Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIZI Kriz şartlarında yeni yatırımlarda istihdam ağırlıklı projeler teşvik edilmelidir, özelleştinneler durdurulmalıdır Krizde istihdamözendirilmeliKriz şartlannda istihdam azaltmayı caydıncı önlemler geliştirilmeli, key- fi tensikatlar sendikalarla işbirliği için- de önlenmelidir. Ücretten alınan vergi ve sigorta ke- sintileri azaltılarak istihdam özendi- rilmelidir.Yeni yatınmlarda istihdam ağırlıklı projeler teşvik edilmelidir. Ozelleştirmeler durdurulmalıdır. Turizm başta olnıak üzere istihdama olumlu katkılan olacak sektörler des- teklenmelidir. Köylüye destek Bitkisel üretim ve hayvancılık ye- niden canlandınlarak gıda fiyatlannda üretim eksikliğinden kaynaklanan ar- tışm önüne geçilmelidir. GAP'taki sulama yatırımları ta- mamlanmalı, damla sulamaya geçil- meli, toprak reformu yapılarak bölge- nin üretim gücü arttınlmahdır. Doğu Anadolu'da hayvancılığa başta yem ol- mak üzere devlet destekleri sağlan- nıalıdır. Tanm kesimine kııllandıklan girdi- leryönünden destekler sağlamnalıdır. Yıkıcı ithalata önlem 1996'dan bu yana gümrük birliği (GB), özellikle son yıllarda Türki- ye'nin aleyhine işliyor. Türkiye, özel- likle son yıllarda AB dışı ülkelerle, Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri ile olan dış ticaretinde, onların yıkıcı re- kabetine karşı bir şey yapamıyor. Çün- kü GB'ye göre, AB, bu ülkelere ne ta- rife uyguluyorsa Türkiye de ona uyu- yor. AB, Asya girişli ithalata dayanıklı ve toleranslı. Oysa Türkiye, aynı ücret ma- lı ürünleri ürcten bu ucuz emek ülke- lerine karşı rekabet cdemiyor ve ön- lemini de alamıyor, çünkü GB elini ko- lunu bağhyor. Türkiye gardını alama- dığı gibi, bu ülkeler, AB üyesi olma- yan Türkiye'ye karşı çok daha yüksck koruma oranlan da uygulayabiliyorlar. Aşın değerli kur, birçok ürünü içe- ride üretmek yerine dış ülkelerden it- halini cazip kıljyor. AB'nin dayattığı gümrük tarifeleri- ni uygulamak zorunda bırakan GB'yi masaya yatırmalı; özellikle 2008 dün- ya krizi koşullarında daha büyük sorun Galata'da stant tepkisi • tstanbul Haber Servisi - Be- yoğlu Belediyesi tarafindan Galata Kulesi'ne ve civanna kurulan, çeşit- li ürünlerin sunulduğu stantlar yurt- taşlann tepkisine neden oldu. Galata Derneği Başkam Hayriye Yıldız, kı- yafet, kırtasiye, yiyecek ve içecek ürünlerinin bulunduğu stantlar ne- deniyle tarihi meydarun kapandığını vurguladı. Yıldız, "lnsanlar meyda- m kullanamaz oldu. Turistler bile durumdan rahatsız" dedi. IİNEBOLU (AA) - tnebolu'da okuduğu okulun pansiyonundan kaç- mak isterken düşerek ayak bileğini kıran Î.D'ye 5 gün uzaklaştırma ce- zası verildi. Bunu duyan baba Ali D, müdür Orhan özin'den cezanm kal- dınlmasını istedi. Olumsuz yanıt alan Ali D. yanındaki silahla yere doğru iki el ateş etti. Özin ise bir hizmetli- nin arkasma saklanarak kurtulmaya çalıştı. Ali D. gözaltına alındı. TRTr 'Kraliçe'yi yayımladı • Haber Merkezi - TRT'de dün gece yayımlanan "Kraliçe" adlı fıl- min Kraliçe Elizabeth'in Türkiye'ye ziyareti sırasında yayımlanması izle- yicilerin dikkatini çekti. Filmde, Prenses Diana'nın 1997 yılında ge- çirdiği trafik kazası sonucu ölümü- nün ardından cenazesine kraliyet ai- lesinin de katılıp katıhnayacağı üzeri- ne Kraliçe Elizabeth ve halkının karşı karşıya kalması konu ediliyor. • KOPENHAG (AA) - Dani- marka hükümeti, yargıçlann başör- tüsü, Hıristiyan haçı, Sih sanğı ve- ya Yahudi takkesi gibi dini simge takamayacağına hükmetti. Adalet Bakanı Lene Espersen, bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Yargıçlai" tarafsız ol- malı. Mahkeme salonlannda dini veya siyasi sembol kullanmalannın yasaklanmasını kararlaştırdık" dedi. Krize Karşı Payamşma Programı Kredi kartlarıyla kışkırtüan tüketici, sayüarı hızla artan aiışveriş merkezlerine akın ediyor. haline gelecek cari açık sorununu aş- mak açısından kaçınılmaz. Sermaye ihracına kısıtlama Son yıllarda, içerideki ücretler ve di- ğer şartlar gerekçe gösterilerek yurt- dışına taşınan yatırımlar, içerideki olası istihdam imkânlannı kısıtlamak ve ülkede yaratılmış değerin dışan transferini getirmektedir. Toplamda 12 milyar dolan aşan bu sermaye ihraçlanna kısıtlama getirmek, yerli yatınma dönüşmesini sağlamak gerekir. Yüzde 70'i aşan kentleşme, kent ya- tınmlannı, sağlıkh konut ihtiyaçlannı arttırmıştır. Yerel yönetinılere mer- kezden daha çok kaynak aktanlmalı, yetki devri yapılmalı, katıhmcı yerel yönetimcüik özendirilmelidir. Kent meclisleri ile demokratik katılım art- tınlmahdır. Bunun için gerekli kaynaklan ya- ratmada daha adil bir vergi reformuna gidilmeli, iç ve dış borçlardaki kamu- sal yükümlülüklerde de yeni bir tak- vimlemeye gidilmelidir. öncelikle en geri bölgeler olan Do- ğu-Güneydoğu'dan başlamak üzere bölge halİana dönük sosyal politika üy- gulamalanna gidilmeli, kültürel hak- ları tanınmalı, Doğrudan Gelir Deste- ği'nin yanı sıra bölge için eğitim ve sağhk yatınmlan arttınlmalı, kadın- erkek firsat eşitsizliğini azaltıcı sosyal programlar uygulanmahdır. Bölgele- rin özelliklerine göre, sınır ticaretini, kültür turizmini, yerli kaynaklan kul- lanan sanayileri teşvik politikalan ge- liştirilmelidir, kamu altyapı yaünmlan yapmalıdır. Doğu için DAP, Doğu Karadeniz için hazırlanan DOKAP planlan uygulamaya sokulmalıdır. BİTTİ B, Asya girişli ithalata dayanıklı ve toleranslı. Oysa Türkiye, aynı ücret malı ürünleri üreten bu ucuz emek ülkelerine karşı rekabet edemiyor ve önlemini de alamıyor, çünkü GB elini kolunu bağhyor. Aşın değerli kur, birçok ürünü içeride üretmek yerine dış ülkelerden ithalini cazip kılıyor. Tüketici Kredileri ve kredi kartı borçlanmaları, (milyar YTL) Tüketici Q Kredi kartı ] Tüketici + kredi kartı 91.353 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dünyanınönde geleniletişimcileri, îstanbul'damedya-siyasetilişkisinitartıştı 'Medyapartilerin eline geçmesin' tstanbul Haber Servisi - Dün- yanın önde gelen iletişim bilimcile- rinin katıldığı 6. Milenyum İletişim Sempozyumu'nda konuşan India- na Üniversitesi'nden Josh Carney, Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bi- linen Today's Zaman gazetesi ya- zarlannın 22 Temmuz seçimlerin- deki tutumunu "kafa karıştırıcı" olarak niteleyerek, "Yazılarında katı ve baskın ideolojileri ortaya çıktı" dedi. Sempozyumun onur konuğu Leipzig Universitesi İleti- şim Fakültesi Oğretim Üyesi Prof. Dr. Guenter Bentele mcdyanın si- yasi partilerin eline geçmesi halin- de bu değişimin sektörün aleyhine sonuçlanacağı uyansında bulundu. Istanbul Universitesi (İÜ), Ana- dolu Universitesi, Teksas Üniversi- tesi'nin birlikte düzenlediği sem- pozyumun açılış konuşmasmı ya- pan ÎÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. SuatGezgin, iletişim sek- törünün kendisiyle yüzleşmesi ge- rektiğini belirtti 21. yüzyılda ileti- • Sempozyumda konuşan Indiana Üniversitesi'nden Carney, Gülen'e yakınlığıyla bilinen Today's Zaman gazetesi yazarlarının 22 Temmuz seçimlerindeki tutumunu "kafa kanştırıcı" olarak niteledi. şimin içerik ve biçim açısından ge- leneksel arayışlardan uzaklaştığını belirten Gezgin, siyasi partilerin medyayı ele geçirme çabasmın ka- muoyunda medyaya olan güveni zedeleyeceğine dikkat çekti. înanılırlık düştü' Sempozyumun onur konuğu Prof. Guenter Bentele, geçen senc Almanya'da yapılan kamuoyu an- ketinden örnek vererek "2007'de yapılan araştırmaya göre 1964'ten bu yana Alman gazete- lerinin inanılırlığı gittikçe düştü. Kamuoyu yaşanan olaylar kar- şısında medyanın birbiriyle çeli- şen rutumlar sergilemesini tu- '.:)'•:;ız buluyor. Yapılan araştır- malara göre medyaya olan gü- vensizliğin yüzde 70'lik nedeni tutarsızlık" diye konuştu. Türki- ye gibi gelişmekte olan toplum- larda büyük bir medya değişiminin yaşandığını söyleyen Bentele, medyanın siyasi partilerin eline geçmesi halinde bu değişimin medya sektörünün aleyhine so- nuçlanacağım belirtti. Indiana Üniversitesi'nden Josh Carney, 22 Temmuz seçimleri dö- neminde Türkiye'deki gazeteleri mercek alrrna aldığını belirterek, bu süreçteki Türk medyasının tutumu- nu "kafa karıştırıcı" olarak nitele- di. Konuya ilişkin Today's Zaman gazetesini örnek gösteren Carney, gazetenin yazarlarına ilişkin "Ya- zılarında katı ve baskın ideoloji- leri ortaya çıktı" dedi. Yine sempozyumun konuğu ola- rak Türkiye'ye gelen Old Domini- on Üniversitesi'nden Fran Has- sencah, ABD'deki yayıncılık anla- yışının Beyaz Saray yanlısı bir ta- vır sergilemeye doğru gittiğini be- lirterek, yazım hatalan, özensiz ko- nu seçimleri, güncelliği geçmiş ha- ber kullanmu ve yabancı yayınlar- dan kesip yapıştınlan haberlerin ya- zılı basında sıkça rastlanılan ve bir an önce düzeltilmesi gereken hata- lar olduğuna dikkat çekti. 'Milliyetçüik sömürülüyor' İÜ iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Güven Büyük- baykal ile Dr. Murat Mengü'nün sempozyumda sunduklan ortak bil- dirilerinden, yazılı basındaki futbol haberlerinde kullanılan militarist öğeleri ve etkileri ele alındı. Uz- manlar, spor basınının tiraj arttu-- mak adına şiddeti ve önyargılan kö- rükleyerek toplumun milliyetçi duygulannı sömürdüğünü belirtti. Bilgi Ünivemtesi Mütevelli Heyeti Başkam Mutlu, yükseköğretimi değerlendirdi 6 Eğitim talebi karşılanmıyor' « m Bilgi Universitesi Mütevelli Heyeti Başkam Latif Mutlu. tstanbul Haber Servisi - Bilgi Universitesi Mütevelli Heyeti Baş- kam Latif Mutlu, Türkiye'nin te- meldeki en büyük sorununun eğitim taleplerinin karşılanamaması oldu- ğunu belirterek "Yurttaşlara sunu- lan eğitim, nitelik ve nicelik yö- nünden yetersizdir" dedi. Yükseköğrenim ile ilgili olarak so- rulanmızı yanıtlayan Bilgi Universi- tesi Mütevelli Heyeti Başkam Mut- lu, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan geri kalmasının an- cak "eğitim" sisteminde atılacak çağdaş adımlarla gerçekleşebilece- ğini vurguladı. Tüm dünyada üni- versitelerin özerkleştüilmesi yönün- de adımlar atıldığını dile getiren Mutlu, "Türkiye'yi frenleyen, ül- kemizin belini bağlayan durum da üniversitelerimizin özerk olma- masıdır. Öğrenciler, üniversitelere ÖSYM tarafindan yerleştirmeme- lidir. Üniversiteler, kontenjanları- nı belirlemeU ve öğrencilerini ken- dileri seçmelidir. Ayrıca üniversi- teler paralarını da kendileri har- cayarak eğitim kalitesini yükselte- bilmelidir. Ancak Türkiye'de ise üniversitelere özerklik verilmesi kanunlarla engellenmiş durumda. Bu kanunların bir an önce değişti- rilmesi gerekiyor" dedi. Sınav sisteminin sürekli olarak de- ğiştirimıesiyle bir yere vanlamaya- cağını, asıl sorunun "üniversitele- rin kapasitelerinin düşük olması" olduğunu vurgulayan Mutlu, öğren- cileri elemek amacıyla sınavlann ya- pıldığını ve birçok öğrencinin üni- versitelerde gelişmesine engel olun- duğunu belirtti. Her 5 kişiden 4'ünün üniversitede okumaya hak kazana- madığmı ifade eden Mutlu, sözleri- ni şöyle sürdürdü: "Kontenjanların düşük olması nedeniyle birçok genç üniversiteye giremiyor, ken- diııi geliştiremiyor." Genç doktor Berrin Papila düzenlenen tören- de diplomasını babası İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. lrfan Papila'nın elinden aldı. Genç doktorlardan anlamlı protesto tstanbul Haber Servisi - tstanbul Universitesi (ÎÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2007-2008 yılı 366 genç hekimin mezuniyet törenine son sınıf öğrencilerinin protestosu damgasını vurdu. Bölüm birincisi Ümit Yaşar Sinan konuşmasında, intern doktorluk eğitimi sırasında hizmetçi gibi kullanıldıklannı, doktorlann kendilerini rencide ettiğini söyleyerek, uygulamalı eğitim anlayışının değişmesi gerektiğini belirtti. Sinan'ı tüm mezunlar ayakta alkışladı. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2007-2008 yılı mezun olan 366 genç hekim törenle diplomalannı aldı.Türker Inanoğlu Maslak Show Center'da önceki gün düzenlenen törene, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ve Yardımcılan Prof. Dr. İrfan Papila, Prof. Dr. Erhan Güzel ve Prof. Dr. Şafak Ural, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Yanardağ'ın da aralannda bulunduğu çok sayıda öğretim üyesi, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan İU Rektörü Prof. Parlak, Atatürk'ün Türk ulusuna Batı'yı işaret ettiğini vurgulayarak, "Ama Atatürkçülük, Batıcılık demek değildir; Türk'ün milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaktır" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog