Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ 10 HABERLER Istanbul Haber Merkezi - Türk Sanayicilcri ve tşadamlan Dcrneği (TÜSİAD), ABD'dc gündeme gclcn Ermeni Yasa Tasansı'yla ilgili raporu kamuoyuna sundu. Raporda, konunun Türkiye'nin en yakın müttefıkleriy- le olan ilişkilerini ctkilediği ve Türk kamuoyundaki Batı karşıtı tepkilerin etki alaninı genişlettiği vurgulanırken dünya kamuoyunun tck taraflı görü- şe şartlandığına dikkat çekildi. Ra- porda, yaşanan trajik olayın "soykı- rım" olarak tanımİanması için hiçbir zaınan hukuki görüş oluşmadığı ve herhangi bir uluslararası mahkemeye götürülmediği belirtildi. TÜSİAD, araştırmacı vc hukukçu David Saltzman'ın, ABD Temsilci- AKAM ARAŞTIRMASI: AKPseçmeni yenipartiye oy vermeyecek Istanbul Haber Servisi - A v- rasya Kamuoyu Araştırmaları Mcrkczi'nin (AKAM) "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması- Mayıs 2008" adlı kamuoyu yok- lamasında AKP'ye oy veren seç- mene yöneltilen "AKP kapatı- lırsa genel seçimlerde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, AKP'li seçmenin AKP'nin dcvanıı olan partiye oy vermcyeccğini ortaya koydu. So- ruya, katılımcılar Yüzde 31.8 "Kararsız", yüzde 17.6 "Saadet Partisi", yüzde 17 "MHP", yüz- de 14.5 "AKP'nin devamı olan partiye", yüzde 3.6 "BBP", yüz- de 2.4 "DTP", yüzde 1.8 "DP'\ yüzde 3.6 "Diğer", yüzde 7.7 "Hiçbiri" yanıtlarını verdi. "Yüz yüze anket yöntemi" kullanılarak uygulanan araştır- manın saha çalışması Türkiye'yi temsil eden 40 ilde toplam 4 bin 160 kişi ilc 11 - 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araş- tınnada, "Bazı AB yetkilileri- nin, AKP'nin kapatılma dava- sı ile ilgili görüş beyan etmelc- riııi. AKP'nin kapatılmaması ile ilgili raporlar hazırlamalarını ve bu davaya doğrudan müda- hil olmaya çalışmalarım doğru buluyor musunuz" sorusuna ve- rilen yanıtlar isc, yüzde 62.9 "Doğru bulmuyorum", 25.5 "Doğru buluyorum", 11.6 "fik- rim yok" şeklinde oldu. Anket AKP'ye açılan kapatma davasi sü- reciyle ilgili olarak AKP seçme- ninin 'geri adım' attığını da ortaya koydu. "Size göre AKP'nin ka- patılma davası nasıl sonuclanır" sorusuna yüzde 64 "AKP kapa- tıhr", yüzde 21.8 "AKP kapa- tılmaz", yüzde 14.2 "fikrim yok" yanıtları verdi. AKP'Lİ ERDEM 'AB desteği tersteper' EMİNE KAPLAN ANKARA - "AKP merkez sağ parti olamadı" diyerek par- tide şimşekleri üzerine çeken AKP Kınkkale Milletvekili Vahit Erdem, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kapatma davasıyla il- gili süreçte AB'den gelen açıkla- malann ters tepebileceği uyan- sında bulundu. Başbakan Erdoğan, kapatma davasıyla ilgili olarak milletve- killeriyle başlattığı nabız turunu ta- mamlayarak son önerileri dc aldi. Toplantıda, kapatma davasıyla ilgili sürecin yönetilmesi içın iki yolun olduğunu kaydcdcn Er- dem, "Birinci yol, mevzuat de- ğişikliği, anayasa değîşikliği v;ı pılmasıdır. İkinci yol ise sürecin parti tarafından iyi yönetilme- sidir. Ben ikinci yolun terdh edilmesi gerektiğini düşühüyo- rum. Güven arttırıcı uygula- maların ve diyaloğun iyi kulla- nılması lazım" görüşünü dile ge- tirdi. Erdem AKP'nin kurumlar- la hasmane bir tavır içinde oldu- ğu görüntüsünün olmaması ge- rektiğini de vurguladı. lcr Meclisi Dtş Ilişkiler Komite- si'nde kabul edilen, ancak genel ku- rul gündeınine alınmayan, I. Dünya Savaşı sırasında mcydana gclen olay- ları konu alan Ermeni Yasa Tasarısı hakkında hazırladığı raporu açıkladı. S;ınsiiı uyguluyorlar' Raporda, Ermeni diyasporası ör- gütlerinin çoğunun, akademısyenler ve siyasi olarak etkın bazı çcvrelerin, dönemin trajik olaylarını "soykı- rım" olarak adlandırmakta ısrar et- tikleri, bu çevrelerin, tarihsel verile- ri ciddi bir zeminde tartışmak için, Türkiye'nin soykınmı kabullenmesi şartını arama yönündeki ısrarlarının konunun tartışılmasına imkân tanı- madığı kaydedildi. Dünya kamuo- yunun tek taraflı görüşc şartlandığı- nın vurgulandığı raporda, "Olayların militanca yorumuna karşı çıka- cak kadar bilgi ya da cesaret sahi- bi olanlara açık ve gizli sansür uy- gulanmaktadır. Bazı durumlarda 'inkârcı' diye nitelendirilen araş- tırmacılar, şiddete ya da fiziksel sal- dırılara maruz kalmaktadır" de- nildi. 'Hukuki görüş oluşmadı1 1915 yılındaki trajik olayları "soy- kınm" olarak tanımlamak adma hiç- bir zaman hukuki bir görüş oluşma- dığı ifade edilen raporda, soykırım ya- pıldığını iddia edenlerin bu konuyıı. herhangi bir uluslararası mahkeme- ye götürmedikleri bildirildi. Rapor- da, I ı ınrııiln in tehciri ve buna eş- lik edcn şiddet olaylarına ilişkin ta- rihsel belgeler, Ermeni topluluk- laı ıııın isyanı ve nüfuslarının ge- rilemesi, Türkiye'de şimdiye kadar rastlanmayan bir acıklıkta ka- muoyunda tartışılmaktadır. Bu memnuniyet verid gelişme, tarihin sîyasallaştırılması girişimleri ne- deniyle zarar görmekte, Türk ka- muoyunun büyük bir bölümü de bu girişimleri kötü niyetli, haksız vc ulusal kimliklerine düşmanca bir tutum olarak değerlendirmek- tedir. Türk hükümeti kendi arşiv- lerini araştırmacıların kullammı- na açmakta, ancak Ermeni Taşnak arşivleri gibi birçok ilgjli kaynağa ulaşılamamaktadır. TÜSİAD ola- rak, konunun özüne inebilnıek için daha mantıklı ve siyasal olarak istismar edilmeyecek bir yol bu- lunıııası gerektiğine inaıııyoruz. Yaşanan karışık ve çalkantılı dö- nemlerdc, başta Osmanlı Ermcni- leri olmak üzere savaşın, şiddetin, açlığın ve salgın hastalıkların kur- banları için büyük üzüntü duy- maktayız. Türkler ve Ermeniler, neredeyse bin yddır birlikte yaşa- mışlar; ortak bir tarih, kültür, sosyal abşkanlıklar geliştirmişler ve sevgi ile bağlandıkları bir toprağı paylaşmışlardır" dcnildi. Gencer için düzenlenin tÖrenin diğer bölümü Dolmabahçede yapıldı. Gencer'i uğurlamaya gelen pek çok sanatçı Dolmabahçe sahilinde buluştu. 'Lacrimosa' ve ilahilerle... 'La Diva Turca' olarak tüm dünyanın hayranlığını kazanan opera sanatçısı Leyla Gencer'in külleri vasiyeti üzerine Dolmabahçe'de Boğaz sulanna bırakıldı Törende duygulu anlar yaşandı. Kültür Servisi - Leyla Gencer'in külleri dün Dolmabahçe açıklannda Sü- reyya teknesinden Boğaz'ın sulanna bı- rakıldı. Külleri Boğaz rüzgânna, yakın dostu, yaşamını anlatan "Tutkunun Romanı"nı da yazan gazetemiz yaza- n Zeynep Oral ile yine yakın dostla- ı ııiıl.ın Melahat Behlll birlikte verdi- ler. Gencer'in kuzeni Engin Cezzar, IDOB Müdürü ve opera sanatçısı Su- at Arıkan da tcknedcki 25 kişi ara- sındaydı. Törenin diğer bölümü ise Dolma- bahçe nhtımında gerçekleşti. Kuru- çeşmc'den çıkan tckne Dolmabah- çe'yc vardığında rıhtım'da oııu uğur- lamaya gclen; Genco Erkal, Fazıl Say, Zeynep Tanbay, Gülriz Sururi, Mete Uğur, Hakan Aysev, Işık Ye- nersu, Orhan Alkaya ve daha pek çok sanatçıyla, sanatseverler ve dostlarıy- la dolmuştu. Gözümüze çarpan tek politikacı ise Ufuk Uras'tı. Tören, Devlet Opera ve Balesi Ge- nel Müdürü Rengim Cökmen'ın ko- nuşmasıyla başladı. Gökmen, operanın zirvede bir sanat, bu sanatta zirveye çık- manınsa ne kadar /or olduğunu anlat- tıktan sonra sözlerini," Gencer Türk operasında bir Afife'ydi, dünyada gerçek bir kariyer yapan, Avrupa arenasına adım atan ilk Türk sa- natçısıydı. Ve 'La Diva lx'yla Gencer' değil, hep 'La Diva Turca' diye anıl- dı. Önünde saygıyla eğiliyoruz" di- yerek tamamladı.Gökmen'in konuş- masının ardından İDOB Orkestra ve Korosu Mozart'ın Requiem'inden "Lacrimosa"* bölümünü, sonra da Adnan Saygun'un Yunus Emre Ora- toryosu'ndan 5., 12. ve 13. bölümleri seslendirdi. Ve kıyıdan Yunus Em- re'nın ilahileri yükselirken, denizin üze- rindeGencer'in külleri, ardından atılan çiçcklerle, Boğaz sularıyla, rüzgârla.. ve evrcnlc kaynaşıyor, bürünleşiyordu. Kıyıdaysa alkışlar bitmek bilmiyordu. Adcta "bir daha" der gibı... * Sözcük anlamı: Gözyaşh, duygu- lundırun, acıklı. IKİ BOMBALAMA OLAYI ERGENEKON'DA SONA DOĞRU Birine müebbet birine tahliye Soruşturma tamamlanıyor Haber Merkezi - Kadıköy'de McDonald's restoranının bah- çesine bomba konulmasından yargılanan ve DHKP-C üyesi olduklan iddia edilen iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müeb- bet hapis cezası istendi. Gaze- tecı Hrant Dink'in öldürülme- sinde azmettirici olarak yargı- lanan ve Trabzon'daki McDo- nald's'a bombalı saldında bu- lunarak 6 kişinin yaralanması- na neden olan Yasin Hayal'e ise 3 yıl 4 aylık hapis cezası ve- rilmiş, Uayal 1 yıl tutuklu kal- masının ardından tahliye edil- mişti. Beşiktaş'taki Istanbul Cum- huriyet Savcılığı, 4 Nisan 2008'de Kadıköy Kozyatağı'nda bir restoranın bahçesine bomba konulması olayına ilişkin, sah- te kimlikle yakalanarak tutuk- lanan terör örgütü DIIKP/C mensubu olduğu bclirtilen Te- kin Tangün ilc Aysun Akdağ hakkındaki soruşturmayı ta- mamladı. Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta'nın hazırladığı iddianamcde, Tangün ile Ak- dağ'ın, TCK'nin 302/1. maddesi uyarınca, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müeb- bet hapis cezasına çarptınlma- sı istendi. lddianamede, ayrıca sanıklann, "terör örgütü üye- si olmak", "patlayıcı madde bulundurmak", "genel gü- venliği kasten tehlikeye sok- mak" ve "resmi belgede sah- tecilik" suçlanndan 13 yıl ile 31 yıl arasında hapis cezasına çarp- tırılması talcp edildi. tstanbul Haber Servisi- Er- genckon terör örgütüne yönclık Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 aydır yürütülcn soruşturma tamamlanma aşa- nıasına geldi. îşçi Partisi (İP) Genel Başka- nı Doğu Perinçek, Istanbul Üni- versitesi Öğretim üycsi Doç. Dr. Ümit Sayın, Kocaeli Üniversi- tesi öğretim Üycsi Doç. Dr. Emin Gürses ve emekli Tuğ- general Veli Küçük'ün de ara- lannda bulunduğu 47 kişi, "terör örgütü yöneticisi ya da üyesi ol- mak, lıalkı hükümete karşı is- yana tahrik etmek" suçlanndan tutuklu bulunuyor. Soruşturma- nm sonunda hazırlanacak iddia- namede, sanık sayısının 100 ki- şi olacağı ifadcediliyor. Duruş- manın Silivri Cezacvi yerlcşkc- si içerisinde yer alan yüksek gü- venlikli duruşma salonunda ya- pılması düşünülüyor. Savcılık, salonun bu gibi duruşmalara uy- gun olup olmadığını araştınnak için önümüzdeki günlerde Silivri Cezaevi'ne giderck inceleme- lcrdc bulunacak.Avrupa'nın cn büyük cezaevi olma özelliğinc sahıp olan Silivri Cezaevi, herbi- rimn kapasitesi 1333 kişi olan ka- palı 8 adet L Tipi ile 400 kişi kapasiteli bir adct açık ceza in- faz kurumundan oluşuyor. Yer- leşke içinde bulunan cezaevleri- nin her biri 323 güvenlik kame- rası ilc 24 saat gözlerüyor. 10 bin 904 kişi kapasiteli Silivri Ceza- evi yerleşkesine girişler ise göz biyometrisi taraması ile gerçek- leştiriliyor. Bu şekilde içcriye ke- sinliklc izinsiz giriş yapılamıyor. - Festivalin açılış töreninde Gülriz Sururi, onur ödülünü Şakir Eczacıbaşı'nın elinden aldı. 4 Yaşasın tiyatro!' EGEMEN BERKÖZ Aya trini'nin kubbesinin altında, duvarları- nı yalayarak güvercinlcr değil, renk renk ışık- lar uçuşuyordu önceki akşam ve şarkıları sim- gcleyen mankcnlerle, eşyalarla.. sahne bir Da- li tablosunu andınyordu ve bu sahnede Zuhal Olcay ilc Tilbe Saran tiyatro şarkıları söylü- yorlardı: Lüküs Hayat'tan Evita'ya, Caba- ret'den Kaldınm Serçesi'ne... Selim Atakan, Deniz Başay, Hakan Elbir, Özlem Noyan ve Hülya Özalaşar'ın eşliğiyle. 16. tstanbul Tiyatro Festivali iştc böylc sı- radışı bir konscrle başladı. Ama bu tadımlık konser, aslında, açılış geccsinin sonuydu. Ge- cenin başındaysa Leyla Gencer'li bir festival belgcseli, konuşmalar, sponsorlara plaket su- numu ve onur ödülleri vardı. Açılışa damgasını İKSV Yönctim Kurulu Başkanı Sayın Şakir Eczacıbaşı'nın açılış konuşmasının sonunda belirttiği gibi "Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın son anda geleme- yeceğini bildirmesi" ve bu yılın onur ödülle- rini alan Engin Cezzar ilc Gülriz Sururi'nin teşckkür konuşmalan vurdu. Cezzar, Amerika'dan dönüşünde kuzeni Leyla (icncer'in onu Muhsin Ertuğrul'la ta- nıştırmasını, kendisi 24 yaşında Hamlet oy- narken Gencer'in de Şehir Operasf nda Tosca oynayışını anlattığı konuşmasını, ödül heyk- elciğini havaya kaldırarak "Leyla Gencer için... Yaşasın sanat!" diye bitiriyordu. Sururi ise "Tiyatroya her hükümet biraz destek, fazlasıyla da köstek olmuşlardır" ve "Hayata yeniden başlasam tiyatrocu Gül- ri/'in hayatını aynen yeniden yaşamak is- terdim" sözlerinin öne çıktıgı konuşmasını "Yaşasın tiyatro!" diyerek tamamladı. Bu ödül gecesinde, kimse farkında olmasa da, bir ödül de ben ve gazetem aldık. Sunucu Ceyda Dü- venci'nin, elindeki konuşma metninde olma- yan şu sözleriyle: "Festival için en güzel söz 'Yıkılan sahnclcre inat Istanbul Tiyatro Festi- vali' bugünkü Cumhuriyet gazetesindeydi". CANNES FlLM FESTİVALİ Çelişkileriyle Türkiye VECDt SAYAR CANNES - Paranın yönettiği bir dünyada 'saadet' mümkün mü? Nuri Bilge Ceylan, son fılmi "Üç Maymun"la sinema serü- veninde yeni ve parlak bir sayfa açıyor. Cey- lan'ın, ailenin ya da kasabanın küçük dün- yası içinde kalacağını sananlar yanıldılar. "Üç Maymun", büyük şehirde, kapitalist sistemin acımasız kurallan içinde mutlulugu yakalama mücadelesi veren bir ailenin drdmını son dcrece güçlü, sarsıcı bir biçimde anlatıyor. Nuri Bilge Ceylan sinemasından beklediğimiz estetik olgunluktan hıç taviz vermeden. Olağanüsrü görüntüler (titizlik- le seçilmiş mckânlar) ve üzerinde ciddi bi- çimde çalışılmış bir ses bandı eşliğinde. Ön- ceki filmlerinden en önemli farkı ise güç- lü bir dramatik çatışma üzerine kurulmuş olması. Nuri Bilge, Ebru Ceylan ve Ercan Kesal'ın imzalannı taşıyan scnaryo, Türk sinemasında yüzlcrcc defa clc alınmış bir temayı (patronun suçunu üstlenerek hap- se giren şoför ile onun yokluğunda kansı- nı ele geçiren patron), müthiş incelikli bir biçimde, toplumsal arkaplanından kopart- maksızın aktarıyor. Yeşilçam'a çeşitli gön- dermeler de var filmde ('Sen beııiın ka- derimsin'!) fılmden aldığımız tadı yo- ğunlaştıran... Toplumun temcl çelişkileri üstüne kaba bir eleştiri getitmek yerine, bu çelişkileri -insan ölçeğindc- duyumsatma yolunu seçiyor Ceylan. Yapımcı Zeynep Özbatur'un Fransız ve Italyan ortaklarla gerçekleştirdiği filmin, sinemamıza yeni bir uluslararası başan getirmesi sürpriz ol- mayacaktır. Mükemmel diycbileceğim bir takım oyunu var filmde. Yavuz Bingöl, Ahmet Rıfat Sungar, Hatice Aslan vc Er- can Kesal, bclli ki fılme yürekleri ile asıl- mışlar. Bir kehanette bulunmak için çok erken, ama oyunculann hepsi o kadar iyi ki aralarında seçim yapmakta zorlanacak- tır jüri ve umuyorum Nuri Bilge'nin ken- disini aşan bu yapıtını ödülsüz göndermc- yeccktir Canncs'dan. TÜSİAD raporunda Ermeni soykınmı iddialannın Türkiye'nin müttefıkleriyle ilişkilerini etkilediğine dikkat çekildi 'Dünya tektaraflı görüşte'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog