Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına tLHAN SELÇUK Jz. Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Yddız • Yazıişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezi Miuli.il ıı Hakan Kara îstihbarat: Cengiz Yıldırım # Ekonomi: Ha- san Eriş • Dış Haberler: özgür Ulusoy • Kültür: Egemen Berköz # Spor: Abdüjka- dir Yücelman • Makaleler: Sami Karaören • Düzeltme: AbduUah Yazıcı • Bilgi-Bel- ge: Edibe Bugra Yaym Kurulu: llhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardııncısı), Orhan Erinç, Hikmet Çctinkaya, Şük- ran Soner, lbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Tenısilcisi: Mustafa Balbay Atatiirk Bulvarı No: 125, Kat: 4, Ba- kanlıklar Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • IzmirTemsilcisi: Scrdar Kı- zık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 • Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğcnoğlu, lnönü Cd. 5 S. Aksogan lş H. Kal 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 • Antalya Tcmsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhunyet Mcy- daıu Yıldız Apaıimanı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 0 ldare Miidürü: Hüseyin Gürcr • Mali Işler: Bü- lenl Yeııer • Saüş: Fazilct Kuza • Cumhuriyet Rek- laın: Cienel Müdür: Özlem Ayden 0 Gcnel Müdür Yar- dımcısı: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan vc Yönctim Yeri: Yenı Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 F.senyurt tstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt lstaılbul 1SMAYIS2008 tmsak: 3.51 Güneş: 5.39 Öğle: 13.08 lkindı: 17.01 Akşam: 20.24 Yatsı: 22.03 Çetibeli köyü yakınlarında bulunan asırlık ve koruma altındaki günliik ağaçları, 4 şeride çıkarılması düşünülen yol çalışnıaları sırusıııda katliamdan kurtulamadı. (Fotoğraflar: MEHMET EMİN BERBER) Muğla-Marmaris karayolunun genişletilmesi çalışmalarında günlük (sığla) ağaçları yol kurbanı oldu Marmaris'teağaç katliamı MEHMET EMtN BERBER MARMARİS - Muğla-Marmaris arasında yapılan karayolu genişletme çalışmaları, günlük (sığla) ağaçları katliamına dönüştü. Karayolunun özel- likle Çetibeli köyü yakınlarında bu- lunun asırlık ve koruma altındaki günlük ağaçlan, 4 şeride çıkanl- ması düşünülen yol çalışmaları sı- rasında katliamdan kurtulamadı. Köyceğiz Özel Çevre Koruma Kurumu Müdürlüğü, bu ağaç- ların kesimiyle ilgili kendile- rine herhangi bir bilgi ulaş- madığını söyledi. Marmaris ilçesi ile Gökova kavşağı arasında yapımı devam eden bölünmüş yol projesi kapsamında çok sayıda ağaç kesildi. Çamlı köyü ya- kinlannda yaklaşık 2 bin 500 metrelik bölümde süren çahşmalar sırasında, çam, okaliptüs ve koruma altındaki sığ- la ağaçlarının da kesilmesi üzüntü ya- rattı. Çetibeli Köyü Muhtarlığı ve bazı yurttaşlann katliamı durdurma çalış- maları sonuçsuz kaldı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise bazı yerlerde bu ağaçlan kesmek zorunda kaldıklannı söylediler. Yetkililer, "Biz ağaç kcsimi s konusunda hassas davranı- l yoruz. Özellikle sığla ağa- c ıııııı kesilmemcsi için yeni ' projeler yaptık. Fakat Çamlı köyü bölgesindeki '•'" yaklaşık 2.5 kilometrelik kesim alanında çalışma sürerken burada çam ve oka- liptüs ağaçlan kesiliyor. Doğal olarak yolun her iki tarafında koruma al- tındaki sığla ağaçları da mevcut. Mecburen bunlardan da bir kısmını kesmek zorunda kaldık. Bunun için yapılacak başka bir şey yok" dediler. 'SANTRAL KURMAK İÇİN YASAYA UYULMALI' AKIN BODUR •ASKENDERUN - TBMM Çevre Komisyonu § Başkanvekili ve AKP Hatay Milletvekili M. Mustafa Öztürk, yerleşim birimlerinin ya- kınında, denize sıfır noktadaki Iskenderun Organi- ze Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan termik santralla ilgili, "baca gazı, baca külü ve atıkların arıtımı-bertarafı" konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı'na "çekince" yazdıklarını belirtti. Öztürk, tskenderun'un Sarıseki ve Denizciler beldesi ile yakın yöresinden belediye başkanlan, köy ve mahalle muhtarlan ile çok sayıdaki yurttaşın ken- disini telefonla arayarak termik santral konusunda tepkilerini dile getirdiğini söyledi. Termik santralı kuracak olan Diler Elektrik Uretim Anonim Şirke- ti'nin raporlannı incelediğini belirten Öztürk, şöy- le konuştu: "Bir şeye tamamen hayır demek benim defte- riınde yok. Anıa bir şey yapınak için de 'hayırlan' yok etmek lazım. Termik santral yapımını plan- layan firma, kurallara uygun projeyi yapar, ra- porlarında gaz, kül ve atıklarını nasıl arıtıp de- polayacağını ve bertaraf edebileceğini açıklaya- bilirse, o zaman durum değişir. Şu anda bunla- rın yanıtı yok. Biz de o nedenle Çevre ve Orman Bakanlığı'na, tskenderun OSB'de planlanan termik santral noktasında üç noktada çekincenıizi yazdık. Bir tesis kurallara uygun planlandırılır, projesinde her şeyin yanıtını verebilirse, her ye- re her şey yapüabilir. Verilmeyen yanıtlar ise ya- pııııa her zaman engeldir." Şirketin atık sorununu çözemediğini ifade eden Öz- türk, "Her atık, her tarafa dökülemez. Atıkların bertaraf şekli ve yeri, raporlarda açıkça yer al- malı" dedi. FOK BALIĞI6 KlŞlYt ISIRDI Badem, SAD korumasında ÖZCAN ÖZGÜR M UĞLA - Gökova Körfezi'nde Akyaka salıilini mesken tutan fok balığı Badem, üniversite öğren- cilerinin kendisini karaya çıkarmaya kal- kışması sonucu hırçınlaşıp, biri Alman 6 ki- şiyi ısırmasının ardından Sualtı Araştırma Derneği (SAD) kontrolüne alındı. Badem'i, Muğla kıyılanna bırakılmasınm ardından izlemekle görevli SAD üyesi ve profesyonel sual- tı fotoğrafçısı Za- fer Kızılkaya, Badem 'in "sirk hayvanı" olma- dığına dikkat çekti. Yurttaşlan hayvandan uzak durmalan ve onu rahatsız etme- meleri konusun- da uyaran Kızıl- kaya, Badem'in zaman zaman aşın ilgiden bu- naldığım vur- guladı. Kızıl- kaya, "Badem doğal ortamı- na alışmak zorunda" de- di. Sualtı Araş- tımıa Derneği tarafından ge- çen yıl Izmir Foça'daki rehabilitasyon merkezinde tedavi edilen Badem, daha sonra Muğla'da deni- ze bırakılmıştı. Geçen günlerde Akyaka sa- hilinde yüzerken bir grup üniversite öğ- rencisi tarafından kucaklanarak sahile çı- karılmak istenen Badem, denizde yüzen 6 kişiyi ısırmış ve ardmdan kaybolmuştu. Ba- dem, Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası açıklarında Sualtı Araştırma Derneği üye- leri tarafından derneğin teknesi ile Kara- casöğüt açıklanna taşındı. Tekne ile götü- rülen Badem daha sonra yeniden denize bı- rakıldı. DUflVR GURCESI ÖLÜfTl TflRLRLPRinDflfl SU İnSRflLflRinfl KRmBOÇVR. (0212)473 73 73 www.digiturk.com.tr VI. Yakındoğu Arkeolojlsi Kongresi • Haber Merkezi - 6. Uluslararası Yakındoğu Arkeolojisi Kongresi (ICAANE), 5-11 Mayıs tarihleri arasında Roma'da yapıldı. Türkiye'den 14 üniversitenin 35 bilim insanmın katıldığı kongrede tspanya, Fransa, Almanya, ABD, Filistin, Ürdün, Irak, lsrail, Suriye, Iran, Belçika, Japonya gibi Yakındoğu'da kazı yapan yaklaşık 30 ülkeden 550 katılımcı yer aldı. tki yılda bir tekrarlanan kongrede 250 bildiri sunuldu. Kongrenin kapanış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün, Türkiye'de 86'sı Türk bilim adamlarınca yürütülen 130 Bakanlar Kurulu kararlı kazı yapıldığını belirtti ve bu kazılara 2007'de 7 milyon 250 bin Avro ödenek ayrıldığını açıkladı. Altın Koza'nın ustası Kurtiz • ADANA (ANKA) - 15. Altın Koza Film Festivali (2-8 Haziran), gelenekselleşen "Türk Sinemasında Bir Usta Oyuncu" bölümünü bu yıl, Türk sinemasının önemli oyuncularından Tuncel Kurtiz'e adadı. Festivalde Kurtiz'in oynadığı, yönetmen Reis Çelik'in "Inat Hikâyeleri", Zeki Ökten'in "Sürü", Yılmaz Güney'in "Umut" isimli fılmleri gösterilecek. Aynca Kurtiz hakkında Mehmet Eryıknaz'm çektiği belgesel film "Bedr", sinema tarihçisi ve yazan Burçak Evren'in, Kurtiz'in sinema yaşamını anlattığı bir kitap da yayımlanacak. "Türk Sinemasında Bir Usta Oyuncu" ödülü ise 5 Haziran'da düzenlenecek özel bir törenle Kurtiz'e sunulacak. Ressam L. Freud'un tablosuna rekor fîyat ANKARA (AA) - Çağdaş ressam Lucian Freud'un, doğal boyutlardaki uyuyan çıplak kadın tablosu 33.6 milyon dolar rekor fiyata satıldı. Psikanalizin babası Sigmund Freud'un torunu 85 yaşındaki sanatçı New York'taki Christie's Müzayedeevi'nde düzenlenen bu satışla yeni bir dünya rekoru kırmış oldu. Yaşayan bir ressamın rekor fiyata satılan 1995 tarihli bu portresi ıçm, şimdi 51 yaşında olan Sue Tilley adındaki kadın 4 yıldan fazla bir süre poz vermek zorunda kaldı. Bu alandaki bir önceki rekorun, 23.5 milyon dolara satılan "Hanging Heart" adlı tablonun ressamı Jeff Koons'a ait olduğu kaydedildi. En yaşlı hücremiz 15 yaşında • ANKARA (AA) - Vücudun doğumdan ölene kadar sürekli yenilendiği, vücuttaki en yaşlı hücrenin 15 yaşında olduğu bildirildi. Arkeoloji ve paleontolojide kullanılan karbon 14 yönteminden yola çıkarak bazı dokuların "hayat sürelerini" araştıran Isveçli bilim adamlan, insan vücudundaki hücrelerin çoğunun 10 yaşından küçük olduğunu, en yaşlısının ise en yavaş kendini yenileyen, bağırsak çeperindeki ve kaburga kemiğinin üzerindeki kas hücreleri olduğunu belirtti. Araştırma, bölünerek çoğalamayan ve kendini yenileyemeyen tek hücre olan nöronlann (sinir hücresi) kişiyle aynı yaşta olduğu iddiasını da doğruladı. Madonna okul yaptıracak • LILONGWE (AA) - Pop yıldızı Madonna'nm, bir çocuk evlat edinmeye çalıştığı Malavi'de kız okulu yaptıracağı bildirildi. Şarkıcmm avukatı Alan Chinula, televizyon yıldızı Oprah Winfrey'in Güney Afrika'da " > yaptırdığı kız okulunun ayannda olacak milyonlarca dolarhk projenin başma Malavili 4 kişilik bir ekibin4 getirildiğini belirtti. VVinfrey'nin Güney Afrika'da yaptırdığı 40 milyon dolarhk akademide laboratuvarlardan yoga ve güzellik salonlanna kadar pek çok olanak bulunuyor. Malavi Yüksek Mahkemesi'nin, Madonna'nın Malavili 2 yaşındaki David Banda adlı erkek çocuğunu evlat edinmesini bugün onaylaması bekleniyor. f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog