Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

14 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHÜRİYET SAYFA HABERLER BİREYLERİ BlLtNÇLENDlRECEK AüeHukuku Derneğı'kuruldıı Haber Merkezi - Aile ve miras hukuku alanlannda uzman olan mcdeni hukuk vc uluslararası özci hu- kuk dallan öğretim elemanları, Yargıtay üyeleri ve avukatlar, Aile Hukuku Derneği'ni kurdu. Aile Hukuku Dcrncği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, derneğin kuruluşu dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, demeğin anıacını, aile ve miras hukuku uyuşmazlıklannm çözümünde, yargıya vc taraflara yardımcı olmak, ailclcri huku- ki ve pedagojik bakımdan dogru olarak yönlendir- mek olarak tammladı. Boşaııma nedeniyle psikolo- jik bunahma düşen çocuklann suça yöneldiği hatır- latılan açıklamada, "Derneğin bir amacı da, bo- şanma sürecindeld taraflara ve çocuklara huku- ki yardımm yanı sıra, psikolojik danışmanlık, arabuluculuk hizmetleri sunmak; hukuk, psiko- loji alanlannda aile konusunda çalışan kişilere yönelik seminer, eğitim ve sertifika programları düzenlemektir" denildi. Açıklamada, demeğin. ai- le bireylerini sahip olduklan haklar konusunda bi- linçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı. SÖZ ÇtZGİNİN Turhan Selçuk Eski belediye başkanı Gürtuna, İETT'deki yolsuzluğu 'buzdağının görünen yüzü' diye niteledi: Istanbul yağmalanıyor • tstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki asıl soruııun "partizanca bir tutum sergilenmesi" olduğuna dikkat çeken Gürtuna, "Tecrübeli ekipler kıyırna uğradı; kendi akraba, eş, dost, arkadaşlarından oluşan birikimsiz, acemi bir grup önemli noktalarda göreve getirildi" dedi. ĞÖKÇE UYGUN I Eski Istanbul Büyük- şehir Belediye (İBB) Baş- kanı Ali Müfit Gürtu- na, AKP'li İBB'nin ula- şım, altyapı, yönetim, iha- leler başta olmak üzere birçok politikasuıı sert bir dillc eleştirdi. "tstanbul'u yönetilen değil, yağma- lanan şehir haline getir- diler" diyen Gürtuna, hal- lü ve medyayı kente sahip çıkmaya çağırdı. Gürtuna, "tşler olup biterkcn se- yirci kalınır, hatta al- kışlanırsa, yarın kimse çıkıp da sorunlardan şi- kâyet etmesin" dedi. AKP'li Kadir Top- baş tarafından yönetilen tBB'nin politikalannı ga- zetemize dcğcrlendiren Gürtuna, tBB yönetimin- dcki asıl sorunun "parti- zanca bir tutum sergi- lenmesi" olduğuna dikkat çckti. Gürtuna, "Bu par- tizanca tercihleri o ka- dar ileri noktada ki, tec- rübesi olan ekipler kıyı- ma uğradı; kendi akra- ba, cş, dost, arkadaşla- rından oluşan birikim- siz, acemi bir grup önemli noktalarda gö- reve getirildi. Böyle olunca da işler aksıyor" iiadesini kullandı. Gürtuna, şöyle devam et- ti: "Bize gelen paranm 10 katı kaynağa karşın borçsuzluğu devam etti- remediler. Toplamda 3 milyar dolar civarı borç birikti. Moody's. Stan- dard&Poor's ve Fitch gibi kredi derecelendir- me kuruluşları, tBB'nin 2010'dan itibaren yatı- rım yapma gücünü kay- bedeceği, borçlarını bile zor ödeyeceği yönünde raporlar hazırladılar" Direnci aşmak için 'Borç biriktirdiler' Kendilerinin yönetimi- ni devraldıklan 1998 yılı sonunda İBB'nin 1.5 mil- yar dolar civannda borcu olduğunu, bu borçlan öde- meye çalıştıklannı anlataıı lETT'de ortaya çıkan 100 milyon Avro'luk yol- suzluk olayına da deği- nen Gürtuna, "Bu hiç şaşırtıcı değil. Hatta ye- teri kadar ortaya bile çıkmadı. Aysbergin sa- dece görünen yüzü or- taya çıkmış durumda" yorumunu yaptı. Gürtu- na, İETT'deki olayların önceki genel müdürün (Muammer Kantarcı) görcvden alınmasıyla başladığını işaret ederek, "Kcndisinin lıotıı gö- revden alınma şekli hem de sebebi itibarıy- le, İETT arsasının satı- şıyla ilgili bir ihtilaftan olduğu şeklinde du- yumlarımız oldu. Ön- ccki gcncl müdürün belli konularda direnci vardı, o direncin aşıl- ıııası için görevden alın- dı. Sonra isc gerek iha- leler gerek de alımlarda arsa satışlarında, işler usulüne uygun yapıl- mıyor" diye konuştu. Eczacılar astıkları afişlerle tepkilerini ortaya koydu. (BURAK ALİCAVUŞOGLU) Eczacılar vitrin kararttı AKP hükümetinin ilaç ve eczacüıkpolitikalannı protesto eden eczacılar vitrinlerinisiyah bez ve afişlerle kapattılar SİBEL BAHÇETEPE/ MELTEM Y1LMAZ "Vitrinlerini siyah bez- lerle kururtan" eczacılar, AKP hükümetinin hazırlı- ğını yaptığı "İlaç ve Tıb- bi Cihaz Kurumu" yasa tasansının Türkiye'deki uluslararası ilaç şiıketleri- nin isteğiyle gündcmc gcl- diğini bclirttiler. "14 Mayıs Eczacılık Günü" nedeniyle sorula- rımızı yanıtlayan Istanbul Eczacı Odası Başkanı Se- nıih Güngör, sağlık vc eczacılık alanıyla ilgili AKP tarafından Mec- lis'tcn geçirilmek istenen düzenlemelerin ilaçla ec- zacı arasındaki bağı ko- paracağını söyledi. Halk sağlığı bozulur "Bu yasayla birlikte reçctcsiz ilaç listesi ge- nişletilecek. Reçetesiz ilaç satımının yapılmasıyla birlikte 1600 ilacın ser- best satışının yapılması gündeme gelecek" diycn Güngör, bu ilaçlann reçe- tesiz satıhnası durumunda halk sağlığı sorunları or- taya çıkacağı uyarısmda buiundu. İlaç ve Tıbbi Ci- haz Kurumu Yasa Tasarı- sı'yla ilaç reklamlannın da serbest olacagını anım- satan Semih Güngör, ko- nuya ilişkin "Örneğin reklamı yapılmaya baş- lanmasından birkaç yıl sonra ciddi ölüm riskle- ri taşıdıkları için toplatı- lan yüzlerce ilacın varlı- ğı, bu gerçeği açıkça or- taya koymaktadır. îlaç- lar reklamla ve eczane dı- şında satılamaz" dedi. CHP'Lİ HÜSEYİN SAĞ: Melen suyu antılmıyor Istanbul Haber Servisi - Istan- bul'un susuzluk sorununa çözüm bulmak amacıyla Ekim 2007'de Ömerli Barajı'na bağlanan Melen Çayı, Melen Havzası'ndaki 400'e yakın fabrikanın atıklan nedeniyle tehlike altında. Arıtma tesisi olmaması nedeniyle fabrika atıklannın lstanbul'un içme suyuna karıştığına dikkat çeken ts- tanbul Büyükşehir Belediye Mecli- si'nin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, "Sanayi atıklarıyla kirlenen Me- len Suyu, yedi aydır ömerli Ba- rajı'na akıyor. Onlem ahnmadığı için iki ayrı su kirletiliyor" dedi. İBB Meclisi'nin önceki gün ger- çekleştirilen toplannsında Melen Suyu'na kanşan sanayi atıklarıyla ilgili soru önergesi verdi. Sağ'ın, İBB Başkanı Kadir Topbaş'm ya- nıtlaması istemiyle verdiği dilekçe- de, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun Mclcn Suyu'nun ant- ma işlemine tabi tutulmadan Ömer- li Barajı'na aktarıldığı yönünde açiklamalarda bulunduğu belirtildi. 'Birinci sınıf su veriliyor' Melen Suyu'nun antılmasıyla il- gili gazetemizin sorulanna yanıtla- yan Devlet Su Işleri Istanbul Bölge Müdür Yardımcısı Emin Salar ise Ekim 2007'dc çayın etrafindaki fabrikalan antma tesisleri kurmala- n için uyardıklannı anımsatarak, antma tesisi projelerinin henüz iha- le aşamasında olduğunu belirtti. Sa- lar, "Ömerli Barajı'na verilen su birinci sınıf ham sudur. Avrupa standartlarındadır. Fabrika atık- lannın Ömerli'ye karışması söz konusu değil. Belediyeler ve çev- redeki fabrikalar antma tesisi in- şa etmekle yükümlüdür. Bu onla- rın sorumluluğu" diye konuştu. ienizden gldetlm HAZINE ARAZİLERI CEMAATLERE AÇILIYOR Kiralık okul döııemi İstanbul »Mikonos •Pire »Port Said (Kahire) »Ashdod (Kudüs) Lİmasol *Antalya Antik Ege uygarlıklan,firavunlardiyan ve piramitlerin yanı sıra Kudus'de kutsal topraklan ziyaret edeceğiniz unutulmaz bir tatil. 458 €' ; Türk rehberve hostesler eşliğinde, Türkçe hizmet avantajlanyla! &f '- İndiritr 21Mayıs 4-18 Ha:ıran 200B çıkışlı luriardaVP yenı ro^ctvns^'onlor içhi qoçw)ıdır ve animtsyofilir dıhl) okıp, Ikran vsrgHvi, kjıa gsdtafi dshıl dflğidır. CRUISE &TRAVELDESIONER Cumhuriyel Cad. No: 339/4 Harbiye Istanbul Tel: 0212 225 47 91-92 / 0212 225 03 00-01 FIRAT KOZOK ANKARA-Hükümet, Milli Eğitim Temel Ya- sasrnda yapacağı deği- şiklikle, Hazine arazileri- ni okul yapmak isteyen gerçek ya da tüzelkişilcre bedavaya vcrecek. Aı-azi- ler üzerine yapılacak okul- lar da 49 yıllığına devlet tarafından kiralanacak. Böylece cemaatlcr dc Ha- zinc arazileri üzerine okul yapabilecek. Milli Eğitim Temel Ya- sasında Değişiklik Yapıl- masına İlişkin Yasa Ta- sansı'nın Bakanlar Ku- rulu'ndaki imzalan ta- mamlandı. Tasanya göre, eğitim tesisleri, Milli Eği- ııtn Bakanhğı tarafından verilecek ön proje ve be- lirlenecek temel standart- lar çerçevesinde, kendisi- ne ya da Hazinc'ye ait ta- şınmazlar üzerinde iha- leyle belirlenecek gerçek veya özcl hukuk tüzelki- şilerine 49 yılı geçmc- mek şartiyla belirli bir bcdel üzerinden kiralama karşılığı yaptinlabilecek. Bedeİsiz devir Bu amaçla Maliye Ba- kanhğı tarafından gerçek veya özel hukuk tüzelki- şilerinc Hazine'ye ait ta- şınmazlar bedelsiz devre- dilebilecek. Kira bedeli ve kiralama süresinin tes- pitinde; taşuımazm gerçek ya da özel hukuk tüzelki- şilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınma- zının devredilip devredil- mediği, yatınmın mali- yeti, eğitim tesisinin do- nanımıntn bu kişilcr tara- fından sağlanıp sağlan- mayacağı dikkate alına- cak. Kiralama konusu ta- şınmaz ve üzerindeki eği- tim tesislerindc eğitim hizmetleri dışındaki hiz- metlerin ve alanlann işlc- tilmesinin kiralayana ve- rilmesi durumunda, bu gelirler kira bedelinden mahsup edilecek. Bu şe- kilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira be- delleri için bütçeye öde- nek konulacak. GENİŞ AÇI HİKMET BtLA Tecavüz Mantığı 'Utanç manzaralan' dünkü Milliyet'in manşetindey- di. llk bakışta, We varcanım bunda, herzaman her yerde olur, Türkiye'de daha çok olur' denilen türden olaylar gibi görünüyor. Ama aslında ciddi bir çöküşün yansımaları. Yasalara tecavüz: 'Batman'da ANAP llBaşkanı Ke- mal Tarhan'/n oğlunun düğününde inanılmaz man- zaralar vardı. ANAP lideri Erkan Mumcü'nun da katıldığı törende uzun namlulu silahlar ve tabancalaria sürekliateş edildi. Düğündeki çocuklarbüyük korku yaşadı.' Turiste tecavüz: 'Yozgat Sorgun'da bisikletle dünya turuna çıkan Danimarkalı kadın turist T.B.'ye tecavüz eden iki kişi tutuklandı. Zanlılar, T.B.'ye bir çeşme başında mola verdiği sırada saldırmıştı.' tarihe tecavüz: 'Bodnım Turgutreis'te Karya uy- garlığı döneminden kalma 3 bin 500 yıllık kaya mezarlannın üzerine yüzme havuzlu villalar inşa edilirken tarihi eserler ciddi hasar gördü.' Doğaya tecavüz: 'Sakarya Nehri şu sıralarsık sık kan akıyor. Çünkü Adapazarı'nda Kasaplar O- dası'na ait mezbahada kesilen hayvanların kanı ne- hir sulanna bırakılıyor.' Sanata tecavüz: 'Selçuklu Hükümdan Alparslan'/n Kayseri'deki heykelinin kılıcı bir kez daha çalındı. Görgü tanıklan üç kişinin heykeldeki kılıcı kırarak götürdüğünü anlattı.' •k-k-k Bunlar son ömekler. Hepsini toplasan sayfalar yet- mez. Uüğünde uzun ya da kısa namlulu silahlarla ateş açma, ateş açarken birilerini öldürme haberleri son yıllarda kaç tane oldu acaba? Ya da bisikletle gezerken, otostop yaparken, tatil yaparken, denize girerken tecavüz edilen kaçıncı tur- ist? Kan ya da zehirli atık akıtılan nehirlerie, göllerle, d- enizlerle ilgili kaç haber okudunuz son zamanlarda? Ya da kırılan, çalınan, bir yeri koparılan kaç heykel, tahrip edilen kaç tablo? Bunlar sıradan 'asayiş' olayları mı? Yoksa bir 'toplumsaldağılma'nm yansımalan mı? Artık her şey kapanın elinde kalıyorsa, Yasa yapanlar bile yasalara meydan okuyorsa, Insan ve doğa, kirletme ve yok etme kültürünün kurbanı oluyorsa, Tecavüz edenin, ateş edenin, yaralayanın, öldürenin, kirletenin, yağmalayanın yanına kâr kalıy- orsa, Ve bütün bunlara 'postmodem dönemin gerekleri' olarak bakılıyorsa, Bu 'dağılma'du. 'Dağılma'nm yaşandığı yerde artık 'gücü gücü yetene' ilkesi geçerlidir. Orada artık, çevreyi kirletenin We olmuş yani' diyerek kameralara sırıtarak poz verme hakkı vardır. Orada, bir turistin Gebze'den öt- eye canlı geçme, bir başka turistin tecavüze uğra- madan çeşmeden su içme hakkı da şansı da yok tur. Orada, hız yapan dolmuş şoförünü bir yolcu vatandaş olarak uyardığınız zaman lahmacun yiyen dört kişi tarafından öldürülebilirsiniz. Orası artık, hakkın, adaletin, saygının, sevginin değil 'tecavüz mantığı'nın egemen olduğu bir yerdir. Orası artık tehlikeli bir yerdir. hikmet.bila@ntv.com.tr İstanbul Şfir Festivali başladı • İstanbul Haber Servisi - "1. Uluslararası İs- tanbul Şiir Festivali" lörcnlc açıldı. Arkeoloji Müzesi'ndeki törcndc açılış konuşmasını ya- pan Fcstival Onursal Başkanı Doğan Hızlan, "Şiirin konuşulacağı bir ycrdc bclki de düz ya- zıya yer yok" dedi. Fcstivaldc, şiir okumalan- nın dışında, şiir akademisi, ıııüzik dinletileri ve vapur gezisi etkinlikleri de düzenlenecek. Alparslan Arslan'a 4 yıl daha • ANKARA (Cumhuriyct Bürosu) - Danış- tay 2. Daircsi üyeleıine yönelik saldınnın faili olarak iki kez ağırlaştınlmış müebbet hapse mahkûm edilen Alparslan Arslan, 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptınldı. Arslan hakkında, cezaevinde bulunduğu sırada gö- revlilerc karşı direndiği ve devlet malına za- rar verdiği iddiasıyla dava açılmıştı. Şair Göksel Budak kayıp • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şair Ab- dülkadir Hııd.ık ııı oğlu şair Orhan (iökscl Bu- dak'tan 3 gündür haber almamadığı bildirildi. Budak'ın en son Ankara Sincan'da bir minibü- se binerken görüldüğü vc bir daha da kendisin- den haber alınamadığı öğrenildi. Budak'ı gö- renler, 0 536 462 21 70 ya da 0 312 383 82 66 numaralı telefonlara bilgi vcrebilirler. Anne istismara göz yumdu • Yurt Haberleri Servisi - Balıkesir'in Mar- mara ilçcsinc bağlı Avşa beldesindc, 69 ya- şnulakı H.B, kiracısının 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuk- landı. Olayı bildiği halde sakladığı öne sûrü- len küçük kızın anncsi E.K. de gözaltına ahn- dı. H.B. vc E.K. çıkanldıklan mahkemede tu- tuklanırken küçük kız koruma altına alındı. Türk yolcuya tuvalet cezası • NEVV YORK (AA) - Ncw York Post gazete- sindeki haberc göre, 23 Şubat 2008 tarihinde San Diego-Nevv York seferini yapan uçağın bekleme listcsindcki Gökhan Mutlu'ya, uçak kalktıktan sonra yerini hostesc vermesi isten- di. Mutlu, yolculuğun gcri kalan üç buçuk saatini uçağın tuvaletinde geçirmesinin söy- lcndiğini, uçağın türbülansa girdiği bir anda tekrar zorla yerine oturtulduğunu dile getirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog