Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr SAYFA 13 Hükümet, yaklaşık 7 bin okulun yıkılmasının ardından soruşturma başlattığını duyurdu ALBDÜ YETKÎLI BRYZA: Çin sorumluların peşinde LEVENT ULUÇER PEKİN - Arama kurtarma ckipleri, Çin'in Sıçuan cyaletini vunın dcpremdc enkaz altında ka- lanları kurtarmak için insanüstü bir çaba scrgilcrkcn bilanço da gittikçe ağırlaşıyor. Ölü sayısmın 50 bini geçebileceğini belirten Çinli yetkililere görc dcpremdc yaklaşık 5 milyon kiiji evsiz kal- dı. Depreınden l()ü saat sonra ya- şanan kurtarılma öykülcri ıse, sanki 7.9'luk dehijetin arasında yeşeren umutları temsil cdiyordu. Depremde yaklaşık 7 bin oku- lun yıkılmasının ardından hü- kümct, soruşturma başlattığını vc inşaat yapınılanndan kusıır bu- lunması halinde, sorumluların cezalandırılacağını duyurdu. Şin- hua'ya görc Bayındırlık vc tskân Bakanlığı, ycrcl yetkililere okul binalarının niçin yıkıldığının araştırılınası için talimat vcrdi. Deprcmin 5. gününde meyda- na gelen 5.9 büyüklügündeki artçı sallantının toprak kayması- na yol açtığı, araçlann toprak al- tında kaldığı bildirildi. Çin resmi ajansı Şinhua, ana depremin mer- kez üssünün yakınındaki Lişian'ı vuran dcprcm vc toprak kayma- sında araçlann toprağa gömül- diiğünu, yolların kapandığını ve iletişimin kesildiğini kaydetti. 5 milyona yakın evsiz Şinhua, deprem felaketinde ölcnlcrin sayısının 22 bin 69'a yükseldigini duyurdu. Sıçuan cya- leti hükümeti yetkilileri, ölcnlcrin saysının 50 bini aşmasından en- dişe cdildiğini dile gctırdilcr. Sı- çuan hükümetinin vali yardımcısı yiik, doktorlar büyük" olmuş. Kolu ve bacağı ailesinin onayı alındıktan sonra lokal aneste- ziyle kesilen Liu'nun 23 yaşın- daki kızı Lei Yuan AFP muha- bihne "Sadecc babanıı sağ gör- mck isihDi dıırıı" diyor. Liu'nun yakınları, gübre fabrikasının en- kazından gelen seslerini per- şembc akşamı duymuş. Kızı enkaz altından yaptıkları ko- nuşmayı şöylc anlatıyor: "Baba, baba diye seslendim, o da 'evet' dedi. 'Susadım' diyc ba- ğırdı. 'Baba konuşma, seni kur- tarmaları için gidip birilerini getireceğim' dedim."... Bu söz- lerden sonra başlayan kurtarma çalışmaları zor koşullar altında dün tamamlandı. Depremin üstünden günler geçmesine rağmen enkaz altından canlıların çıkarıldığı Sıçuarfda şiddetli artçı sarsıntılar korku yaratıyor. 50 binden fazla kişinin ölmesinden cndişe edilirken, Çin Başbakanı Ven Ciabo, çalışmalann kararlılıkla süreceğini söyledi. (Fotoğraflar: AFP) Li Çengyun, 4 milyon 807 bin 200 depremzedenin geçici ko- nutlara ycrlcştirildiğıni bclirtti. Arama kurtarma ekiplcrinin, dün Beiçuan'da enkaz altından 20'ye yakın kişiyi çıkardığı be- lirtiliyoı. Kurtanlanlar arasında, depremden 100 saat sonra enkaz altından çıkarılan 50 yaşındaki bir Çinliyle, bir öğrenci dc bu- lunuyor. 50 yaşındaki I iıı Deyun, al- tında kaldığı fabrika enkazın- dan 12 saatlik bir çalışma so- nunda ve ancak bir koluyla, ba- cağını kaybettiktcn sonra çıkarı- labildi. Yaklaşık 100 kişinin iz- lediği kurtarma çalışmasına ka- lılaıı ordu doktoru Zao Hongşin, duygularını AFP'ye anlatırken ' Kiı mucizeydi ama insan çok çalışarak mucizeler yaratabilir ve biz de çok çalıştık" diyor. Liu'nun ilk sözlcri "Ordu bü- Mucizeler bekleniyor Beiçuan'da bir öğrenci de, 80 saat sonra enkaz altından sağ çı- karıldı. Yeni Çin haber ajansı, eya- letin kuzeyindeki Beiçuan'da öğ- rencinin çıkanldığı okul enkazından hâlâ yardıtn çağnları geldiğini ve "başka mucizeler beklendiğini" de kaydetti. Bir kurtarma görevli- si enkazdan başka öğrencilerin de sağ kurtarılabilmesi için çalışır- ken "Pes etmeyi sftzlükten çı- kardık" diye konuştu. Beiçuan'da aynı cnkazın altında 95 saattir gömülü olan 2 kişiyle, 23 yaşındaki bir hcmşirc de sağ olarak kurtanlanlar arasında. Kurtarma çalışmalarını izleyen Başbakan Ven Ciabao, en ufak bir umut ışı- ğı bile varsa, hiçbir çabanın esir- genmeycccğini vurgularken, Çin Devlet Başkanı Hu Cintao kur- tarma çalışmalannın çok kritik bir aşamaya geldiğini kaydetti. ABDDE BÜTÇE SAVAŞLARI LADİIMDEN İSRAILE SAVAŞ ÇACRISI VVASHINGTON (Cumhuriyet) - ABD Temsilciler Mcclisi, Başkan George Bush'un Irak vc Afganistan savaşları için talcp ettiği 162.5 milyar dolarlık bütçcyi rcddetti. Demokratların çoğunlukta olduğu meclisteki oylamada bütçeyle ilgili yasa tasansı 141'ekarşı İ49oyla reddedildi. 131 Cumhuriyctçi iiycnın çekimser oy kullandığı yasa tasarısı Irak ve Afganistan savaşları için 2009 yılının ilk aylarına kadar mali kaynak sağlanmasını öngörüyordu. Senato'nun savaş bütçesinc yönclık tasarıyı gelccck hafta cle altnası vc kabul etmcsi bekleniyor. Ötc yandan Temsilciler Mcclisi, ABD askerlerinin Irak'tan 2009 yılının sonuna kudur çekilmcsini öngören tasanyı 196'ya karşı 227 oyla kabul etti. Yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içinde muharip askerlerin çekilmesinin öngörüldüğü tasarının Scnato'daki oylamada reddedilmesi bekleniyor. Bush ise Irak'tan asker çckmeyi takvime bağlayan tasanyı veto cdeceğini söyledi. Tasarıda askcr çekmcnin takvime bağlanmasıııın yanı sıra sorgulamalarda işkenccyi vc Irak'ta kalıcı ABD üslcrini yasaklayan maddcler bulunuyor. Dış Haberler Servisi - F.l Kaide terör örgütü lideri Hsame bin Ladin'e ait oklugu iddia cdilcn bir sesli mesajda, Filistin'in bağımsızlığı için Israil'e karşı savaş çağrısı yapıldı. F,l Kaide'nın medya kolu olarak bilinen Es Sahab sitcsindc yayımlanan ve Bin Ladin'e ait olduğu iddia edilen yaklaşık 10 dakikalık ses kaydında, "AHah'ın izniyle, tsrail'e ve nıüttefiklerine karşı savaşı sürdüreccğiz ve dünyada tek bir gerçek Miislüıııan olduğu müddetce, Filistin'in bir karışım vermeyeceğiz" dcnildi. Kayıtta, Filistin davasının, Müslümanlar ile Batı arasındaki savaşın merkczinde ycr aldıgı ve ABD'ye yönelik 11 Eylül2001 saldırılannın da ilham kaynağı olduğu bclirtildi. 60 vılhk çözümsüzlük Israil devletinin ilan cdilişinin 60. yıldönümü nedeniyle yayımlanan mesajda, barış görüşmelerinin bir sonuç vermediğine ve Filistin devletinin kurulamadığına dikkat çekilirkcn, Israil'in arkasındaki Batı dünyası eleştirıldı. neAKP karşıtıyız • TÜSlAD'ın Washington'da düzenlediği konferansta konuşan Bryza, "Türk seçmeninin Türkiye'nin siyasi geleceğini belirleyeceğini ve bunun Türkiye'nin laik değerleri ve demokrasisiyle uyum içinde gerçekleşmesini umduklarını" ifade etti. Bryza "AKP yanlısı ya da AKP karşıtı değiliz. Biz Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ne derse onun aynısını söylüyoruz" dedi. ELÇtN POYRAZLAR VVASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığf nın Avrupa ve Avrasya işlerinden Sorum- lu Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza, ABD'nin AKP kapat- ma davasına yönelik açıkla- malarında "gizli bir mesaj" bulunmadığını ve "AKP yan- lısı ya da AKP karşıtı" ol- madıklarını söyledi. TÜSÎAD'ın Washington'da düzenlediği "21. yüzyılda ABD-Tiirkiye İlişkilerinin Temeli" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Bryza, gazetecilerin AKP ka- patma davasına yönelik so- rulanyla karşı laştı. ABD Dışişleri Bakanı Con- doleezza Rice'ın son açıklamalarını anımsatan Bryza "Türk seçmeninin Türkiye'nin siyasi geleceğini belirle- yeceğini ve bunun Türkiye'nin gele- neksel laik değer- leri ve demokrasi- siyle uyum içinde gerçekleşmesini umduklarını" ifade Matt etti. Bu noktada Bryza "Burada gizli bir me- saj ya da anlam yok. AKP yanlısı ya da AKP karşıtı değiliz. Biz Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Frdoğan ne derse onun aynısını söylü- yoruz" dedi. Demokraside geleceği seç- menlerin belirlediğini söyle- yen Bryza, "Belli bir tarafı tercih ettiğimizi veya etme- diğimizi söylemiyorum. Biz, demokratik kurumların ta- rafını, Türk seçmeninin ta- rafını seçiyoruz, Ülkenin ge- leceği için onlar karar veri- yor" dedi. Bryza ABD'nin kapatma davasına yönelik tu- tumu konusıında AKP'den bir eleştiri alıp almadıkları soru- sunu "Bu yönde bir şikâyet bize ilctilmedi" şeklinde ya nıtladı. Bryza, AKP'nin ka- patılması durumunda AB'nin müzakcreleri kesme olasılı- ğından endişe duyduklarını, ancak bunun AB'nin kararı olacağını ifade etti. AKP Arap dünyası için model mi? Aynı toplantıya konuşmacı olarak katılan Gcrman Mars- hall Fund uzmanlanndan Ian Lesser ise AKP'nin dava so- nunda kapatılmasının ABD için "kötü bir haber" olaca- ğını söyledi. ABD'nin Türki- ye'nin istikrarına yönelik önemli çıkarları olduğunu söyleyen Lesser, AKP'nin kapatılmasının siya- si, stratejik vc cko- nomik olumsuz so- nuçlan olacağını ifa- de etti. Lesser aynca Türklerin kendi iç meselcleri konusun- da hassas olduğunu ve ABD'nin buna saygı göstermesi ge- rcktiğini dc belirtti. The Century Fo- undation isimli dü- Bryza şQnce kuruluşunda yapılan " A K P Arap dünyası için bir model mi?" konulu toplantıda, AKP'nin kapatılmasının Arap dünyasına olumsuz mesaj ve- receği görüşü öne çıktı. Fas'taki Adalet ve Kalkın- ma Partisi'nın genel başkan yardımcısı Muhammed Ya- tim toplantıda, AKP'nin ka- patılmasından en çok El-Kai- de gibi aşırı uçtaki gruplann fayda sağlayacağı görüşünü önc sürdü. Cezayir'deki Banş Toplumu 1 lareketi Partisi üye- si Abderazzak Makri ise AKP'nin "akıllı" olduğunu, kapansa da başka isim altın- da ycniden kurulacağını, şim- dilik "sabırlı" davranmaları gerektiğini söyledi. 28 Trek TunzmI EKONOMIK SEYAHAT UZMANII Adelayd ....630 Almaata ...316 Amman 158 Ashgabad .289 Astana 299 Atina 159 Atlanta 329 Bahreyn ....237 Bangkok....340 Beyrut 189 Biskek 389 Boston 269 Budapeşte...77 Bükreş 108 Cenevre 88 Chkago 269 AMERİKA qidivdöruı> Delhi 358 Detroit 312 Dubai 139 HongKong 471 Houston....349 füm uçak bıletlerinız WealCard9,Citibank8, Axess, Maximum, Ziraat6.WorldCard5, . BonusCard, CardRnans, S't Shop&Miles4taksit Kuveyt 220 Los Angeles379 Lyon 126 Madrid 99 Melborn ....630 Miami 349 MontreaL.359 Moskova...189 S.Francisco359 Seattle 359 Seul 486 Singapur...387 Shangai 451 Sydney 615 Tahran 277 Telaviv ?nn Brüksel, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Londra, Manchester, Milano, Münih, ...40 Odessa. .154 Pekin.... .105 Perth.... Roma, Stutgart, Varşova, Viyana .169 Tokyo 517 .437 Toronto 359 .630 Washington240 77 ekobilet.com THY, ONURAIR, ATLASJET, PEGASUS le hat biletleri satıhr bilet@trek.com.tr Fiyatlarımız Gidiş-Dönüş (Peşin) EURO'dur. Fivatlarımıza alan vergileri dahil değildir. Charter rezervasyonlarınız için ' (0212)513 13 97/255 Ivano-Frankovsk..330 S Kharkov 352$ Nikolaev 290 $ ' HIZMETNOKTALARIMIZAVRUPA YAKASI « L - y i ı ı r ı ı n i u l i n ı "i ınııiı v Pendik Aksaray MERKEZ 513 13 97 Sirkeci 51410 54 Sahrayı Cedid. Aksaray MI YUAN ...517 96 80 Sultanahmet 528 58 04 Selamiçeşme... Aksaray METRO 491 10 09 Şişli MEYDAN 231 13 33 Suadiye Avcılar 591 53 53 Şişli HALASKARGAZI..246 41 51 Şaşkınbakkal... Bakırköy 570 83 10 Osmanbey 234 67 06 Umraniye Bakırköy MEYDAN .543 11 54 Taksim... Bakırköy İNCİRLI ....543 68 98 Yenikapı .234 67 06 Umraniye .256 55 56 Üsküdar.. ,45816 93 n i r . c .375 02 24 .369 05 52 .55010 86 .416 82 28 .478 59 78 .316 90 08 .342 2123 Bayrampaşa. Beşiktaş Beyazıt Etiler Fındıkzade... Güngören.... .567 4145 .227 06 01 .518 38 70 ANADOLU YAKASI DİGER ŞEHİRLER Adana (0322)45718 38 cio 30 7n Altıyol 346 64 65 Ankara B.EVLER(0312) 212 55 67 iVl „ „ Bostancı 372 32 45 Ankara KIZILAY(0312) 425 71 41 „ ! ? ! « Bostancı MEYDAN.,.416 22 35 Ankara T.HILMI(0312)466 06 41 " ; , : II Kadıköy 550 46 60 Antalya CUM.MY.(02«)2481211 M)7 21 4b K a d | k ö y R I H T | M 550 35 37 Ant.ışiKLAR ..(0242) 248 62 00 5 45 8 5 ^ Kartal 488 03 32 Bursa ÇEKIRGE(0224) 234 00 26 Î ^ C O T O T Kavacık 413 72 77 Bursa ALTIPARMAK(0224) 221 9433 l ı l l l l l Kazasker 372 33 24 IzmirÇANKAYA.(0232)4453269 {!? l b °" Kızıltoprak 346 67 11 Izmir KARŞIYAKA(0232) 364 81 00 « ! n o n c Kozyatağı 369 76 51 izmirH.üMANi(0232)274 5100 Σor>o$ M a l t e P e 352 4100 Kocaeli İZMİT(O262) 321 46 66 599 32 84 M a r m a r a ünvr 346 62 06 Kocaeli GEBZE(0262) 643 66 44 2 ™ 1 ™ " ; ™ " Kadıköy G u n 9° r e n 5 0 7 2 1 4 5 Kad.köy RIHTIM 'Havalimanı ..465 45 85 \ Kartal • — 7 GÜN / 24 SAAT ——' Kauanli Levent 325 87 82 ^zasker 4. Levent 279 5680 K - r a k " " Meddiyeköy 274 95 08 %^Z Merter 554 08 06 M a |t y e D e y Sefaköy 599 32 84 i j J S « 0 ^ Gazilerimiz. Bağışlarınızla Hayata Gülümsüyor. TÜRKSİLAHLI KUVVETLERİ ELELEVAKFI OYAKBANK Ankara T.Güneş Ş. 505 0 505 YTL Tel: 0312 431 99 36 www.elele.org.tr KAY1P ARANIYOR Abdülkadir Budak'ın oğlu, şair Orhan Göksel Budak tan (32) dört gündür haber alınamıyor. Son olarak Sincan'da dolaşmaya çıkan ve bir daha kendisine ulaşılamayan Orhan Göksel Budak ı görenlerin 0536.462 21 70 veya 0312.283 82 66 no'lu telefonlara bilgi vermesi rica olunur. Salâ adlı ilk şiir kitabı Ilgiyle karşılanmış olan Orhan Göksel, 2005 Yaşar Nabi Nayır Başarı Ödülü'nü almıştı. İULUSALİ 61JGÜNİ 21:301 1908'DEN 1988T JÖN TÛRK GELfcNtĞI VE 68 DEVRİMCİLİOI 40. YILINDA 68 HAREKETİ MEHMET ATAY NECLA KUOÜN OİSK flki 0«nel S.kr.ı.r, SB'lilaı Bırlı0ı V.ktı t B»»k.,ı, 10 1.1 1 ,.k 1 K l,.,k»u NAMIK KEMAl BOYA ATİLLA SABP E(k> SS-|ıl« Blrlifll Vlkfl Bfk 68ın DeV-OENÇ B»k KAMİL OEDE SÖNMEZ TAROAN 68 G«çlık Lıd*rl.rın<l»n 68'lıKı Sulıfii V.kd B.,k.,,, ARSLAN KILIÇ ABOÜLKADİR YAŞARGUN T.ocı O....I Y.yn Y»n Fillalln'* İlk gldcn Tûfk «S'llai 68'in İdeolojik Çizgisi 6. Filo Aıkerlsrinin Oenize Oökitlmasi 68 VB Kanlı Pazar Deniz Geznıiş'in Peıinçok'e Mektubu www.uiusalkanal.com.tr D-Srnart 78. kanaldayız Usta kalem Behlç Ak'tan Istanbul'un üç farklı mekânında, iiç kuşaktan, '• Uç erkeğln İç Içe geçen öyküleri... BugUn hâlâ ış.yüzyılın Istanbulu'nda yaşayan ve hayatındaki şeyleri değijtirmeye asla yanaşmayan bir dede; esklnln solcusu, şitndlnin liberall veya aynı anda blitlin ideolojllerln temsllcisi olan bir ogul; yirmi dört yaşırıda, hissettiklerlnl yağlıboya tablolara döktUgUnde ortaya sadece slmsiyah reslmler çıkaranblrtorun... www.iletisim.com.tr Bınbırdlrek Meydjnı Sokak, lletiflm H>n No. 7 C>(>lo|lu 34122 lıunbul t 212 516 22 60-61-62 • f 2 l 2 5 1 t l 2 58<* il«tlıim@ll«i(lm.com.tr fîlîSSI 30ll •pun»®punıoklt.pcOT Habercem.com, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermez, uyar! •Habercem.com, daha fazla demokrasi talep eder, • Habercem.com, 'öteki'lerin sesidir, • Habercem.com, insan odaklıdır, • Habercem.com, ülkesinin değerlerine sahip çıkar. ÖZGÜR HABER BİR TIK ÖTEDE' K W HASAN HUSEYIN KORKMAZGIL ACIYI BAL EYLCDİK özgürlüğe, rursakltga ve tevdaya dair >iir, müzik ve belge filmlerle bir tahne götierisi Snılcıı yoıumlayonlar: Gülsen TUNCfR Ender ylĞİI Nejmı AYKAR «Ozık; ilkay AKKAYA - KIZILIRMAK Uyarloyan ve yönclen: Erkal UMUI 29 MAYIS P A Z A R SAAT 15 00 - 3 1 MAVIS C.TESİ S A A T . 2 0 : 3 0 L E V E N T K I R C A - OYA B A Ş A R T I Y A T R O S U B A K I R K Ö Y B İ L G İ İÇİN 0 2 1 2 572 0 4 4 4 6 6 0 51 5 2 ATAOL BRIIKAMOĞLI] YVRDD TENİNDE DÜYNAK YOreğt ttlkeslyle blrllkte carpan bir ozanın seslenMpr bu kitap. Ataol Behramoglu, nıiizigjn lıııısnıa kapılıp şllrlerinl okumak İçin flıiüiııaSi yollarüa Anadolu'yu bir uçtan bir uca dolaşırken konuk olduftı yerlerde (anıstıiı Insanların Sykulerlne ortak oluyor. AuıYıyiDDKılıo • ?1? ?7? 45 48 M.rkaz: Aakara Ş»lw: İmılrŞubB: ALFA DAÖIT1M c<Cumhuriyet Kitapları www.cumhuriyetkitaplari.com Prol Nurettın Ma/haı öklel Sukak NÜ 2 Şlşll Tel 0 212 343 72 74 Alalürk Bulvaıı No 125 Kat 4 Bakanlıklar Tel 0 312 419 5020 H 7ıya Bulvarı 1352 Sokak No 2/3 Pasaporl Tel 0 232 441 12 20
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog