay katıldılar. HAFTANIN SÖZÜ Insanın konuşacak kadar zekâya ya da susacak « ı \ a u d i cmıu a a ı ı i [ j u ı ı ı ı u ı ı ı u b i büyük bir talihsizliktir. LA BRUYERE Türkiye'nin Aydınlık Yüzü... Ingiltere Kraliçesi Elizabeth'in söy- lediği bu sözleri biz daha önce söyle- miştik. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, tam olarak buydu: 'Türkiyenin Aydın- lık Yüzü'. Çağdaş çoksesli senfonik müzik eğitimi gören konservatuvar öğrenci- lerini Türkiye'nin çeşitli konsevatu- varlarından seçerek bir araya getiren proje 2006 yılı başında kurulmuş çok yeni bir orkestra. Çağdaş Yaşamı Destekleme Der- negi ile birlikte oluşturulan bir sosyal sorumluluk projesi. Doğuş Grubu içinde Semih Yal- man'ın liderliğinde çahşan ekip bu çok kısa zaman diliminde böyle bir orkestra yaratmayı başardı. Orkestranın büyük şefi Rengim Gökmen, görüşmelerimiz sırasında "Bir orkestranın birbiri ile uyum gös- tererek başanya ulaşması yıllar alır" de- miştir. Ama işte, bu orkestra kendisi- nin ve yardımcı şeflerinin yönetimiyle bu olgunluğa ulaştı ve son konserle- riyle de ülkemizi Ingiltere Kraliçesi'nin ve bütün konukların karşısında başa- rıyla temsil etti. Bu orkestrayı içinden tanıyan birisi olarak söyleyebilirim ki, bu çocuklar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Türkiyenin ilk ve tek çocuk orkestrası olarak onlar her yerde ve her zaman "Türkiye'yi temsil ediyorlar". Günümüzde ülkemizin çağdaş uy- garlıkla temsil edilmesi, her zaman- kinden çok daha önemli. Onların ulusal bilinçlerinin ne denli yüksek olduğunu yakından biliyorum. Çağdaş senfonik müziğin insanı nasıl eğirtiğini, nasıl geliştirdiğini ya- kından görüyorum. Küçük çocuk eğitiminde klasik mü- ziğin yerini her yerde anlatıyorum. Carl Orff'un müzikle eğitim yönte- mini, Japon pedagog Suzukl'nin mü- zikle anne-çocuk eğitimini bütün dün- ya uyguluyor. Biz, müziğin çocuğu geliştiren, ze- kâyı geliştiren yönünü yeterince bil- miyoruz. Bu orkestranın üyeleri olan 10-16 yaş arasındaki çocukların nasıl birkaç yaş ilerde bir olgunluğa ulaştıklarını ya- kından görüyorum. Düşünceleri, duy- gulan, davranışlan her adımda daha da gelişiyor, olgunluğa hızla ulaşıyorlar. İşte o zaman da müziğin asıl etkisi kendisini gösteriyor: olgunlaşan bir ki- şilik, doğru bir kimlik, geniş bir dünya görüşü, ulusal değerleri erkenden kavrama, uygarlık yolundaki olgun görüşlere sahip olma, davranışlarda tu- tarlılık. Orkestra, sözcük olarak da "dü- zen"dir, "uyumlu bütünlük" tür, "hare- ket eden güzellik"X\r. Keşke, bütün çocuklarımızı bu yön- temle eğitebilsek. Keşke, bütün ülke bir orkestra ola- bilsek. Keşke, bu adımları bütün ülkemize yayabilsek. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bi- ze aydınlık geleceğimizi gösteriyor. Onları kutluyoruz. Hepsini. Bütün emeği geçenleri... ERDAL ATABEK SODRUM / BÜTEZ McnuelaHotelBodrumun incisi Bitez koyunda mayıs ayı dostlor arasında tatil keyfi fırsatı Denize sıftr özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil ccnnetidir... 2ü Yılı aşkın kaliteli vc gülcryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... •4 MAYIS AYI I KİŞİ BAŞI: 54 YTL Kredi Kartına Taksit tfnkanı OTELİMİZE AİT TEKNEYLE UCRETSİZ TEKNE TURLARI Daha fazla bilgl : 0533.722 81 81 fahotel.com Ülkemizde her yıl, 11 -19 yaş arasındaki 450 bin çocuk ve gencimiz büyüklerini ömek aldıkları için sigaraya başlamaktadır. Ne yazık ki bunlardan en az 150 bini erken yaşta ölüme mahkûm olacaktır. Sigarayı bırakmanız için daha kaç yüz bin çocuk ve gencimiz ölüme mahkum olmalı? Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Tel: 0212.212 50 60 DENİIE DİPLOHAT OTElveAPART HOTCL MAVİ D€NİZ Marmans'in cennetluytl» Turunç'da tatil imkanı... DOĞACENNETİ TURUNÇ - MARMARİS - MUĞLA * - »I Pl.ıj. Yıızme Havıızu, Genlş I!. Ili!iıO(l,ıl:ırd,ı Geniş Biilkon, feİBfon, Klıma. KHnlB.ır, Uııılril Rcrpiver Uydıı TV. S»ç l&Tutma GENİŞ BİLGİ, FİYATve REZERVASYON www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 Daha fazla bilgi için: www.hotelmavideniz.com info@ihotelmavideniz.com Rezervasyon için: 0(252)476 71 90-91 0(252)476 70 70 DİDİM SULUH CEZA MAHKEMESİ KARAR İLANIDIR. ESASNO: 2001/67 KARAR Nü: 2002/567 Sanık Abdulmcnav ÜLGIİR hakkında 5728 sayılı yasa nedeniyle dosya üzerinde yapıIan inceleme so- nucunda; Sanık hakkında Didim C. Başsavcılığı'nın hükmün açıklanması yönünde bir dcğerlendirme yapılması, talebenin sanığın suç tarihinden önce kasıtlı bir suçtan kesinleşmiş mahkûmiycti olduğundan REDDİNF., Karara karşı 7 gün içensinde Didim Asliye Ceza Mahkemcsi nczdinde itiraz olunabileccğınc, Daır ışbu karann adresi meçhul olan sanığa 7201 sayılı yasanın 28 vd. mad. uyarınca ilanından itibarcn 10 gün sonra teblığ edilmiş sayılaeağı ve yedi gün ıçerisinde itiraz edilmezse kesinleşeceği hususu ilgilı- sinc ilancn tebliğ olıınur. (Basın: 27188) MESEN AKÇAKOCA ORMAN DENİZ SESSİZLİK Batı Karadeniz kıyısında, mkara ve istanbul'a 3 saat uzakhkta. -611 www.mesenotel.com Tatil A{ik büfe yok, anitnasynn yok, kalabahk yok. Dünvanın sayılı koylunndan birinde, Antalya Çıralı'da, denize 50 m. uzakhkta, altı dünümliik bir bahçe içinde sadece dört oda. 10 tlıvıum'ıı hular ikı ki^i ffAn rnla + kahvtıltı fiyatı: KX) YTI. iSıutrcr 7ya}indan bıivllk çacukları kabııl ediyoruz.) tlobtatıel:0242 H25 7314 yKww.hobbitrvi.com www.smallhoiels.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog