Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 NATO'da sfber savunma işblrllğl • BRÜKSEL (AA) - NATO üyeleri Almanya, ttalya, îspanya, Slovakya, Litvanya ve Letonya, Estonya'nın başkenti Talin'deki siber savunma merkezine katılım anlaşması imzaladı. Estonya ile 6 NATO üyesi arasında imzalanan anlaşma, Talin siber savunma merkezinde katılımcı ülkeler ve gözlemci statüsündeki ABD'li uzmanlann, siber savunma konusunda çalışma yürüten Estonya ekibiyle birlikte, intemet üzerinden her türlü saldırıyı etkisiz hale getirmeleri ve karşı saldırı kapasitesini geliştirmesini hedefliyor. Ittifaka doğrudan bağlı çalışmayacak Talin siber savunma merkezinin yeni katılımlarla önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanması bekleniyor. NATO'ya 2004'te katılan Estonya'daki kamu, banka ve medya intemet siteleri, geçen yıl Rusya kaynakh yüz binlerce bilgisayardan yapılan saldınlar sonucu çökertilmişti. ETA uyarmadan saldırdı • MADRtD (AA) - tspanya'da Bask bölgesinde bir jandarma kışlasının önünde düzenlenen ve bir güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan saldınmn sorumluluğunu ETA örgütü üstlendi. Normalde saldınlannı önceden telefonla haber veren ETA, bu kez aynı yolu izlemedi. Bask Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jose Ibarrebce, "ETA'nm saldınlarından bıktık. Terör örgütü Bask halkının adını kullanmasın. ETA, Bask halkının imajına zarar veriyor" dedi. Çin'in Sıçuan eyaletinde on binlerce kişinin öldüğü depremde, çok sayıda okulun yıkılması kuşkulan arttırdı 'Okulları deprem değil rüşvet yıktı' Ço LEVENT ULUÇER PEKtN - Çin'de yaşa- nan dep*em felaketinde çok sayıda öğrencinin ha- yatını İcaybetmesi, okul bi- nalannın neden yıkıldığı sorusunu gündeme getirdi. Türkiye'de olduğu gibi, yetkililer, okul binalannın yapımına yolsuzluk kanştı- ğı ve binalann kötü inşa edildiği suçlamalanyla kar- şı karşıya. Sıçuan eyaletin- de meydana gelen, Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklü- ğündeki depremde on bin- lerce kişi hayatını kaybetti. Depremde çok sayıda okulun yı- kıhnası, aııcak bu okullann çevre- sindeki binalann ayakta kalması üzerine tepkiler baş gösterdi. Sıçuan'daki Cuyuan ortaoku- lunda yüzlerce öğrenci enkaz al- tında kalırken, yıkıntılar arasm- dan bugüne kadar 50 ceset çıkanldı. Cuyuan'dan bir- kaç kilometre ötedeki Du- ciangyan'da da yeni inşa edilmiş bir okul yıkıldı. Binanın yıkmtılan arasm- dan 100 kışi çıkanlırken en- kaz altında hâlâ 100'den fazla öğrencinin bulundugu bildiriliyor. Sıçuan'ın kuzeyindeki Mianyang kentinde çöken bir okulda bin öğrenci ve öğretmen ölü ya da kayıp. Hanvang kasabasında yıkı- lan 2 binanın enkazı altında da 200'den fazla çocuğun bulundugu sanılıyor. Depremin merkez üs- sünden yüzlerce kilomet- re ötede olmasına rağmen sayıda okul yıkıhrken bu okullann çevresindeki binalann ayakta kalması tepki doğurdu. yıkılan Çongking bölge- sindeki iki okulda 5 öğ- renci öldü, 100'den fazla öğrenci yaralandı. Malzemeden mi çalındı? Depremin ardından or- taya çıkan bu acı tablo, okul binalannın yapımın- da malzemeden çalındığı, hükümetin de buna göz yumarak öğrencilerin ha- yatını tehlikeye attığı gö- rüşünü güçlendiriyor. Gelişmeleri değerlen- diren, merkezi Şang- hay'da bulunan Jones Day yatmm-fı- nansman şirke- tine bağlı Bü- yük Çin Inşaat Grubu'nun ge- nel müdürü Ashley How- lett da "Rüş- vet, deprem yı- kımında bü- yük etmen" di- ye konuştu. Hovvlet, Çin'de fabrika, hasta- ne, okul ve konutlann yapımmda büyük rüşvet döndüğünü, her düzeyde yerel yöneticilerin yol- suzluğa karıştığını öne sürdü. Çin'deki inşaat ya- salanyla ilgili bir kitabı da bulunan Hovvlett, "Çin'in inşaat yasaları gayet açık. Başkent Pekin ya- kınlarında benzeri bir deprem olsa aynı dere- cede hasar meydana ge- ieceğini sanııuyoı ııııı" dedi. Howlett, inşaat şir- ketlerinin yerel taşeron- larla çalışmaya zorlandık- lannı, bunun da standart- lara uymayan malzeme kulllanımını kolaylaştır- dığını belirtti. Kurtarma çalışmaları sürerken on binlerce kişinin hâlâ göçük altında olduğu sanılıyor. (Fotoğraf: AFP) 3yaşındaki hzçocuğu 40saat sonra kurtarıldı uan eyaleündeki depremde okullaryerle bir olurken çevredeki binalar ayakta kaldı. Yetkililer, şiddetli depreminyerle bir ettiği bölgelerden Beyçuan 'da, enkazda annesiyle babasının cesetleri altında kalan 3 yaşındaki bir kız çocuğu, 40 saat sonra kurtarıldı. Bacaklannda ciddi yaralar bulunan çocuğun yeri tespit edilmesine rağmen küçük kıza daha çok zarar vermemek için uygun gereçlerin gelmesi beklendi. Küçük kız kurtanldıktan sonra dün sabah erken saatlerde bölgeyi ziyaret eden başbakanla görüştü. Enkaz altında kalan 8 aylık hamile bir kadın da depremden 2 gün sonra kurtarıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleriylepolis toplam 100 bin kişiyle arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Çin ordusu askeri helikopterleriyle depremin şiddetliyaşandığı yerlere su, ilaç vegıdu yardımı ulaştırılmaya basiandı. Büaııço gittikçe ağırlaşıyor En ölümcül depremlerden olan Sıçuan eyaletinde meydana ge- len sarsıntı sonucu ölenlerin sayısı- nın 20 bini aştığı açıklanırken raka- mın 100 binin de üzerinde olabileceği söyleniyor. Göçük altında hâlâ on binlerce insanın olduğu da gelen bilgiler arasında. Aynca en az ölü sa- yısı kadar kişinin de kayıp olduğu bil- dirildi. Ülkenin güneydoğu eyalet- lerinden olan Sıçuan'da sadece bir kentte 19 bin kişi göçük altında; top- lam 26 bin kişinin göçük altında ol- duğu söyleniyor. Eyaletteki diğerbir kentteki ölü sayisı isc 7 bin 700'ü geçti. Çin medyasından alınan bil- gilere göre Sıçuan'ın merkezi Çeng- du'da normal yaşama dönülmeyc ça- lışılıyor, ancak yaşam hâlâ zor. Böl- gede dünden bu yana devam eden yoğun yağıştan sonra depremzedelcr geceyi daha soğuk bir havada ge- çirmek zorunda kaldılar. Bölgede art- çı depremler de devam ediyor. Çin'in hemen tüm eyaletlerinde insanlar kan bağışı yapabilmek için kan merkez- lerinin önünde uzun kuyruklar oluş- turmuş durumda. Çin, para yardımı yapmak isteyenler için Çin parası Yuan'la döviz için iki ayn banka he- sabı açtı. Deprem nedeniyle eyalet- teki barajların özellikle artçı dep- remlerden ötürü yıkılma tehlikesi al- tında olması bir diğer endişe kayna- ğı. Deprem nedeniyle oluşan heye- landan ötürü Cialing ırmağının akı- şı kesilmiş durumda. Depremin şiddeti ABD Yerbilim Kurumu'nca dün 7.9 olarak düzel- tilmişti. Ancak Çin televizyoıılaıı gün boyu yaptıklan yayınlarda 7.8 raka- mnıı kullandı. 'Garip davranışlar gözledik' Diğer ilginç haberler ülkemizde de sıkça duyduğumuz türden. Bölge halkının deprem öncesi hayvan hareketlerinde garip davranışlar gördüklerini söyledikleri, bir göl kı- yısında kurbağalann tümünün çe- kildiği gibi haberler de duyulma- ya başlandı. TEŞEKKUR Ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren kalp cerrahisi ekibi Doç. Dr. Atıf Akçevin (Departman Şefi), Doç. Dr. Tufan Paker, Doç. Dr. Halil Türkoğhı, Uzm. Dr. Cihangir Ersoy, Uzm. Dr. Vedat Bayer, Uzm. Dr. Tijen Alkan, Uzm. Dr. Ayla Esin, Dr. Oryal Gökdemir, Dr. Genco Yücel, Prof. Dr. Gürbüz Barlas, Prof. Dr. Kemal Önen, Prof. Dr. Moiz Bahar, Dr. Elif Altuğ Kalsuk, Dr. Yaprak Atakar, Dr. Alpaslan Eryılmaz, Dr. Recep Bozlak, Dr. A. Aysen Erdil, Dr. Müjdat Babadostu, Dr. Ismail Bozkurt, Başhemşire Berrin Bulııt Çeşni, Başhemşire Müjgan Mutlu Alkan, Başhemşire Pınar Güngör Dursun, anestezi, perfüzyon hizmetleri, ameliyathane, koroner ve kalp cerrahi yoğun bakım, SB ve GB hemşirelik hizmetleri ve hasta bakım, fizik tedavi, radyoloji, laboratuvar, diyet, kat hizmetleri, güvenlik, otopark, danışma ve hasta ilişkileri servisleri yönetici ve tüm hastane personeline, hastalığım, ameliyatım ve bakımım sürecinde gösterdikleri yakın ilgileri, üstün tedavi yetkinlikleri, insancıl yöntem ve yaklaşımları nedeniyle en içten şükranlarımı sunuyorum.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog