Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ 12 1 3 l o J T A D İ İ J İ V L J İ İ I I V dishab@cumhuriyet.com.tr Afrlka Birliği arabuluculuğa devam ediyor • Dış Haberler Servisi - Avrııpa Birliği (AB) Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Lübnan'da iktidar ve muhalefet güçlcri arasındaki çatışmaların sona erdirilmesindcki rolü nedeniylc Arap Birliği Heyeti Başkanı Katar Başbakanı Şeyh Cabirel Tani'yi kutladı. Solana, taratların dün Doha'da başladıkları görüşmeler sonunda uzlaşmaya varmalarını diledi. Hizbullah'ın başını çektiği muhalefet, Batı destekli hükümete karşı 7 Mayıs'tan bu yana yürüttüğü sivil itaatsizliğe son verdi. Gıircistan'a terör suçlaması • MOSKOVA (AA) - Rus iç istihbarat servisi FSB, Gürcistan'ı Çeçenistan'daki silahlı militanlara yardım etmekle suçladı. FSB'den adı açıklanmayan bir yetkili, Rus lnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, Gürcistan istihbaratı için çalışan bir Çeçen asıllının silahlı militanlara para yardımında bulunduğunu söyledi. Gürcistan hükümeti ise "Bu, Rus tarafının bir başka yalanı ve provokasyonu" açıklaması yaptı. Myanmar'da kolera korkusu • Dış Haberler Servisi - Nergis kasırgasının vurduğu Myanmar'da kolera vakalannın görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Tayland'daki temsilcisi Maureen Birmingham, henüz vaka sayısının geçcn yıllardaki kolera vakaları sayısını geçmediğini açikladı. Ancak ay başındaki kasırga nedeniyle 44 bine yakın kişinin öldüğü, 28 bin civarında kişinin kayıp olduğu ülkede 2.5 milyon kişi barınma ve gıda olanaklanndan yoksun olarak yaşam mücadelesi veriyor. UNICEF sözcüsü Veronique Taveau ise kasırga nedeniyle kimsesiz kalan 1 milyon civarında çocuğun acilen korunma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. ttalya'da bir haftada yüzlerce göçmen tutuklandı,Napoli'de bir kamp ateşe verildi S1RAKANADA'DA Yerlilere bir geç kalmışÇingenelere karşı cadı avı Dış Haberler Servisi - ltalya Se- natosu'ndan önceki gün güvcnoyu alan ycni sağcı hükümet, ilk iş olarak güvenlik ve yasadışı göç konusuna el atmaya hazırlanıyor. Içişleri Bakan- lığı, bir hafta içindc sürdürülen opc- rasyonlarda, çoğunluğu Romanyalı 268 yasadışı göçmenin yakalandığı- nı duyurdu. Bakanlık yetkilisi Francesco Grat- teri, operasyonlann "belirli sorunlan olan bölgelerde yoğunlaştığını" be- lirtirken, tutuklananlar arasında Jtal- yanların da bulunduğunu ve sınır dı- şı edilenlerin çoğunun Nijerya ve Arnavutluk uyruklu olduklarını söy- ledi. Gratteri, "Operasyon belirli bir kategorldeki kişilere yönelik değil. Italyan da olabilirler, AB'nin içinden veya dışından da" diyc ko- nuştu. tngiltere'de yayımlanan Inde- pendent gazetesi, ülke genelinde göz- altına alınan kişi sayısının 400'ü bul- duğunu ve bunların çoğunun Çinge- ne olduğunu yazdı. Cezaîar ağırlaştırılacak Romanya tçişleri Bakanı Cristian David'i ağırlayan ltalya'nın îçişleri Bakanı Roberto Maroni ise yasadı- şı göç ve diğer suç olaylanna karşı or- tak mücadele yürüteceklerini kay- detti. Hükümetin, önümüzdeki hafta açıklaması beklenen yeni "güvenlik paketi" ile yasadışı göç suçunun ce- zasının 4 yıla çıkarılması ve göçlc gc- lenlere yönelik şartların ağırlaştırıl- ması bekleniyor. Ülkc nüfusunun binde 3'lük kcsimi- ni oluşturan 160 bin civarında Çinge- nenin yaklaşık 70 bini Italyan vatandaşı. Çingcneler sık sık politikacılar vc med- ya tarafından ülkcdeki suç olaylarının kaynağı olarak hedef göstcriliyor. Geçcn ay yapılan seçimleri kazanan Silvio Berlusconi liderliğindeki sağ cephcde yer alan neo-faşist çizgideki Kuzcy Birliği vc Ulusal lttifak partile- ri, kampanyalan sırasında yabancı düş- manı bir söylem kullanmış ve Kuzey Birliği'nden Maroni, îçişleri Bakanlı- ğı koltuğuna oturmuştu. Başkcnt Ro- ma'nın bclcdiyc başkanlığına scçilcn Neo-faşistlerin dc içindc yer aldığı yeni Italyan hükümeti, "güvenlik" gerekçesiyle göçmcnlere karşı yaptırımlan ağırlaştıran yeni bir yasal düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Yeni paketin hedefındc, son günlerde saldırılara maruz kalan ve Napoli'de yaşadıkları barakalaryakılan Çingene toplumu yer alıyor. (Fotoğraf: AP) Ulusal lttifak adayı Gianni Alemanno da 20 bin kişiyi sınır dışı ctme sözü ver- mişti. Başbakan Berlusconi ise bir ko- nuşmasında (,'ingcncleri inıa cdcrck, "suç gruplarının 'şer ordusu' oldu- ğunu" söylcmişti. Napoli olayları Çingenelerin geçcn haftadan beri saldırılara maruz kaldığı Napoli ken- tindeki olaylar dün polisin yoğun gü- venlik önlemleriyle ancak duruldu. Olaylar, geçcn hafta cumartcsi günü 16 yaşındaki bir Çingene kızın, 6 ay- lık bir bcbcği kaçırmak için girdiği id- dia cdilcn apartmanda gözaltına alın- masıyla başladı. Ponticelli Mahallcsi'ndc infıale yol açan olayın ardından, salı gcccsi top- lanan cli sopalı yüzlerce kişi, Çinge- nelerin yaşadığı 2 barakaya molotof koktcyli attı. Bölgedcki 800 civarın- da Çingene ise yakındaki polis kara- koluna sığındı. Çarşamba günü dc Na- poli mafyası Camorra üyesi olduğu sa- nılan kiyiler, yüzlcrce kişinin alkışla- rı eşliğinde, Çingenelerin yaşadığı kampı ateşe verdi. Polisin olaya mü- dahalc ctmcmcsi dikkat çckti. Olaylarda ölcn ya da yaralanan ol- mazkcn, gcrginliğin dcvam ctmcsi üzerinc Roma'daki Vatikan Katolik Kilisesi sükûnet çağrısı yaptı. ttalyan Piskoposlar Kurulu Başkanı Kardinal Angclo Bagnasco, duyulan korkunun anlaşılabileccğini, ama kişilerin asla kendi başlarına asayişi sağlama işini üstlenemeyeceklerini belirtti. Campania Bölge Valisi Antonio Bassolino, Çingenelere karşı çirkin harekctlcrin durdurulmasını istcrken, Napoli Iîclcdiye Başkanı Rosa Rus- so Iervolino, "Herhangi birinin, Romanlara karşı misilleme hare- ketlerini haklı göreceğimi hayal edemez" diyc konuştu. Bcbeğinin kaçırılmaya çalışıldığı id- dia edilen Italyan kadın Flora Mar- tinelli ise "Olanlar nedeniyle çok ü/ gününı, bu noktaya gelinmesini is- tenıe/.dim. Ama Çingeneler gitme- li" dcdi. YARGI EVLENMELERİNİN YOLUNU AÇTI Eşcinsellerin 111111111 günü Dış Haberler Servisi - ABD'nin Kaliforniya Ryaleti Yüksek Mahkemesi, aynı cin- siyettcn kişilerin evliliklerinin yasaklanmasının anayasaya ay- kın olduğu yönünde karar aldı. Yüksek Mahkeme'nin, başta San Francisco kentinden gc- lenler olmak üzere bu konuda- ki birçok şikâyet üzerine ele al- dığı davadan çıkan kararın ül- ke genelinde ömek oluşturacağı ve eşcinsel evlilikJere yeşil ışık yakma yönünde önemli bir adım olacağı belirtiliyor. Mahkemeye konuyu taşı- yanlann, ABD Medeni Kanu- nu'nda evliliğin "bir kadın ile bir erkek arasındaki bir- lik" biçiminde tanunlanmasının aynmcılık olduğunu belirttiği, bunun da mahkeme tarafından kabul gördüğü kaydedildi. 7 yargıçtan oluşan Yüksek Mah- keme'nin 4 üyesinin davacılar lehinde oy verdiği belirtildi. ABD'de şu anda sadece Mas- sachusetts eyaletinde eşcinsel evliliklere resmen izin veriliyor. Kaliforniya, New Jersey ve Ver- mont'da da aynı cinsiyetten ki- şilerin birlikteliklerinde çiftlerin evlilerin sahip olduğu kanuni haklardan yararlanmalanna im- kân tanıyan yasalar bulunuyor. Kuyruklar oluştu Yüksek Mahkeme'nin kara- rının yürürlüğc girmesini bck- leyen San Francisco'daki çok sayıda eşcinsel çift dün itiba- nyla evlilik izni almak için belediyeler önünde uzun kuy- ruklar oluşturdu. özür daha • Kanada Başbakanı Harper, 1910 ile 1970 yılları arasında uygulanan asimilasyon politikalan çerçevesinde, on binlerce çocuğun zorla ailelerinden koparılarak kilise okullarında büyütülmesi nedeniyle özür dileyecek. Dış Haberler Servisi - Kanada hükümeti, geçen yüzyılda devlet politikası çerçevesinde çocuk yaşta zorla Hıristiyan okullanna yatılı olarak yerleştirilen ve burada psikolojik ve cinsel tacize uğrayan on binlerce yerliye yönelik gecikmiş özrünü dile getirmeye hazırlanıyor. Kanada'nın Yerlilerden Sorumlu Bakanı Chuck Strahl, Başbakan Stephen Harper'ın 11 Haziran'da Aborijin grupların yer alacağı meclis oturumunda yapacağı konuşmada kcndilcrinden özür dileyeceğini açıkladı. Hıristiyan okullanna zorla alınmış on binlerce kişinin yıllardır resmi özür beklediğini vurgulayan Strahl, "Bu adım yaraların sarılması ve uzlaşma yolunda önemli bir adım olacaktır" diye konuştu. / V KD'niıı en büyiik eyaletinde Yüksek Mahkeme'nin aynı cinsiyetten kişilerin evlenmelerinin yolunu açan bir karar alması, özellikle geniş eşcinsel nüfusunun yaşadığı San Fransisco kentin- de sevinçle karşılandı. Eşcinseller kararı sokaklarda dans ederek kutladı. (Fotoğraf: AP) Kanada'da 1910 ila 1970 yılları arasında uygulanan asimilasyon politikalan çerçevesinde on binlerce yerli çocuk ailelerinden koparılarak zorla kiliselerin yönetimindeki okullara yatılı olarak yerleştirilmişti. Okullarda aileleri ve gelenekleriyle bağlannın kopması amacıyla sert uygulamalara maruz kalan yerli çocuklann kendi dillerinde konuştuklan gerekçesiyle dövüidükleri de ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 10 yıl önce federal hükümet bir okulda çocuklara yönelik psikolojik vc cinsel tacizde bulunukluğunu da kabul ctmişti. Suçlamaların bir kısmı "okul kâbusıınu" yaşayan ve halen hayatta olan 90 bine yakın eski öğrencinin verdiği ifadelere dayanıyor. Yerli liderleri, toplumlanndaki alkol ve ilaç bağımlılığı oranının yüksekliğinde, taciz ve izolasyon politikalannın etkisinin olduğuna dikkat çekiyorlar. Yerlilerin ulusal lideri Phil Fontainc, son dönemlerde toplumlarında bu gecikmiş özrün kabul edilmemesi gerektiğine ilişkin scslerin yükseldiğine dikkat çekiyor. 33 milyon nüfuslu Kanada'da 1.3 milyon kadar yerli yaşıyor. Bu acılı dönemi araştıracak Gerçek ve Uzlaşma Komisyonu'nun da gclccck ay başında çalışmalarına başlayacağı belirtiliyor. Avustralya Başbakanı Kevin Rudd da şubat ayında yaptığı konuşmada "çalınmış kuşak" olarak adlandınlan ve 1910-1970 yıllan arasında ailerinden zorla alınan binlerce çocuğa uygulanan asimilasyon politikalanndan ötürü Aborijinlere resmi özürde bulunmuştu. ""YluiukJt^ (SöyLv) 15-20 %kim, 1927 t*ûhl&w ma&mda/, Aepfü*v6 saal cJuu^a%aA, bûdme' emanel eiti/. 80 ydb samo/ 6upütv, 6eiÂl de/ k&v zamankinden/ daha' fazla> &w emanet&saAifp çJkma; zamam/! Söylev (l-ll) 1919-1924 döneminde Mustafa Kemal'in kendi kaleminden çıkmış özyaşamöyküsü... Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ve Türk Devrimlerinin ilk elden tutulmuş bir güncesi... Velidedeoğlu'nun titiz çalışmasıyla günümüz diline çevrilmiş bir yol gösterici... Söylev (III - Belgeler) Türk Devrimi'nin en önemli kaynağı olan Söylev'de anlatılan tarihin belgeleri ve tanıklıkları... Velidedeoğlu'nun usta kalemi ile günümüz Türkçesine çevrilen, paha biçilmez bir kaynak... i i ^ 1 fs/UTUK BELGELER FATtH 1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/480 Talimat SATILMASJNA KARAR VERİLEN HACİZLİ GAYRİMFNKULÜN CİNSİ, KIYMETt, ADEDi, EVSAFI: TAPU KAYDI: Dosyasında nıevcut tapu kaydına göre; Fatih Kirnıasti Mah., Macar Kardeşler Sokağı'nda bulunan 247 pafta, 2124 ada, 5 parsel sayılı 103.00 m2 miktarındaki dükkanlı kârgirevin 1/3 hissesi, Arif Abdullah KAYA adına kayıthdır. İMAR DURUMU: Dosyasında mevcut Fatih Bclcdiye Başkanhğı Imar ve Şehircilik Müdürliiğü yazısında; Fatih Kinnasti Mah., 247 pafta, 2124 ada, 5 parsel sayılı yer, 21.05.2005 (asdik tarihli 1/1000 ölçckli uygulama imar planında 3. dercee ticarct bölgcsinde konut alanında İcalmakta olup, H Mevcut irtifa almaktadır. "Koruma Kunılu'ndan göriiş alınma- dan uygulama yapılamaz" deniimektedir. GAYRİMENKULÜN HALİHAZ1R DURUMU: Satışa konu Fatih Kirmasti Mah., Fevzi Paşa Cad. 247 pafta, 2124 ada, 5 parsel sayılı arsa üzerinde kurulmuş bulunan betonar- ıne karkas tarzda yapıhnış bina, zenıin + asma kat + 2.N. kallı 52 kapı nolu binadır. Binanın Fatih Macar Kardeşler ("ad. cephe kısmında, 0.8 cm. kalınlıgında yapılnıış camdan gi- riş kapısı ve camckânı mcvcuttıır. Zemin katın zemini seramik kapli, duvarlan yağlıboyalıdır. Kullanım alanı 100 m2'dir. Mınaııııı asma katı da, giyim satış yeri olarak kullanılmakta, zemini seramik, duvarları yağlıboyalıdır. Kullanım alanı 77 m2'dir. Binanın l.N. katının zemini seramik döşeli, duvarlan yağlıboyalıdır. Bu katın Macar Kardeşler cephe kısmında, cad. kapalı çıknıa olarak yapılnıış 2. mt. cephe x I nıl. derinlikte çıkma bölümü bulunmaktadır. Elektriği, suyu mevcut, doğalgaz ile ısıtılmaktadır Kullanım alanı 102 m2'dir. Bi- nanın 2.N. katı da, binanın l.N katının aynısı olup, nilelikleri de aynıdır. Satışa konu arsa üzerine kunılmuş bina, Fatih Bel. arşivinde bulunan, Bel 1984/6130 nolu tasdikli proje- dc binanın üst l.N. vc 2.N. katları mcsken olarak gösterilmiş ise de, laşınmaz bina üzerinde yapılan incelemclerde, bina projeye aykırı olarak yapılmış olduğu, keşif mahallınde ya- pılan incclemelcrden de anlaşılmıştır Salışa konu arsa üzerine kurulmuş bulunan bina lek kullanım alanlı mağaza olarak yapılmış olduğu ve arsa üzerinde bulunan binada, LAKE JNS giyim mağa/ası olarak kullanıldığı ve bina arsanın tamamına yapılmış olduğu yerindeki ıncelemelerden de anlaşılmıştır. Elektriği, suyu mevcuttur. Binanın zemin katmdan as- ma kat ve 1. ile 2 nolu katlarına çıkılan merdivenlerin üzerleri seramik kaplıdır. Dava konıısu taşınmaz Falih Macar Kardeşler Cad. cepheli iyi bir yerde bulunmaktadır. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Satışa konu Fatih Kirmasti Mah , Macar Kardeşler Cad. 247 pafta, 2124 ada, 5 parsel sayılı arsa üzerindeki taşınmazın değeri: a) Arsa üzerindeki binanın değeri : 103.m2x4. kat = 412 x 400,00.- YTL. = 1 648.000,00,-YTL. b) Arsa değeri : 103. m2 x 15.000,00.-YTL. = 1.545 000,00-YTL. c) Borçlunun hissesine düşcn miktar : 3.193.000.00.YTL. x 1/3. hisse = 1.064 33O.OO.-YTL. Satışa konu hacizli bulunan borçlunun 1/3 hissesi 1.064.330,00 YTI. muhammen bedcl üzcrıntlen satışa çıkartılacaklır. SATIŞ ŞARTI.ARI: 1- Birinci saiış 23/06/2008 Pazartesi günü, saat 10.00'dan saat 10.15'e kadar, Fatih 1. lcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttımıada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kal- mak kaydı ile, 03/07/2008 Perşembe, günü, saat 10.00'dan saat 10.15'c kadar, yine Fatih 1. lcra Dairesi'nde ikinci açık arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedclinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmcsi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen, kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğindc 10 günü geçmcmek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vcrgisi, tapu alım harcı ve masraflan alıcıya ait olup, tellaliye resmi, tapu satım harcı ve birikmiş vergi borcu satış bedelinden ödenecektir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiylc faiz ve masraia da- ir olan iddialannı, dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairenıize bildimıeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureli ile ihalenin feshine sebep olan tiim alıcılar ve kefıtleri, lcklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki Tarktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temeniit faizinden miiteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı vc (emerrüt faizi ve masraflar ayrıca hükme hacet kalmaksızın, Müdürlüğümüzce tah- sil olunacak, bu fark varsa teminat bedelinden öncelikle almacaktır. 5- Şartnamc ilan taıihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde iste- yene bir önıeği veıilecektir. 6- Satışa iştirak edenlerin, şaıtnameyı görmüş vc münderecatını kabul ctmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/480 Talimat sayılı dosya numarası ile müdürlü- ğümüze başvurmalan, satış ilanı; ilgililerin adıcslerinc gönderilmış olup, adreste tcbligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenlerin de tebliğ yerine kaim olmak üzere, ilanen tcb- liğ olunur. 30/04/2008. IİK 126 (*) İlgililerin tabirine irtifak hakkı sahipleri dc dahildir. Basın: 27692
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog