Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15MAYIS 2008 PERŞEMBE 10 I T A . I J İ İ < I V L < İ İ I I \ dishab@cumhuriyet.com.tr ATÎKAN: Uzaylüar kardeşimiz Dış Haberler Servisi - Vatikan Rasathanesi, "uzaylıların varlığına inanmanuı inanca ters düşmediğini" belirterek başka gezegenlerde de Tann tarafindan yarahlan akıllı varhklar olabi- leceğini bildirdi. Rasathane müdürü ve Papa 16. Benedikt'üı başastronomu Jose Gabriel Funes, VatikarTda yayimlanan L'Osservatore Romano gazetesine yaptığı açıklamada, evrenin büyük- lüğünün Dünya'nm dışında başka yaşam türle- rinin yaşanıa ihtimalinin de bulunduğu anlamına geldiğini söyledi. Gazetenin "Uzayldar Beninı Kardeşim" baş- lığıyla verdiği haberde, "Henüz kcsin bir kanıt bulunamasa da bu olasılığın dışlanamayaca- ğını, çünkü uzayhlann da Tann taraûndan ya- ratıldığını" belirten Funes, "uzaylıların varlı- «ını dışlamanın, Tanrı'nın yaratma özgiirlü- ğünü sınırlamak olacağını" ifade etti. Funes ay- rıca uzaylıların "zavalh insanların taşıdığı dünyevi yüklerden arınmış ve günahsız" ola- bileceğini söyledi. Yüzyıllar önce Katolik kili- sesinin dünyanın yuvarlak olduğunu bulan Ga- lileo Galilei'yi afbroz ettiğinin hatırlatılması üze- rinc Funes, "İns;ınlar hata yapar, ama zaman, sayfayı çcvirip geleceğe baknıa zamanıdır" de- di. Funes bılim ve dinin birbirine ihtiyacı oldu- ğunu ve birçok astronomun Tann'ya inandığını öne sürdü. Bilim vc din arasmdaki ilişkiyi güç- lendirmeye çalıştığını vurgulayan Vatikan kili- sesinin, gelecek yıl da evrim teorisinin babası olan Charles Darwin'in 200. doğum günü nedeniy- le birkonferans düzenleyeceği belirtiliyor. A RŞİVLER AÇIKLANDI Ingiltere UFO dosyasını açtı Dış Haberler Servisi - îngiltere Savunma Ba- kanlığı, UFO (Unidentifıed Flying Objects- Tanınılanamayan Uçan Cisiraler) araştınnacı- lannın talebi üzerine ulusal arşivdeki 1978 ve 1987 yıllan arasındaki kayıtlan içeren 8 dosyayı ilk kez dün kamuoyuna açıkladı. Belgelerde yer alan ve tanıklarm iddialann- dan yola çıkılarak yapılan çizimler bu iddiala- rın bir dönem oldukça ciddiye alındığını gös- teriyor. Ancak belgelerin bilgi edinme özgürlüğü yasası çerçevesinde yayınılanması, bakanlığın artık UFO iddialannı ciddiye almadığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Belgeler, halk, silahlı kuvvetler ve polisler ta- rafindan görülen ya da görüldüğü ileri sürülen gökyüzündeki tuhaf ışıklar ve tanımlanamayan cisimlerle ilgili anlatımlan kapsıyor. Liverpo- ol üzerinde uçtuğu söylenen bir uzay gemisiy- le bir UFO'nun Londra'daki Waterloo Köprü- sü'nün etrafında dolaştığı iddilan da belgeler- de yer alıyor. Savunma Bakanlığı, tanımlanamayan cisim- lerin uzaydan gelen ziyaretçiler olmalanndan çok diğer ülkclerin gizlice gönderdiği casuslar ol- maları ihtimalinin inandıncılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bakanlık, bu cisimlerin at- mosferde yanan uzay cisimleri, alışılmadık bu- lut oluşurnları ya da meteorolojik balonlar ol- ma olasıhklan üzerinde duruyor. Yetkililer, konunun meraklılanndan gelen UFO alarmlannın Steven Spielberg'in 1977'de çektiği "Üçüncü Türden Yakınlaşmalar" fil- minden sonra arttığına dikkat çekiyor. Hillary Clinton, Batı Virginia'da aldığı galibiyetten sonra yarışı bırakmayacağı mesajmı yineledi Clinton'ın inadını bileyen zafer ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD'de Demokrat Par- ti'nüı Batı Virginia eyaletinde yapılan önse- çimlerinde Hillary Clinton, rakibi Barack Obama karşısında büyük bir farkla galip gel- di. Clinton, yüzde 67 oy alırken Obama'ya des- tek yüzde 26'da kaldı. Clinton zaferinin ar- dından yanşı bırakmayacağı mesajı verirken Obama genel seçimlere odaklandı. önseçim sonuçlan Obama'nın delege sayı- smdaki üstünlüğünü etkilemezken, Clinton bu zaferle Obama'nın genel seçimlerde seci- lebilirliğinin sorgulanacağını ümit ediyor. Nüfusunun yalnızca yüzde 3'ünü siyahlann oluşturduğu Batı Virginia eyaletinde Clin- ton'a ağırlıklı olarak beyaz, yaşlı ve işçi seç- menlerin destek verdiği gözlendi. Batı Virginia'da önseçimlerin ardından ya- T™\ emokrat Parti'nin başkan adayını JL^belirleyecek önseçimlerin Batı Virginia ayağında Clinton, beklendiği gibi Obama'ya karşı üstünlük sağlasa da, önseçimler Obama'nın delege üstünlüğünü etkilemedi. "Kararlıhğını" anlatırken încil'e başvuran Clinton, "Incil'den biliyoruz ki inanç dağları bile oynatır" dedi. pılan anketler Demokrat Parti'deki bölün- müşlüğü de gözler önüne serdi. Anketlere gö- re Batı Virginia'da Clinton taraftarlannın yal- nızca yüzde 36'sı, başkan adayı seçilmesi durumunda kasım ayında yapılacak genel se- çimlerde Obama'yı destekleyeceğini, yüzde 35'i ise Cumhuriyetçi aday John McCain'e oy vereceğini ifadc ediyor. Clinton, taraftarlanna yaptığı konuşmasında önseçimlerin sürcceği 3 Haziran tarihine kadar yanşı bırakmayacağı yö- nünde net ifadeler kullandı. Clinton "Bana vaz- geçmemi, çok zor olduğunu, dağın çok yük- sek olduğunu söylediler. tncil'den biliyoruz ki inanç dağları bile oynatır. Herkes sesini duyurana kadar bu kampanyayı sürdürme konusunda hiç olmadığım kadar kararlı- yım" şeklinde konuştu. Yanşın henüz bitnıe- diğini, iki adayın da yeterli delege sayısına ulaş- madığını söylcycn Clinton, genel seçimlerde kendisinin en güçlü aday olacağını savundu. Kampanya yönetimi mali sıkıntı içinde olan Clinton, "son aşamada" olduklannı ve "yo- la devam edebilmek için yardıma ihtiyaç duyduklarım" söyleyerek seçmenlerinden destek istedi. Clinton kampanyasının 21 mil- yon dolardan fazla borcu bulunuyor. Obama ise geçen hafta üstü kapalı bir bi- çimde Clinton kampanyasına bu konuda yar- dım edebileceği mesajını vermişti. Onü- müzdeki haftada Demokrat Parti önseçimle- ri Oregon ve Kentucky eyaletlerinde, ardın- dan Puerto Rico, Montana ve Güney Dako- ta'da yapılacak. İsrail'i ziyaret eden Bush, Knesset'te konuşurken Filistinliler binlerce siyah balon uçuracak Kudüs'te gökyüzü kararacak • ABD Başkanı Bush, 60. kuruluş yıldönümü kutlamalanna katılmak üzere Israil'e gitti. Filistinliler, yaklaşık 22 bin siyah balonla Kudüs semalannı 'karartarak' îsrail'in kuruluşunu ve Bush'u protesto edecek. Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı Ge- orge Bush, ikinci başkanlık döneminin bit- mesine aylar kala 60. kuruluş yıldönümü kut- lamalanna kaülmak üzere Israil'e gitti. Bush'un, son 4 ayda ikinci kez ziyaret ettiği Israil'de, Or- tadoğu banş görüşmelerine yeni bir ivme ka- zandırmaya çalışacağı bildiriliyor. îsrail'in kuruluşunun 60. yılı çerçevesin- de, Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in ev sa- hipliğinde düzenlenen uluslararası 'Yarına Bakmak' konulu konferansa katılacak olan Bush, bugün lsrail parlamentosunda (Knes- set) konuşacak. Bush'un konuşması sırasında Filistinliler, Kudüs semalannda binlerce si- yah balon uçuracak. îsrail'in kuruluşunu 'Nakba' (büyük felaket günü) ilan eden ve her yıl protesto gösterileri yapan Filistinliler, 21 bin 915 siyah balon bırakarak Kudüs se- malannı 'karartmayı' amaçlıyor. Yeni silah sistemleri istenecek Batı Şeria'nın Ramallah kentinde de Bush'u protesto etmek amacıyla bir gösteri yapıla- cak. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Ri- ce da ABD Başkanı ve eşi Laura Bush ile aynı uçakla Israil'e gitti. Bush'un gezisi ne- deniyle Kudüs'te 14 bin polis olağanüstü gü- venlik önlemleri aldı. Israil'de yayınılanan Haaretz gazetesi, ls- rail Başbakanı Ehud Olmert'in, Bush'a, Îs- rail'in satın almak veya ortaklaşa üretmek is- tediği yeni silah sistemlerinin listesini vere- ceğini ve Bush'un bu konudaki yanıtmı öğ- reneceğini yazdı. Görüşmelerde, Iran'm nük- leer faaliyetleriyle ilgili ortak tavnn daha da geliştirilmesinin ele alınacağı bildirilirken, üst düzey bir tsrailli yetkili, "büyük önem taşı- yan stratejik konuların nıüzakere edilece- ğini" söyledi. Bu arada, lsrail ordusunun, Bush'un ziyareti nedeniyle Batı Şeria'daki operasyonlannı azaltacağı, bu konuda hafta ba- şında gerekli talimatlann verildiği duyuruldu. Bush, skandallarla boğuşan Olmert ile tran'ı da konuşacak. (Fotoğraf: REUTERS) BUSH'UN BÜYÜK FEDAKÂRLICI: COLFÜ BIRAKTI Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı George W. Bush, Irak işgalinin başladığı 2003 yılında savaşta ölenlerin ailelcrine duyduğu saygı nedeniyle golf oynamayı bıraktığım söyledi. Bush, "Yahoo" ve "Politico.com" siteleriyle yaptığı söyleşide, "Oğullarını yeni kaybetmiş annelerin, başkomutam golf oynarken görmesini islcmiyorıınf" diye konuştu. Bağdat'taki Birleşmiş Milletler binasma düzenlenen ve 22 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı öğrendiği Ağustos 2003'ten beri golf oynamadığmı söyleyen Bush, "Askerlerin ailelerine karşı kendimi borçlu hissediyorum. Onlarla elimden geldiğince dayanışma göstermek istiyorum. Bence savaş sırasında golf oynamak kötü bir mesaj olacaktır" dedi. Bush, Teksas'ta golf oynarken patlamayı ve Irak'taki BM temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun öldüğünü öğrendikten sonra oyunu bıraktığım söyleyerek, "Beni golf kursundan çıkardılar, ben de artık golf oynamaya değmeyeceğini söyledim" diye konuştu. CBS News televizyonu ABD Başkam'nın son olarak 13 Ekim 2003'te golf oynarken görüldüğünü bildirdi. IFADE METÎNDEN ÇIKTI 'Katılım 'yine Fransa takıldı ÇİMEN TURUNÇ BATURALP BRÜKSEL - Fransa, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) "katılım" kelimesine bir kez daha engel oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı kesin tavrı sürüyor. AB ekonomi ve maliye bakanlanyla aday ülkeler arasındaki diyalog toplantısı sonunda hazırlanan ortak sonuç bildirisi taslağının bazı bölümlerinde, Fransa 'nın isteğiyle katılım ifadesinin silinmesi üzerine Türkiye'nin itirazı yüzünden ortak sonuç bildirisi çıkarılamadı. Dışişleri Bakanlığı ve Dcvlet Bakanı Mehmet Şimşek'in görüş birliğiyle Türkiye'nin sonuç bildirisini bu haliyle kabul etmediği kayda geçirildi. Buna karşılık AB Dönem Başkanı Slovenya, metnin ortak sonuç bildirisi değil, AB Dönem Başkanlığı'nın açıklaması olarak yayımlanacağını, aynca kendi inisiyatifiyle basına yapacağı açıklamada "katılım" ifadesinin altını çizeceğini bildirdi. Fransa, AB Dönem Başkanhğı'nı temmuz ayında devralacak. Fransa'mn Türkiye'ye karşı tutumunun teknik nitelikli bir toplantıya bile yansıması nedeniyle Fransa'mn dönem başkanlığı sürecinde AB-Türkiye ilişkileri ile AB-Fransa/Sarkozy ilişkilerinin nasıl seyredeceği merak konusu. Sarkozy'nin üyelik karşıtı tavrı sürüyor. VEFAT VE TEŞEKKÜR Merhum Osman ve Ayşe Feride Gönül'ün oğullan, Merhum Yusuf Ziya ve Şadiye Amasyalı'nın damatlan, Merhum Sami Gönül ve Behice Gönül'ün, Hayriye-Rahmi Toker'in kardeşleri, Zeki-Nurşin Gönül'ün ağabeleri, Ayşe-Tanju Mutlu, Mehmet-Saadet Toker'in dayılan, Merhume Gönül Gönül, Sinan-Ayhan Gönül, Osman-Mürvet Gönül, Ayla Gönül'ün amcaları, Aysel, Ergun Amasyalı'nın enişteleri, Emin Özmutlu ve Metin Şenyurt'un Kayınpederleri, Burak Selman-Aylin Özmutlu, Yetkin Yalın Şenyurt'un dedeleri, Ayda Melek Özmutlu'nun Büyük Dedesi, Yelda Nihan Özmutlu, Melda Fügen Şenyurt'un biricik babalan ve Fatma Güner Gönül'ün 55 yıllık değerli hayat arkadaşı MilliEğitim Bakanlığı eski SağlıkİşleriGenel Müdürü Opr. Dr. NAZIM GÖNÜL 11 Mayıs 2008 günü elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştır. Cenazesi Aydın Bozdoğan'daki aile mezarlığına defnedilmiştir. Tedavisi süresince gösterdikleri ilgi ve özen nedeniyle başta Ankara Atatürk Araştırma ve Eğitim hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Metin Doğan ile Beyin Cerrahi Doktor ve personeli ve yoğun bakım Hemşire ve çalışanlanna, Bilkent Çamlık Sitesi E-1 Blok'taki komşularına ve aynca telefon ederek ve bizzat eve ve Bozdağan'a gelerek acımızı paylaşan, çelenk gönderen, TEV'e bağış yapan tüm dost ve akrabalara teşekkürlerimizi sunanz. AİLESİ ADINA EŞİ F.CÜNER GÖNÜL CUMOK BOZCAADA ÇAĞRISI 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ SAAT15.00'te Zübeyde Hanım Parkı'nda toplanıyor, Bozcaada aydınlanma toplantısına çağırıyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ. lletişim Tel: 0537 235 21 35 - 0534 292 2319 www.cumok.org KİTAP KURDU ATATÜRK KONUŞMACI: DURSUN ÖZDEN TARİH : 15-05-2008 SAAT : 19:00 YER : MALTEPE CARREFOURSA İNKILAP KİTAP EVİ ÖNÜ DÜZENLEYEN: OKUYAN TOPLUM PROJESt EKSÎK KALDIK Merhum Prof. Dr. Takiyettin Mengü- şoğlu'nun eşi, Selver ve Gert Wesenack ile Sevda ve Yusuf Han Mengüşoğlu'nun anneleri, Ekin'in babaannesi Felsefeci TOMRİS MENGÜŞOĞLU kaybettik. nu Cenazesi, 16 Mayıs 2008 Cuma günü (yarın) Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası tçerenköy Mezarhğı'na defhedilecektir. AKLARDAN AYDINLIĞIN IŞIKLARINA DOĞRU... MESEN AKÇAKOCA ORMAN DENİZ SESSİZLİK Batı KaracJG mkara ve İstanbut'a 3 saat uzsA 0380 6114436-6113678 www.mesenotel.com W. A AKM d«- SON KONSJSH ııutUt'UH Mozart Kl.uıuM K Cî. MühU*f. 4. Sontoni taonto Kazokoğlu - Fcryal Türkoglu Alevander Rahbari UMfm Cum*19M AKM 17*UynCannrmllLOD DenlıBank* Tel: O216.36O 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.corn.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog