Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA HABERLER Bahçeli, AKP lidefinin geçmişin üzerine sünger çekmek için yargı sürecini kullandığını söyledi 'KapatılmayıErdoğanistiyor'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP - Genel Başkanı Dcvlet Bahçeli, Başbakan Re- ' cep Tayyip Erdoğan'm "geçmişin üzerine sünger çekmek için" partisi hakkındaki ka- - patma davasını kendisinin istcdiğini ileri sür- dü. Bahçeli, partisinin grup toplantısında AKP ı hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili AB'den gelen müdalıalc nitcligindeki açıkla- malara tepki gösterdi. AB'nin bu müdahale kapsammda, cumhuriyetin değerlerini ve Türk demokrasisini tartışmaya açtığını kaydeden Bahçeli, son olarak da "laiklik ilkesi"ni tartış- maya açtığına dikkat çekti. Türkiye'de laikli- ğin zorla dayatıldığmı söyleyen AB Komisyo- nu Başkanı 'nın bu yaklaşımıyla AKP'ye "kol- tuk değneği" olmaya çahştığını kaydeden Bah- • AKP'nin ulusal kaynakları talan ederek yandaşlanna peşkeş çektiğini, bunun sonucunda ekonomik ve sosyal çöküntünün eşiğine gelindiğini kaydeden Bahçeli, şimdi hükümetin bu sorumluluktan kurtulma hesaplan yaptığım belirtti. AKP son beş buçuk yılın sorumluluğunu bu davaya yükleyecek ve kaldığı yerden yola devam edecektir. Hukuki sürecin sonunda parti kapatılırsa, Başbakan ve arkadaşlan mağdur ve mazlum oldukları iddiasıyla Türk milletinin merhamet ve acıma duygu- larına sığınarak geçmişin bütün günahla- rından bu yolla temizlenecek ve dokunul- mazlık zırhını bir şekilde koruyacakları bir geçiş dönemi sonrası yeniden siyaset sahne- sinde boy gösterebileceklerdir. Bütün bunlara bakıldığında Başbakan'ın kapatma davasını geçmişin üzerine sünger çcli, "Avrupa Birliği'nin bu sürcçtc bütün çabası, her dayatmasını karşılamaya amadc AKP'ye siyasi paratonerlik yapmak olmuş- tur" dedi. AKP'nin ülkenin ulusal kaynaklannı talan edcrck, yandaşlanna peşkeş çektiğini, bunun sonucunda ekonomik ve sosyal çöküntünün eşi- ğine gelindiğini ifade eden Bahçeli, şimdi hü- kümetin, kendini bu sorumluluktan kurtarnıa hesabı yaptıgını belirterek, sözlcrini şöylc sür- dürdü: "Bu hesaba göre, Anayasa Mahkeme- si'ndcki dava kapatmayla sonuçlanmazsa çckilccck bir imkân olarak gördüğü ve as- lında içinden AKP'nin kapatılmasını istedi- ği sonucu da çıkabilecektir." Açhktan söz ediürken bayıldı Son dönemde artan işsizliğe de dikkat çeken Bahçeli, 15-24 yaş grubunda işsizliğin yüzde 21 seviyesine yükseldiğini vurguladı. Bahçeli, "Ne hazindir ki bu gcnç işsizler ordusu, çaresiz ve umutsuz bir arayışla, iş bulma sırasının siyasi iktidar mensuplarının yakınlarından kendilerinc gelmesini beklemektedir" dedi. Bahçeli'nin konuşması sürerken, grup toplan- tısını ayakta izleyen Hamit Gürbüz adlı parti- li bayıldı. Dışarı çıkanlan Gürbüz'e ilk müda- halcyi cski Sağlık Bakanı da olan Kırşehir Mil- letvekili Osman Durmuş yaptı. STFIR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@gmail.cor Büyükada'daki Merkez Eczanesi'nin vitrinini siyah afişler kapatmıştı. Afiş- lerde şunlar yer alıyordu: "Uyanyorvz! llacın eczane dışında satılması, reklamı sağlığa zararlıdır. Izin vermeyeceğiz. Eczanemizin kararmaması için vitrinle- rimizi karartıyoruz." Belli ki eczacılar önemli sorunlarla yüz yüzeydiler. Eczacı Avni Kurtuldu'ya bu afişlerin sebebi hikmetini sordum, anlattı: Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın önünde ha- , yata geçirmeye hazırlandığı bir proje bulunuyor. Bu projeye göre; Sağlık Ba- kanlığı ve ilaç sanayii "ara ürün" adını verdiği yaklaşık 2 bin çeşit ilacın reçe- tesiz ve reklam serbestisiyle satılabil- mesi konusunda anlaşmak üzere. Söz konusu 2 bin çeşit ilaç bu sınıf- landırmaya girdikten sonra devletin sosyal güvenlik kurumlarının ödeme listesinden çıkartılıyor. Bü ilaçları kul lanmak zorunda bulunan hastalar artık bu ilaçların bedelinin tamamını kendi ceplerinden ödeyecekler. YENİ YÖNETMELİK TRTnin orşivinde teksöz Şahin Hn FIRATKOZOK ANKARA - Daha ön- ce Bakanlar Kurulu'ndan istcdiği yapımı istediği dernek, vakıf, yerel ve ulusal medya kuruluşla- rına kiralama izni alan TRT Genel Müdürü lb- rahim Şahin, bu kez de TRT eserlerinin çoklu or- tama aktanlmasında ııyıı- lacak şartları belirleyen yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Yönetmeliğin kaldınl- masıyla birlikte, Şa- hin'in aynı zamanda yö- netim kurulu başkanve- killiği görevini süıdür- düğü Türk Telekom'a da gündoğdu. Değişiklikle, TürkTelekom'un, tnter- net Protokolü TV (IPTV) lüzmetinden geniş oran- da yararlanmayı planla- dığı TRT arşivi için, son sözülbrahim Şahin söy- lcyecek. Dalıa önce Londra'da düzenlenen IPTV toplantısma katı- lan ve tüm masrafları TürkTelekom tarafından karşılanan Şahin'in, yö- neticisi olduğu şirketin arşiv konusundaki talep- lerine nasıl bir yanıt ve- receği şimdiden merak konusu oldu. Yürürlükten kaldınlan TRT Eserlerinin Çoklu Ortama Aktarılması, Çoklu Ortama Aktanla- cak Eserlerin Seçimi, Pa- zarlanması, Dağıtımı, Ki- ralanması ve Diğer Yol- larla Değerlendirilmcsi Hakkındaki Yönetmelik, kapsamlı düzenlemeler içeriyordu. Yönetmeliğe göre, çoklu ortamda ba- sılması, çoğaltılnıası ve pazarlanması düşünülen cserler ile bu işlerle ilgili komisyon, telif ücreti ve bugibi konular, ilgili dai- re başkamnın gerekçeli teklifi ve genel müdürün onayı ile belirleniyordu. Eserlerin kiralanması ve pazarlanmasıyla ilgili tüm sürcçlcr de komis- yonlararacılığıyla sürdü- rülüyordu. Eczacılar Uyarıyor!.. Yine bu 2 bin çeşit ilaç marketlerde, bakkallarda, işporta tezgâhlarında ehil olmayan kişiler tarafından hastalarasu- nulacak. Biz sağlık alanı çalışanlarının bir amentüsü vardır ve bu amentü şöy- ledir: "Yerinde, zamanında ve dozunda kullanılmayan ilaç zehirdir." Ehil olma- yan ellerin sunacağı ilaç da bu durum- da zehre dönüşecektir. Sağlık Bakanlığı'nın "ara ürün" kap- sammda kabul ettiği ve bugün doktor- ların reçeteye yazdığı ve devlet tarafın- dan ödemesi yapılan ilaçlar arasında ağrı kesiciler, öksürük, soğuk algınlığı, mide ilaçları, alerji ve vitamin ilaçları yer alıyor. Bundan böyle bu ilaçların para- sını halk kendi cebinden ödeyecek. Tabii bu ilaçlar için reklam kampan- yası da yapılacağı için tam anlamıyla kontrolden çıkacak ve serbest rekabet alanının bir ürünü haline dönüşecek. Bu yüzden şimdi ucuz olan bu ilaçların yerini ithal ilaçlar alacak ve kaçınılmaz olarak pahalı hale gelecek. • * • ABD ve Ingiltere'de de buna benzer bir uygulama başlatıldı. Ingiltere ve ABD gibi sağlık konusunda önlemlerin yüksek, ilaç kullanıcısının daha eğıtın ı li olduğu ülkelerde bile bu konuda çok büyük sorunlar yaşanıyor. 1 Ocak 2008 tarihindeAmerikan İlaç Dairesi Başkanlığı ve onun ardından Ingiltere Pediatri flaçları Uzman Danış ma Grubu birer açıklama yaptılar. Ço- cuklarda kullanılan ve şimdi bizde "ara ürün" olarak kabul edilmesi planlanan "öksürük ve soğuk algınlığı" ilaçlarının reçetesiz alınması halinde iki yaş altın- daki çocuklarda ciddi bir risk oluştur- duğunu belirttiler ve ilaçların bu şekil- de satılmasının uygun olmadığını açık- ladılar. Bu ne anlama geliyor: ABD ve Ingil- tere'nin sağlık uzmanlan bu yoldan cîö nülmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bizde ise bu deneylere rağmen ısrar sürdü- rülüyor. Neden? ••• Nedeni açık: Türkiye'de ilaç pazan- nın yıllık hacmi 10 milyar dolar. İlaç fir - maları bu hacmi 15-20 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar. Tüccarlar bu pa- zarı eczacılara bırakmak yerine yeni bir gelir alanı yaratmak niyetindeler. Tabii bu girişim, sosyal bir ürün olan ilacı, ti- cari meta haline dönüştürmeyi hedef- liyor. İlaç meta olunca, hastalar da müşteri haline geliyorlar. Tabii bundan daha başka büyük bir hedef var. Büyük holdingler ilaç paza- rına girmek amacıyla eczaneler zinciri kurmaya hazırlanıyorlar. Tıpkı süper marketler gibi, ilaç sattşı da süper mar ket işi haline dönüşecek. Bu durumda eczacılar da beyaz önlüklü işçiler hali- ne gelecekler ve holdinglerin hizmeti- ne girecekler. Sağlık hizmeti tamamen ticari alanın bir parçası haline gelecek. Bugün 14 Mayıs Eczacılar Bayramı. Eczacılar endişeli. Bu son girişimi ka muoyuna duyurmak için bir dizi eylem planlıyorlar ve bayramı kutlamak iste- miyorlar. Bugün saat 10.00'da eczacı- lar Tünel'den Taksim'e yürüyorlar ve bir basın açıklaması yapacaklar... ••• Eczacıların bu eylemi bütün toplu- mu ilgilendiriyor. Sağlık alanının bu ka dar acımasız şekilde ticarete açılması, özellikle dar gelirliler açısından büyük tehlikeler içeriyor... Eczacıların eylemi, hepimizin eyle- mi... Onlara başanlar diliyoruz. Uma- rız eczanelerimizin vitrinleri bundan sonra kararmasın... İş hayatı hızlıları sever... Rekabette geri kalmaym, yolda boşuna vakit kaybetmeyin. Sadece rezervasyon yapmanız yeterli. Ihtiyacınız olan zaman, Avis havalimanı ofislerinde... Dünyanın her yerinden rezervasyon için: www.avis.cofn.tr 444 2847 AWS G L O B A L P O L İ T İ K Ü L T İ J R ERGtN YILDIZOĞLU Uygun Bin Sol Aramyor 1980'lerle gelen neoliberal, küreselleşmeci "res- torasyon", ekonomik, siyasi, kültürel, ekolojik kriz eğilimlerinin basıncı altında çözülüyor. Çözülme, Türkiye'de de restorasyonun siyasi partilerini za- yıflatıyor, rejimin geleceğine ilişkin endişe yaratı- yor. Bu koşullarda Orhan Bursalı'nın işaret ettiği gibi, "Bazı 'sağcı' yazarlarda 'sol'a özlem depre- şiyorarada sırada. Türkiye'de 'güçlü birsol'un ek- sikliğinden yakınıyorlar". Çünkü nöbet değişimine ya da en azından yükselmeye başlayan muhale- feti etkisizleştirmeye uygun bir sol aranıyor. Kafeinsiz kahve gibi bir şey... Restorasyonun en büyük başansı, kapitalizmin sonsuza kadar yaşayacak bir sistem olduğuna ilişkin ütopya üzerinde toplumda bir mutabakat yaratmayı başarmış olmasıydı. Ekonomik siyasi kriz derinleşirken, ne olursa olsun bu mutabaka- tı korumak, kapitalizmin bu ütopyaya uymayan et- kilerini mümkün olduğunca gizlemek ya da yu muşatmak gerekiyor. Bu nedenle aranan "uygun solun" kendini kapitalizmin ufkuyla sınıriaması şart. Ama bu da yeterli değil, çünkü kriz derinleşir- ken merkez ülkelerde -özellikle ABD başta olmak üzere- klasik emperyalist politikalar yeniden gürı deme geliyor, doğal kaynaklar, enerji havzalan ve yolları üzerinde büyük güçler arası rekabet sert- leşiyor, silahlanma yarışı hızlanıyor. Bu yüzden, ül- kelerin ekonomik coğrafyalannın her şeye rağmen büyük güçlere açık tutulabilmesi için Oral Ça- lışlar'ın Aksiyon dergisiyle yaptığı söyleşide dile getirdiği, "Bugünün Türkiyesi'nde küreselleş- meyle birlikte eski bağımsızlık anlayışı bitti. Yeri- ne karşılıklı bağımlılık dünyası oluştu. Devletler, uluslar o kadar iç içe geçti ki ekonomi, siyaset, kûl- tür... Bütün bunlann, yabancı düşmanlığı olarak süren antiemperyalizmin içe kapanmacı birmilli- yetçilik yaratmaya başladığını görüyoruz" anlatı- sını, yaşamın gerçekleri karşısında hergün yeni- den savunmak gerekiyor. özetle bu solun kapitalizme karşı olmaması, em- peryalizm sözcüğünü ağzına almaması, hele as- ia ihtilalci olmaması gerekiyor. 'Yapıya' sadakat esas Bu "uygun" solun, geçmişini, geleneğini yad- sıması, dünya tarihsel sadakatlerini terk etmesi, kendini tümüyle yapıya teslim etmesi, bu an lamda öznelerden değil bireylerden oluşması, sınıf, vatandaşlık gibi "soyut evrenselliğe" ilişkin aidiyetlere sırt çevirmiş olması gerekiyor. Uygun soldan istenen bu özelliği, Hasan Ce- mal, geçenlerde bir yazısında çok iyi ifade etti; ye- ni solun "rüyadan uyanmış olması gerekiyor". Ger- çekteyse, bu uygun "solun" Matrix filminde rü- yadan uyandıktan sonra "gerçeğin çölüne" da- yanamayan Cypher gibi "Matrix"e geri dönmeye can atan bireylerden oluşması gerekiyor. Bu nedenlerle bu solun genelde, Sparta- küs'ten bu yana ezilenlerin özgürlük rüyasına, bu rüyayı yaşama geçirmeyi denediği, "olaylara", ör- neğin, "1968"e, Türkiye'de 1970'lere, hatta 1923 Cumhuriyet "olayının" ahlakına asla sadakat ta- şımaması gerekiyor. Sınıf, proletaryafilan gibi kav- ramlara ise bu solun sözlüğünde asla yer yok. Çünkü dünyada en hızla büyüyen sınıf işçi sınıfı ve geçen aylarda gıda ayaklanmalarının göster- diği gibi, sokaklara dökülen yoksul proletarya ve ekolojik, demokratik, kadın hakları sorunları söz konusu olduğunda hemen örgütlenerek başı çe- kebilen, bilişim sektörü çalışanları siyasi günde- mi belirlemeye hazırlanıyor. Bu nedenle bu solun, sanayi işçi sınıfının artık ekonomik anlamının kalmadığını, bilişim sektöründeki yeni şekillen- menin de orta sınıf olduğunu iddia etmesi gere- kiyor. Gelenek ve yenilenme Tüm bunlar, aslında bize, gerçek bir sol akımın ve partilerinin oluşmasının ne kadar yaşamsal bir önem kazanmaya başladığını gösteriyor. Çünkü restorasyon çözülürken, bu yıl 1968'in büyük bir coşkuyla anılmasının da gösterdiği gibi uzun bir durgunluk ve gericilik dönemine son vermenin ko- şulları da oluşuyor. Gerçek bir solu yeniden yaratmak için öncelikle iki önemli adımın atılması gerekli. Birincisi sol ge- leneğine sahip çıkmalı, tarih içindeki özgün ye- rinin bilincine yeniden varmalı, felsefi-siyasi sü- rekliliği yeniden kurmalıdır. Ikincisi, sol yeni bir dö- nemin başında olduğunun ayırdında olmalıdır. Bu- gün dünya bir önceki devrimci dalganın dünya- sından, egemen sermaye birikim rejimi ve krizi, tek- nolojik özellikleri, örgütsel-kurumsal yapılan, egemen ideolojinin yeniden üretim biçimleri, çe- şitli sınıfların bireylerinin tüm bunlarla belirlenen duyarlılıklan açısından farklıdır. Bu nedenlerle "ye- ni gerçek sol", teorik tezleri, iletişim yöntemleri, örgütlenme biçimleri, toplumsal projeleri açısın- dan bir önceki dönemin geleneğine sahip çıkmakla birlikte onu aşmayı başarmalıdır. erginy@tr.net http://erginyildizoglu.blogspot.com 19 MAYIS'TA ANITKABİR'DELER Türkiye GençlikBirliği Ankara 'ya yürüyecek ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ulu önder Mustafa Ke- mal Atatürk'ün genç- lere armağan ettiği 19 Mayıs'ı, Anıtkabir'de kutlayacak. Gençler, düzenleyecekleri yürü- yüşle, 16 Mayıs'ta ls- tanbul'dan yola çıkacak ve 4 gün sonra Anka- ra'ya ulaşacak. Uyelerinin çoğunlu- ğunu üniversite ögren- cilerinin oluşturduğu TGB,"AtatürkYolun- da Gençlik Yürüyüşü, Bağımsızlık İçin Ana- dolu'ya Geçiyoruz" isimli bir etkinlik dü- zenleyecek. Türki- ye'nin dört bir yanın- dan, ağırhğını üniversi- telilerin oluşturduğu gençler, 16-19 Mayıs ta- rihleri arasında Istan- bul'dan Ankara'ya yü- rüyecek. Ulusalcı, Ata- türkçü isteyen her genç yürüyüşe karılabilecek. Aynntılı bilgi almak için ise TGB ile bağlan- tıya geçilmesi gereke- cek. TGB şubelerine, "www.tgb.org.tr" ad- resinden ulaşılabilecek. ~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog