Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

14 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kentin orman özellikli tek piknik alanından Atatürk tabelası kaldınldı, alkol yasağı başlatıldı Urfa'da'ormankanunları' Halil Üriin'e 6 ay • AIVKARA (AA) - Eski AKP Konya Millctvckili Halil Ürün, eşi Esma Ürün'ü "kasten yaraladığı" gerckçesiyle açılan davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada, taraflann son beyanlannı dinleyen Yargıç Hayrullah Özdemir, Halil Ürün'ün, "kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını, ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5728 sayılı yasa ilc değişik 231. maddesine göıe hükmün açıklanmasmm ertelendiğini açıkladı. Hükmün açıklanmasınm geri bırakılmasıyla sanık 5 yıl denetim süresine tabi tutuluyor. Iddianamede, eşi Esma Ürün'ü daıp ettiğini gerekçesiyle Halil Ürün hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 86/2-3. maddesinde düzenlcnen "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Darpçı polis için iddianame • tstanbul Haber Servisi - Gazeteci Mehmet Coşkundeniz'i darp edeıı polis memuru Dcniz Üstün hakkında, "menıuriyet nüfuzunu kötüye kullanarak etkili eylcmde bulunmak" suçundan, 6 ay ile 1.5 yıl arasmda hapis cezası istcmiyle iddianame hazırlandı. Coşkundeniz, 24 Kasım 2007'de, arkadaşı Derya Özel'in kullandığı aracın tralik polislerince Beşiktaş'ta durdurulması üzerine polis memuru Deniz Üstün'le tartışmış, Üstün daha soni'a Coşkundeniz'i daıp etmişti. Seven ifade verdi • BtLECİK (AA) - Eski ANAP Bilccik Milletvekili ve eski Belediye Başkam Mehmet Seven, "Ergenekon Soruşturması" kapsamında lstanbul'da ifade verdiğini söylcdi. Istanbul Savcıhğı'na gittiğinı belirten Seven, "Bu konu hakkında söylenen şeyleri teyit etmek için bizlere başvurmak istcnmiştir. Biz de icabet ettik, gittik ve üzerimize düşeni yaptık. Yasal olmayan hiçbir şeye bulaşnıadık. Yaşamımız boyunca yasalar çerçevesindeki işleri yapmaya çahştık. Kanunsuzluİdarla uğraşanlarla da hep uğraştık" dedi. Yargıç Hakkı sstifaetti • LEFKOŞA (AA) - Avrupa lnsan Haklan Mahkemesi'nde Türkiyc'nin ad-hoc (geçici) yargıcı olarak görev yapan KKTC Yüksek Mahkeme Başkam Metin Hakkı, görcvinden istifa etti. lstifasının ardından açıklama yapan Hakkı, temmuz ayında yaş haddinden emekli olacağını ammsatarak, "emeklilik sonrası planlanyla yaıgıçlık görevinin uyuşmayabileceğini düşünerek istifa ettiğini" söylcdi. MEHMET FARAÇ URFA- Milli Görüş çizgisindeki be- lediyelerin 1984 yılından bu yana 50 yıl geriye götürdügü Urfa'da, Büyük önder'in adını taşıyan kentin orman özellikli tek piknik alanında önce Ata- türk tabelası kaldınldı sonra da alkol yasağı başlatıldı. Çevredcki on kadar köyle ulaşımm sağlandığı onnanlık ala- nın özelleştirilmesinin ardından bölge- dcn gcçcn yurttaşlardan para almması da tepki çeİciyor. GAP, kültür ve inanç turizminin en önemli durağı sayılan Urfa'da fıziki ve ekonomik değişimi saglamaya çalışır- ken kentteki sosyal yaşam. yasakçı uy- gulamalar ve mahalle baskısı nedeniy- lc gittikçc gcriliyor. 1984'ten bu yana Milli Görüş çizgisindeki belediye baş- kanlarının bağnaz uygulamalan nede- niylc sosyal yaşamın büyük darbe aldı- ğı kentc gelen turistlcr alkol alacak bir rcstoran bulamıyor! Tekel bayilerinin sayısının azaldığı kente gelen yerli ve yabancı turistler ya meslek odalannın sayılan hızla düşen lokallcrine ya da al- kol servisinin yapılabildiği bir iki ote- le gitmek zorunda kalıyor. Atatürk'ün ismi silindi! Piknik yapmak ya da alkol alnıak için kent dışına çıkmak istcycnlerin cn önemli durağı olan Atatürk Ormanı da mahalle baskısından nasibini aldı. Di- yarbakırkarayolunuıı 10. kilometrcsin- de 1950'lerde oluşturulan 2 bin 700 dö- nümlük ormanlık alandaki piknik yeri geçen yıl Gcnka Sulama San. Tic. Ltd. Şirketi'ne kiralandı. tşte ne olduysa ALKOL ALMAKYASAKTffi T.C ŞanlıurfaValiliği II Çevreve Orman Müdüriüğö »\ MPAYHMÜhendisliği M.V.D 394 034 2752 DİPKOÇflNL bıından sonra oldu. Gölpınar mevkiin- deki ormanuı girişinde bulunan "Ata- türk Ormanı" yazılı tabela gizemli bi- çimdeortadan kaldınldı! Kentsakinle- rinin özelliklc hafta sonlan spor ve pik- nik yaptığı, yüriiyüşe çıktıgı ormana gi- riştc de yurttaşlardan 3'er YTL alın- maya başlandı. Bu durum özellikle yıllardır onnan- daki yolu kullanarak Gölpınar, Yusuf- kuyu, Micut ve Tekelli gibi köylere gi- den yurttaşlarm tepkisini çekiyor. Sc- yahat özgürlüğünün cngellendiğinden yakınan bir grup yurttaş da dava açma- GÖLPINAR prınan l<,-i Dînlenmc Yeri JT01WQBil, StnSŞ BİLKTİ ya hazırlanıyor. Yurttaşlar, piknik ala- nını kiralamasına karşın bir şirketin na- sıl oluyor da ormanın tamamını dene- tim altına aldığını ve yasaklar uygula- yabildiğine şaşıyor! Admın yazılması- nı istcmcyen bir köy muhtan ise "Tür- kiye'nin her ycrinde orman içlerin- de sadcce piknik alanları Idralanmış! Ancak hiçbir kiracı Urfa'daki gibi ormanı tapusuna geçirmedi!" diyor. Alkol yasak! Atatürk Onnanı'nın çeşitli alanlanna geçen ay ise "Orman içerisinde alkol almak yasaktır" yazılı afışlcr asıldı. Daha geçen yıla kadar yakıcı sıcaklar- da her firsatta ormana sığman yurttaş- lar bu yasağa büyük tepki gösteriyor. Urfalılar mahalle baskısının kentin on kilometre dışında, Cumhuriyctin kııru- cusunun izlerinin silindiği bir onnana kadar uzanabilmesinin şaşkmlığını ya- şıyor! 1998 yılında 32 ceylanın da sa- hverildiği ormanda kendi kanunlannı uygulayanlar artık akşamcı avına çıkı- yor! Jandarma bölgesindeki bir orman- lık alanda yapılan uygulamalar w dağ kanunu" olarak nitelendiriliyor. Kan davalan, törc cinayctleri ve bağ- naz uygulamalar yüzündcn Urfa gibi tarihi 15 bin yıl öncesinc dayanan bir kültür merkezinin imajını yerlc bir et- mekle yetinmeyenlcr kentin tek kurtu- luşu olan turizmin gelişmcsini dc dar- beliyor! Onnana uzanan pervasızlığa Urfa Valisi, cumhuriyet savcısı ve jan- darma komutammn söyleyeceklerinin olması gerekiyor! Peki kentin aydınla- n ile Urfa'nın 45 dercce sıcağında bi- ralaruu ancak sıkışıp kaldıklan kölınc lokallerinde yudumlayabilen Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yöneticileri neden susuyor? Onlann belki de bıra- kın alkol yasağını, çöpe atılan "Ata- türk" tabelası ve kaderine tcrk edilcn "Cumhuriyet Parkı"nın pcşine düş- mesi gerekiyor! însan Haklan Komisyonu üyeleri, Doğu Perinçek, Metin Kaplan ve Yasin HayaPle görüştü Vekiflerden cezaevîne ziyaret AYŞE SAYIN ANKARA - TBMM lnsan Hak- lannı lncelemc Komisyonu, ceza- evi koşullannı incelemek için git- tikleri Tekirdağ ve Edirnc F Tipi cezaevlerinde gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Ya- sin Hayal, İP Gencl Başkam Do- ğu Perinçek ile şeriat dcvlcti kur- ma girişimi nedcniyle hüküm gi- yen Metin Kaplan ile Cumhuri- yet'in bombalanması eylemine karışan 3 gençle görüştü. Komisyon üyeleri ilk olarak Te- kirdağ F Tipi Cezaevi'nde Yasin Hayal'le görüştü. Komisyon üyele- rinin "psikolojisinin bozuk oldıı- ğu" izlenimi edindiği Hayal, kor- kulu bir ifadeyle, "Burada çok so- lucan var. Beton aralıklardan yüzlerce solucaıı çıkıyor" dcdi. Komisyon, gazetemizin bombalan- ması olayına karışan 3 gençle de kısa bir görüşme yaptı. Gcnçlcrdcn ikisi, kendilerinin eylemle ilgisi ol- madığını savunarak, "Suçu biz iş- lemedik. Bu işledi. Suç işlediğini dc itiraf etti ama bizi de içeriye attılar. Biz nıahallcdcn arkada- şız. Bizim bu olayla ilgimiz yok. Hap kullanmış, kötii işler yapmış olabiliriz ama bu olayı biz yap- nıadık" diyc konuştu. Komisyonun ikinci durağıysa şeriat dcvlcti kunna girişimi nede- niyle ağırlaştırılmış mücbbct ceza- sı alan vc Cemalettin Kaplan'm oğlu Metin Kaplan oldu. Cezaevi koşullarından şikâyeti olmadığım bildiren Kaplan, Almanya'da da cezaevinde yattığmı ammsatarak, u Alıuanya'daki zor cezaevi ko- şulları burada yok. Burada çok rahatız" dcdi. TERSANELEROEKİ KATLİAMLARIN SORUMLULARI Tuzla 'da tabutluprotesto DtSK'c bağlı Liman Tersane Gemi Yapıın Onanm Işçileri Sendikası (LİM- TER-tŞ) üyesi işçiler, Selah Tersane- si'ııde bir işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın sorumlulannı ve yeterli gü- venlik önlemi almayan tersane yöneti- cilcrini, tersane önüne tabut koyarak protesto etti. Tuzla Tcrsaneler Bölge- si'ndc 9 Mayıs'ta meydana gelen ve 1 iş- çinin ölümü, 4 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın gerçekleştiği Selah Tersanesi önünde dün toplanan grup, işçi ölüm ve yaralanmalarını protesto etti. Burada yapılan açıkla- ınada ölümlere sebebiyet veren hiçbir tersane patronunun yargılanıp ceza almadığına dikkat çekfldi. Devrimci İş- çi Hareketi üyesi bir grup da u iş ciııa- yetlerini" protesto ederek, tersanenin önüne siyah tabut bıraktılar. (AA) Perinçek, Erdoğan'ı suçladı İP Genel Başkam Doğu Perinçek ise cezaevi koşullarından şikâyeti olmadığım belirtcrck, "Bize gcç- miş olsun denüemez. Önemli olan ABD'nin Türk ordusuna yaptığı darbe planı. Bunun teşe- ronluğunuysa Erdoğan'a yaptırı- yorlar" diye konuştu. DHKP-C'in öndc gelen isimle- rinden Ercan Kartal ise "tec- rif'ten yakındı. Haftada 10 saat ortak sohbct alanı olması gerekir- ken, cezaevindeki fıziki olanak- sızlık ve personel yetersizliği nc- deniyle bunun 6 saate indiğini kaydeden Kartal. "Bu nedenlc dc verilcn bu hakkı da biz protesto için reddediyoruz" dedi. Her iki cezaevinde kalan PKK'lilcr ise "telefonla Kürtçe konuşmalarına izin verilmeme- siııden" yakmdılar. Yayınevi katliamıyla ilgili ihbar mektubu dosyaya girdi 'Talimatı MHP'liler verdi' lstanbul Haber Servisi- Malatya'daki Zirvc Yayınevi katliamımn davasının görül- düğü mahkemeye gönderilen ihbar mcktubunda, yayınevi çalışanlarınm. MHP'li kişile- rin talimatıyla öldürüldüğü ileri sürüldü. Elbistan'daki E Tipi Kapa- lı Cezaevi'nde hükümlü olan Metin Doğan, Zirvc Yayınevi katliamı dava dosyasına ko- nulan ihbar mcktubunda, kor- kunç iddialarda bulundu. Do- ğan, çocukluğundan bcri Ma- latya Ülkü Ocaklan'nda aktif görevlcrdc bulunduğunu an- lattı. Doğan, ocak başkam Burhan C.'nin 2005 yılında kendisini arayarak acilcn MHP il binasuıa çağırdığını söyledi. "Gittiğimde MHP İl Baş- kam Mehmet E, Malatya eski milletveldli Namık, Ma- latya Ülkü Ocakları Başka- nı Burhan C. ve tümgeneral Hikınet Ç. beni bekliyor- du" diyen Doğan, eski mil- letvekilinin isteği üzerine te- lefonla Zirve Yayınevi'ni ara- yarak tehdit ettiğini söyledi. Daha sonra eski milletveki- linden yayınevindekileri öl- dürme talıınalı aldığını ileri sü- ren Doğan, bunun karşıhğın- da 300 bin dolann teklif edil- diğini ileri sürdü. Doğan, da- ha sonra kendisinin başka bir olay nedeniyle cezaevine gir- mesi nedeniyle bu iş için Em- re Günaydın'm görevlendi- rildiğini ileri sürdü. DİNK CİNAYETİ îhbarları üstlerimize bildirdik' tstanbul Haber Servisi- Hrant Dink cinayetindc ilı- malden yargılanan jandarma görevlisi Veysel Şahin, Ya- sin Hayal'in Dink'i öldüre- ceği ihbarını, eski Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralannda bulun- duğu üstlerine iletriklerini an- cak, dikkatc ahnmadığını söy- ledi. Dink cinaycti davasının gö- rüldüğü lstanbul 14. Ağır Ce- za Mahkemesi'nin talcbi üze- rine Şahin'in, görevli bulun- duğu Burdur'da taiimatla ita- desi alındı. Hayal'in eniştesi Coşkun Iğci'nin kayıtlı ele- manları olmadığım, 'istih- barat amaçlı görüştüklcri' kişilerden biri olduğunu bc- lirtcn Şahin, Başçavuş Okan Şimşek ile birliktc Coşkun lğ- ci'yle yaptıkları görüşmeyi şöyle anlattı: "Coşkun Iğci, Yasin Hayal'in akrabası ol- duğunu ve Hayal'in, Er- mcni asıllı gazeteci Dink'i öldürmek için plan yaptığı- nı, hatta Agos gazetesi ile Dink'in evi arasındaki gü- zergâhta kroki çalışması yaptığını vc bunları kendi- sinin gördüğünü anlattı. Hayal'in bu şahsın inter- netteıı çıkartılmış fotoğraf- larını da kcndisinc göster- diğini söyledi. Hayal'in 3-4 kişilik bir grubu olduğunu bunlardan birinin üniversitc öğrencisi olduğunu ancak ismini bilmediğini söylcdi. Cebinden çıkarttığı bir kâ- ğıda yazılı 3 tanc GSM numarasını Hayal ve arka- daşlarının kullandığını söy- leyerek bize verdi." Bu GSM numaralannın din- lemeye ahnmadığını belirten Şahin, Ali Öz'ün de bu ih- bardan haberdar olduğunu kaydetti. Üstlcrinin talima- tıyla bu gerçeği açıklamadı- ğını söylcycn Şahin, başka bir yere tayini çıktığı için, artık, ıahatça ifade verebildi- ğini kaydetti. DUZ YAZI ORHAN BİRGtT Sayıların Söyledikleri Belki de ilk kez partlsinln Meclis grup toplantı- sında Erdoğan, ekonomik konulara değinmiyor. Haftalık salı konuşmasında Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin terör karşısındaki kazanımlan, CHP'nin AB karşıtlığı, kendisinin her aile için en az 3 çocuk ön- gören tezindeki ısrar başlıca konular olarak yer alı- yor. Oysa ben Ankara Ticaret Odası'nın "Açlık ve Yoksulluk Araştırması" ile Türkiye nüfusunun yüz- de 74.1'inin "yoksulluk", 15.4'ünün ise "açlık sı- nırı" altında yaşadığını ortaya koyan o çarpıcı so- nuçların, dünkü konuşmada Başbakan'dan "hak ettiği" yanıtı alacağını düşünmüştüm. Başbakan o araştırmayı görmezden gelmeyi yeğ- ledi. Gelirden en az pay alan birinci yüzde 5'lik di- limdeki ailelerin aylık ortalama gelirinin 251 YTL oluşuna da ses çıkarmak istemedi. Çantasında bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini hedef alan TÜGİK raporun- da, AKP iktidarının yöreye somut yatırım yapma- sından umut kesildiği için olmalı, bölgedeki en yok- sul 1 milyon ailenin annelerine yarım net asgari üc- ret tutarında "mutfak maaşı" verilmesi önerisi için de değerlendirme yapmadı. Giderek daha da artan geçim sıkıntısı, kapıda yım diyen ekonomik bunalım yok Başbakan'ın gün- deminde. O şimdi AKP'nin kapatılma davası ile meşgul. Mahkeme Başkanı'ndan tahmin.. Anayasa Mahkemesi Başkam Haşim Kılıç'ın, CNN Türk'ün dünkü emisyonlarında yer alan ve anayasanın 10 ve 42. maddelerindeki değişiklik ile ilgili olarak CHP'nin yaptığı iptal başvurusu için görevli raportörün raporunun önümüzdeki haf- ta içerisinde Yüksek Mahkeme'ye gelebileceğini bildiren açıklaması, o uğraşı daha da arttırmış ol- malı. Ekonomideki kırmızı alarmı, kapatma davasının etkisine bağlamak isteyen cılız birçıkış, Bakanlar Kurulu'nun isteği ile olmalı, Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in pazartesi günkü açıklamasında yer aldı. Çiçek, işin uz- manlarının kapatma davasının ekonomiyi etkile- diğini söylediklerini onlarca gazeteciye nakletti. Ne ki o gazetecilerin arasında artık önemli bir sayı oluş- turan "iktidar medyası" mensuplannı bile, bu meç- hul işin uzmanları referansına inandıramamış ol- malı ki, dünkü gazeteler Hükümet Sözcüsü'nün bu açıklamasını ciddiye bile almamayı yeğlediler. Yaldızlar hızla dökülüyor Iktidarın sürdürdüğü ekonomi politikasının yal- dızlarının dökülmesi ve gerçek yüzünün ortaya çık- ması, şayet kapatma davası olmasaydı, gün- demde daha büyük bir yer tutacaktı. Merkez Bankası Başkam ile bir makas ayınmına giren Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Abdüllatif Şener, ekonomideki pasif gidişin sinyallerini son genel seçimlerden önce algıladığını ve durumun gözdan geçirilmesini istediğini söylüyor. Şener'in bu konudaki saptaması için verdiği za- manlama "son genel seçimin öncesi"ne rastlı- yor. O dönemde Başbakan Yardımcılığı gibi sö- rumlu bir görevde bulunan Şener, "seçim orta- mıdır diye rehavete girilmemesi gerektiği" doğrultusunda uyarı yaptığını anlatıyor. Erdoğan ile yol arkadaşlığında tam olarak yol ay- rımına gelmiş olmadığı görüntüsünü veren, hem AKP'nin hem de partinin Merkez Karar Organı'nın üyeliklerini bırakmayan Şener mi sadece, bunalı mın haberciliğini yapan? Dünkü konuşmasında MHP Genel Başkam Bahçeli de 6 yıllık AKP iktidarında siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta başgösteren ağır tahribatı "Artık söyleyecek yalan, uyduracak mazereti kalmayan bu zihniyet için yolun sonuna gelin- miştir" dedi ve iktidar zihniyetinde bir panik ha- vası olduğundan söz etti. İktidar rantlarından yararlanmak, elde kalan kamuya ait son kuruluşları da Telekom örneğin- de olduğu gibi yağmalatarak kaynak saglamaya çalışmakta olan AKP iktidarının döneminde 14 mil- yon 924 bin 811 yurttaşın Yeşil Kart taşıdığı, ya- ni kayıt dışı ekonominin içinde olduklarının res- mi makamlartarafından tescil edildiğini biliyor muy- dunuz? DSP istanbul Milletvekili Hasan Macit'in Sağlık Bakanı'na yönelüiği bir soru önergesine verilen yanıtın belgelediği sayı bu. Hasan Macit, aynı önergesinde bu 15 milyon yurttaştan 5 milyon 718 bin 811'inin de taşıdık- ları yeşil kart ile hastanelere gitmediklerini, ilaç al- madıklarını belirlemiş. Kimbilir belki de o 5 milyon 718 bin 811 seçmen, yeşil kartlannı oyları karşılığında sağlamış olanlar grubundandırlar. Önerge sahibi milletvekili, bu 5 milyon 718 bin kişilik grubu, haksız edindikleri kar- tı kullanmaya çekinenler olarak isimlendiriyor. Faks: 0 216 302 82 08 obirgit@e-kolay.net Haşlanan 8 aylık bebek 3 hastane dolaştırıldı • KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde Gebze Hürri- yet Mahallcsi'nde yaşayan Özal vc Sevilay Ka- ragöz'ün üzerine kaynar su dökülen 8 aylık be- beklcri Rabia, üç hastane dolaştınldıktan sonra dördüncü hastanede tcdavi altına ahnabildi. Ön- ce Gebzc Devlet Hastanesi'nc götûrülen bebeğe ilk müdahale yapıldı, ancak yanık ünitesi olma- ması nedcniyle Derince Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Orada da yer bulıınmayınca, Kartal Lütfl Kirdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yine yer bulunamayınca bebek son olarak özel bir hastanede tedavi altına alındı. Rixosr ta bermuda yasağı • ANTALYA (Cumhuriyet) - Tekirova Rixos Otel'de, kara çarşaflılar restoranda ycmek yer- ken bermuda pantolonlular ahnmadı.Otelde ta- til yapan konuklardan diş hekimi Güven Ok, Amerikan menseli Water Box firmasının bayi toplantısı çerçevesmde, otele tesettürlü ve çar- şaflı yaklaşık 500 kişilik bir grup girince otel yönetiminin uygulamalarının değiştiğini anlattı. Ok'ıın iddiasına göıe otel yönetimi, konuklara pantolon getinneyi bile teklif etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog