Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARNAGİVNLI SATIŞIAB ÜCRETSİZ GÖNDERİM SİİKPRİZ KANPANYALAR İVİV1V kitap. cumhuriyeti mroöi C<Cumhurlyet r V Kltapları Cumhuriyef mmt kitap • cumhuriyeti Of Cumhuriyet V Kltapları % 3 0 İNDfRfM GÜNÜN FIRSATI TAKSİTLİ AUŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30171 /75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 7 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 MAYIS 2008 PERŞEMBE Türkiye, Güney Irak'taki petrole ulaşmak için yeni strateji belirledi BP üzerinden Irak Kraliçeden Yeşil Cami 'ye ziyaret lngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile eşi Edinburgh Dükü Prens Philip dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gfil'ün eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Bursa'ya geçti. Kraliçe, Bursa mebter (akııııı tarafından karşılandı. Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'yi ziyaret eden kraliçe, Uludağ Üniversitesi tlahiyat Fakül- tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın okuduğu "Rahman" suresini dinledi. Camide kra- liçeye özel protokol uygulandı. Kraliçe ve Hay- rünnisa Gül'e sandalye getirildi. Elizabeth'e İa- giüzce Kuranıkerim hediye edildi. • <V. Sayfada YASA UYGUN Irak'ın güneyindeki petrol arama listesine alın- mayan Türkiye, engeli British Petroleum şir- ketiyle aşmak istiyor. Hükümet bu amaçla Enerji Bakanlığı Müsteşar Ve- kili Selahattin Çimen ve bir heyeti îngiltere'ye gönderdi. BP ile olası bir anlaşmaya ise hükümetin geçen yıl çıkardığı petrol yasası nedeniyle ke- sin gözüyle bakılıyor. Yasanın içeriği, British Petroleum'un 1993'te gön- derdiği maddelerle örtüşüyor. MAHMUT GİJRER'in haberi • 6. Sayfada Barzani önlempaketi hazırlıyor PKK'YE KARŞI ADIM Fotoğraf: REUTERS Barzani'nin, PKK konusunda Ankara'nın bek- lentilerini en aza indirgemek için "önlemler pa- keti" hazırladığı öğrenildi. Pakete göre Türkiye, Kerkük ve Kürt yönetimi ile ilişkiler konularında adım atarsa, PKK'ye yönelik önlemler adım adım yaşama geçirilecek. Suriye ve tran uyruklu militanlar ya tutuklanacak ya da Simr dlŞl edilecekler. BAHADIR SELÎM DtLEK'in haberi • 8. Sayfada DSP'li Tan ve CHP'li Selvi, Başyazanmız Ilhan Selçuk'a yönelik saldınyı değerlendirdi: AKP'nin iftira siyaseti AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün'ün başyazanmız Ilhan Selçuk'u he- def alan "darbeciliğin fucur fınansörü" sözlerine tepki gösteren DSP îs- tanbul Milletvekili Ahmet Tan, Başbakan Erdoğan'a, "Sayın Ergün, id- diasını aldığı bir istihbarata mı dayandırmaktadır? Sözlerine siz de katı- lıyor musunuz? Ergün, Cumhuriyet Gazetesi Başyazan'nı 'karanlık' güç- lerin yeni saldırılarına hedef haline getirmiyor mu" sorularını yöneltti. TELEKULAK KUŞKULARI YENlDEN GÜNDEMDE CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi de "hükümetin, işine gelme- yen yazarlan sabaha karşı içeriye aldırma alışkanhğına" dikkat çekerek, "Sayın Selçuk'a iftira edecek ciddi sorumluluk duygusu gelişmiş hiçbir insan yoktur. Bu saldınlar cehaletten veya olağanüstü bir hezeyan ve kor- kudan kaynaklanmaktadır" dedi. Selvi, AKP'nin yalan ve iftirayla sürdürülen bir siyaset anlayışını Türkiye'ye hediye ettiğini belirtti. • 4. Sayfada Paksüt olayında yanıtsız sorıılar HASTANELER UYARILDI Valiliğin 'gün' korkusu Ankara Valiliği ll Sağlık Müdürlüğü ta- rafından başkentteki tüm sağlık kuru- luşlanna gönderilen resmi yazıda, "De- niz Gezmiş ve arkadaşlannın idamı, Nâzım Hikmet'in doğumu, Lenin'in ölümü, Küba Devrimi, Dünya Çocuk Günü, Dünya Banş Günü" gibi gün- lerde, en üst seviyede güvenlik tedbi- ri alınması istendi. Söz konusu günle- rin, "terör örgütlerinin önemli eylem günleri" olduğu ileri sürüldü. ZEYNEP ŞAHtN'in haberi • 8. Sayfada Anayasa Malıkemesi Başkanvekili Paksüt'ün izlenmesiyle gclişen olay- da pek çok soru yanıtsız kaldı. Pak- süt'ün kendisini izleyen polislere ilk olarak dinleme cihazını sorması, kendisinin dinlendiği konusunda da- ha önce uyanlıp uyanlmadığı soru- sunu gündeme getirdi. Paksüt'ün polis aracının kendilerini takip etti- ğini belirtmesine karşın emniyetin, polislerüı başka bir olay için bölge- de olduğunu duyurması çelişki yaratn. Paksüt'ün dinlendiği kuşkusu geç- mişteki yasadışı dinlemeleri de ye- niden gündeme getirdi. En çok tartı- şılan yasadışı dinleme olayı, ka- muoyuna "Telekulak skandalı" ola- rak yansımıştı. Ankara Emniyet Mü- dürlüğü'nün 8. katmda oluşturulan dinleme merkezinde 1998- 1999 yü- lannda 835'i gerçek kişüere-ait olrnak üzere, toplam 963 telefon yasadışı yollardan dinlenmişti. • 4. Sayfada J :ı t - ; k / 11 1 II. r 1 «t ; " *• ^ . —1 • • * * « < ^ t • İ : & • 1 , ? ^ W7. 1 h / ı jo Cannes 'Körlük'le başladı 61. Uluslararası Cannes Film Festivali, azalmak şöyle dursun, sürekli artan bir ilgi ve heyecanla başladı. Brezilyalı yönctınen Fernando Mereilles'in, "Blindness/Kör- lük" adlı nimiııin gösterimiyle açılan festivalde, Clint Eastwood, Woody Allen, Harrison Ford, Robert de Niro gibi yıldızlar ve yönetmenler yer alacak. Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" adlı filmi Altın Palmiye için yarışacak. Festivalin "klasik film- ler" gösteriminde de Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filmi gösterilecek. Sean Pean başkan- bğındaki jüri üyelerini basın ordusu izledi. UĞUR HÜKUM'ün haberi • 14. Sayfada LEYLA GENGER LA DIVA PA \Jeçen hafta yitirdiğimiz ünlü sopranomuz Leyla Gencer yann Boğaz'ın sulanyla buluşuyor. O, opera tarihinde çok farklı bir yere sahipti. "Gencerate"onun adından türetilmiş ve opera terminolojisinde yerini almış bir sözcüktür. "Gencerate" bir çağrıdır, bir yakarıştır. Sese gözyaşı katılmasıdır. Çırpınan kalbin dorukta auracakmış gibi olmasıdır. Zeynep Oral'ın yazı dizisi YARIN Cumhuriyet'te... DTP GrupBâşkanı Türk 'PKKKürtlere zarar veriyor' Ahmet Türk, KYB'nin resmi internet sitesine verdiği röportajda, Kürt kimli- ğinin ve dilinin tanınması durumunda kendilerinin de terörün durdurulması için mücadele vereceklerini ifade etti. Türk "PKK'nin silahlı mücadelesi Kürt hal- kına zarar veriyor, askerin elini güç- lendiriyor. Ama onW da bu sorunun çö- zümü için bir proje ortaya konulması- nı istiyorlar" dedi. • 6. Sayfada CHP MYK DÎYARBAKIR'DA TOPLANACAK • 6. Sayfada MAHİR ÇAYAN'IN KİTABINA TOPLATMA KARARI • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 4 +2= 6 Iktidar partisi genel başkanının ana muhalefete "mutat olay" diye söz edilecek düzeye inen saldırı- ları, ana muhalefetin iktidar genel başkanına karşılık verme çabaları, artık halkın, kamuoyunun fazla dik- katini ve ilgisini çekmiyor. TV haber bültenleri zoraki bir çabayla karşılıklı sert demeçleri yayımlıyor. -Cumhuriyet dışında- gazete- ler iktidar-ana muhalefet arasındaki kavgaya arka say- falarda yer veriyor. • irkcısı So. 8, Sü. 1 'de Kuveyt'e büyük yetki CHP'li Topuz, Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Cumhurbaşkanı Gül ve Kuveyt Emiri Sabah'ın im- zaladığı Mutabakat Muhtıra- sı'na göre TOKl'ye devredi- len taşınmazlar üzerinde Ku- veyt Yatınm ldaresi'nin ta- sarruf sahibi haline geldiğini belirtti. FATMA KOŞAR'ın haberi • 12. Sayfada Türkçe evrensel dillerden birisi oldu' Cumhuriyet'le birlikte. Toparlanma 2009'da olur IMF Başkanı Kahn, küresel ekonominin 2009 'dan önce toparlanmasının beklenmedi- ğini söyledi. Kahn, mevcut kü- resel mali krizin önemli bir kısmının sona erdiğini vurgu- ladı. IMF Başkanı, küresel ekonomideki yavaşlamanın ise gelecek yıldan önce sona erecek gibi görünmediğini ifa- de etti • .V. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Su Akar, Türk Satar! Geçen hafta Meclis'ten geçen yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde DevletSu Işleri Genel Mü- dürlüğü'nün (DSİ) işlevlerinin yeniden yapılanması- na ilişkin yasa ile birlikte su kaynaklarımızın kontro- lü de önce özel sektöre, devamında da yabancılara açılmış oluyor. AKP'nin öteden beri çıkarmak için can attığı yasa- ya göre, DSİ geleneksel işlevlerini bırakıyor. Sulama U Arkası Sa. ,S, Sü. 8'de !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog