Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 MAYIS 2008 PERŞEMBE KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 16. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali yann akşam başlıyor sahnelere inatKültür Scrvisi - İstanbul Kül- tür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali yann akşam 20.30'da Aya lrini Müzesi'ndeki açılış tö- reniyle başlıyor. Gecede bu yılın "Tiyatro Onur ÖdüllerF'ne değer görülen Gülriz Sururi ve Engin Cez- zar'a ödülleri sunulacak. Festival sponsorlan Aygaz ve Opet'in yanı sıra, festivale destek veren TC Başbakanlık Tanıtma Fonu ve İstanbul 2010 ile en yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorlarına da teşekkür pla- ketleri verilecek. Töreni ünlü tiyat- ro sanatçılan Zuhal Olcay ve Til- be Saran'ın "Tiyatro Şarkıla- n"ndan oluşan konseri izleyecek. Selim Atakan ile Işıl Kasapoğ- lu'nun İstanbul Tiyatro Festiva- li için özel olarak hazırladıkları gösteride "Cabaref'den "Kal- dırıııı Serçesi"ne, "Lüküs Ha- yaf'tan "Ayşe Opereti"ne kadar tiyatro sahnelerinin ünlü şarkı- lanndan oluşan bir izlence su- nulacak. Zuhal Olcay ve Til- be Saran'a Selim Atakan (piyano), Deniz Başay (kontrbas), Hakan El- bir (akordeon), Özlem Noyan (flüt), Hülya Özalaşar (keman) beşlisi eş- lik edecek. 16. Uluslararası istanbul Ti- yatro Festivali, 4 Haziran ta- rihine kadar 18 ayn yerde, 70'in üzerinde gösteriyle ti- yatroseverlerlc buluşacak. Festival biletleri Biletix'ten ve İKSV'den sağlanabilir. (0 212 334 07 77) \ 16. Uluslararası İstanbul Tiyatro ' Festivali, 4 Haziran tarihine kadar 18 ayrı yerde, 70'in üzerinde gösteriyle tiyatroseverlerle buluşacak. ; JT. Şişli Senfoni LütfiKırdar'da... Kültür Servisi - Şişli ilçesi, çoğulcu kültürel- liği ve farklı dinsel toplulukları yaşatan ta- rihiyle sanatsal olaylara yeni bir boyut da- ha ekliyor: 2004'te orkestra şefı Serâ To- kay'm kurduğu Şişli Belediyesi Senfoni Or- kestrası, 17 Mayıs Cuınartesi 20.30'da Surp Vartanants Ermeni Kilisesi Korosu'yla bir- likte Lütfi Kırdar'da konser veriyor. Şişli Be- lediye Başkanı Mustala Sarıgül'ün özcl gi- rişimiyle gerçeklcşen konserde Serâ To- kay'ın yöncteceği Vartanants Korosu'nu I985'ten bu yana Adruşan Halaçyan ça- lıştınyor. Konserde Mozart'ın Requiem'inin yanı sıra Errneni kadın besteci Sirvart Ka- ramanuk'un "Ah Tanıar" efsanesini an- latan trajik senfonik şiiri de seslendirilecek. Verdi ve Bizet'nin uvertürlerinin solistleri ise Zafer Erdaş, Aylin Ateş, Caner Akın ve Ayten Telek. Şeflik eğitiiTiini Fransa ve Isviçre'de yapmış olan Serâ Tokay'a göre bu konser anlamını "dinsel atmosferin, yerel ve evrensel Batı müziği öğeleriyle karı- şarak oluşturduğu beklenmeyen bütün- lüğünde buluyor. Müzik, din, tarih gibi öğelerin bu mutluluk verici karşılaşma- sı halklar arasındaki dostluğu simgeliyor". .sislisymphony.com 61. FİLM FESTİVALİ İLGİ VE HEYECANLA BAŞLADI Cannes 'Körlük'le açıldı Leyla Gencer'e adandı İstanbul Devlet Opera ve Balesi 'nin sahnelediği Aida gerçek bir başarıydı Peride Celal konuşulacak... • Kültür Servisi - Türkiye PEN Kadın Yazarlar Komitesi, cuınartesi günü İstan- bul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleş- kesi BS2 salonunda "Edebiyattan Haya- ta: Peride Celal'le Dönüşmek" adlı bir et- kinlik düzenliyor. Hande Öğüt, Selim lleri, Şebnem lşigüzel, Müge tplikçi ve Sema Uludağ'ın konuşmacılar arasmda olduğu toplantıda, Celal'in edebi yaklaşı- mı ve edebiyatımızdaki yeri konuşula- cak. (0 212 245 44 06) UÖUR HÜKÜM 61 . Cannes Filnı Festivali, azalmak şöyle dursun, süıekli artan bir ilgi ve heyecanla başladı. Başta festivale resmi yanşma dışı veya içi katılıp ka- tılmayacağı bilinemeyen Brezilyalı Fernando Meirelles, düzenleme ko- mitesinin pek alışılmamış bir tavny- la hem festivalin resmi yanş- macılan arasına alındı hem de yapıtı açılış fil- mi olma onurunu ka- zandı. 1998 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Portekizli Jose Sarama- go'nunbirroma- nından esinlene- rek çektiği "Blindness/Kör- lük" bir anlamda bilimkurgu filmi olmuş. Büyük ve ka- labalık bir Kuzey Amerika kentinde yo- ğun bir trafiğin yaşandığı bir kavşaktayız. Kırmızı ışıkta duran bir araba yeniden hareket edemez. Sürü- cüsü, "süt denizi"nde yüzen birine dö- nüşmüş, "beyaz bir körlüğe" gö- mülmüştür. Vahim olan, bu "beyaz körlük" bulaşıcıdır ve kısa bir sürc- de hızla yayılacaktır. Kamera ilk kur- banı tedavi etmeye çalışan doktor (Mark Ruffalo) ve yakınlannın, te- mas ertiklerinin askeri önlemlerle ka- rantiya alınışını izler. Hastalığın bu- laş(a)madığı eşi (Juliannc Moore), • 60 binlik nüfusu iki haftalığına 200 bini aşan Cannes, tam bir festival kenti havasına büründü. kocasını yalnız bırakmamak için ken- dine kör siisü vererek bu ilk 40-50 ki- şilik kurbanlar kafilesine katılır. Kcn- di başlanna bırakılan körlerin yaşama mücadelesi ilginç bir serüvene dönü- şür. Aslmda filmin gerçek başansı, hi- kâyenin asıl metnini okuma arzusu vcrmekle sınırlı. Hollyvvood sincma- sının ticari gerilim ve duygu sömürüsü öğelerini pek fazla suiistimal etmerniş olsa da, film ne yeterince o kate- goride ne de yönetmenin ilk iki filmindeki düzeyi ya- kalayabiliyor. 1955 do- ğumlu yönetmen, 2002'de "belgesel realizm" tadı ve şiddetindeki "Ci- dade de Deus/Tann Kent" ve 2005'te çektiği "The Constant Gardener" ile mes- leğebayağıiyibirgi- riş yapmışh. Resmi ya- nşmada şimdilik bir ağır- lığı olabileceğini sanmıyo- ruz. lııanılması zor bir hamle yapan ve Paris'te izleyebildiğimiz kadanyla her önıeği bizi şaşırtan Israil sinema- sı, daha ilk günden yan belgesel, ya- n kurgusal -deyim yerindeyse- sür- realist bir eser, "Waltz with Bas- hir/Beşir ile Vals" ile yanşmada. 1962 doğumlu Ari Folman, lsrail'in karabasanı savaş ve toplum-asker ilişkisinc eğilmiş. Folman 80'li yıl- lardaki ilk Lübnan savaşından hareket etmiş. Amos Oz, Etgar Kerett gibi sosyal ve siyasi duyarlıhğı çok yük- sek ve ama aynı zamanda Israillileri, Israil toplumunu sürckli kolektif bir psikanaliz yapmaya, kendini sorgu- lamaya iten bir bakış içerisinde. Bu- güne kadar 4 film yapan yönetmenin 2001 'de çektiği "Made in Israel" çok bcğcnilmişti. "Beşir ile Vals" festi- valin beklenen ilk güzel sürprizi. 9 6 ÜLKEDEN FİLM... 60 binlik nüfusu iki haftalığına 200 bini aşan Cannes, tam bir festival kenti havasına büründü. Ateş yal- nızca her gün on binlerce kişinin gi- rip çıktığı gösteri sarayı ve uluslararası sinema pazannı sarmıyor. Yüz bin- lerce meraklı göz de kınııızı halıda ve- ya kendini kara gözlüklerinin arkası- na saklayarak yürüyen yıldızlarm pe- şinde. İlk seçici komite bu yıl 96 fark- lı ülkeden gelen 1792 (2007'de 1615) uzun metrajlıdan, bir anlamda 31 ay- rı ülkeyitemsilen54 film seçmiş. 2 bin 233 kısa metrajlıdan festivale katılma olanağına kavuşan şanslı sayısı da 26. 54 resmi seçkiden 20'si "Resmi Ya- nşma", 19'u da resmi paralel göste- ri diyebileceğimiz, seçici kurul baş- kanlığını Fatih Akın'ın üstlendiği "Belli Bir Bakış"ta yanşıyor. 8'i ilk olan 54 filmden 53'nün "dünya sif- tahı" da Cannes'a kısmet oluyor. ls- terseniz... Kabul şartnanıesindc, "ken- di ülkesinden başka yerde göste- rilmemiş olmak" gibi bir kural ol- masına karşı "bekâretini" Cannes'a saklayanlar açıkçası yeğleniyor. Si- nemanın pederşahi koruyuculan bu "ilk"liği cazibe merkezi kalabilmenin koşullanndan biri olarak görüyorlar. EGEMEN BERKÖZ İ stanbul Devlet Opera ve Ba- lesi'nin "Aida" galası Leyla Gencer'le başlayıp Leyla Gen- cer'le bitti. Onanma girmeden ön- ceki son günlerini yaşayan Atatürk Kültür Merkezi'nin Büyük Sa- lon'unun perdesi, sekizi birkaç da- kika geçe kısa bir "Leyla Gencer Belgeseli" ve Genel Müdür Suat Arıkan'ın, bu gösterimi "Leyla Gencer"e adadıklannı be- lirttiği kısa konuşmasıyla açıldı. Giuseppe Verdi'nin ün- lü Aida opcrasını sahnele- yen Italyan yönetmen Gi- anpaolo Zennaro'nun Leyla Gencer'le birlikte çalıştığını da önce Suat Ankan'dan, sonra da -gös- teri sonrası selamlama sı- rasında- kendisinden duy- duk. Sahnelediği Macbeth operasında başrolü oyna- yan Gencer'e her zaman hayran ol- duğunu da söyledi ünlü Italyan ope- ra yönetmeni. Dün akşam izlediğim Aida'yı, daha önce, sanınm, dört Aida izle- miş sıradan bir opera izleyicisi ola- rak ben çok beğendim. Üç perde ara- sında konuştuğumuz izleyicilerin -aralannda operacılar da vardı- gö- rüşleri de bu yöndeydi. İstanbul Operası'nın Aspendos için hazırladığı bu Aida'ya emek ve- ren tüm sanatçılan saymam ola- naksız; ama Anna Çubuçenko (Amneris), Burçin Çilingir (Ai- da), Efe Kışlalı (Radamcs) ve Sedat Öztoprak'ı (Amonastro), bir de korolan anmadan geçmek istemi- yorum. Perdenin, gece yansını çeyrek geçe, uzun alkışlar arasında son kez kapanmasının ardından, sanat- çılar ve sahne arkasından katkıda bu- lunanlar, yönetmen ve diğerleri, hepsi sahneyc çıkıp izleyicileri se- lamladılar. Ve kınnızı karanfıllerlc Leyla Gencer'e bir kez daha saygı- lannı sundular. Son olarak da, Suat Arıkan cuma günü öğlen 11.30'a dogru Dolmabahçe Sarayı önünde toplanacaklannı ve Gencer'in kül- lerini, vasiyeti üzerine, Mozart'ın Requiem'i ile Saygun'un Yunus Emre'sinden ilahiler okuyarak de- nize dökeccklerini söyleyerek her- kesi davet etti. Aida bu akşam 20.00'de ve cu- ınartesi 15.30'da son iki kez AKM'de oynanacak. 24 Haziran'da Aspendos'ta olamayacaksanız, bu gösterimlerden birini kaçırmayın derim. (0 212 251 56 00) lü'de halk müzigi buluşması • tstanbul Haber Servisi- İstanbul Üni- versitesi Öğrenci Kültür Merkezi Halk- bilim Kulübü tarafından düzenlenen "Gclenekten Geleccğe Anadolu Ezgilc- ri" etkinliği kapsammda dün Okan Mu- rat Öztürk, Hasbihal Topluluğu (Dertli Divani, Ulaş Özdemir, Mustafa Kılçık, Can Kalaycıoğlu) ve Kemal Kaplan halk müziği severlerle buluştu. Beya- zıt'ta gerçekleştirilen konserler kapsa- mında bugün de Muharrem Temiz, Ni- da Ateş ve Atilla Meriç sahnc alacak. BESOM'a destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mu- ammer Sun'un önderliğinde kurulan Bes- teciler, Orkestra Şcfleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM), Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Mu- zaffer Eryılmaz'ın dcstekleriyle etkinlik- lerine başladı. Başkent Üniversitesi Rek- törü Prof. Haberal, Bahçclievler Akdeniz Caddesi'nde bir daireyi BESOM'un kul- lanımına verdi. Çankaya Belediye Başka- nı Prof. Eryılmaz da derneğin gereksinimi olan bazı donanımı sağladı. Geıleri • Sergi ' Ateılue ' Seınoıteui TUZE SANAT EVİ DEVRÎM ERBÎL VE GENÇ ARKADAŞURI 14 Mayıs - 31 Mayıs 2008 Pazar harlç hergün 12.OO-19.OO Bnğdnt Cad Yazarlar Sok. Kırlangıç Apt. 6/2 SUADİYE Tol: 0216. 3S0 85 80 GALERİ ve SERGİ İlanlarınız için (0212)293 89 78 BtR MOLA L j O L D E L î J .5 Mayıs - 7 Haziran 200S Abdi lpckçi Cad. 48/3 Teşvikiyc / İstanbul / TURKEY T: +90 212 247 74 75 F: +90 212 246 67 68 £: tsanat@superonlinc.com ANTALYA ADD VE CUMOK ÇAĞRISI Mustafa Kemal'in Askerleriyiz. Kavgamız, kavganıız karanuklarla Dövüşürüz dâim güneş gibi. Bağımsızlık için her tür düşmanla AYD1NLANMA VE DAYANIŞMA KAHVALTISINDA BULUŞUYORUZ. Konuşmacı; Ü M İ T Z İ L E L İ Konu; KARANLIK İLE AYDINLIK ARASINDA TÜRKİYE Yer: Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Sosyal Tesıslerı ANTALYA Tarih: 18 Mayıs 2008 / Saat: 10.30 Kahvaltı ederi: 10 YTL Öğrenci: 2 YTL lletişim: 0532 455 30 92 / 0242 259 33 53 / 0532 401 71 62 / 0506 611 45 06 Sen gelmezsen çok eksiğiz EDREMİT CUMOK ve ADD 17 Mayıs 2008 CUMARTESİ SAAT 14:00 Sayın Ekonomist UĞUR ClVELEK ile "GELEN KRİZE KARŞI NASIL DİRENİRİZ?" SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ YER : ZEYTİNLİ KÜLTÜR SANAT EVİ ALTINKUM PLAJI - ZEYTİNLİ İLETİŞİM : 0532 387 73 82 / 0532 564 66 71 \v\v\v.cumok.on
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog