Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYE1 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 15 MAYIS 2008 PERŞEMBE EVET / HAYIR OKTAY AKBAL Burası, Esir Ulke Yapılamaz' Biz bağımsız bir ülke değil miyiz? Son günlerde soruyorum kendi- me!.. Bir eski Istanbul türküsünü anım- sıyorum: "BirAdalı, birModalı, bir Kadıköylü kız" Bu türküyü şöyle okusak mı? Bir Finli, bir Portekizli, bir Hol- landalı!.. Rehn, Barroso, Lagen- dijkadlı adamlar... Türkiye'nin baş belalıları!.. Daha doğrusu AKP'nin, Tayyip Bey'in sevdalıları! AKP sıkışık durumda mı; adalet önünde hesap vermeye çağrılmış mı; kapatılma korkusu içinde mi; hemen koşup gelirler, daha doğ- rusu getirilirler, ağırlanırlar, yücel- tilirler!.. • * • Osmanlı'nın da böyle dış des- tekçileri vardı. Rus, Ingiliz, Fransız elçileri yeri geldikçe oğütler verir, bi- zimkilere doğru yolu gösterirlerdi. Abdülhamit'in 33 yıl ödünler ve- rerek, madalyalar dağıtarak salta- natını sürdürdüğünü herkes bilir. Tam bağımsız Türkiye şimdiler- de bir eski masal mı? Altı yıldır bir anlamsız koşudayız! Bile bile ken- dimizi de, halkımızı da aldatıyoruz; AB'ye er geç gireceğiz uydurma- sıyla!.. Ama başta AKP'liler bili- yorlar, hiçbir zaman AB'de yer ala- mayacağımızı, on yıl, yirmi yıl da geçse! • • • Şu AKP'yi yönetenler hangi okul- larda yetiştiler, hangi hocalardan ders aldılar bilmem! Vatan, millet, özgürlük, bağımsızlık, onur diye de- ğerlerin varlığından neden bu den- li uzak görünüyorlar? Neden yurt topraklarını, zenginliklerini, kaza- nımlarını kolay kolay, ucuz ucuz ya- bancılara satıyorlar? Elde ettikleri para nerelere gidiyor? Bir sıkıntı duymuyorlar mı çoluk çocuklarına küçük yaşta zenginlikler kazandır- maktan, en başta da gerçek gazi- lerin sırtından gazilik kazançlarını paylaşmaktan? * • • Altmış yıllık yazarlık, gazetecilik yaşantısını geride bırakan biryurt- taş olarak olup biten bu tür çirkin- likler karşısında utanç duyuyorum. Siz duymuyor musunuz ey okurlar, ey halkım? Tam bir umutsuzluk batağına gömülürken tarihin yapraklarını ka- rıştırıyorum. Beni kurtaracak tek güç, yine Sevgili Mustafa Kemal Atatürk: "Geçmişten, özellikle Tanzimat döneminden sonra yabancı ser- maye ayrıcalıklı biryere sahip oldu ve bilimsel anlamda denilebilir ki, devlet ve hükümet yabancı serma- yenin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her uygar ül- ke gibiyeni Türkiye de, bunu kabul edemez. Burası esir1 ülke yapıla- maz." • • * Bu, sözler Şubat İ923'te söy- lenmiştir... Anlayana değil, anlamak iste- meyenlere, anlamak işine gelme- yenlere sunulur... Havacılık ve Hava Şehitleri Günü Havacılar, kahramanlar ocağı olan Hava Kuvvetleri'ne ilk adımlannda; "Banşta ve savaşta, karada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde ...icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatımı seve seve feda eyleyeceğime.." diyerek yemin etmişler ve bu güzel vatan için şehit olnıayı şeref bilmişlerdir. Cengiz KUDAY B ugün 15 Mayıs; son bırkaç yıl evveline kadar bugün Hava Şehitlerini Anma Günü olarak biliniyor ve bu birtakım etkinlikler resmi olarak yapılıyordu. Son bırkaç yıldır bütün kuvvetlerin anma günleri (Hava, Kara, Deniz) tek bir tarihte ya- pılmaya başlandı! 25 Şubat 1914'te Is- tanbul-Kahire uçuşunda şehit olan Yzb. Sadık Bey ile aynı mesafe uçu- şunda 11 Mart 1914'te şehit olan Tğm. Nuri Bey Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk şehıtleridir. Bu ilk hava şehitlerinin anısrna ts- tanbul Fatih-Saraçhane semtinde 1914 yılında bir anıt yapılmasına başlanmış ve anıt 1916 yılında bitirilerek tören- le açılmıştır. Bu açılış töreni aynı za- manda ilk anma töreni olmuştur. Ata- türk'ün emriyle kurulmuş olan "Türk Tayyare Cemiyeti"nin kuruluş yö- nergesindeki "36. madde" ile 27 Ocak günü Türkiye Tayyare Şehitleri- ni Anma Günü olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Türk Hava Kurumu'nun 1935 yılında aldığı bir kararla törenle- rin 15 Mayıs gününde yapılmasına karar verilmiştir. Son değişikliğe kadar 1935 yılmdan itibaren Hava Şehitleri- ni Anma Günü törenleri yapılmaktay- dı. Arnk 15 Mayıs Hava Şehitlerini An- ma Günü resmi olarak yapılmamakta- dır. 1910 yılında, Avrupa'da havacılık alanında büyük gelişmeler kaydedilır- ken uçaklardan askeri alanda faydala- nılması düşünülerek ordularda bir ha- va kuvveti kurulmasına karar verilmiştı. Avrupa'da bu gelişmeyi yakından \?- leyen Harbiye Nazın Mulııııtıt Şevket Paşa'nın direktifleriyle 1911 yılmda Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri havacılıkla uğraşacak bir bölüm teşkil edilmiş ve bu bölüm sonradan Teknik Hizmetler ve Müstahkem Mevkıler Müfettişliği'ne bağlanmak suretıyle askeri havacıhğın temeli olan teşkilat kurulmuştu. Bu çalışmalann yamnda 1912 yılı başında îstanbul'da Yeşil- köy'de bir hava uçuş okulu açılmış, iki subay pilot öğrenimi için Fransa'ya gönderilmiş, havacılıkta ileri giden memleketlerde inceleme yapmak, uçak, balon satın almak ve uçuş öğrenimi sağ- lamak maksadıyla aynca bir heyet Avrupa'ya gönderilmişti. Fransa'ya gönderilen subaylar pilot diplomasını alarak memlekete dön- dükten sonra Fransa'dan satın alınan uçaklarla Hava Uçuş Okulu'nda pilot ve rasıt (gözleyici) yetiştirilmesine başlanmış ve aynca Fransa ve tngilte- re'ye yeniden pilot ve bakımcı eleman yetıştırilmek üzere personel göndenl- nıişti. Balkan savaşı başlamadan önce Osmanlı lmparatorluğu'nda askeri ha- vacılık politikası Balkan devletlennden önce başlamış bulunuyordu. Balkan savaşı sırasında yanlış poli- tikalar yüzünden eldekı uçak ve pılot- lar başlangıçta yctennce kullanılama- mış, ancak daha sonra orduya keşif ve gözetleme hızmetlenyle yardımda bu- lunabilmışlerdı. Balkan savaşından sonra ıse Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı sırasında te- meli atılmış olan Askeri Havacılık Teşktilatı'nın geliştırılmesme önem verilmiş, Fransa'dan uzmanlar getiril- mıştı. Birincı Dünya Savaşı'nda Tür- kiye'nin Ahnanlar safinda harbe iştırak etmesi üzerine Fransız uzmanlar ülke- lerine dönmüş ve çalışmalar yanda kal- mıştır. Alman hükümetiyle ilişki ku- rularak uçak, yedek malzeme ve yar- dımcı uzmanlar ıstenmış ve gelen yar- dımlarla uçak okulunda Türk ordusu- na pilot ve yardımcı eleman yetiştiril- meye başlanmıştı. Osmanlı Devleti savaşa girdıği gün- lerde Başkomutanlık Vekâleti tarafın- dan verilen seferberlik emrine göre, Ye- şilköy Hava Uçuş Okulu'nda tayyare bölüğünde bulunan uçak ve uçucular harekete hazır duruma sokulmuşlardı. O sırada hava okulunda 6 uçak bulu- nuyordu. Türk Hava Teşkılatı'nın büyütül- mesine devam olunurken, Hava Işleri Müfettişliği (Kuva-i Havaiye) Hava Kuvvetleri Genel Müfettişliği olmuş, müfettişliğe uçak, balon meteoroloji ve uçaksavar topçu komutanlıklan bağ- lanmıştı. Yeşilköy Hava Okulu'nda uçucu yetiştirilmekle be- raber lzmir, Şam ve Mu- sul'da da bırer hava okulu açılmıştı. Dört yıl ve iiç ay süren milyonlarca insan ve büyük servetlenn kay- bına sebep olan Birinci Dünya Savaşı sona erdi- ğinde, ltilaf Devletleri'nın antlaşmalarda öngürdük- leri ve o gün için zorla ka- bul ettırdiklerı ağır hü- kümler Türk mülehnin kur- tuluş mücadelesinın başlı- ca sebeplerinden biri ol- muştu. Işte böylesine uzun ve çetin mücadelenin ru- hunu taşımaktadır, bugü- nün modern Türk Hava Kuvvetlen... Havacılar, kahramanlar ocağı olan Hava Kuvvet- leri'ne ilk adımlarında; "Barışta ve savaşta, ka- rada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde ...icabında vatan, Cum- huriyet ve vazife uğrun- da hayatımı seve seve fe- da eyleyeceğime.." diye- rek yemin etmişler ve bu güzel vatan için şehit ol- mayı şeref bilmişlerdir. Ve bizler özgür yaşaya- bilmekteyiz bedelini şe- hitlerimizin kanlanyla öde- dıklen mavi gökyüzünün altında... Ve onların so- luklandır tenimıze değen her rüzgârda... Bu satırlann yazan için- se Hava Şehitlerini Anma Günü'nün ayn bir anlamı vardır ve duygu yüklü ge- çer. 15 Mayıs'ta her yıl.. henüz 3 yaşını süren ço- cukluğun sisli hatıralanna döner, o zamanlar anlam veremediği evdekı kala- balığı anımsar, bir de ban- donun çaldığı Chopin'in cenaze marşını... Antıesini anımsar yıllarca siyahlar giydiğini... Yıllar bedenini büyütürken ve babasının en uzun yolculuğunun aslında sonsuza doğru uzandığını anlarken, bir parçası hep çocuk kalacaktır Kütah- ya'daki Hava Şehitli- ğı'nde... Ve yaşadıkça, daı- ma derin bir saygı ve min- netle anacaktır sevgili ba- basını ve bütün hava şe- hitlerini... Birkaç yıldır, aynı ta- rihte saat 10.30'da Fatıh Saraçhane'de ilk Hava Şe- hitleri Anıtı'nın önünde tek kışilik bir anma töreni yapılmaktadır. Kaıdeye bı- rakılan tek bir çiçek ve et- rafın ilgisinı çekmeden, sessiz kelimelerle ıfade edilen birkaç söz... Kııyıuıklıır: 1. Süreyya tlmen, Türki- ye 'de Tayyarecilik ve Balon- cııluk Tarihi. 2. Genelkur- may Harp Tarihi Başkanhğı Resmi Yaymlan, Birinci Dün- va Harbi TürkHava Hareke- ti. 3. Hava Kuvvetleri Komu- lanlığı, Hava Şehitleri Albü- mü. SERVER TANİLLf DfNVE POLİTİKA "Laik Barış'ın Dostları ve Düşmanları Server Tanilli bu kitabında laikiiğin Batrdaki ve iilkemizdeki gelfşim sürecEni derinlemesine inceliyor; ğünümaz koşullarında laikliği ortaçağ karanlığına karşı koruma görevinin altını çizlyor. NERfÇ VELİDEDEOĞLU LAİpîKTEN ŞERİATA NI? 24 yıllık bir yazı serüveninden ozenle seçilerek oluşturulan bu yazılar toplamında, adım adım şeriata doğru usfti ortülü bir gidişuı fzlerl siirfiluyor... CAN SON PARAZİTLİ DENOKRASİ Demokrat Parü'nîn Raflyo Davası Miıau Menüeres'in 1950-1960 yılları arasındaki başbakanlığı boyunca devlet radyosunu hiîKiintet ve parti radyosuna döniiştiiren uygulamalan mahkemede sonuçlanmıştı. Günümuz iktidar-medya iiişkiieri geçmîşte yaşananları daha da anlamlı kılıyor... AlKlA YD . ALFA TiyiR-uıınm DAÖITIM c< Cumhuriyet Kitapları www.cumhuriyetkitaplari.com Morkor Prol. Nurettın Mazlıar Öklel Sokak No 2 Şişlı Tel 0 212 343 72 74 AnkaraŞubc: Alatürk Bulvarı No 12i Kal 4 Bakanlıklar Tel 0 312 419 50 20 izmlr Şııba: H Zıya Bulvarı 1352 Sokak No: 2/3 Pasaport Tel 0 232 441 12 20
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog