Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 MAYIS 2008 PERŞEMBE HABERLER Gül'den orman kıyımına vize • ANKARA (( uiHİııııiyıt Bürosu)- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Turiznıi Tcşvik Yasasf nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa"yı onayladı. Yasaya göre, orman sayılan yerler Kültür vc Turizm Bakanlığı'na tahsis edilerek Hazine adına tescili yapılmamış, devletin hüküm ve tasamıfu altındaki yerlerle, kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili, talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanacak. Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının 3 katı kadar alanın ağaçlandırma bedcli vc ağaçlandınlan bu alanın 3 yıllık bakmı bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatınlacak. Düğünde ateş edenler tutuklandı • BATMAN (AA) - Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 2 kişi tutuklandı. ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu'nun da katıldiğı düğünde havaya silahla ateş açan Fatih ve Erdal Tarhan, gözaltına alındı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Fatih vc Erdal Tarhan, "ruhsatsız silah bulundurmak ve meskûn mahalde silah kullanmak" suçlanndan tutuklandı. Rilim şenliği başladı tstanbul Haber Servisi - Hava Harp Okulu'nda bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Bilim Şenliği" başladı, Hava Harp Okulu Kültür Sitesi de hizmete açıldı. Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nda dün düzenlenen törende konuşan Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Abidin Ünal, hava harp okullarmm görevinin, pilot adayı çağdaş subaylar yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Bu bizim için hem bir iddiadır, hem bir zorunluluktur." dedi. Hastanelere akın ettiler • AKSARAY (AA) - Aksaray'da mide bulantısı, kusma ve ateş şikâyetiyle yakJaşık 200 kişi, çeşitli hastanelere ve sağlık kuruluşlanna başvurdu. Aksaray Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Yordam yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla mide bulantısı, kusma ve ateş gibi şikâyetlerle çok sayıda vatandaşın hastaneye geldiğini söyledi. Yordam içme sulanndan numuneler alınarak inceleme yapıldığını kaydetti. 568 binYTL haftaya devretti • ANKARA (AA) - Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar "2, 11, 29,31, 34 ve+10" olarak belirlenirken, 5 +1 bilen çıkmayınca 568 bin 318 YTL haftaya devredildi. 5 bilenler 3 bin 39 YTL, 4+lbilcnlerl63YTL 35'erYKr, 4 bilenler 20 YTL70'erYKr, 3+1 bilenler 10 YTL 60'şar YKr, 3 bilenler 2 YTL 35'erYKr, 2+1 bilenler 3 YTLlO'arYKr, 1+1 bilenler de 1 YTL 40'ar YKr ikramiye kazandı. Ankara'nın hedefi BPIrak'ın giiney sahalarına British Petroleum üzerinden girmek isteyen hükümet, Enerji Bakanhğı Müsteşar Vekili Selahattin Çimen ve bir heyeti Ingiltere 'ye gönderdi MAHMUT GÜRER ANKARA - Irak'ın güney hav- zasındaki petrol arama listesine alınmayan Türkıye, bölgede faali- yette buluıımak için British Petro- leum'un (BP) kapısıru çaldı. Ener- ji Bakanhğı Müsteşar Vekili Sela- hattin Çimen vc bir hcyetin bu kapsamda lngiltere'ye gönderil- diği öğrenildi. Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, müsteşann bu ülkedeki temaslannın ana gün- dem maddesinin Irak'ın güncyin- deki petrol arama havzalan olduğu öğrenildi. Irak'm 14 Şubat'ta yayrmladığı listeye, birçok ülkeden toplam 35 şirket girmiş, ancak başvuruda bu- lunulmasına karşın Türkiye Pet- rolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bunlann arasmda yer almamıştı. Ankara'nın listeye tekrar girebil- mek için çabalan da büyük oranda sonuçsuz kalmıştı. Daha sonraysa Hollandalı Shell firması ile kısıtlı bir ortaklık sağlanmıştı. BP'nin tngiltere'nin işgalin başlangıcından beri Irak'ta bulunması nedeniylc geniş petrol sahalarında arama yapma yetkisi bulunuyor. Bu ne- denle TPAO'nun sadece güney değil diğer havzalarda da BP ile bir- likte çalışmak istcdiği belirtiliyor. BP ile olası bir anlaşmaya ise hü- kümetin geçen yıl çıkardığı petrol yasası nedeniyle kesin gözüyle ba- kılıyor. Düzenleme yasalaşrıktan sonra, içeriğinin BP'nin 1993 yı- lında Enerji Bakanlığı'na gönder- diği maddelerle bire bir örtüştüğü ortaya çıkmıştı. 14 yıl boyunca tüm hükümetlerin karşı çıktığı düzen- lemenin içeriğinde BP tarafından çeşitli yazışmalarla teklif edilen, "IViroİ ithalatında sınırlamamn kaldırılması, denizlerin tek böl- ge haline getirilerek arama yap- manın kolaylaştırılması ve deniz seviyesi aramalannda seviye yük- seldikçe vergi muafiyeti getiril- mesi" konuları yer almıştı. fifNRTAKLIKLAR L/FAYDALI Konuyla ilgili bilgi veren kay- naklar, BP ile kurulacak bir ortak- lığın önemli olduğunu belirtirken, bu tür dünya devi şirketler ile ku- rulacak yakın ilişkilerin Türki- ye'nin ulusal çıkarlan ile de örtüştüğünü savundular. Öte yandan, Çimen'in BP yetkilileriyle görüşmesinde Iran'ın Güney Pars sahasında bulunan 22-23-24 No'lu saha- ları beraber geliştirme konu- sunun da ele alındığı öğrenil- di. Görüşmelerde, TPAO ta- rafından geliştirilip üretime konulması planlanan fazlarda yapılacak yatınm modelleri ele ahndı. 13 Temmuz 2007 ta- rihinde Ankara'da Tür- kiye ve tran arasında im- zalanan mutabakat zap- tında söz konusu fazlann TPAO tarafından işletil- nıesi yönünde görüş bir- liğine vanhnıştı. AYŞE SAYIN ANKARA - TBMM lnsan Haklannı İnceleme Alt Ko- misyonu, Nevruz olaylannı araştırmak amacıyla gittiği Van, Hakkâri ve Siirt'teki in- celcmelerinde, olayları PKK'nin organize ettiği so- nucuna vardı. CHP'li alt ko- misyon üyesi Çetin Soysal, polisin bazı yerlerde kendisi de "mağdur" olmasına karşın "orantısız güç kullandığı- na" dikkat çekerek "Orada devletin sopası değil hoşgö- rüsü egemen olnıalı" dedi. TBMM lnsan Hakları İn- celeme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül'ün başkanlığın- daki alt komisyon heyeti, Nevruz olaylanyla ilgili Van, Hakkâri ve Siirt'e yaptığı in- celeme gczisini tamamladı. Alt komisyonda yer alan DTP'li Akın Birdal'ın daha önceki bölge ziyaretinde eli- ni sıkmayan Siirt Emniyet Müdürü'nün, hakkındaki so- ruşturma nedeniyle "izne ay- rıldığı" belirlendi. fNLAYLARDA PKK İZİ Nevruz olaylan sırasında orantısız güç kullanımı nede- niyle yaşamını yitirenlerin ya- kmları ya da yaralanan, mağ- dur olanlarla yüz yüze görüşen alt komisyon, terör örgütünun eylemlerde ağırhklı olarak çocukları kullandığı, bütün kentlerde eylemlerin eşza- nıanlı olarak başladığı ve ay- nı slogan ve posterlerin kul- lanıldığı saptamasını yaptı. PKK'nin devleti temsil eden kişi ve kurumlann "mağdu- ru" olan yurttaşlar üzerinden propaganda yaptığını, o ne- denle de örgüte malzeme ve- recek bclirli günlerdc "oran- tısız güç kullanımı'" gibi yön- temlerden kaçınılması gerek- tiği değerlendirmesindc bu- lunan komisyon, terör örgü- tünün en önemli malzemesi olan ve "kitle psikolojisi" ile hareket eden çocukları devletin kazanması için çaba • Nevruz olaylan sırasında yaşammı yitirenlerin yakınlan ya da yaralanan, \ mağdur olanlarla yüz yüze görüşen TBMM lnsan Haklannı tnceleme Alt \Komisyonu, terör örgütünun propaganda yapmasına sonuç verecek belirli ğünlerde "orantısız güç kullanunı" gibi yöntemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. CHP'li Soysal, "Devlet sopasını değil, şevkat göstermeli" dedi. DTP'LİAHMETTÜRK harcaması gerektiğine dikkat çekti. Komisyon üyeleri poli- sin sert müdahalesi sonucu ko- lu kınlan 15 yaşmdaki C. E. ve babası ile de görüştü. Kut- lamalara katılıp slogan da at- tığmı behrten C. E, "Herkes katılıyordu, slogan atıyordu, ben de katıldım" dedi. tllALKLAİYİİLİŞKİ rİKURULAMIYOR' CHP'li alt komisyon üyesi Çetin Soysal, devleti temsil edenlerin scrt yaklaşımının olumsuzluklaruı yaşanmasına neden olduğuna dikkat çekti. Izlenimlerini Cumhuriyet'e anlatan Soysal, şu değerlen- dirmeleri yaptı: • Bu olaylarda doğru, hak- lı-haksız ayırmadan bir sert çatışma yaşanıyor. Bütün ta- raflar açısından bu çatışma orada hoşgörüyü yok etmiş, insan ilişkilerini yok etmiş. Hoşgörüyü egemen kılacak koşullann yaratılmalı. • Birtakım kutlamalarda yaşanan olaylan, terör örgü- rününün propaganda malze- mesi haline dönüştürmekten kaçmmak lazım. Çünkü kul- lanılan her yöntem, sertlik içeriyorsa, bu propaganda malzemesi olmakta ve iıısan- lan taraf yapmakta. Bunun ke- sinlikle ortadan kalkması ge- rekiyor. ll yönetimi oradaki halkla ilişki kurabilmeli. Ne yazık ki orada il yönetimleri ile halk arasında bir zaafîyet yaşanmaktadır. • Orada öfkenin egemen ol- duğu görülüyor, ortadan kal- dınlması gerekiyor. Olaylar sırasında babası kucağında ölmüş 14 yaşındaki kız ço- cuğunun duygulannı, psiko- lojisini çok iyi anlamak ge- rekiyor. Yani bir çocuk ağla- dığı zaman, ona daha fazla şiddet uygulayarak sustura- mayacağımızı bilmeliyiz. DIŞİŞLERİ BAKANI BABACAN Komisyon 'Nevruz' olayları için Van, Hakkâri ve Siirt'te yaptığı incelemeleri tamamladı 'PKK çocuklarıkuHanmış' 'PKK Kürtlere zararveriyor' Haber Merkezi - DTP Grup Başkanı Ahmet Türk, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birli- ği'nin (KYB) resmi internet sitesine verdiği röportajda, "Açık ve net söylüyorum. PKK'nin silahlı mücadele- si Kürt halkına zarar veri- yor, Askerin elini güçlendi- riyor. Anıa onlar da bu so- ruıuın çözümü için bir pro- je ortaya konulmasını isti- yorlar. Böyle bir proje ko- nulmadığı, barışçıl adım atılmadığı için fazla etkili olamıyoruz. Eğer bu konu- da fazla ısrarcı olursak hal- kımızdan koparız" dedi. Ahmet Türk, 'Pukmedia' adlı intemet sitesinde yayım- lanan Kürtçe röportajda, Tür- kiye'de bazı kesimlerin şid- detten beslendiğini, Kürt kim- liğinin ve dilinin tanınması durumunda kendilerinin de te- rörün durdurulması için mü- cadele vereceklerini ifade et- ti. Türk, şunları söyledi: "Eğer devlet bu sorunu as- keri yolla çözmekte ısrar ediyorsa biz bir şey yapa- mayız. Siyasi bir çözüm ve proje ortaya getirilirse ve PKK savaşı durdurmaz ise biz de PKK'ye karşı çıkanz. Kürtler seçimde AKP'yi destekledi ama bugün, 'Keş- ke elimiz kınlsaydı AKP'ye oy vermeseydik' diyorlar. AKP Kürtleri kendine di- lenci gibi bağlamak için yardımlar yapıyor. Avrupa Birliği'nin fonları ile böl- gede kirli bir siyaset yürü- tüyor. AKP, sorunu üm- met sorunu olarak çözmeye çalışıyor, takıyye yapıyor." hir Çayan kitabına toplatma kararı htanbull3.AğırCezaMahkemesi, Çayan'ın 'Toplu Yazılar' ile 'DevrimciMarşlar' kitaplannın suç ve suçluyu övdüğüne, terör örgütleripropagandası yaptığına hükmetti lstanbul Haber Servisi - lstanbul 13. Ağır Ceza Mahkcmesi, Su Yayınlan'ndan çıkan Mahir Çayan'ın 'Toplu Yazılar' ile devrimci türkü, ağıt ve şiirlerin derlendiği 'Devrimci Marşlar' kitap- lan hakkında toplatılma ka- rar verdi. Su Yayınlan karara itirazetti. Mahkeme, pek ço- ğu anonim olan devrimci türkü, ağıt ve şiirlerin der- lendiği 'Devrimci Marşlar 1 ve Mahir Çayan'ın yazılannın yer aldığı 'Toplu Yazılar' adlı kitap- lar hakkında 'Suç ve suçluyu öv- mek, yasadışı terör örgütlerinin propagandasım yapmak' gerek- çesiyle toplatılması kararını verdi. KARARA İTİRAZ EDİLDİ Karara itiraz eden Su Yayınevi a\ ııkatı Sabri Kuşkonmaz, 12 Mayıs'ta 13. Ağır Ceza Mahke- mesi'ne ilgili mahkcmeye gön- derilmek üzere itiraz dilekçesini verdi. Mahkemenin karannın 'ki- tabın idamı' olarak değerlendiren Kuşkonmaz, dilekçesinde şu ifa- delere yer verdi: "Ülkemizde, bir cismani ceza olan, suçluların idam edilerek hayatlanna son verilmesi olan idam cezası kal- dırılmıştır. Ancak bu kararda yer aldığı gibi, kitabın el konıı- larak toplatılması, bir başka de- yişlc yasaklanması kitap açısın- dan bir idam hükmü niteliğin- dedir. Mahir Çayan'ın yazmış olduğu kitabın içinde yer alan örgüt isimleri yakın siyasal ta- rihimizin özneleri haline gel- miştir. Bu örgütler yazıldıkları dönemle kaimdir. Bu itibarla bu örgütlerin adını aıınıak, terör örgütlerinin propagandasım yapmak anlamına gelmez. Ya- saklanan bir diğer kitapta yer alan türkülerin büyük çoğunlu- ğu neredeyse anonimleşmiş, kül- tür hayatımıza girmiş türküler- dir. Kitabın içinde yasadaki ta- nıma uygun örgüt isimleri de yer almamaktadır. Kan, silah, dire- niş teması ise sadece bu kitapta yer alan türkülerde değil, tüm halk türkülerinde sürekli işlenen temalardır." ILIBAND'DAN KAPATMA YORUMU 'Özçelik her ay Irak'agtyecek' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Türkiye'den Irak'a ar- tık sık sık ziyaretler düzenleneceğini ve bu zi- yaretlerin rutin bir gelişme olacağını ifade ederek, Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik'e ayda en az bir defa Irak'a gitmesi yönünde talimat verdiğini isöyledi. Babacan, Ingiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ile Dışişleri Bakanhğı'ndaki görüşmenin ardın- dan ortak basın toplantısı düzenledi. Babacan, Irak'ın kuzeyindeki yönetimle temaslan iliş- kin bir soruya, "Direkt diyalog olacak mı ol- mayacak mı sorusunu geride bıraktık, bundan sonra belki diyaloğun sıklığı ve se- viyesi önem taşıyacak" dedi. Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik'in Irak'ın kuzeyini ziyarct edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Babacan, Özçelik'in bu seferki temaslannda Irak'ın kuzeyine bir ziyaretinin öngörülmediğini, ancak bunun hiç olmayacak anlamına da gelmediğinı belirtti. Babacan, "Irak'la ilgili konularda David (Miliband) ile görüşmemizde Basra konusunu ele al- dık. Basra'da Ingiltere, Türkiye, Kuveyt ve Irak'ın da işbirliğiyle ve Kuveyt sınırın- da bir sanayi bölgesi öngörüyoruz. Bas- ra'ya başkonsolosluk açma hazırlığı için- deyiz" dedi. M tngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, AKP'nin kapatılma davasına ilişkin bir soru üzerine, lngiltere'nin Türk hükümetiyle yakın işbirliği içinde olduğunu belirterek, "AB'nin en temel ilkelerinden biri halkların hükü- metleri seçmesidir. Bu hükümet de çok ya- kın bir geçmişte önemli oranda oy alarak yeniden seçildi. Her ülkenin anayasal ilke- leri ve kuralları vardır. Bunlara uyulması, saygı duyulması gerek. Ancak biz bu çerçe- vede halkların seçtiği hükümetlerin destek- lenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. | BAYKAL, SELÇUK'U ZİYARET EDECEK Diyarbakır'da MYK toplantısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- CHP Mer- kez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimler yaklaşırken, Şanlıurfa'da "Ta- rım ve Çiftçi Kurultayı"ı toplanması ve he- men ardından MYK'nin qe Diyarbakır'da toplanması kararlaştınldı. CHP lideri Deniz Baykâl'ın 17 Mayıs Cumartesi günü gazete- miz Imtiyaz Sahibi llhan Selçuk'u ziyaret edeceği bildirildi. CHP MYK, dün Genel Başkan Deniz Bay- kal'ın başkanlığında toplandı. Edinilen bılgi- ye göre MYK toplantısında Kanaltürk'ün sa- tışı da gündeme geldi. Baykal, Tuncay Öz- kan'ıu "sosyaldemokratlar sahip çıkmadı" benzeri eleştirileriyle ilgili olarak şunlan söy- ledi: "Beni aramadı, diyor. CHP olarak böyle bir kanalın kurulmasından memnun olduk. Yaşamasını istedik. Kanala iş de yaptırdık ve parasını da ödedik. Biz ister- dik ki muhalif kanal olarak kalsın, hükü- metin eline geçmesin. Satış konusunda, ka- nalın yöneticileri bize haber vermediler. Bu noktada 'CHP sahip çıkmadı' iddiaları haksız bir suçlama. Kimse kendi başarısız- hğını CHP'ye fatura etmesin." Baykal, Britanya Kralicesi 2. Elizabeth'in Türkiye gezisine eşlik eden tngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ile genel merkezde görüştü. Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Baykal, Anayasa Mahkemesi Baş- kanvekili Osman Puksüt'ün izlendiğine iliş- kin iddialara ilişkin gazetecilerin sorulan üze- rine "O konuyu üzüntüyle izliyoruz" dedi. SULUKULE İÇİN GARİP YORUM Topbaş: Yine darbuka çalsınlar lstanbul Haber Servisi - lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, UNESCO Dünya Kültür Mirası heyetinin Istanbul'daki incelemelerine ilişkin, "Olumsuz bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum" dedi. Sulukule projesini savunarak, projeye karşı çıkanları eleştiren Topbaş, "Orada yaşayan insanlar kendi kültürünü devam ettirecek. Yine darbukasım, kemanını çalacaksa çalsın. Kim kemanını darbukasım bıraksın diyor ki?" diye sordu. Sulukule projesine karşı çı- kanlan, bilmeden eleştiri yapmakla suçlayan Topbaş, orada yaşayan 10!6ailenin, tuvaleti, mutfağı olmayan çok kötü şartlarda yaşadıkla- nnı belirtti. Four Seasons olayıyla ilgili yapı- laıı yayınlan da eleştiren Topbaş, "Bir gaze- temizde bu pehlivan tefrikasına dönmüş idi. Kıyamet kopartıldı. Öyle bir vahamet görmediler (UNESCO heyeti). Ben de böyle bir vahamet görmedim" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog