Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 15 Cumhurbaşkanı Bursa'da "Koruma bilincimiz yükseldi" derken, Istanbul'daki görüntü tam tersiydi UNESCO'nun İstanbul 'ödün'leri Tarih 10 Mayıs 2008, cumartesi... Bursa'daki Tarihi Kentler Birliği (TKB) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, belediyelerin kültür mirasından da "sorum- lu" olduklannı; bu nedenle TKB'den "nıem- nun" olduğunu söylüyor. Tarih yine 10 Mayıs, yani aynı gün... lstanbûl'da incelemelerine başlayan UNES- CO heyetindekilcr, süregelen "sorumsuz- luklar"ı yine "şaşkınhk"la izliyorlar. Suri- çi'niıı yönetim planı hâlâ yok; restorasyonlar özensiz; otomobilden arındırma başlama- mış; Zeyrek ve Süleymaniye daha da sahip- siz. Yani 10 Mayıs 2008, koruma tarihimize bel- ki de şöyle geçiyor: "Cumhurbaşkanı'nın Bursa'daki 'memnuniyeti' ile UNES- CO'culann tstanbul 'kaygılan'nın 'eş za- manlı' yaşandığı gün..." Çünkü TKB buluşmasında Gül'ü dinle- yenler, kentsel miraslanna sahip çıkma sözü vererek kollan "birlikte" sıvayan "duyarlı" belediyeler. tstanbul'da, UNESCO'ya bilgi verenler ise dünyanın en azman binalannı kente dik- me hevesindeki yönetimin "çaresiz" uz- manlan. "SîVİL" BAŞARILAR 10 Mayıs'ın Abdullah Gül değerlendir- mesini, dünkü yazımızda özetlemiştik (ÇED Köşesi). UNESCO cephesi ise kısaca şöyle; Heyetin "olumlu" gördüğü ne varsa, onla- rın NGO dedikleri "sivil kuruluşlar"m ese- ri; "olumsuz"lar ise belediyenin ve hükümetin. Ömeğin Galataport ve Haydarpaşa proje- lerinin dava açılarak durdurulması; ya da "ka- fılııııcı yönetim planlaması" için meslek oda- lannın ve üniversitelerin tüm toplantılarda ek- siksiz yer almalan UNESCO'yu sevindirdi. Buna karşın başta "Sulukule dramı" olmak üzere, tarihi kentte izin verilen yüksek apart- manlardan SlT alanındaki uygunsuz düzen- lemelere kadar ne kadar siyasi uygulama var- sa, "suratları ekşi"tti... "Sivil duyarlılık" ile "resmi duyarsızlık" arasındaki bu açık fark, acaba başka hangi ül- . kelerde vardır? Ne var ki UNESCO kurmaylannın bu ger- çeği görmezden gelen ve olumlu bulduklan- nı da siyasilere mal eden söylemleri, "BM'nin sivil örgütüyüz" demelerine doğrusu hiç yakışmadı. Hele heyetin başında gelen, UNESCO Dünya f T V f V R I Mirası Merkezi Başkanı Francesco Bandarin'in Sultanahmet'teki arkeo- lojiyi altına alan otel in- şaatına, adeta "onay" ver- mesi ise Türkiye'nin kim- lik değerlerini yok oluştan kurtarmak için "ulusal duyarhlığı yükselt- mek" çabalarına katılmak yerine; sadece "dış güçlere güven bağlayan"lan kim bilir ne hale düşürmüştür. ' YARGI'MIZA AYMAZLIK Bizans'ın "üzerinde" yükselen otel, Da- nıştay'ın "dur" kararına rağınen durdurul- madı. Bu hukuk dışı uygulama için yüksek yargının "olanıaz" kararına UNESCO'dan da destek bekleyenler ise "sonuçta otel orada oda sayısını artırnıaya çahşıyor..." diyerek ekonomi dersi veren Bandarin'den şunlan da duymasınlar mı? "Görsel etki açısından bu ek inşaatın dramatik sonuçlar yaratmadı- ğını; 'kabul edilebilir' sınırlarda olduğunu söyleyebilirim..." Bu sözlcriyle Türk yargısını, -tıpkı AB'li siyasiler gibi- sorum- suzca "eleştirmiş" olan Bay Bandarin, geçen- lerde, "Mahkenıe ka- rarını neden uygula- mıyorsunuz" sorusu- na "UNESCO'yu bekliyorum" diyen Eminönü Belediye Baş- kanı 'nı kim bilir ne kadar sevindirmiş olma- lı... Insan düşünmeden edemiyor; acaba be- lediye, Bandarin'in "fikri"ni önceden biliyor muydu? UNESCO liderine sormak gerekiyordu: "Uygulamayı tarihe darbe olarak gören Türkiye Mimarlar Odası'nca açılmış bir davaya karşı UNESCO'nun da saygı duy- ması, hatta desteklemesi gerekmez mi?" 1 P L A N " YOK AMA VAR! Nitekim Bandarin, Galataport ve Haydar- paşa projelerinin durdurulmuş olmasını bile "siyasi karar" zannederek pek beğenirken (!) bu gelişmenin meslek odalarınca "nıahkc- me"ye gidilerek sağlandığını ya bilmiyordu- ya daunutmuştu.. Aynı nedenle "bizi alarma geçiren temel eksiklik" dediği yönetim planınm hâlâ orta- da olmaması konusunda "umuf'lu olduğunu ise şöyle açıkladı: "Plan hazırlanmaya baş- lanmış..." Oysa hazırlanması bir yana, yeni yasalar- la durumun daha da geriye gittiğini; ömeğin Suriçi'nde kurulacak tek belediyeye, ille de "Fatih" denebilmesi için, Sarayburnu, Sul- tanahmet, Süleymaniye, Beyazıt, Kapahçar- şı ve Hanlar Bölgesi gibi dünya mirasmın en gözde semtlerini banndıran Eminönü'nün tarihten gelen kimliği ve gururuyla bir kena- ra itildiğini, acaba anımsatan olmuş mudur? " AlVlERİKA UZMANI" ve BİZ! UNESCO heyetinin aslında 3 kişiden oluş- tuğu biliniyordu; Avrupa ve Kuzey Amerika Bölümü Başkanı Mechtild Rossler, ICOMOS Uluslararası Ahşap Bilimsel Komitesi Onur- sal Başkanı David Michelmore ile üye Ju- naid Sorosh Wali... Bu isimler öğrenildiğinde, Bardarin'in ne- reden çıktığını merak edenler; ömeğin "Or- ta Avrupa" ve "Kuzey Amerika" ile tstan- bul'un ne ilgisi olduğunu da düşünmeye başlamış olmalılar. Heyet Başkanı her soruya kendisi yanıt ve- rerek siyasi erki kollayan açıklamalar yapar- ken, îstanbul'u "göndermek" istedikleri "Tehlike Altındaki Miras" listesi için de "Orta Avrupa"cı ve "Kuzey Amerika"cı Rossler şunlan söylüyordu: "Bu bir kara lis- te değil, uluslararası topluma bir yardım ve destek amınsatnıası..." Demek ki İstanbul, Dünya Mirası listesin- den buraya alınırsa, dünyannı takdirini değil, yardımlannı bekleyeceİc!... Miras listesinde sadece "gurur"umuzla kahnak yerine, tarihe karşı "aymaz"hk lis- tesinde "mağdur"lan oynamak, size de "ma- luııı tutumlar"ı anımsatmıyor mu? Arkeoloü'de şairlerin açillŞl SaitFaîkBurgazada'daanüıyor Kültür Servisi - Uluslararası İs- tanbul Şiir Festivali'nin açılış töreni, önceki akşam Arkeoloji Müze- si'nde gerçekleşti. İstanbul Bü- yükşehir Belediyesi tarafindan dü- zenlenen festivalin ana teması "Çağdaş Katalan şiiri". Festiva- le 15 ülkeden 20'si yerli, 20'si ya- bancı 40 şair şiirleriyle katılıyor. Pek çok şiir de ilk kez Türkçeye kazan- dınlacak. Dinletiler İstanbul'un pek çok köşesinde edebiyatseverlerle buluşuyor. Festivalde şiir okumala- rının dışında, şiir akademisi, müzik dinletileri ve vapur gezisi de yer alı- 1 İ A ı yor. Festival Onursal Başkanı Doğan Hızlan, festivalin sürekli olmasını di- ledi. Hızlan, "Festival hem şiir okurunu arttıracaktır, hem de 2010 yılına hazırlık olacaktır. Kültür başkenti İstanbul projesi- ni zenginleştiren girişimlerden biridir" dedi. Festival Koordina- törü Adnan Özer ise Katalan ede- biyatının "gerilimler, tartışmalar ve sosyal dönüşümlerle bölün- müş bir toplumu yansıttığV'na dikkat çekerek "Savaş sonrası dönemde yasaklanan Katalanca ve Katalan kültürü 1960'larda tekrar tanınmıştır ve Katalan edebiyab kendini göstermeye baş- layabilmiştir" dedi. Cihat Aşkın ve topluluğu, gece- de son albümleri Istanbulin'le ko- nuklara müzik şöleni verdiler. Kültür Servisi - Ada Dostları Demeği, Adalar Belediyesi ve Tür- kiye Yazarlar Sendikası, ölümünün 54. yılında Sait Faik'i anma etkin- liği düzenledi. Pazar günü Burga- zada'da gerçekleşecek etkinlik sa- at 12.00'de Sait Faik Meydanı'nda yapılacak saygı duruşu ile başlaya- cak ve Sait Faik'in evinin önü ile Burgazada Öğretmen Evi'nde ya- pılacak konuşma, ödül töreni, din- leti ve şiir okumalanyla devam edecek. Ada Dostları Derneği Başkanı Perihan Ergun, TYS Genel Baş- kanı Enver Ercan, Adalar Kay- makamı Mevlüt Kurban, Adalar Belediye Başkanı Coşkun Özden, eski TYS Başkanı Ataol Behra- moğlu'nun yani sıra, Ahmet Mis- kioğlu, Osman Şahin, Nurullah Can ve Öner Yağcı'nın yapacağı konuşmalann ardından, Ada Dost- ları Demeği, 2008 yılı Sait Faik Öy- kü Ödülü'ne değer görülen Behçet Çelik'e ödülünü sunacak. Sunucu- luğunu Mehzirat'ın yapacağı günün sonunda Marmara Üniversitesi Mü- zik Bölümü'nden Nil Tuna ve Ut- ku Yüksel bir keman ve gitar din- letisi sunacak. (0 212 250 73 23) ODAK NOKTASI AHMET CEMAL Yanlış Çıkarılan Günahlar... Sayın Taha Akyol'un, 13 Mayıs tarihli Milliyet'te çı- kan "Deniz Gezmiş Efsanesi" başlıklı yazısını dikkatle ve birkaç kez okudum. Akyol, yazısını Deniz Gezmiş'in İs- tanbul Hukuklu yıllanndan başlatıyor. O yıllar, benim de aynı fakültede asistan olarak bulunduğum yıllardı. Ve Deniz Gezmiş, Sayın Akyol'un sözünü ettiği Ertuğrul Günay ve Celal Doğan'la birlikte, benim öğrencimdi. Yani Deniz Gezmiş'i ben de o yıllardan tanıyorum. Ve oyıllan bugün ben de acıyla, içim burkularak hatırlıyo- rum. Ama benimkisi, biraz, hatta belki de epey farklı bir acı. Sayın Taha Akyol, geride kalan kırk yılın dersleri ko- nusunda şöyle diyor: "Geçen kırk yılın bizlere öğrettiği ortak değerler var. Aşırılıktan sakınmak, sorunlann çö- zümünde metot olarak hukuku ve demokrasiyi tercih et- mek, farklılıklarasaygı..."VeAkyol, sözlerinişöylesür- dürüyor: "Halbuki kırk yıl önce birbirimize karşı yum- ruklanmız sıkılmıştı, eline silah alanlar da görülmeye baş- lamıştı. Kır ve şehir gerillası kitaplan yayımlanıyor, La- tin Amerika terorizmi romantik bir kılıfiçinde gençlere sunuluyordul - Bizim kuşakta solda eline silah alan ilk gençlerden biri Deniz Gezmiş oldu..." Sayın Akyol, yazısında, "Efsane ve Gerçek" arabaş- lığı altında, son değerlendirmesini yapıyor ve bu bağ- lamda Hasan Cemal'in "Kimse Kızmasın, Kendimi Yaz- dım" adlı kitabının o dönemin "mükemmel birsiyasi ana- lizini de" yaptığına şöyle atıfta bulunuyor: "Bir 'devrim' büyüsü... Vefetişler, sıkılmışyumruk, Kalaşnikof, Che Guevara... Bunlan efsaneleştirip bugünkü gençlere mo- del gibi sunmak doğru ve sorumlu bir davranış mıdır?" Bu arada -belki haddim olmayarak!- belirteyim: Sayın Akyol, yazısında "büyü" ve "romantizm" ve "efsane- leştirme" sözcüklerine sanki biraz fazla 'takmış': "Efsane, gerçeği bu kadar örtebilmeli mi? Gençlehn romantizmini anlamak ve asılmalannı kınamak başka, efsaneleştirip bu- günkü kuşaklara model gibi sunmak başka değil mi?" Yani buna göre çıkış noktamız -özetle- şöyle olacak: Anılan dönemde -ve sonrasında- Latin Amerika ül- kelerinde olup bitenler, sadece bir terorizm örneğiydi. Buna göre, Che Guevara ve Fidel Castro, bu terörist- lerin başında geliyorlardı. Hatta belki de Şili halkının oyuy- la seçildiği makamında, ABD'nin maşası faşistlerce vu- rulan Devlet Başkanı Salvador Allende bile! Che Guevara'nın bir "teröhst" olduğu, sanınm bugün ancak ABD arşivlerinde -herhalde artık arşiv görevlile- rince bile pek inandırıcı bulunmayan- bir nitelendirme olarak kaldı. Ya Küba? O da 'devrim büyüsü'nün öteki adı mı? Her- halde. O zaman, sanınm dünya tarihinde yapılmış en gü- zel büyülerden biri! Çünkü, TUTTU! Şimdi gelelim Deniz Gezmiş ve arkadaşlannın 'ro- mantizm 'lerine! Bu gençlerin bütün yollannı 'romantizm' diye nite- lendirirseniz, o zaman asılmalarını da kınamak için zah- met etmeyin, çünkü boşuna olur! Çünkü kırk yıl önce- siyle bugün arasında yapılacak en yüzeysel bir karşı- laştırma bile, o gençlerin yola romantizmden ne kadar uzak, ama gerçeklere ne kadar yakın çıkmış oldukla- rını kanıtlamaya yeter! 'Tam bağımsız Türkiye'."- bu slogan mı o gençleri 'ro- mantik' yapıyor? Peki o zaman, romantik olmamak için ne yapmak gerekiyor? öksürmek için bile ABD'den izin almak mı? Büyüklerin çocuklarına cep harçlıklarını bi- le dolar olarak verdikleri dönemlerde, bu ülkenin hâlâ 'bağımsız' olabildiğine inanmak mı? 'Farklılıklara saygı' ilkesinin şemsiyesi altında laiklikten yana ve laikliğe kar- şı olanları, faşistleri ve antifaşistleri bir tutmak mı? Po- lisin artık sabah gün ışımadan sorgusuz sualsiz evler- den aydın toplayabildiği bir ülkeyi hâlâ 'demokrat' ve 'in- san haklanna saygılı' saymak mı? Idam sehpalannın altında, ölümün buz gibi yüzüne son anlarına kadar başlannı eğmeden bakabilmiş gençler- den söz ederken çok dikkatli olalım! Hele onlar için Keş- ke bu kırk yılı onlar da yaşasalardı..." derken daha da dikkatli olalım! Evet, yaşasalardı elbette değişeceklerdi; ama ne 'dö- nüşeceklerdi', ne 'dönekleşeceklerdi' ne de 'satılacak- lardı'... Onlar, romantiklikleri yüzünden değil, ama bu 'ger- çeklikleriyle', gerçeğin en iyi anlatıcısı olan efsanelerara- sına katıldılarl acem20@ hotmail.com Çalışma arkadaşımız Sertaç EŞ'in değerli teyzesi Mine EŞ vefat etmiştir. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Işıklar içinde yatsın. Cumhuriyet Gazetesi Çalışanları Onur üyemiz, can dostumuz, Köy Enstitüsü ışığının aydınlık yüzlüsü, BEŞtKDÜZÜ KÖY ENSTİTÜSÜ'nün FİKRİ TAŞTEMEL ini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli eşine, çocukları Ümit'ler, Figen ve Ali Rıza Azizoğlu'na ve tüm Köy Enstitüsü ailesine başsağlığı ve sabır dileriz. Cenaze: 15.05.2008 Perşembe, Küçüksu Hacı Zihni Gürler Camii'nde öğle namazını müteakip Göksu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği, İstanbul Şubesi sı>cgösterl sonatları sahnesl YA2AN: Uğur MUMCU OYUNLAŞT1RAN: Uğur MUMCU- Rutkay AZİZ YÖNETEN: Mehmet ULAY MÜZİK: Timur SELÇUK HAREKET DÜZENİ: Gizem ERDEN 1ŞIK TASAR1M: Yüksel AYMAZ DEKOR-KOSTÜM: M. Ziya ÜLKENCÎLER FİLM TASARIM: Önder ÖNSAL GENEL SANAT YÖNETMENİ: Orhan AYDIN 0YNAYANLAR .Mehmet ULAY .Orhan AYDIN .Becep YENEH .Mustafa KIHANTEPE .Tamer ÖZCEVİZ .Deniz ATAM .Cansu FIHIKCI .Cenk ŞENOIİL ve Oğuz TÜNÇ 19 Mayıs Pazartesi Saat 16.00 / 20.00 20 Mayıs SalıSaat 20.00 BAKIRKÖY SANAT MERKEZİ 02125720224 Vfttlnçoşmosi Sokak No:3 AKSARAY / İST. (Pertevnlyal Usosl Arka Sokaflı) Tatt O212 «3M 4(1 (MU SATILIK Bulgaristan Ruscuk lli'nde miras kalan 22 dönümlük arazi satılıktır. Cep: 0532 385 20 51 EvTel.:0212 579 72 40 nlrek TunzmJİIEKONOMIK SEYAHAT UZMANI I üm uçak biletterlniz U«l Ord 9. Otlbank S. Adelayd ....630 Bangkok....340 AMERİKA Almaata....316 Beyrut 189 gidMonüs Kuveyt A 1 5 8 B i k k 3 8 9 i f ^ f l f j f c L A BonusCjrd, Oninrara, ..220 S.FranciiCO 359 Amman 158 Biskek 389 if^fiflfc los Angeles379 Seattle 359 Ashgabad .289 Boston 269 ''[İOfM^ Lyon 126 Seul 486 Astana 299 Budapeşte.,,77 Delhl...". 358 Madrid 99 Singapur ...387 Atina 159 Bükres 108 Detroit 312 Melborn....630 Shangai 451 Atlanta 329 Cenevre 88 Dubai 139 Miami 349 Sydney 615 Bahreyn....237 Chicago 269 HongKong471 Montreal...359 Tahran 277 Amsterdam.Barcelona.Berlin.l jK"""*' T ^ k i s S îif'lf" 289 Brükr ı,Dusseidcrf,Fr anMurt, g * ^ " » ^ ': -;;;;;; Hamburg, Kopenhag, Londra, „. . „ ... . „ T ' , , „ ^ ^ « Ü * . . KSInZIIiOİ Mh~Z«0 SgionMO Kualalumpuf355 Prag 111 Zürih 88 Paris, Stockholm, Rom.ı, Stutgart, Varşova, Viyana ekobilet.com THY, ONURAIR, ATLASJE PEGASUS iç lı.it bilotlcri satılır biletlR'trek.com.lr Fiyatlarımız Gidı$-Dönüş (t'ı-.ını EURO'duı. n.-.ı olan vı Knlrn d.ılııl dogildit. J Chartor rozervasyorılarıni2 içiıı ' (OÎIJ) 513 13 97'255^ Ivano-Frankovsk ..330 S "l>»rkov 352 $l >laev 290 S AVRUPA YAKASI 'i-M M « t * Pendik 375 02 24 Aksaray MIRKIZ 513 13 97 Sirkeci 514 10 54 Sahrayı Cedid 369 05 52 Aksaray MIVDAM ...517 96 80 Sultanahmet 528 58 04 Selamiçeşme 550 10 86 Aksaray MIIBO 491 1009 Şisli MEYDAN 231 13 33 Suadiye 41682 28 Avcılar 591 53 53 Şişli HALA«ARC,AZI..24641 51 Şaskınbakkal 478 59 78 Bakırköy 570 83 10 Osmanbey 234 67 06 Ümraniye 316 90 08 Bakırköy MEYDAN .543 1154 Taksim 256 55 56 Üsküdar 342 2123y Bakırköy INclmı ....543 68 98 Yenikapı. Bayrampaşa Besiktas Beyazrt Etiler Levent 4.Le«ent Mecidiyeköy DIGER ŞEHIRLER " ' ? ] " A N A D O L U VAKASI Adana (0322)457 18 38 " ' ™ °l Altıyol 346 64 65 Ankara > mt«oîi2) 212 55 67 ?2* 5° ™ Bostancı 372 3245 AnkaraKiaA»«W2|425 71 41 c,arc« Bostancı MtvDAN...416 22 35 Ankara I.HILMI(0312)466 06 41 ™ î : « Kadıköy 55046 60 Antalya CUM.MY (OI42| 2481211 b u / " n Kadıköy KIHIIM 550 35 37 Ant.»iA» ..(0242) 248 62 00 ..465 45 855Kartal 488 03 32 BıırsaaMRGt(0224)2340026 '•' S t ? J o T ^ K a v a c l k 4 1 3 7 27 7 B u r s a «'««»M0MI221 94 33 " î " ' ~ Kajasker 3723324 Izrnir C«NKAYA.(02J2)44532 69 ,'•; f r „ " Kızıltoprak 346 67 11 Imlr KA«SIVAKA(I]KJ|364 81 00 İ i . l l l l Kozyatagı 369 7651 IzmirHUMANI(O232|27451 00 I I " " , Maltepe 352 41 00 Kocaeli IZMir(0262)321 46 66 b " " 8 ' 1 MarmaraÜnvr 34662 06 KocaelİGLBH(0262)643 6644 ULUSAL BUGÜN 14:00 NELER OLUYOR? Ün(var«it«»i ım Üyati Prof. Dr. Hasan Kflni, AKP'nln ı.-l.di0l dı» polltlkayı 20:30 KENT VE YAŞAM Prof.Dr.Aftf» BATUR ' v« gatırdifli norunlnr" Irdoltvor McnueldHotelBodrumun incisi Bitez koyunda mayıs ayı dostlar arasında tatil keyfi fırsatı Denize sıfır özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Ydı aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... MAYIS AYI KİŞİ BAŞI: 54 YTL. Kredi Kartına Taksit İnıkanı OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI Tel: 0252.363 79 04 Daha fazla bilgi içîn: http://www.manuelahotel.com Kapalı cezaevi gıda ihalesini üstlenmiş olduğumdan kesin teminat olarak ver- miş olduğum ban- ka teminatı karşılı- ğı almış olduğum Kemalpaşa mal müdürlüğüne ait 24.04.2007 tarihli ve 3507 yevmiye nolu vezne makbu- zunu kaybettiğim- den kayıp ilanının verilmesi ile eskisi- nin bulunduğu tak- dirde herhangi bir hükmünün olmadı- ğmı beyan ediyo- rum. Fehmi Çoruh HOT€L MAVİ DCNlZ Tatil forfiniz Marmans'in cennet koyu Tumnç'da tatil Iflikanı... OlHaziran - 14Temmuz Tam Pansiyon Plus 8O.-YTL/KİŞİ Fıyotl.irıım? ıkı hi^llik odnıiit hi»i liaıt KMidir. Ayıtı nH.ııl« S'ttllCll kiTİ <2-12 V"t) 'VuSO, <12 vn* Ustıı> "•ı>25 inclııiı " O-? y.i% tıcrf-tkircilı. Erken rezervasyonda ilk 20 odaya Nakit ödcmede %3O vcyn 8 Taksite kadar ödemede %15 indirim. Daha fazla bilgi için: Rezervasyon için: www.hotelmavideniz.com 0(252)476 71 90 - 91 infodJihotelmavideniz.com 0(252)476 70 70
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog