Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Üzerine kaynarsu dökülen 14 aylık bebek, 5 hastane ve 7saatlik mücadelenin ardındanyoğun bakıma alııulı Yanançocuğuyine dolaştırdılar tstanbul Haber Servisi - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanan 8 aylık bebeğin hastane hasta- ne dolaştınlmasının ardmdan Bağcılar'da üzerine kaynar su dökülen 14 aylık S.T'ye de götürüldüğü 5 ayn hastanede yanık ünitesi bulunmadığı ve- ya yer olmadığı gerekçesiyle müdahale edile- mediği öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı'nın so- ruşturma başlattığı olay ile ilgili Istanbul tl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. Evinde oyun oynayan S.T sehpa üzerindeki içinde kaynar çay bulunan çaydanlığa çarparak devirdi. Küçük S'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. S.T'nin babası Erhan Temur, yaşadıklannı şöyle anlattı: "Bebeğimi önce tki- telli'deki tstanbul Hospital'a götürdüm. Dok- torlar, kızıma ilk müdahaleyi yaptıktan son- ra yanık tedavi ünitesi ile yoğun bakım ser- visi bulunan başka bir hastaneye götürülme- sini istediler. Bakırköy'deki Yenimahalle Ço- cuk Doğumevi'ne gittik ve 'Bızim yapabile- ceğimız bir şey yok' cevabını aldık. Sadi Ko- nuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Vakıf Gureba Hastanesi'ndeıı de aynı cevabı alın- ca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geldik. Bu- rada yapılan müdahalenin ardından yanık ünitesi ve yoğun bakım servisleri dolu oldu- ğu için başka bir hastaneye sevk edildik. " Hastanede pazarlık yaptılar Daha sonra S.T'yi TEM Hospital'a götür- düklerini ifade eden Temur, 2 aylık sigortalı ol- ması nedeniyle bebeğinin tedavi masraflannın karşılanamadığını, hastane yetkililerinın de 8 bin 500 YTL karşılığında hastayı kabul edebile- ceklerinı söylediklerini kaydetti. 3 bin YTL toplayabilen Temur, "kalan parayı da araba- mı satıp ödeyeyim" teklifıni hastane yetkilile- rinin kabul etmediğini belirtti. Temur, "Dostla- nıııı/ı arayarak parayı bulduk ve 7 bin 500 YTL'ye 5 gün için anlaştık. Ancak 7 saat son- ra özel bir hastaneyle anlaşarak bebeğimizi ya- ürabildik" dedi. Hastane yetkilileri, S.T'nin ha- yati tehlikcsinin bulunduğunu belirttiler. ll Sağlık Müdürü Mehmet Bakar bu gibi du- rumlarda hastalann direkt 112'yi araması ge- rektiğini belirterek "Yoğun bakımların nere- de boş, nerede dolu olduğunun kaydını tut- tuğumuz bir sistemimiz var" diye konuştu. İKİ ÇOCUK YANARAK ÖLDÜ • SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Tabakhane Ma- hallesi 31. Sokak'ta bulunan boş ar- sadaki barakada 4 yaşındaki Zafer Can Şahin, 3 yaşındaki Bayram Sö- ğütlü ile amcasının oğlu 8 yaşındaki Ozcan Söğütlü kibritle oynarken yangın çıktı. Özcan Söğütlü, baraka- dan çıkmayı başardı. Içeride kalan Zafer Can Şahin ile Bayram Söğütlü yanarak can verdi. Şahin'in annesi Özgül Şahin ile Söğütlü'nün annesi Emine Söğütlü sinir krizi geçirdi. 40 yddır * MEDYA NOTU EMRE KONGAR Yine Başbakan'ın Yemeği Yine Ahmet Hakan Hürriyet'te Ertuğrul Özkök, Başbakan'ın, Can Paker'in evinde verdiği yemekte, atv-Sabah gru- bunun satışına ilişkin olarak söylediği öne sürülen sözlerini eleştirince kıyamet koptu. Başbakanlık üç tane tekzip yayımladı, ama hiç- birinde net bir yalanlama ifadesi yer almadı. Sevgili ve değerli okurlarıma madalyonun öteki yanını da göstermek bakımından, olayı Başbakan'ın gözüyle irdelemesi en olası olan bir gazetecinin, Star Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu'nun 8 Mayıs'ta yayımlanan yazısından alıntılar sunuyo- rum: "...Itirafedeyim, o akşamki sohbet Başbakan'la bu- güne kadaryapılanların belki de en sorgulayıcıların- dan bihsiydi. Erdoğan'ın göriışlerine katılmadığını kes- kin ifadelerle dile getirenler de oldu. Aldığı cevap- tan tatmin olmadığını söyleyenler de. Yani, kimse kim- seye çanak tutmadı... ... Toplantıyla ilgili yayımlanan haberleri okuyunca başka biryemekte olduğumu zannettim. Bazılan hiç konuşulmadı, bazılan da başı ve sonu alınmamış, sa- dece ortası yazılan, yani bağlamından kopanlan cüm- leler. O cümleler de konuşmada kastedilen anlam- la uzaktan yakından ilgisizdir. Bunlann başında da Sabah-atv satışıyla ilgili olduğu iddia edilen ve Başbakan'ın 'Satışa müdahale et- seydim daha ucuza sattırırdım' cümlesi vardır. Böy- le bircümle sarf edilmedi. Aksine Erdoğan, Başba- kan olarak kendisinin devletin ne kadar çok kaza- nacağına, devlet kasasına ne kadarpara gireceğine baktığını söyledi. Ihaleye müdahale edildiğine dair söylentilere de en keskin ifadelerle tepki gösterdi. Bu kadar açık... Medya artık tehlikeli birsilah haline gelmiştir. AK Parti hakkındaki kapatma davasının iddianamesinde delil olarak dosyaya konulan malzemelerin tamamı- nın gazete haberi olduğu dikkate alınırsa bu silahın ne denli öldürücü olduğu daha iyi anlaşılır. Üstelik de o haberlerin yarıya yakınının ertesi gün tekzip edil- diği ortadayken..." ••• Görüldüğü gibi medyadaki haber ve yorumlarsi- yasette belirleyici olmaya başladı. El koymalar, satmalar, satın almalar yoluyla gittikçe belirginleşen medyadaki "dinci-iktidarcı" yapılan- manın yaygınlaşmasının önemi de burada. ••* Bugün sizlere ayrıca Ahmet Hakan'ın 12 Mayıs'ta Hürriyet'te yayımlanan yazısından ilginç bir bölüm sunmak istiyorum: " 'öteki dünya' için 'savunma planı'm/ güçlendi- ren şu türden umutlanm var benim: BİR: Kendilerinden farklı düşünen insanlara aşağılık sıfatlarla hakaretler yağdıran, Müslümanlığı yaptık- ları öküzlüklerle eşdeğer tutan, Islami mücadele adı altında çirkefin de çirkefi bir dille sağa sola çamur- larsıçratan adamlar, o 'kıldan ince kılıçtan keskin- ce' köprüden hop diye geçip gideceklersa?.-. Benim geçme olasılığım hayliyüksektir... İKİ: Ülkede binlerce sigortasız çalıştırılan Işçi var- ken,. 15yaşındaki oğlunu 'yaz tatillerinde çalıştı' di- ye sigortalayan 'Müminlerin Emiri' makamındaki zat, 'attından ırmaklar akan' cennet bahçelerinde ağır- lanacaksa... Ben de orada ağırlanırım... ÜÇ: Eş, dost kayırmacılığının ayyuka çıktığı birik- tidar devrinde, mal mülk durumları artık hesaba ge- lir olmaktan çıkmış muktedirler, hem bu dünyaları- nı hem de öteki dünyalannı mis gibi kurtanyorlarsa... Bu dünyada o kadar muktedjr olamamış benim gi- bi birgünahkâr, öteki dünyada cayır cayıryanmaz di- ye düşünüyorum... DÖRT: 'Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şey- tandır' şeklindeki kutlu söze rağmen, bibergazı atan- lanya da cop vuranları değilde, bibergazıyiyenle- ri ya da sırtı coplananları manşetten vuranlar, 'öte- ki dünya'da Peygamber sancağının altında ağırla- nacaklarsa... Ben de o sancağın altında kendime bir yer bulurum... BEŞ: Mücahidinin müteahhit, dava delisinin bor- sacı olduğu birahirzamanda, 'camia içinde kalmak' dışında hiçbir meziyeti olmayanlara 'ölüm de var' uya- rısı yapmakakla gelmeyecekse... Vebu Islamcı mü- teahhit ve borsacılar, ateş yüzü görmeden hurilerara- sına girecekse... Benim de şansım var demektir... ALTI: 'Içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi de he- lak eder misin Allah'ım' ayetine rağmen... Bırakın için- deki 'beyinsizler' takımını, içindeki zavallı psikopat- la bile hesaplaşmayı başaramamış, evrensel mesa- jı sadece kendi gettosunun içine hapsetmeye kal- kışanlann öteki dünya kaygısı çekmediği bir ortam- da... 'Sadece ben mi öteki dünya kaygısı çekmek- le mükellefim' sorusu beni biraz olsun rahatlatmak- tadır..." ••• 21. yüzyılda Islami bu duruma düşürenler utansın! ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org Eczacılardanyürüyüş Eczacılar, 14 Mayıs Eczacüık Günü'nde AKP hükümetinin ilaç ve ec/acılık alanıyla ilgili gerçekleştirmek istediği bazı düzenlemelerin mesleklcrine zarar vereceklerini belirterek Tünel'den Taksim Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Grup adına bir basın açık- laması yapan tstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, hafta başında eczacıların vitrinlerini karartarak eylem yaptıklarını, hükümetin hazırladığı yasa tasarılarının Meclis'ten geçmesi durumunda ise birçok eczanenin kapanma tehlikesi ile karşı karşı- ya kalacağını söyledi. Güngör, gündcmdeki "tlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yasa Tasa- rfsının ilacı eczacıdan ve kamusal güvence- den kopartmayı amaçladığını vurguladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog