Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ KOBI16 u c :3 o TUNCELİ'DE KOBİ SEMİNERİ Tunceli de, Küçük ve Orta Ölçekli Sanavi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Başkanhğı nın (KOSGEB) KOBt'lere verdiği destekler anlatıldı. Seminerde konuşan KOSGEB Malatya Işletme Geliştirme Merkez Müdürii MuratSeki, _ KOBflere hihe vc JM finansman desteği ^ ^ sunduklannı f/~\ C i~* T2 T> belirterek "Bu JSXJ 3 VJ JC J 3 destek ve hibelerden yararlanmak isteyenler, Türkiye"nin 64ilindebulunan hizmet merkezlerimize ya da KOSGEB 7/ı internet adresi üzerinden başvıırııda bulunabilecek. KOBİ 'lerin KOSGEB tarafmdan sunulan danışmanlık, kalkınma, teknoloji geliştirme gibi imkânlardan da yararlanmalarım istiyoruz " dedi. KOSGEB'DEN TATVAN'A BÜRO Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Başkanhğı (KOSGEB) Tatvan da büro açtı. KOSGEB ilen yararlanmak iste\'en vatcıtıdaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Tatvan'dabüro açıldıgını belirten Van Bölge Müdürii Bilal Emre Yörük, "Van 'da oturııp Tatvan, Hizan, Güroymak, Ahlat, Adilcevaz'daki sanayiı iıııizin, ııntiııı yapan şirketlerin, işadamtmızın, imalatçımızın problemlerine ve müracaatlanna yetişmede zorluk çekiyorduk. Küçük bir işlem için sanayiciyi Van 'a çağırmamız stkıntt doğuruyordu. Açılan danışma bürosu bu sorunlartn tüntünü çözdü " diye konuştu. FİNİKE PORTAKALI TESCİLLEIMDİ Türk Patent Enstitüsü niin "Finike Portakah "nı coğrafı işaret olarak tesciİlemesi, Finikeli narenciye üreticilerini sevindirdi. Finike Meyve Üreticileri Birliği Başkam ömer Faruk Çobanoğlu, Finike portakalma patent alınması için iki yıldır yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Finike portakah tadı, aroması ve lezzetiyle son derece güzel. Tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz " dedi. Finike portakahnı, diğer yörelerde yetişen portakallardan ayıran özelliklerin başında çekirdeksiz oluşunım geldiğini dile getiren Çobanoğlu, tescillenen portakahn ınineral ve vitamin açısından son derece zengin olduğuna da değindi. Tekstil sektöründen ayrılıp aile mesleği zeytinyağcılığa geçen Semra Kara kendi markasını yarattı Tantalis ilegelenbaşan öyküsü• Manisa'nın mitolojik ismi Tantilis'i, ürettiği zeytinyağı markasına veren Kara şimdiden 270 sıvıyağ firması içinde bilinirlik açısından Komili, Tariş gibi markalarla birlikte ilk onda. kuşaktan beri zeytinyağı ürc- tcn Manisalı bir ailcnin kızı Semra Kara. Uzun yıllar hazır giyim sektöründc çalıştıktan sonra girişimci olmaya karar ve- rir. Ancak tekstili değil aile mes- leği olan zeytinyağcılığı seçer. Ma- nisa'nın Soma ilçesine bağlı Ba- yat Köyü'ndeki zeytin ağaçların- dan elde edilen ve yıllarca büyük zeytinyağı firmalanna döküm ola- rak satılan zeytinyağına bir kim- lik kazandırmanın zamanı gelmiş- tir artık. Böylece Manisa yöresinde yaşadı- ğı varsayılan mitolojik Lidya Kra- lı Tantalos'un ülkesi olan Tanti- lis'in adı Semra Kara'nın özcnle seçip etikctlediği zeytinyağı şişe- lerinin üzerinc yerleşir. Artık Tan- talis, şişesinden lezzetine kadar butik bir zeytinyağı markası hali- ne gelmiştir. Semra Kara ile lstan- bul'da birkaç ay önce Profilo Alış- vcriş Merkczi'nde açtığı küçük se- vimli Tantalis dükkânının önünde sohbet ediyoruz. "Öyle çok bü yü- ıııck, dcvleşmck gibi bir hcdcfim yok. Butik bir marka ve hep öy- le kalacak Tantalis. Üretim ka- pasitemiz yalnı/ca 30 ton" diyor. Tantalis markası altında iki tip zey- tinyağı var. Biri "Ege sızması" denilen temel ürün. Diğeri ise "özcl üretim." Kara "Özel üretim de- diğimiz yağlar en yaşlı ağaçların zeytinlerinden üretiliyor. Her yıl sadece 2000 şişe dolduruluyor. Her şişenin üzerindc sertifikası ve numarası yazıyor. Özel bir şi- şede metal ctiketle satılıyor" di- ye anlatıyor. Tabii bu kadar kısa sürede yaşanan değişim karşısında Semra Kara'nın ailcsi epey şaşırmış. Üstelik Mar- keting Türkiye dergisinin aralık ayı PR Analiz raporıı aileyi şoke ctmiş. Tantalis 270 sıvıyağ firma- sı içinde bilinirlik açısından Komi- li, Tariş gibi markalarla birlikte ilk ona girmiş. Bugün Bayat Köyü'nün Tanta- lis marka zeytinyağları tstanbul'da llarvey Nielıols mağazalarında, OKKO, Namlı, La Vita, ile Varan Tesisleri ve Kemerburgaz Ezzo şarkiiteride bulınak mümkün. "Du- bai'de üç noktada satış başladı. ABD'de Türk Gıda üriinlerini satan Cüood Food adlı grupla j>ö- rüşmeler sürüyor" diyen Kara, ya- vaş yavaş kendi perakende nokta- larını da açmaya başladığını söy- liiyor. tlk dükkân Profilo Alışvc- riş Merkezi'nde. Yakında Bodrum Oassis AJışveriş Merkezi'nde ikin- cisi açılıyor. Kara, dükkânda, zeytinyağının ılışnula tahta ev gereçleri ve zey- tinyağı sabunu gibi ürünler de sa- tıyor. Semra Kara büyük şirketler için zeytinyağını hediyelik bir ürün haline getirmiş. Garanti Yatırım yılbaşında bir- çok nıüşterisine hediye olarak Tan- talis göndcrmiş. Mustafa Koç, Cem Topçuoğlu, Ersin özince gibi ünlü kişilere ismeözel zeytin- yağı üretilmiş. TEVFİK EFE Hayali 8 kuşak sonra gerçekleşti ~F~ T~enüz 20. yüzyıl başlarında; r—f Manisa'nın Soma ilçesinin Bayat X J. köyündeki köklü ailelerden Çetin ailesinin reisi Tevfik Efe, asırlardır bir aile geleneği olarak sürdürdükleri zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek ve Bayat zeytinyağıru tüm Anadolu'ya tattırmak için hayallerkurmaktaydı. Özcnli çabalan sonucunda verimi artan ve kalitesi yükselen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını Tevfik Efe, dönemin yaylı at arabalannı kullanarak Manisa dışına çıkarmaya başladı. Kısa sürede, güneyde Muğla pazarlanndan, kuzeyde Bahkesir ve Bursa çarşılarında Soma Bayat'ın Tevfik Efesi'nin lezzetli yağı aranan zeytinyağlardan biri haline geldi. Tevfik Efe'nin hayalini ise yaklaşık 1 asır sonra torunlanndan Semra Kara, girişimci ruhunu akılcı bir strateji ile birleştirerekbaşardı. Avrupa 'nın ev tekstil üssü Türkiye v Tekstili Fuan (Evteks 2008), 21 -25 Mayıs tarihleri arasın- da C'NR Ğxpo Fuar Merke- zi'nde gerçekleştirilecek. ITF-Istanbul Fuarcılık organizas- yonu, Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve lşadamları Derneği'nin (TETSİ- AD) desteği ve Uludağ Ihracatçı Birlikleri (UlB) katkılanyla gerçek- leştirilecek flıarda, 10 bin farklı ürüh sergilenecek. Fuarda 2009 yılı ev tekstil trend- lerini belirleyecek trend temalan- nın sergileneceği, uluslararası trend ve renk tahmincileri Gunnar Frank ile Inkrit Berbec tarafından geliş- tirilen "Trend Alanı" oluşturula- cak. 150 bin metrekare alanda ve 11 sa- londa gerçekleştirilecek Evteks fiı- arında, tül perde, döşemelik kuıtıaş, mutfak ve banyo tekstil ürünleri, yer ve döşemclcri, uyku ve yatak odası tekstil ürünleri ycralacak. Bu yıl 740 katılımcının yer alaca- ğı fuarda, Türk ev tekstili sektörü- nün temsilcilerinin 22 ülkeden ge- lecek işadamları ile görüşerek yeni iş bağlantıları yapması bekleniyor. Uludağ thracatçı Birlikleri Genel Sekreteri tbrahim Okur, fuar ön- cesi düzcnlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, tstanbul'da dü- zenlenecck olan fuarın, dünyanın ikinci büyük cv tekstili fuan oldu- ğunıı söyledi. KOBÎ'ler Hezarfen projesiyle uçacak Türk Patent Enstitüsü ve Küçük vc Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Başkanlıgf nın (KOSGEB) KOBl'lerdc ycnilikçi kültürü arttırmak ve sınai mülkiyet haklarının etkin kullanılmasını sağ- lamak amacıyla 2007 yılında Anka- ra OSTtM Organizc Sanayi Bölge- si'nde uyguladığı "Hezarfen Pro- jesi", bu yıl da Ankara Sanayi Oda- sı Sincan 1. Organize Sanayi Bölgc- si'nde uygulanacak. Seminerler, ça- lıştaylarvebirebirdanışmanlıkhiz- metleriııin sunulacağı projede KO- Bl'lere, inovasyon ve rekabet edebi- lirlik, patent dokümanlanndaki ınev- cut bilgiler kullanılarak yeni ürün- lerin geliştirilmesi, teknoloji trend- lcri ve rakiplerin izlenmesi, Ar-Ge'de- ki verimliliği artırmanın yolları ve patent, marka ve tasarım haklannın stratejik kullanımı konulannda da- ruşmanlık hizmetleri verilecek. Sin- can Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanacak projenin açılış torenın- de konuşan KOSGEB Başkanı Mus- tafa Kaplan günümüzde hızla de- ğışen rekabet ortamında ayakta kal- mak için KOBt'lerin teknolojilerini hızla değiştinnelcri gerektiğini söy- ledi. Bunun için inovasyonun öne- mine işaret eden Kaplan, "1 milyon 720 bin KOBİ'siyle Türkiye'de bir KOBt ekonomisi yürütülüyor" de- di. Sanayi ve Ticarct Bakanlığı Müs- teşan Yusuf Balcı, "Türkiye, ge- çen yıl 72 bini aşan marka başvu- rusu ve 30 binin üzerinde endüst- riyel tasanmı ile Avrupa'da ilk üç içine girmeyi başarmıştır" dedi. S A T I KOBİ'lerin, bankalardan kredi ta- leplerinde karşılaştıkları garanti (ke- falet-teminat) bulma sorunlarına çö- züm arayışları güncelliğini sürdürü- yor. Avrupa Karşılıklı Garanti Kuru- luşları Birliği (AECM) tarafından Bu- dapeşte Hilton Otel'de 15-17 Ma- yıs günlerinde düzenlenen, Maca- ristan Tarım ve Kırsal Kalkınma Ba- kanı, AB KOBİ Politikaları Komis- yon Direktörü ile AECM'nin Porte- kizli Başkam'nın açılış konuşması- nı yaptığı genel kurul toplantısında ve programda yer alan panellerde sorunlar ve çözüm önerileri uzman- larca tartışılacak. İlk günkü çalışma- larda garanti kuruluşları çalışmala- rını, karşılaştıkları sorunları ve öne- rilerini dile getirdiler. Bu bağlamda AECM'de uygulanması bir yılı kap- sayan ve 8 başlıkta toplanan yeni stratejiler saptandı. Stratejilerde öne çıkan madde ise garanti sistemle- rinin AB Komisyonu'nca uygulama- ya yeni konulacak tüm programlar- da ve direktiflerde KOBİ'lerin bu sis- temden yararlandırılması oldu. 1991 yılında beş ülkenin öncülü- ğünde Brüksel'de kurulan AECM'nin bugün üye ülke sayısı Türkiye'nin de katılmasıyla 18 ülkeye, garanti ku- ruluşu sayısının da 34'e çıktığı, ge- ri kalan 10 AB üyesi ülkesinin de önümüzdeki yıl içinde üye olacak- ları bilgisi verildi.. AECM'nin işlev- leri arasında, KOBİ'lerin teminat so- R HİLMİ DEVELİ Budapeşte Notları.. runlarına çözümler getirecek garan- ti kuruluşlannın ortak politika ve stra- tejileri belirlemek, AB'nin KOBl'le- re yönelik uygulayacağı ortak prog- ramlarda garanti sisteminin de yer almasını sağlamak, gerek üyelerıne gerekse AB'ye danışmanlık hizmet- leri vermek, derlediği istatistiklerle tüm üyelerinin yararlanabileceği ve- ri bankasını oluşturmak olarak sıra- lanıyor. AECM üyesi kumluşlarının garanti verdiği KOBİ sayısı Avrupa toplam KOBİ sayısının yüzde 10'unu kapsıyor. Her yıl düzenlenen genel kurulun ev sahipliğini, bir ülkenin garanti ku- ruluşu üstleniyor. Bu yılki toplantı- ya, Macaristan hükümetinin ve beş bankanın katılımıyla kurduğu "Kır- sal Krvdi Garanti Vakfı" (AVHGA) ev sahipliği yapıyor. AB'nin Phare prog- ramı, 1995 yılında Macaristan Kır- sal Kredi Garanti Vakfı'nın kurulma- sı için toplam 20 milyon ECU'luk hi- be desteği vermiş. Vakıf, tarım ala- nında yer alan ışletmelere verilen kredilerde yaratmış olduğu fonla- rıyla 78.4 milyon Euro ile garantör- lük sistemini işletir konuma gelmiş. AB üyesi Macaristan'da tarıma ve kırsal kalkınmaya çok önem verdik- leri, destek politikalarının çeşitliliğı ve AB'den alınan fonların bu alan- da kullanıldığı rakamlarla da görü- lüyor. Toplantıya, Türkiye'den TES- KOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkâr- lar Kredi Kefalet kooperatifleri Mer- kez Birliği) ve Yönetim Kurulu üye- liğini yaptığım KGF (Kredi Garanti Fo- nu) katılıyor. TESKOMB, AECM'in yönetim ku- rulunda üç yıldır yer alıyor. Toplan- tıya da 42 kişilik bir ekiple katılmış- lar... TESKOMB Başkanı, bu kadar geniş kadroyla katılmanın gerekçe- lerini AECM üyesi garanti kuruluş- larını yakından tanımak, sistemleri öğrenmek, gelişmeleri izlemek ve bilgilerini geliştirmek olduğunu dile getiriyor. Italyanlar ise daha kala- balık bir delegasyonla katılmışlar. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Fa- ikYavuz, aynızamanda Ankara Ti- caret Borsası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı.. Toplantıyı pür dikkat izlerken, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık politikalarındaki olması gerekenleri sıralıyor. IMF ve AB'nin tanmda küçülme dayatmalarına kar- şı daha gerçekçi politika ve strate- jiler geliştirilerek uygulansaydı, bu- gün ülkemizde küresel ısınmanın getirdiği kurakhğın dışında tarım ve gıda ürünlerinde görülen sorunlan ya- şamazdık diyor. Bencede kesinlik- le haklı ve doğru. KGF'nin geçen yıl tarım ve gıda işletmelerini de ga- ranti kapsamına alması, Faik Ya- vuz'un önerisi ile olmuştu. Dünya- da ekonomide yaşanan küresel dal- galanmaların finansman kredilerini de olumsuz olarak etkilediği bir sü- reçte, KOBİ'lerin kredi bulma ve bul- duklan kredileri almak için garanti sis- temlerine daha çok gereksinim du- yulacağı bir süreçte yapılan toplan- tı bu bağlamda önemli. Bakalım uz- manların yaşanan sorunlara yak- laşımları ve çözüm önerileri neler olacak, tüm bunları toplantı sonun- da görme olanağını bulacağız. Budapeşte, tarihi güzelliklerinin, Osmanlı dönemi dahil, farklı kültür- lerin yaşanmışlığının, yeşilin olabil- diğince korunduğu harika kentler- den biri.. Tuna'nın her iki kıyısına konumlanmış tarihi binaların güzel- liği, kenti oluşturan Buda ve Peşte'nin her bir sokağı adeta açık hava müzesi.. Tarihi eserlerin tümü bakım- lı.. bazı eserlerin AB'nin hibe des- tekleriyle restorasyonları sür- dürülüyor. geceleri pırıl pırıl ay- dınlatılıyor. Buralan görmek, tanımak, yaşananlara tanıklık etmek isteyen dünyanın her yerinden gelen insan- ların buluştuğu bir kent Budapeşte... Böylesine muhteşem bir kenti de tekrar gezme olanağı bulacağım için sanırım şanslıyım.. hilmideveli@hotmail.com Onuıtu Biı Ya^arna Dönen Semal AYAN NE, AYDINLIGA NÖBETTUTANLAR İÇİN Avrupa Yakasında Son Oyun AKATLAR KÜLTÜR MERKEZİ BEŞİKTAŞ GişeTel: 212.351 93 84 17 Mayıs Cumartesi 20:30 24 Mayıs Cumartesi 20:30 Yazan ve . Dramaturg: Lütfü KALELI -Âhmet DEMİR Derlevenler* F â t i h he y l a Mahmut 'KORKMAZ ÜNVER KARAKAYA Türküleri Yorumlayan: LEYLA Kostüm: Gönül SIPAHİOĞLU İki Temmuz Anısına Bakırköy ve Beşiktaş Belediyelerinin katkıları ile AKM'ıl* SON KONSFR M.ıs.ııı I \,u -u ı. ı'v/.ı y,t f amacnlu V\ Anıadfus Mo/jrt Klarnct Kom.ortostı (. M,ıhlı-c 4 Scnfuni Mervc Kazokoğlu -Feryal AU'Vdiıdcr Rahbari Bilgi için : 0212.560 70 83 0533.773 68 07 0552.211 22 34 www.meydansahnesi.com UM*r»CuMtt.3O AKM 17MqntCaMMritlJ« DeniıBonk» Türkiye'nin Çevre Dergisi • • '•> IvesiİT Abonc olmak için www.yesiliz.net
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog