Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çömez'den CHP'ye ziyaret • ANKARA (Cumhuriyet) - Eski AKP Mılletvekili Turhan Çömez sürpriz bir şekilde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. AKP'den ihraç edilen eski Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, gazetecilerin sorulannı yanıtsız bırakarak genel merkezden aynldı. Baykal, görüşmeye ilişkin şunlan söyledi: "Uluslararası konulara ilgisi var, gelişmeleri çok dikkatle izler. Ortadoğu'ya gezilen olur, izlemmlerini aktani". Yine bu konulara ilişkin izlenimlcrini aktardı." İP'ten BOP • ANKARA (AA) - lşçi Partisi (ÎP), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) eşbaşkanı olduğu" iddialannı içeren bir dosyayı Anayasa Mahkemcsi'ne sundu. İP Genel Sekreteri Melımet Cengiz, Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın "BOP Eşbaşkanı değil, BM bünyesindeki Medeniyetler Projesi Eşbaşkanı" olduğu savunması yaptığını ifade ederek "Erdoğan -bizim şimdilik tespit edebildiğimiz kadanyla 31 ayn yer ve zamanda kcndilerinin 'ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi içindc eşbaşkanlık görevini üstlendiklerini' itiraf etmiştir" dedi. Ege'rte Türk F-16'larınataciz • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan'a ait uçaklann, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasmda eğitim uçuşu yapan Türk uçaklanna önceki gün 3 kez önleme yaptığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, F-16 uçaklanna, Yunanistan'ın N. Ankhialos ve Limni Meydanı'ndan kalkan F- 16 uçakJan tarafindan Ahikerya Adası'nın batısı ile Midilli Adası'nın kuzeybatısında 2 kez önleme yapıldı. Rektörden yalanlama • Haber Merkezi - Çanakkale 18Mart Universitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir, Zaman gazetesinde ve internet sayfasında "Rektörden insanlık ayıbı", "Eşleri başörtülü diye pansiyondan attılar, kovuldular" başlıkJanyla yayımlanan haberleri yalanladı. Yapılan yayının taraflı olduğuna ve gerçekleri çarpıttığma işaret eden Rektör Akdemir, olayın meydana geldiği yerin pansiyon değil üniversiteye bağlı "Dardanos Yerleşkesi" olduğunu söyledi. Akdemir, "Kamu kurumu niteliğinde olan üniversitemiz yerleşkelerine ilişkin kurallar, kanun koyucu yargı onlarınca belirlenmektedir" dedi. CHP, Sabah-atv'nin Çalık Grubu'na satılışı nedeniyle Erdoğan hakkmda gensoru verdi 'Adrese teslim medya'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP, atv-Sabah'ın Çalık Grubu'na satışmda "ka- mu bankaları aracıhğıyla yeni bir hortumlama süre- ci yaşandığı, bu süreçte is- tenilen sonuçları almak için ihale öncesi ve sonrası ola- ya müdahil olduğu, yetkisi- ni bir grubun avuııtajı için kötüye kullandığı" gerek- çesiyle Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan hakkmda gen- soru önergesi verdi. CHP Grup Başkanvckili Hakkı Süha Okay, "Çalık grubu- nun kayrüdığını, satışın ad- rese teslim medya pazarla- ması olduğunu" vurgular- ken, "banka hortumlatarak medya pazarlaması iddiası ile Yüce Divan'da yargıla- nan Başbakan ve bakanla- rı" anımsattı. • CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Süha Okay, Kemal Kıhçdaroğlu ve Kemal Anadol imzasıyla dün TBMM Başkanhğı'na sunulan gensoru önergesinde, "Çalık Grubu'na Halkbank ve Vakıfbank'ın krediyi hangi şartlarla verdiklerinin açıklanmaması, kamu bankalan aracılığıyla yeni bir hortumlama süreci yaşadığımızı açıkça göstermektedir" denildi. CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Süha Okay, Kemal Kıhçdaroğlu ve Kemal Ana- dol imzasıyla dün TBMM Başkanhğı'na sunulan gen- soru önergesinde, "Çalık Grubu'nun ihaleye tek ba- şına girmesi, yabancı ortak bulması ve ihale bedelinin büyük bir bölümünün ka- mu bankalannm açtığı kre- dilerle ödemesinin sağlan- dığı" vurgulanırken, "Halk- bank ve Vakıfbank'ın, kre- diyi hangi şartlarla verdik- lerini açıklamaması, kamu bankaları aracılığıyla yeni bir hortumlama süreci ya- şadığımızı açıkça göster- mektedir" denildi. Önergenin gerekçesinde de şu görüşlere yer verildi: "Çalık Grubu, kamu ıııa- lı olan atv ve Sabah'ı kamu parasıyla satın almıştır. Bu satın alma süreci içinde ik- tidara mensup kişiler, yan- daş medya yaratma ama- cıyla; yatırımcüarın bir kıs- mına ihaleye girmekten vaz- geçmeleri için telkinde bu- lunmuş, bazı yabancı yatı- nmcılara Türk ortak olarak seçtikleri kişilerden vaz- geçmelerini tavsiye- etmiş, bazılarına da bu işe karış- mamalarını söylemiştir. İk- na için yeterli zamana sahip olunsun diye ihale tarihi 1 ay sonrasına ertelenmiş, Ça- lık Grubu'nun ihaleye tek başına girmesi sağlanmıştır. Küresel krizin tüm finans kuruluşlarını olumsuz et- kilemesi yüzünden kredi bulmakta zorlanan Çalık Grubu'nun ödeme süresi olabildiğince uzatılmış; Adana 'da Erdoğan 'a protesto Bir dizi açüışa katılmak üzere Adana'va gelen Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan,' Herkese Sağhk c; üvenli Gelecek Plaffor- ıııu tarafindan prote$to edildi. tnönü Parkı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan plat- form sözcüsü SES Şube Başka- nı Dr. Mehmet Antnıen, "Açık açık, 'Ayaklar baş olursa yer yerinden oynar' deyip her fır- satta emekçi düşnıanı olduğu- nu beyan eden, emekçilere sal- dıran Türkiye'nin Başbakanı Adana'da. Ancak bizler, onun bir kez daha kimin başbakanı olduğunu sorgulanıasını istiyo- ruz" dedi. (SAVAŞ KÜRKLÜ) Başbakan'a göre 'işsizim, açım, iş istiyorum' diyen yurttaşlar bahane üretiyor Erdoğan yoksula da çattı ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi açılış yapnıak üzere geldiği Adana'da alınan geniş gü- venlik önlemleri kentte yaşa- mı felç ederken, Başbakan'ı havaalanından kent merke- zine getiren otobüsün yolda dört kez durması ve Erdo- ğan'ın çocuklara hediyeler vermesi sırasuıda izdiham ya- şandı. Miting alamnda ise bir kadının kızmı okutmak için okula göndereceği servis pa- rasından, bir kişinin de işsiz- likten yakınması üzerine bu kişiler polislerce alandan uzaklaştınldı. Başta Seyhan Kültür Mer- kezi olmak üzere bir dizi okul, park, işyeri açmak üze- re Adana'ya gelen Başbakan Erdoğan, dün Seyhan Bele- diyesi binasının yanındaki alanda halka seslendi. Belediye otobüslerinin bir haftadır halkı taşıyacağının bildirilmesine karşın yaklaşık 5 bin kişiye seslenen Başba- kan Erdoğan şunlan söyledi: "Biz gittiğimiz her yerde öyle bir iki değil, onlarca te- sis açıyoruz. Daha önce on- larca yılda birçok hüküme- tin gerçekleştiremediklerini yapıyor, yollar. hastaneler, okîıllar, fabrikalar, işyer- leri açıyoruz. Bugün de bu- nun için Adana'dayız. Ada- na'da son 5-6 yılda, sağhk ve eğitim başta olmak üzere önemli yatırımlar yapıldı- ğını, çağdaş adımlar atıldı- ğını görüyoruz. Bu nedenle 'kimse bize yoksulluğu ba- hane etmesin'. Biz ders ki- taplarını veriyoruz. Anne- lere eğitim parası veriyoruz, 'Çocuklarmızı okutun, eğiti- mi sağlayın' diye. Sağhkta da artık eski sıkıntı yok." Erdoğan konuşmasını sür- dürürken, kızı Tarsus Anadolu Lisesi'nde okuduğu öğrenilen Gülseren Topçu adlı bir ka- dının, "Kızımın servis pa- rasını ödeyemiyorum. Kızı- mın okumastnı istiyorum"; Ercan Karakaya isimli bir kişinin de "tşsizim, açım, iş istiyorum" demesi üzerine Erdoğan'ın konuştuğu plat- form önünden polisler tara- findan uzaklaştınldığı göz- lendi. Konuşmasına, "Biz sosyal devletiz" diyerek devam eden Başbakan Erdoğan, "Her alanda adaleti sağlamak, herkes için demokrasiyi iş- ler hale getirmek için uğra- şıyonız. Bunu da yapüğımız işlerle gösteriyoruz. Bugün de bunun için Adana'dayız" dedi. RTÜK onayı 2 ayda çık- mış, TMSF ödeme yapması için Çalık'a 2 ay süre ver- miştir. Ödeme yapılmama- sı halinde ihale şartname- sinde yer alan ağır yükiim- lülüklerle karşı karşıya kal- maması için kamu banka- larına kredi vermeleri için siyasal baskı yapılmıştır. Yabancı ortak bulmak için Katar'ı son 5 ayda Cum- hurbaşkanı, Başbakan ve 8 bakan ziyaret etmiştir." Halkbank ve Vakıflar Ban- kası'nın ticari srr niteliğinde bir bilgi olnıamasma karşın kredi koşullannı açıklamaktan kaçındığı vurgulanrrken de "Başbakan Erdoğan'ın da- madı Berat Albayrak'ın Ça- lık Grubu'nda genel mü- dür olarak çahşması, Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın, atv-Sabah iha- lesini kazanan Turkuvaz Radyo Televizyon Gazete- cilik ve Yayıncılık AŞ'nin ge- nel müdürü ve ortağı olma- sı, Zaman gazetesinin imti- yaz sahibi Ali Akbulut'un, Çalık ailesinin damadı ol- ması, hem Akbulut'un hem Çahk'ın Asya Katüım Ban- kası'nın en büyük ortağı ol- maları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iha- leden uzak durmasını ge- rektirirken, tam aksi dav- ramşla ihale sürecinde etkin rol almıştır. Başbakan'ın ihale sürecinde etkili olma- sı kendisini büyük bir so- rumluluk ile karşı karşıya bırakmıştır" denildi. CHP Grup Başkanvekili Okay, "Çalık Grubu'nun ihaleye tek başına girmesi- nin sağlandığını, kamu ban- kaları tarafindan Çalık Grubu'nun kayırıldığuıı" söyledi. Okay, "Unutulma- malıdır ki bu ülkede banka hortumlatarak medya pa- zarlama iddiasıyla Yüce Di- van'da yargüanan başba- kan ve bakanlar vardır. Yandaş medya yaratmak için gözünü karartanlar ve buna alet olanların akıbeti geçmişte görülmüştür. Bu satış, açıkça adrese teslim medya pazarlamasıdır" açıklamasını yaptı. Okay, atv- Sabah ihalesinden çekilmele- ri konusunda, işadamlanna baskı yapıldığına ilişkin somut kanıtlara ulaşıp ulaşmadıkla- rının sorulması üzerine, "Bunlar gensoru görüşme- lerinde ifade edilecektir. Ge- nel başkaıııınızın açıklama- larında bunların ipuçları vardı" demekle yetüıdi. Gensoru önergesi önümüz- deki hafta TBMM Genel Ku- rulu'nda görüşülecek. Görüş- meler sırasuıda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kür- süye çıkacak. Partinin kapatılması durumunda yeni hükümet kurulamayacağı ileri sürülüyor AKPkaosayatınmyapıyor EMİNE KAPLÂN~ ANKARA - Kapatma da- vasına karşı yeni argümanlar geliştiren AKP yöneticileri, partinin kapatılması duru- munda Türkiye'de hükümet kaosu yaşanacağım ileri sürü- yor. AKP'nin kapatılması dava- sımn ülkenin ckonomik ve si-, yasi istikrannın bozulmasına, Türkiye'nin dışardaki itibannın zedelenmesine neden olduğu- nu sık sık gündeme getiren par- ti yöneticileri, şimdi de AKP'nin kapatılması duru- munda ülkenin yönetim kao- suna sürükleneceğini ileri sü- rüyor. AKP'nin yeni kaos teo- risi şu ayaklardan oluşuyor: • AKP'nin kapatılması, Baş- bakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın siyasi yasaklı olması durumunda hükümet düşecek. Siyasi yasaklı olması duru- munda Erdoğan ve diğer mil- letvekillerinin, millctvekilliği de otomatik olarak ortadan kalkacak. Anayasanın 84. mad- desi, "Partisinin temelli ka- patılmasına beyan ve ey- lemleriyle sebep olduğu Ana- yasa Mahkemesi'nin temel- li kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen millet- vekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazete'de ge- rekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer" hükmünü hükümette kalıp kalmayacağı, yeni hükümetin nasıl kurula- cağına ilişkin anayasada bir hü- küm bulunmadığına dikkat çe- kiyor. Anayasanın 116. mad- desi, Bakanlar Kurulu'nun gü- venoyu alamaması ya da gü- vensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde 45 gün içindc yeni Bakanlar Kurulu kurulama- • AKP yöneticileri, partilerinin kapatılması durumunda hükümetin düşeceğini, kapatılan bir siyasi partinin yeni hükümet kuruluncaya kadar hükümette kalamayacağını savunarak bunun kaos yaratacağını ileri sürüyor. düzenliyor. AKP, bu hükme göre siyasi yasaklı olması du- rumunda Erdoğan'ın millet- vekilliğinin düşeceğini, bu du- rumda da yeni hükümet kuru- luncaya kadar bile olsa Baş- bakanlık'a devam edemeye- ceğini dile getiriyor. • AKP'liler, iktidardayken kapatılan bir siyasi partinin, ye- ni hükümet kuruluncaya kadar ması ya da kurulduğu halde gü- venoyu alamadığı takdirde cumhurbaşkanının, TBMM Başkanı'na danışarak seçim- lerin yenilenmesine karar ver- mesi hükmünü düzenliyor. AKP'liler, "Normalde yeni hükümet kuruluncaya ka- dar eski hükümet görevine devam ediyor. Ama iktidar- daki siyasi partinin kapatıl- masıyla ilgili bir düzcnleıne yok. Siyasi yasaklı olan bir başbakanın görevine devam etmesi, hükümetin de yenisi kuruluncaya kadar sürmesi mümkün değil" görüşünü di- le getiriyor. 'Türkiye 45 gün yönetimsiz kalır' • AKP'nin teorisine göre, yeni hükümet kurulamayaca- ğı için cumhurbaşkanının se- çim karan alması gerekiyor. Ancak AKP'liler, seçim kara- n alınması ve geçici hükümet kurulmasınm mümkün olma- dığını ileri sürüyor. Artayasa- ya göre yeni hükümetin 45 içinde kurulamaması duru- munda cumhurbaşkanının se- çim karan alabildiğine dikkat çeken AKP yöneticileri, "Ge- çici bir hükümet, ancak 45 gün içinde hükümet kurula- maması durumunda başvu- rulabilecek bir yol. Ancak bu 45 günlük içinde ülke yöne- timsiz kalır. Bu da kaosa yol açar" görüşünü savunuyor. 'Kapatılsa bile hükümet devam eder' Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Mümtaz Soy- sal. AKP'nin teorisini "şantaj" olarak nitelen- dirirken, iktidar partisi kapatılsa bile yeni hükü- met kuruluncaya kadar hükümette kalmasının önünde herhangi bir engel olmadığını söyledi. Soy- sal, "Eğer hükümette kalamayacağını söylü- yorlarsa, sistem kendi içinde çözüm bulur. Bu 'bizi kapatırsanız kıya- met kopar, kaos olur' şan- lajından başka bir şey değildir. Anayasa Mah- kemesi, kararını verir- ken bu duruma bir yo- rum getirebilir" dedi. POLtTİKA GÜINLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Burası Türkiye... Demokrasinin, laikliğin, özgürlüklerin simgesi lampul", barlarda, restoranlarda "bir tek" iste- yenlere "hayır" denmesi İÇİn yeni yönetmelik ha- zırlıyor... Gözünü sevdiğim ampul!.. Sen her şeyi yaparsın!.. Bayilerden, marketlerden telefonla sigara, al- kollü içki satışı yapılmayacak!.. Oteller, odalara alkollü İçki koymayacak!.. Sahne sanatçılarına şampanya gönderilme- yecek... 5752 Sayılı Yasa dün yürürlüğe girdi... Hayırlara vesile(!) olur inşallah... Türkiye giderek muhafazakârlaşıyor mu? Hayır!.. Türkiye "Islam Devlet Modeli"ni yaşamın içi- ne sokuyor... Işte tam bu sırada Türkiye'ye önemli bir konuk geldi... Ingiltere Kraliçesi Ikinci Elizabeth ve eşi Edin- burgh Dükü Prens Philip... Ah ne sevindim ne sevindim!.. Göklere uçtum!.. Birden aklıma geldi: "Kraliçe bunca yıldır nerelerdeydi, aradan kaç yıl geçmişti?" 37 yıl geçmiş!.. Kraliçe ve eşi, 18-25 Ekim 1971'de Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın konuğu ol- muşlardı... 1971 'de doğanlar bugün 37 yaşında... Her neyse!.. Acaba Kraliçe ve eşi 37 yıl sonra Türkiye'ye ne- den geldiler? Belki şimdilerde çokuluslu altın avcılarımıza peş- keş çekilen Kaz Dağları'nı, Kaçkarlar'ı, Toros- lar'ı, Izmir Efem Çukuru'nu görmek için... Ne de güzel batar güneş Kaz Dağları'nın üze- rinden... Homeros'un "Işık Sahili" öyle bir renk alır ki sor- mayın... ••• Ingiltere Kraliçesi ve eşi 37 yıl sonra neden Tür- kiye'ye geldi, pek anlamış değilim... Dün sabah bu soruya yanıt aradım... Rio Tinto Madencilik AŞ, Riotur Madencilik AŞ'de Ingiliz Kraliçesi Ikinci Elizabeth ve eşi Phi- lip'in ortaklığı var mıydı? ı İki şirket de "Altın Avcılan" listesinde yer alı- yordu. İki şirket de çokulusluydu. İki şirket te Er- zincan'da altın çıkaracaktı. Kafam karıştı... Yanıtını bulamadım!.. Biliyorsunuz Türkiye "Yağma Hasan'ın böre- ği" gibi yağmalanıyor... Saim Budin Madencilik'in payı yüzde yüz, Tür- kiye'de ne yaptığı pek bilinmiyor... Bu çokuluslu şirket kimin? Yüzde yüzü Hollandalı.J Acaba geçen yıl Türkiye'ye gelen, Kayseri'de mantı yiyen Hollanda Kraliçesi'nin şirketle or- taklığı var mı? Görüyorsunuz ne kadar kötü niyetli oldum... Solimar Maden Sanayi Iç ve Dış Ticaret Şir- keti kimin? Yüzde 92'si Lübnanlı, yüzde 8'i Türkiyeli... Vatan Madencilik kimin? Yüzde 70'i Azerbaycan, yüzde 22.50'si Tür- kiye, yüzde 8'i bilinmeyen!.. YİBİTAŞ Yozgat kimin? Yüzde 97'si Portekiz, yüzde 3'ü Türkiye... Türk Maadin'in yüzde 98.75'i Almanya, yüzde 1.27'si Türkiye. Turmin Madencilik'in yüzde 9O'ı Italya, yüzde 10'u Türkiye. Tüprak Metal Ma- dencilik'in yüzde 99.56'sı Hollanda, yüzde 0.4'ü Kanada, yüzde 0.13'ü Türkiye... Liste çok uzun. Zaman zaman yazarım... Yabancı şirketler, Türk adı kullanıyorlar Türki- ye'de... Bir de bildirilmeyen paylar var... CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, belki haftanın üç günü soru önergesi veriyor hükü- met e... CHP'nin Madencilik Yasası'nın durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ise nedense üç yıldır gündeme bile gelmiyor... ••* Yazıma noktayı koymaya hazırlanırken 2008 Türkiyesi'ni bir kez daha düşündüm... Alkollü içki yasağı, "Bir tek daha ver" engel- lemesi. Dört koldan kuşatılan şarap üreticileri, üzüm bağları... 7 milyon insan Fak Fuk Fon'dan geçiniyor... Van'da ise "sosyete" şarap kadehlerini Türki- ye'nin gelecek günleri için kaldırırken, Monik ve eşi Jeri Beraardede, Van'da Akdamar Adası'na kumarhane oteli yapmayı düşlüyor... Tanrım, nasıl bir ülkedir Türkiye, bari sen an- lat!.. hfkmet.cetinkaya@cumhurlyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 HİKMET ÇETİNKAYA FETHULLAHÇI GLADYO ÇETİJVF A v TÜM HİTAPÇILARGA Fethullahçılar her yerde örgötleniyorlar. internette kumay albayiann, yarboyknn, binbaşıların, astsubayların, askeri-sivil memurlarin, askeri okul ögrencilerinin "soyağacını" çıkaron adres belli. 0 adreste oturanlar kurmoy subaylara, astsubaylaro, askeri-sivil memurlara, askeri okul öğrencilerine "TSK'ye sızmıs vatan hainleri" diyebiliyor... Bu kitap; örgütlenmenin bugün geldiği noktayı, yani 'Fethullahçı Gladyo'yu aniatıyor. 0.212 GUNİZİ YAYINCILIK guniziyayincTikiyigmail.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog