Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ 14 ekonomi @ cumhuriyet.com.tr BORSA ört* ııı»! •.41. J44 II S', ' . ( : • . ıı .11 MC1 «ıralıtjllm Aı«fc»ı Mıy» tn«* «nadduttJiu üaiıı aı MaSSlÇırMo ! çm»«o HnMlnnMnwin Y P BuMÇnnınlo «lYlmHol 8X3 £UpMr K*i»jAJ Klrtlkll KMVdâşddi K k a u ı K m Kot>SMKT2İATı»BYF KoçHoUng KnıÇkM KonİM K M İ M * MMKgjl KİMvlP«M«l IMnVaLOI 001*0* U Ett. MUancik Pm PnĞMYO 16 MAYIS 2008 h En Dûgi Vfa* D # i A j t f Islım * Ort.fiy.lfcm •,:•: ' « ' , « : »47 5.06 UfcMKı 1114 1, .1 '.Ml IMI ılw B'ı ı l'l J.10 'IB'.ÜCI I Ml III» S.tı .1 4lı d'.'l S8C IM" lıc'J/lllM' III» 1120 1? 10 2040 21.20 332 331 4 42 4 5? 145 001 ıa m» II».1 1760 15S Iti 037 041 1030 1100 340 310 7700 7i.li 348 380 I» I» 1680 1740 1090 1150 805 6.15 081 072 127 131 IIM 112 7 80 790 322 344 0.84 089 356 3 78 079 083 1510 1560 2S6 308 1150 1185 1110 1115 1150 1200 79.50 B«50 163 168 0 70 0 74 524 1.17500 1390 142 106 n m ı k 1670 1790 4850 40 25 063 086 129 134 128 133 3800 39 75 92500 970.00 5S5 5.85 109 I I.' 2.2} 234 1 109 114 176 179 1)7.1 0 74 072 0.76 294 3.00 21 40 771» 896 715 148 151 148 ISI 126 129 1.97 1 9 2 Z17 ÎH 099 092 20.20 2040 146 I 51 227 239 448 4.64 140 151 1130 1140 350 3.6? 262 2.74 176 114 1080 10.90 143 148 70 13.20 1410 179 184 3! 75 33 75 705 730 456 464 I I I OJI yi :m 1.04 M l 0.77 1.79 081 1.71 I? i» IMJ IH'ı 997 175.708 5,35 571 508 346 30.911 056 153.113 575 468.432 048 723.462 505 68.342 B74İ91 169 193 11003.091 279 130 16.579 1151,937.905 62B7.099JI) •,«ıuu;n 165 28 32? 4157 18.499 2164.015 466 5931.777,464 346 788 320 140 275 702 11751.310 482 2068 16.581 335 343 459 4482.31).143 1681.722.846 13? 964.597 ll54.908.73) 099 20.049 1.68 270.963 0.62 116063 6.28 161 04? 287 284,102 11893 318 535 4021,722 506 10.61 475.179 I.16I0İM.SS4 , \ l 1M.9J4 VU7 0M, 411 2.82 293.79B 117 741.746 24 554,561.947' 1(412,879,947 011 46.384! 1831.311022ı 0.67 7.310 08? 72.194 18 781.496.985 052 20.715 2 524,436,435 4 924,895,429 1654712,224 026 3 70 245.9851 4 283 646 496 i 055 11.751 709 16.496 1.93 '2.0)0 138 183.256 2221 363 960; 117685 530.467! 090 28 901 ! 159 122.1101 0 39 822 696 1058 471 161 348 61)617 76.23 552.253 130 122.633 1731.634.OB1 63061.375 338 2516 41.362 061 67.589 19 70 149 II,') 097 133.602 10.00 11.115 12 902641 122 12751.190.4601 246 147187 .•«.' )3J ımı 1193 576 445i 52»4,590.036, 505 44.306 6014,510.1171 3.623.166.727 1% 22? 0851 1704 171.311 1111 86 807 6071.002.021 f'.u :ıt..'70/ 129 160 849 110 468 264 76) 1)152 314 276.463 017 11,107 3661990 150 081 546424 152) 183 786 2101,056.910 115712,156 547 11151.033.025 1170 647.456 7 64 1 17(11 III . • •• l ' . l l 2456.871.556 104 309 623 4921 771878 274 255 986 059 523.772 4015.481,122 JHİ2 948.I30 06) 41.673 34IB.5I2.9I8 7.26 511.971 1172 4S1.24I 8322 7,443,878 1661887 «66 0 72 142.502 054 144 870 401 199 404 16051 887 884 845 336 00B I? 3813445 ',31 065 92.414 160 877 068 140 296.348 0 72 967 453 0.72 17 970 299 444426 57 52 654.578 153 449 684 226 987 754 1.29 88.643 510 44,963 |N o». 5 70 133 4 55 •363 6.81 1.2414911.4(7 419 -4 32 13961.653 573 1431.493 994 106 15,211 1101124 607.260 06 9 II ,11 101 t94 9 296 753.557 071 715.33S 079 16.005 0.89 39.229 129 86671 0.88 212 131 1036.211376 1.969.364.927 17.767,904 58) 49.26 86.696 0841.035 464 ı 128,870 16) 1311.105,310 J 8 « 6 6 16 948 288 731643 7)110,064 730 259 917 030 057 24,415i 1381,785 Î03İ 22413116,47?, 3.71 35.97? İJ09.7M.76İ 0.74 7.124,346 173 652 479! 059 89.847 070 97.396 532 240 094 34» 1.560.516 94214 13,190 5 7567.494 079 1118.006.575 229 769.071 I1!6 169113 176 47.647 0.73 221,440 0 56 :'.•> II 51 298 978.092 21701 417,441 706 2B6.306 149 346,071 149 125,273 1278.794.772 189 297,141 7 703 I7B9M) 090 97 46? 66 70 983 821 250 346171 065 44.776 4866 135 484 1025 108 359 603 304 373 1002 243 336 43312,131186 307 217116 4957 167.265 233 449 656 5835259010 119 270 849 34 301625.519 2 37 B31930 3271.541.734 211 17,661 0» 760.819 I.IM Iİ06 404 090 12.338 871 200.163 5.72 İ1.366 1017 942.693 087 473.958 1372 112.407 0.42 310.786 0623.707,42! 058 36831 262 317.2(5 061 316.014 071 57.479 20.253.100.313 1491.010241 2331.770.507 0 724353 314 0.901.723.714 18.28 763026 15.03 26.015 232 182 149 390 135 299 16.343.143.759 057 40.368 1.70 500.703 6.071.342615 1 u ı İH IM 123 134555 1382.012.160 7 225 503 691 i(«l 3J5 9MI 356 159.215 431 354 415 735 243962 702 418.007 4.01 366.354 lıtîlHlü) 522 246 001 4676589 222 080 111229 284 445 986 292 763 1S1 2O33 834 9B5 164 216.17! 4U6.12I.I24 1464 369.211 596 160 S92 125 115 867 1134 174.990 L& I İ I M J fSs.oji.ÎM 162 4 661226 1061 317855 1467.241.860 688 773.648 161 642.695 1425 033 069 0 » 40.312 3.21 126 274 066 443820 j«i »ıjıınj 8912 036.701 1.21 711.S17 8O6S077 347 0 75 438 032 2114 828 588 6113.904.706 6.00 10.224 5027.176 635 1362 816 351 057 115.548 094 655645 8214 685,147 « J l « l [«(,:*> 332617.508.916 7197.170,527 4 60140.610.591 11741,271,468 186 108 398 112 127 595 090 201869 2921.173.158 586 55 474 2641 156.577 8201854 B25 Büyümede yavaşlamayı işaret eden BM, bu yılki oranı yüzde 1.8 olarak açıkladı Sıkmtıııın eşiğiııdeyiz NEW YORK (AA) - Bir- leşmiş Milletler (BM), dünya ekonomisinin ciddi bir sıkın- tılı dönemin eşiğinde sallan- dığını ve bu yıl sadece yüzde 1.8 büyüyeceğini açıkladı. BM'nin "Dünya Ekono- mik Durumu ve Beklentiler 2008" raporuna göre, ilk çey- rekte ABD'de konut ıle mali sektörlcrdcki daha fazla kö- tüleşmenin yarattığı ekonomik sıkıntının 2009'da da sürme- sinin beklendiği vurgulandı. Gelişmekte olan ülkelerin bu ekonomik sıkıntıdan çok kö- tü zarar görmeyeceğine dikkat çekilcn raporda, geçen yıl yüzde 7.3 büyüyen bu ülke- lerin, bu yıl yüzde 5 ve gele- FED: Normale dönmek için zaman gerekiyor CHICAGO (REUTERS) - ABD Merkez Bankası (Fed) Baş- kanı Ben Bernanke, finans piyasalannda aylardır süren çal- kantımn hafijletilmesinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, pi- yasaların tam olarak normale dönmesi için hâlâ biraz zaman olduğunu söyledi. Bernanke, yaşanan son kredi sıkıntılartnın bankalann 'bolca' sermaye bulundurmaları gerektiğini gös- terdigini söylerken, bankalan da aktif olarak sermaye arttır- maya çağırdı. Bernanke Chicago Fed'in konferansında yap- tığı konuşmada, "finans kurumlarını sermaye arttırma çaba- larında inisiyatifli olmaya devam etmeye çağırıyorum " dedi. cek yıl yüzde 4.8 büyüyeceği ifade edildi. 2007'de yüzde 3.8 olan küresel büyümenin, ekonomik sıkıntının sürcceği 2009 yılında yüzde 2.1 olacağı belirtildi. Raporda, büyüme- ye ilişkin nihai rakamın büyük oranda ABD'deki gelişmele- re bağlı olduğuna işaret edil- di. ABD'de yüksek riskli mortgagc krizinin gelişmekte olan ülkeler üzerinde çok cid- di etkisi olması halinde küre- sel büyümenin bu yıl yüzde 0.8'e kadar düşebileceğine dikkat çekildi. Raporda, geçen yıl yüzde 2.2 büyüyen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 0.2 küçüleceği ve 2009'da ise yüzde 0.2 büyüyeceği tah- min edildi. Sorunun bu kü- çülmenin derinliği ve ne kadar süreceği olduğu ifade edilen raporda, "Konut sektörün- deki durgunluğun devam etmesi ve kredi krizinin de- rinleşmesi gibi bir dizi gös- terge durgunluğa işaret edi- yor" denildi. Bu yıl küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağ- men, küresel enflasyonun bu yıl yüzde 3.7 olmasının bek- lendiği de ifade edildi. Ra- porda, son zamanlarda emtia fiyatlanndaki hızh yükseliş ve petrol fiyatlanndaki yükseli- şin sürmesinin yanı sıra yük- sek ücretlerin enflasyonu des- tekleyen temel faktörler ol- duğu belirtildi. Bu politikayla işsidik çözülmez Elginkan Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Unan, ithalat hacminin her ge- çen gün arttığına değinerek ciddi adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti Mağaza zinciri için ilk adım Perakende sektörüne giren topluluk, yıl sonuna kadar üç farklı tarzda 120 mağaza aç- mayı planhyor. ECA ve Serel markaları banyo mobilyaları, su tasarrujlu armatürler, duş başhklan, yer-duvar karosu, klo- zet-küvet, banyo tezgâhı ve se- ramik kaplama malzemelerini kendi mağazalannda tüketiciye sunan topluluk, 50 ü'lkeye ihra- cat yapıyor. Eski kârların artık olmadığmı dile getiren Unan 'ın verdiği bilgiye göre, 60 yıla ya- lan bir süredir sanayi üretimiya- pan topluluk, 1990'dan sonra strateji değiştirerek dikey büyü- me kararı aldı. 51 olan şirket sa- yısını 20'ye indiren ve halen 10 fabrika ile üretim yapan toplu- luğun Manisa 'da yapımı süren fabrikasımn inşaatı tamamlan- mak iizere. Temmuzda faaliyete baştayaeak fabrikada, halen 3 bin çalışanı bulunan topluluk bünyesine 400 yeni isçi daha katılacak.50 Türk mühendisin çalıştığı ar-ge bölü'müne yıllık 10 milyon dolar kaynak ayıran top- luluk, 2010 yılına kadar da 100 milyon dolar yatırım planhyor. • Unan, işsizliğin önlenmesi için KOBİ'lerin desteklenerek ithal edilen ara mallann yurtiçinde üretilmesi gerektiğini savundu. OLCAY BÜYÜKTAŞ Son dönemde küresel olarak görülen fınansal krizin de et- kisiyle yükselmeye başlayan ekonomik sıkıntının yapı ve ısı sektöründe de kendini hisset- tirmeye başladığını anlatan Elginkan Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Unan, Türkiye için en büyük riskler- den birinin cari açık olduğunu hatırlatarak, işsizliğin de büyük oranda bu sorunun ortadan kaldınlmasıyla giderilebilece- ğini söyledi. Elmor Plus mağaza açılışın- da Cumhuriyet'in sorulannı ya- nıtlayan Unan, bugün yürütülen politikalarla işsizlik sorununun çözülemeyeceğine dikkat çe- kerek, "Türkiye'nin en bü- yük sorunu cari açık. tthalat miktarı artıyor. Aynntılı ba- kıldığında ara üretim malla- rı için harcanan para en bü- yük kalemi oluşturuyor. fş- Topluluk perakendede ilk mağazasını Elmor Plus ile açtı. sizliğin çözümü için bugünkü politikaların değiştirilmesi gerekiyor. Nüfus artıyor, an- cak yeterli istihdam yaratıla- mıyor. Oysa KOBİ'lerin cid- di olarak desteklenmesi ve ithal edilen ara mallann mut- laka yurtiçinde üretilmesi ge- rekiyor" dedi. Satışlar durdu Türkiye'de küresel olarak başlayan ekonomik dalganın etkilerinin hissedilmeye baş- ladığını da dile getiren Unan, faaliyette bulunduklan ısı ve yapı sektöründe ciddi sıkıntı yaşandığını anlattı. "Yapı sek- töründe hareket yok. tnşa- atlar durdu. Toplu Konut İdaresi'nin konutları elinde stok olarak kalıyor. Elden çı- karmak için ciddi alternatif olanaklar sunuluyor" diyen Unan, geçen yılın kayıp oldu- ğunu, bu yıl için de umutlann geçen üç yıl sonrasında ciddi biçimde kınldığını dile getir- di. Satışlann durma noktasında olduğunu söyleyen Unan'a gö- re kendileri satış hedeflerini tut- turdu, ancak kârlarda büyük bir düşüş yaşanıyor. Eski kârlann mazide kaldığını söyleyen Unan, ilk üç aylık hedefleri kâr hariç tutturduklan bilgisini ver- di. Bu yıl için 600 milyon do- larlık ciro hedeflcyen topluluk, söz konusu cıronun 180 milyon dolannı ihracattan elde etmeyi planhyor. Desa'da yeniden gözaltı DERt-tŞ'E BAĞLI 40 tŞÇtNtNEYLEMİSÜRÜYOR Ekonomi Servisi - Düzce Oranize Sanayi Böl- gesi'nde faaliyet gösteren Desa deri şirketinde başlayan sendikalaşma çalışmalan, işverenin ve jandarmanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Şimdiyc kadar iki kez gözaltma alınan işçiler dün bir kez daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili Deri-tş Tuzla Şube Başkanı Bi- nali Tay'ın verdiği bilgiye göre nisan ayı ba- şında söz konusu şirkette örgütlenme çalışma- lan başladı. Çahşmalann duyulması üzerine 29 Nisan'da 40 işçi scndikal faaliyetlerinden örü- rü işten çıkarıldı. Bunun üzerine işçiler fabrika önünde eylem yapmaya başladı. Ancak iki kez gözaltına alındılar. Dün de 20 işçi, iş bulmak üze- re îşkur'a giderken 20 işçi de fabrikanın önüne gelmek istedi. Işçilere müdahale eden jandarma, kendilerinin emir aldığını ve işçileri fabrikaya bırakamayacaklarını iletti. Işçilerin direnç gös- termesi üzerine de 20 işçi Düzce Jandarma Alay Komutanlığı'nda gözaltına alındı. Akşam saat- lerinde ifadesi alınan 14 işçi serbest bırakıldı. SASA 'da anlaşma sağlandı ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Sa- bancı Holding'e bağlı Advansa SASA AŞ'de greve çıkılmadan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Petrol-Iş Sendikasi Şube Başkanı Ahmet Kabaca, anlaşma sonucu birinci yıl için 126 YTL zam verildiğini açıkladı. Ka- baca'nm verdiği bilgiye göre 650 işçi için imzalanan sözleşmeye göre, ikinci yıl için enflasyon, üçüncü yıl için de enflasyon ar- tı yüzde 2 ücret artışı yapılacak. Sosyal hak- lara da ortalama yüzde 18 civannda artış ya- pıldı. Müteahhit elemanı 11 işçinin ise kadroya ahnması kararlaştırıldı. En & * OlRy. rfcan VlMYılOn V*6>Bı>*M V*to (*>« VM Vart* Yıl 0 1 VMtVll 01 <¥«wı « S S B M I M H Y«»KM»Ko«yQMY(j l«|.K.ı.lı'*j.»t;, •(d,. «.»« V,l ı,l YluvıKNdlBl* rfiı Yıtmı Fin Yıt Oı YlK4*HoWlı9 Y(»1U 1.64 . " * 1.17 IM I 0*1 ..'«: ^1 14 ıı ac i!»: . * . :«, IIÜC II 7ıı i » .11,1 ( 4 5 IV .('. • ı n ım 241 11.1 11.3 III' 2» 228 406 420 066 O H 0 79 0.6! 262 292 227 250 13 00 1340 089 ,'.1 İ.Ü6 B 1.16 3 74 105 lil.ı 132 ıı* lıM ,' Ml I !'. ',«! 0911 7 ."I 118» 787 Iti 13 11) o;o ı ıı; 7 45 I 14 ın 014 ••••TIİTHnB 1641 144 721 2.6JM,7JU41 1151 890,211 368 300437 104 115.124 091 33 233 7 717 »4'..(» 4124.(31521 087 520 550 090 427 476 7», 409.668 247 3 326 784 13171791517 070 227 952 ım.mM 1.30 (7.751 060 14.883 (48 315 2)7 2. ULUSAL PAZAR Altmyuııus Çwmt Dojuun FonFrK» 392 0 77 166 17? 12 ac 196 5.71 Ukrgl/MtaıÇmîıtı> 166 071 IV 466 12 B0 13» 312 111 414 n m IX 129 22.00 2450 304 'II, 7*) 147 0VI 368 II72 131 1.1 ili • : w. 71 50 117 191 74 30 164 144 0 77 II'.I •141, 1 * 061 391 12.604 0 72 47.450 1551566111 465 154 152 I 2 İ uıı.ı,; 3023.54)518 2 70 817 165 7314 481.29? 1391006 079 130 172.525 192 10.944 23671335.316 7 «7 5 754 3(11 144 85.379 060 19.511 cözaltı Pazarı Yeni Ekonomi Pazarı 153 18! 750 I V 7 76 247 Clı /«i 252 IM 749 142 040 |.}4 7«l 7 4» :I73I 4J 7DÎ 501 33? MBKF7 BANKASI KÜRLARI CM 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Danimarka Kronu 1 Avro 1 Ingılız Sterlım 1 Isviçre Fnuıgı 1 Isveç Kronu 1 K.HI.I.I.I D o l a n 1 Kuveyt Dıntın 1 Norvcç Kronu 1 Sud. Arb Rıyalı lOOJapon Yeni 1 Yeni Israil Şckeli «"! 1.2252 1,1575 0,25431 1,8975 2,3873 1,1605 0,20208 1,2260 4,5562 0,24081 0,32766 1,1693 rjövt/ MT1Ş 1,2311 1.1651 0,25556 1,9067 2,3998 1,1680 0,20418 1,2315 4.6162 0,24243 0,32825 1,1771 17NUYB2008 IIIH1İ1 MIŞ 1,2243 1,1522 0,25413 1,8962 2,3856 1,1588 0,20194 1,2215 4,4879 0.24064 0,32520 1,1650 0,35521 MJ6J 1,2329 1,1721 0,25615 1,90% 2,4034 1,1698 0,20465 1,2362 4,6854 0,24299 0,33071 1.1816 0.37343 YATIRIM FONLARI TÜİK. ANKETİ Tüketici güveni dibe vurdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 6.99 düşüşle 76.24'e geriledi. Türkiye tstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası'nın Aralık 2003'ten bu yana ortaklaşa yaptığı Aylık Tü- ketici Eğilim Anketi'ne göre oluştu- rulan endeksin değeri, şu ana kadarki en düşük düzeyine indi. Güven en- deksindeki düşüş, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma güçleri- ne, genel ekonomik duruma, iş bulma olanaklanna ve dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygun- luğuna ilişkin değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı. Mart ayında 81.96 olan Tüketici Güven Endeksi, nisan ayında marta gö- re yüzde 6.99 oranında 5.7 puan aza- larak 76.24 değerine düştü. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güve- ninde iyimser, 100'den küçük olması kötümser duruma, 100 olması ise tü- ketici güveninde değişim olmadığına işaret ediyor. Endeksin büyüyüp kü- çülmesi, tüketici güveninin artıp azal- dığını gösteriyor. Özellikle güven en- deksinin bileşenlerinden, "mevcut dö- nem genel ekonomik durunV'a ilişkin değerlendirmeleri yansıtan alt endek- sin değeri nisanda yüzde 15.44 düşerek 60.47'ye kadar indi. Gelecek dönem- de genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri gösteren alt endeksin değeri de yüzde 12.14 düşerek 65.83 oldu. MERKEZ BANKASI Faiz artışmın yaran yok ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) önceki gün yap- tığı 50 puanlık (yüzde 0.5) faiz ar- tışı, dış etkene bağlı enerji ve gıda fı- yatlanna etki etmeyeceği için en- flasyonu düşürmeyecek. Zira Mer- kez Bankası Başkanı Durmuş Vıl maz, 30 Nisan'da açıkladığı yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtı- mına ilişkin basın toplantısında yap- tığı konuşmada, enflasyondaki artı- şın dış etkenli arz şoklarından kay- naklandığını ve Merkez Bankası para (faiz arttınmı) politikalannın et- ki alanı dışında kaldığını belirtmişti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Baş- kanı Sinan Aygün, yaptığı açıkla- mada, ekonominin büyüme hızının düştüğü, işsizliğin yükseldiği bir dönemde faiz oranlannın yükseltil- mesinin, büyüme hızını iyice ya- vaşlanp işsizliği daha da arttıracağmı ifade etti. Gaziantep Sanayi Odası Yöne- tim Kurulu Başkanı Nejat Koçer, fa- iz arttırımıyla ilgili olarak, ekono- mide durgunluğun giderek arttığına dikkat çekerek "Üretim ve istih- dam, yüksek faizle ithalatın ku- cağına itiliyor" dedi. Borsa Yatınmcılan Derneği Baş- kanı Ali Bahçuvan, Merkez Ban- kası'nın faiz arttınmının yanlış ve gereksiz olduğuna inandıklannı ifa- de ederek "Eğer kimse bu işin üs- tüne gitmeyecekse biz artık Mer- kez Bankası'nın bu kararlannı yargıya götürmeyi düşünüyoruz" şeklinde görüş belirtti. 16 MAYIS 2008 Fon Adı OünkU Flyal Fark Fon Adı DünkU Flyat Fark Fon Adı DOnkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark mmnı ttifmkı T»V«Y6n MraKK «IB0 HlTtto M k î J KK « to MkMuîJM SrtoMm M Ftnart uâa :tarD^ llktNMft) I M m M S Kİmıto I 1ABD Dolan: 1,0566 4,8173 1,0540 6,0295 104,59 0,9997 5,0782 3,7505 1 Avro: 1 ng.S: Avuttuıya Dolan Danimarka Kronu sviçre Frangı ıveç Kronu Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu StıudiArabtofliyali ,5468 ABD Dolan .9493 ABD Dolan IKuveytD.: 3.7497 ABD Dolan OiVİH ,h/ı,-ı •I!.W ) ll:-.:Vı. 0D517» , nm lıtraı ISI'kl, ıı,» UM0» ;..;.,'« .-:'ı>ns lıJUfı,' Mlltt'l ı:,,'4il,w ııHCV, ,'ıu: 1 ,, 1 ınrıı. »sAr'ıı 00088» DNSIB g.091! lııMil, I 'M« ıt'IUI' 0I9SÎI3 l a l a IWflJ0 Vtttet U30 « I I 1130 HS8CYH ı.Oü SlPffCI Ir Attrt IIBW 1)30 « I M U30 TKfl öalBU» 1»*M1* U30 G n t B v U30 DlfUDvk UIOO amuın uıoo I|B** UMM aıısitamuîi l|Bl* THlo Fon Sapalı Foıımrı f b İ S m i» I',','. (I «1 11/11, ı.H I'V.İ III". 044» «MnnkörtBlnPoct 043» TlbYll Haw 041» Att»nl Hn> 037» HSBCBaıt V* V6a 037» SMılYil H«4 033» nm m» 030% YKB H m »30» HauFota (ıtelılbarh H«if Fw»Yıl M*. D TSKB HM. oK ııu;ıt 0032000 0M1I21 ns» oo?ia; 0026441 IU'VB t,"'»., '',"•",! ııwn tll 1».' 0.030113 K'.'A: U92OS .lıu" • , • , ' . , 1 : 1 1 l i » 002MM tlM'l UUVİ 14(101 SiH',1'.» IIIS486 »I) ııîn ıı ı« IH,'1, lnes 0lMı6H»Sm Sl-aıı Mvı D Hak BumMvCM *n*F0Nl» i m tştrah VlaKıMYH toS * M * UHIft Kı/mı Fcrt* I* Kmı ItıYI ı m Acr Uim YKB Kn> Dnıbvt Umı lAB 0 305692 • . « « « . ( •j'lll'.'M 001I1I) O'II* ü t'lı l."'İK 014» 6i;» 031» J,."'.' lU Mri TKK)WM#I K»nw amn* K»M Ft14mYl( K*ml ll-i/ll ı mıoı 0«ü i l j l , uih lı,,ı\ tuscöa K*™ Ev»ıM«ı K«™ IfSmK KımiKuır dualtta Kaıa I M U Hm ZıMB» Kvn HıUwi Kvma Olal Fonto »II)1W ooiım 111:4li 1 , OS/.'CT ııO.V.1.1 0.017483 K>«, I, ,|!H, UKf ıflUI.' 0701415 ,«ııs !|,ıWi .3','K! JIII.'H ,"ı:.w İ0*M 1/4S8777 Î13S 11* :, î '. !9t 0!7H 011% il V; I0DS i)«4\ 3» ,.,-J» , m Sl'l», ;. m ,HK,, ./, , • • . , 1 . 1C, 0 1b* I?». tm UM «îı% MH uı« ı,ı;>. 0 4SS UCT , ı« j ım D ım 0»U«ı(M YKB KKUkvS HM. tauta Vünm Fmmı raHn t * %HO9M SMtlMK Ubv* MtfKV S# BmMmO hşK YBMKFnUı YKB YBMK Bflffl fONLAF bwuw <w m arnıBr. »ı GJotMİMm CM Ş*rY«M*bli fmmeıı*F|i**D »rlıBr&llBD UmraBv IM T*VV Kjlta? AlıYi ÖMPot VaAM M üıYM. Q»l 0443*4 ı. .•'»,•., ın.v;-« 0017305 m «ttrt Ckt FOIKB»* MVO HSBCYH M »ıriMm D< tt» 0 * W«Y< IM «1YI BI(»IM FomBMB? HSBCYlt VK YO AM* I » 341)117) im 0011228 007» 0)11410 007* 0012*36 4 0 X 1 0010707 d : • . , • » ;r; KMdVı H*l»r* DJÛ 1 * I H Y » I H U D» YKB StaStut Dnttiı Nİnı 1»Y« M G»4'*B»lF» D» ıtsxm BjvMıDıJ lıBart Pı«M ftKB D4» inHm Oij Zı-UYıl U ^ An Yıl [)« YKB M YKB OnlBBuylm U ...;!*}•-•••" UVll lao ü«& !• •;.!•>. ı,::i/'« 00117*5 I4K63I7 II /IM'I . ,;, HMHtl i) :•!)•', Ü l l . l K o:vı.(i« OOİUM 'm:::>\ II 'J.*,l 7 0»! 10 O0I501S 0B04B ı [i. m «"Jtr *,;««," •nv/.-.j 2108(88 ;ı«ı;< llt'.'III lî.'SIU •,ıh«/m .•«(';« 0017043 07K744 lu.-M.', UC'11* 0İWI 04U4X 791474» O012V5 'I 11)1», II!-- ıı m 1)1.'» lll/t, OM». IIL.O OM» 1,(11. 1)1.4» 014» II " I * 0İ!'V, 0 01* ı.ı •• onv oı. ı> lıllk i,l » 0 0 3 * «3.» 'l ht* 002» !'• II',• IM.'». u(ı;« i/0!» 002» II .3.», IJ'il», GnriBm Fon F YKB OjYl KrnaFonkn lıBrt U m Fonto mit sr «OttiM iiemı 0.8M7) 0031306 3U"*'1 0030)84 0012135 KIT.ISMI' 0011295 1M510I 0020433 109 5S3SII 001525a 0010440 0010438 0.0878» •'•'11311 İIİI4U1 .;ıı,ı.;ni 0324806 :».'<1'< li'Hıll 1SH4B4 I3I«2U I2IIH2 l'lMl 1(111,5 033812» I.V'.M» ; «i KKTZ27 ), •«•»,' SUHll 00M84 • tm: 3731117 13",«M! 0014HI 00211)8 011745i mınjıs ı. («.3 ı. Ml.'l 1,,'3I!.I, I III,W 7 57721» OOIİ044 fonbul.com «6,2»TO 33 7K331 10241)1 5147$4«; .•IM07İ, 0014172 OM ı.'.,"i-, l.ı.ı,. IIİJH 001* 001* IIII'", 0 B * 00?* 0B3* .31»... 0 1 1 * O H » »06» 001* 0 '[.* 011» 004* H'H-, ı,..l.. I)':]., II :.U 01111 f ı . l i , 0 11» 003» 00.1* İ'H i.'lll, I. ıi" 111» 1)111* "l'i-, lılır- .,1,,, Ml* 1,31» 003» 1101* ODll 31)1» S i l H USJ-. !ııı"ıi lı-ll» M?» 007* ın Î'H IIII '< UYİ HSaciM T* FonaBnk MlnUiıBn MkıınBr l!*1 -DHFoflkı llYKm SJu fjVrnUnD ZM T* GıO> Tahvn vtFJono Fonkı llB T7BIEUFB Ebmdl OÜ»™ T7B V«*«* BuAıııilB 1« PMntnB «OMIMn TnB [tiâtm Tkhvıl AU»« ftmmm K»r»nıY« T»B lıBMBuy »mf T» Mirt İ1M YKB OllVKM I/H iıBn V » D « B I ™ TSKB T M JYK T7B BwknuitK.vfK BT7B I«Y« T M lıBM T M Al»Yıt I M Uu - - l C M . T7B 7M1I I M İ /o>B» TM-B OtnrtBm Tınvl OnntıBmOnlB TIS I m t M M TlB Fort» b üıjnV T7B Ş*«lünk TlB «talÖTHBPY TlB Mlsnnuoi Bank T M HSBCB** T M lciKtm TviB AUnnk UMIVU l.î HSBC Yıl II» I * T« TlbVnYönHU TB lıBM naruSOttunt mnmt TfllHml YBMK lwaıı AM»nk 0/* BanK 0 YBMK Gaınl'fl*. YBMK OyMaıt YBMK 001)231 0203219 7I178K14 ?(».'»( •117 '«'C 001)570 ., 't'i'l.ı 0023411 1056046 0017837 ) 010)82 iji.lMV 0013629 6U0K24 0.10)7)1 ıı «MF,:: iı. •!»,; 17 0012711 l.r"ir 27121750 2274)24 ••İ'H',31 )'.'. 0)1314) 011)171 0*067! İİUI..MI 0 02773» 0051705 50957770 !,")M» 001)1)7 0016)53 105 758263 0 01505) 0011)70 5341876 0 071113 CUH447. 1 1111214 0I954B2 0C447JI ', ».«,'.' 030171) 3 0:ıuı, . !•(!''il. 000)656 001)317 lü.MJ 018)15) «02» oıi2> 00» 0 07» VUK Oı'l". 3lıl% .1113» 01)7» 0 ııı* u» 004» «04* 004* 1)04» 0W« 003» îo.» •' 01» 003* 1,1'., l.l,-A. 0 031, 0 07* 117» 002» 007» 002» Sll!» 0.07» [1)1*, ı.ıılv, OlılH 001* aoı» ioı-s !)«l» '. ı.ıs :«-, "311'.,' COt» un o o:-% to». ;.w> lui an o:ı» ı; ı'*. S 3 5 » 0 !«. tm 032 ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog