Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 17 YASAMDA MALİ ÇÖZÜM YAHYA ARIKAN malicozum@ismmmo.org.tr PRİM BELGESİ VERİLMEYEN GÜNLER SORU: 2.9.1955 doğumluyum. 01.09.1971 ta- rihinde SSK'ye tabi işe girdim. Fakat bu çalışma- ma ait primlerim ödenmemiş. 1 /7/1988 tarihinden beri tarım sigortalısı olarak 19 yıl 7 ay (1.2.2008 itibarıyla) toplam Bağ-Kur prim hizmetim vardır. 18 ay askerliğimi borçlanmadım. Askerliğimi borç- lanırsam hangi tarihte, borçlanmaz isem hangi ta- rihte emekli olurum? ŞEVKİAKTAS SSK'ye prim belgesi verilmeyen hizmetlerinizin emeklilikte dikkate alınması mümkün değildir. Bu süreleri emeklilikte dikkate alınabilmesi için dava açmanız mümkün olmakla birlikte, 5 yıllık zama- naşımı süresi vardır. Bağ-Kur'dan 25 tam yıl prim ödeyerek emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanmanızı yaparak gün sayınızı arttırabilirsiniz. EMEKLİ MEMUR YETİM AYLIĞIALAMAZ SORU: Emekli Sandığından emekli maaşı alı- yorum. Bekârım. 1988 yılında vefat eden annem Bağ-Kur emeklisiydi. Annemin emekli maaşını alabilir miyim? Gülsema GÜNGÖR Kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alanla- ra, SSK ve Bağ-Kur tarafından yetim aylığı bağ- lanmaz. DUL EŞİN EMEKLİLİĞİ SORU: Babamın Bağ-Kur borcu çıktığını öğ- rendim. 13.900 YTL olan borcu annemin ödeme imkânı yok, kiracıyız, birçalışanımız var. Annemin Bağ-Kur hizmetini almadan SSK'den emekli olma hakkı var mı? FİRDEVS MUŞTU Babanızın borcunu ödemedlğiniz sürece anne- nize Bağ-Kur dul aylığı bağlanmaz. Aynca eğer aylığı bağlayacak kurum SSK ise yine Bağ-Kur borcunun ödenmemesl halinde aylık bağlanmaz. Ancak, kendisinin SSK'Iİ çalışmalarından dolayı aylık bağlanmasına engel bir durum yoktur. Yani dul aylığının kendi çalışmalarından dolayı emekli- liği ile bir ilgisi yok. KEY KESİNTİ ÜSTESİNE NASIL ULAŞILIR? SORU: KEY Yardı- mı ile ilgili..Hak sahip- leri listelere nereden ulaşabilirler? Isimleri- nin bu listelerde olup olmadığını ne şekilde kontrol edebilir- ler? Sevil Tel KEY kesintlleri ile il- gili liste tamamlandık- tan sonra resmi gaze- tede ilan edilecektir. Basından gelişmeleri takip edin. nnrsm Sorularınız için malicozum(«)isrn mmo.org.tr ad- resine mail ata- bilirsiniz. Tüm so- rular e-posta ile tek tek çevapla- nacaktır. Özürlülerin emekliliğinde yaş şartı yokÖzürlülerin, sosyal güvenlik mevzuatımızda ayrıcalıklı kılınarak, diğer sigortahlara göre daha kolay koşullarla emekli olabilmeleri sağlamyor. özürlülerin emekliliğinde yaş koşulu aranmıyor. Sakatlık indirimi uygulamasında, bakmakla yükümlü olunan kişi tabirinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı hulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşıhr. Çocuklarda yaş sımrlamasına gidilmeksizin işlem yapılabiliyor. 65 YAŞ AYLIĞI İLK DEFA 06/08/2003 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR 06/08/2003 tarlhl itibarıyla I. Derece Sakatlar II. Derece Sakatlar III. Derece Sakatlar sigortalılık süresi 12 yıl vedaha ' fazla sigortalılık süresi bulunanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 65 yaşini doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük özürlüler ve ka- nunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan kimselere 2022 sayılı Ka- nun'da belirtilen esaslara göre aylık bağlanıyor. Kamuoyunda bilinen adıyla 65 yaş aylığı ile herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir/aylık almayan ve 01/01/2008 itibarıyla 1600x0,049486 = 79,18YTL tutardan daha az aylık orta- lama geliri olan "muhtaç" Türk vatan- daşları yararlanabiliyor. 2022 sayıh KanurVa göre; 01/01/2008 tarihi itibarıyla 79.18 YTL'ye eşit veya daha fazla aylık ortalama gelir sağlayan ya da gelir sağlaması mümkün olanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine ay- lık bağlanmaz. 65 yaşını doldurmuş, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlanmızdan, hertürlü gelirleri ile nafaka yükümlüsü yakınlarından sağ- ladığı ya da sağlayabıleceği nafaka miktannın aylık ortalaması, muhtaçlık sı- nırının altında olan kimselere, muh- taçlık sınırı tutarında (01/01/2008 iti- barıyla 79.18 YTL) ödenen aylıktır. Ancak, bu tutar özürlü yaşlılar için farklılık gösteriyor. 65 yaşını doldur- muş ilgili kişinin başkasının yardımı ol- maksızın hayatını devam ettireme- yecek şekilde özürlü (özür derecesi % 70 ve üzeri olanlar) ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan bir ge- lir veya aylık hakkından faydalanma- ması halinde muhtaçlık sınırının % 300'ü olan (01/01/2008 itibarıyla) 237.54.-YTL tutarında ödenecek. Yukarıda açıklanan şartları taşı- yan Türk vatandaşları, aylık taleple- ri için üç adet belgelik fotoğrafları ve nüfus cüzdanları ile birlikte ikamet- gâhlarının bağlı bulunduğu Defter- darlık veya Malmüdürlüklerine baş- vurmaları gerekiyor. İlgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğü, söz konusu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili hükümleri doğ- rultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli belgeleri, düzenlen- mesini müteakip Sosyal Güvenlik Ku- rumuna göndermeleri gerekir. 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 15 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3680 gün 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 16 yıl 4 ay sigortalılık süresi ve 3760 gün 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 gün 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 17 yıl sigortalılık süresi ve 3840 gün 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 > 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 17 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3920 gün 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün İLK DEFA 06/08/2003 TARİHİNDEN SONRA SİGORTALI OLANLAR 06/08/2003 tarihinden sonra sigortalı olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 gün 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün S akatlık nedeniyle vergi indiriminden yararlan- maya hak kazanmış durumda olan özürlü si- gortalıların yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin uygulama 06 Ağustos 2003'te değiştirildi. Buna gö- re 06/08/2003 tarihinden önce sigortalı olanlarla, 06.08.2003 tarihinden sonra sigortalı olanlann özür- lü emekliliği yukarıdaki tablodaki koşullarla olabiliyor. • a OZURLU BABASININ VERGİ İNDİRİMİ O z Ü I İ Ü hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı ile bunların bakmakla yü- kümlü olduğu özürlü kişilere sakatlık indi- riminden yararlanma hakkı veriliyor. Sakatlık indirimi; - özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yü- kümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabına, - özürlü serbest meslek erbabı ile bak- makla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabına, - Basit usulde vergilendirilenlerden, tüc- car ve ücretli durumuna girmeksizin, ima- lat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğra- şan (ilk madde ve yardımcı malzeme müş- teriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, ta- mirci, marangoz gibi) özürlülere, uygula- nıyor. I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybedenler) 600 YTL II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60'ını kaybedenler) 300 YTL III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybedenler) 150 YTL olarak belirlendi. Sakatlık indirimi uygulamasında bak- makla yükümlü olunan kişi tabirinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mev- zuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güven- lik kurumunun mevzuatına göre bakmak- la yükümlü sayılan anne, baba, eş ve ço- cukları anlaşıhr. Çocuklarda yaş sımrla- masına gidilmeksizin işlem yapılabiliyor. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan; - Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden ve- ya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal gü- venlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık kamesinin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının bir örneğini, - Serbest meslek erbabı, kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özür- lü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgi- lerini içeren sayfalarının bir örneğini, bak- makla yükümlü olduğuna dair belge olarak ilgili müdürlüklere verecektir. Sakatlık indiriminden yararlanmak iste- yenlerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlı- ğı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sa- katlık indirimi asgari geçim indiriminin uy- gulandığı ücret gelirine uygulanır. SSK'Lİ MALUL EMEKLİUER ÖZÜRLÜ KADROSUNDA ÇAUŞABİÜR Ml? MalUİIÜk, çalışma veya meslekte kazanma gücünün kısmen veya tama- men kaybedilmesi nedeniyle sürekli bir gelir kaybına ve sağlık gideri artışına yol açıyor. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre; malulen emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamazlar. Yani, hem maluliyet aylığını alıp hem de des- tek primi ödeyerek çalışmaları mümkün bulunmuyor. Yani, SSK'Iİ malul emekli- ler, maluliyet aylıklarını almaya devam ederek özürlü kadrosunda çalışamazlar. Bu şekilde SSK'Iİ olarak malulen emekli olanların bir hizmet akdine istina- den bir işyerinde çalışmaya başlaması durumunda, SGK'den aldıkları maluliyet maaşı kesiliyor. Bu durumdaki sigortalının, işten ayrıl- dıktan sonra tekrar SGK'ye müracaat et- mesi durumunda yapılacak kontrol mua- yenesinde, maluliyetin devam ettiğinin anlaşılması halinde ilave prim ödeme gün sayılan da dikkate alınmak suretiy- le hesaplanan maluliyet maaşı, talep ta- rihini izleyen aydan itibaren ödeniyor. Işverenler, SGK'den malulen emekli olmuş bir kimseyi çalıştırmaları duru- munda, diğer normal sigortalılar gibi si- gortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek ilgili sigorta müdürlüğüne vermek ve nor- mal oranlar üzerinden sigorta primine esas kazanç tutarlarını hesaplayarak di- ğer sigortalılarla birlikte ait olduğu ay prim ve hizmet belgesine dahil edilerek SGK'ye bildirmek zorundadırlar. Gazetesi Ankata Buluşması IDiurigi PROĞRAM Ali KI/ILTUC Caisen SARK.İI Hlkmet KARAOENİZ Hüsryln KARAKOÇ Mural METİN Dosthrıyh birlikte omuzlayıp( bugtinlere taşıdığımız gazetemızi güçlendimek, çagdaş vedemokrat çi/fikini geliştırmek, içeriğini /engınk'ştırif) daha da aoyurucu birnale getırmck için 1/Mayıs Cumariesi günü dayanışma yemeğinde bir araya geliyoruz. YER: ÇANKAYA BELEDİYESİ VEDAT DALOKAY KOKTEYL SALONU Kurtuluş Paria İ<i Sıhıye/ANKARA Tel * F«: 1312 433 53IS Tarih: 17 Mayıs Cumartesi 2008 Saat: 19.00 - 24.N arası İrtibat İçin(l532) 302 4f 53 • (1532) 292 57 54 IIISII kUVlN KURUMUR İSUNBUL »İVRİĞI KÜLTÜR DERNECi as. Cumhurtye< ANTALYA ADD VE CUMOK ÇAĞRISI Mustafa Kemarin Askerleriyiz. Kavgamız, kavgamız karanlıklarla. Dövüşürüz dâim güneş gibi. Bağımsızhk için her tür düşmanla AYDINLANMA VE DAYANIŞMA KAHVALTISINDA BULUŞUYORUZ Konuşmacı; Ü M İ T Z İ L E L İ Konu; KARANLIK İLE AYDINLIK ARASINDA TÜRKİYE Yer: Akdeniz Ünivcrsitesi Yerleşkesi Sosyal Tesisleri ANTALYA Tarih: 18 Mayıs 2008 / Saat: 10.30 Kahvalü ederi: 10 YTL ögrenci: 2 YTL tletişim: 0532 455 30 92 / 0242 259 33 53 / 0532 401 71 62 / 0506 611 45 06 Sen gelmezsen çok eksiğiz Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Hükümsüzdür. Naciye TALAYOĞLU EVDEN NAKLİYAT Tel: 0216.360 14 58386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr SZCgösterl sanatları sahnesl YAZAN:UğurMUMCU OYUNI.AŞTIRAN: Uğur MUMCU- Rutkay AZİZ YÖNETEN: Mehmet ULAY MÜZİK: Timur SELÇUK HAREKET DÜZENİ: Gizem ERDEN IŞIK TASARIM: Yüksel AYMAZ DEKOR-KOSTÜM: M. Ziya ÜLKENCİLER FİLM TASARIM: Önder ÖNSAL GENEL SANAT YÖNETMENİ: Orhan AYDIN ÎIIfÎJB OYNAYANLAH .Mehmet ULAI .Orhan AYDIN .Recep YENE1 .Mustafa KIHANTEPE .Tamer ÖZCEYIZ .Deniz ATAM .Cansu FIHINCI .Cenk ŞENGÜL •e Oğuz TUKÇ 19 Mayıs PazartBsi Saat 16.00 / 20.00 20 Mayıs Salı Saat 20.00 BAKIRKÖY SANAT MERKEZİ 02125720224 i Sota* No:3 AKSAHAY / İST. (PortBvnival UMSI Afta Sotaflı) TMl O212 621 4S 52 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog