Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURtYET VAKFl adına ÎLHAN SELÇUK Genel Yaym Yönctnıcni: lbrahim Yıldız • Yazıişlcri Müdürleri: Mchmet Sucu, Gfiray Öz (Sorumlu) • Habcr Merkezi Mıulunı Hakan Kara lstihbniTit: l Vıı»i/ \ ıldıı uıı • Ekonomi: Ha- san Eıis • Dış Habcrlcr: Ozgür Ulusoy • Rültüı: Egcnıcn Berköz • Spor: Abdülka- dir Yücelman • Makaleler: Sanıi Karaören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- gc: Edibe Bugra Yaym kurulu: llhan Sclçuk (Başkan), Enırc Knngar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, lbrahim Yıldız, Orhan Bursah, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankura Temsilcisi: Mııslafıı Balbay Atatürk Bulvan No: 125. KaC 4. lla- kanlıUarTel:4195020(7hal).Faks:4195027«l/mırTemsı!ı;ısı:SerdarKı- ak, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220. l-aks: 4418745 • Adaııa Tem- silcisi: Çelin Yificnojilu, Inönü Cd. 5 S. Aksoğan U H. Kal I Tel: 3631211, Faks: 363121S • Antalya Temsilcisi: Ahmet Orufoglu Cumhuriyet Mcy- danı Yıldız Apannıanı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 • Idare Müdürii: Hiiscyin Gürcr • M.ılı tşler: Bû- lcnt Ycncr • Satış: Kazilet Kuza • Cumhuriyet Rek- liiııı GenelMüdür Ö/lonı Aydcn•Genel Mııdur Yar- dımcısı: Nazcndc Pal Tel: (0212) 251 98 74-75/251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönclim Yeri: Yeni Cîün Habcr Ajansı Basın ve Yaymcılık A.Ş. Prof. Nurettin Mazhar Öklel Sk. No: 2. 34381 Şisli/lstonbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yaym Baskı: DPC Doğan Mcdya Tesısleıi lloşdeıv Yolu 34850 Escııyıırt Istanbııl Dagılım: YAYSAT Dogan Mcdya Tcsisleri lloşdere 34850 Esenyurt lstanbul 14MAYIS2008 lmsak: 3.52 (iünei): 5.40 Öglc: Ikındı: 13.08 17.01 Aksam: 20.23 Yatsı: 22.01 84 yaşındaki Emine Yumuşakkaya, kızına böbreğini vererek Türkiye'nin en yaşlı donörü oldu Anneden hayat öpücüğü Huriye Aydın, 84 yaşındaki anncsinin verdiği böbrekle yeniden yaşama tutundu. Habcr Merkezi - Türki- ye'deki 43 bin diyaliz hastasm- dan bin olan 56 yaşındaki Hu- riye Aydın, kayıtlara geçecek bir ilk ile artık en yaşlı donör ola- rak bilinen 84 yaşındaki anncsi Emine Yumuşakkaya'dan ya- pılan böbrek nakli ile hayata gözlerini yeniden açtı. Birçok hastancdcn yaşlılık ne- deni ile gerckli tctkikler yapıl- madan amcliyatına red cevabı alarak hastanc kapısından dönen anne vc kızın yaşam mücadele- sinc Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uznıanı Doç. Dr. Alp Gürkan destek verdi. 7 yıl önce beyin kanamasından eşini kaybeden ve 20 yıldır şe- ker hastası olan Huriye Ay- dın'ın rahatsızlığı 3.5 yıl öncc kusma ve üşüme şikâyetleri ile başladı. Böbrek hastalığı teşhi- si konulduktan sonra tedaviye • Başvurduğu pek çok hastaneden yaşı nedeniyle ret yanıtı alan Emine Yumuşakkaya ve kızı Huriye Aydın, Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde ameliyat edildi. Kızı için yaşamım tehlikeye atan Emine Yumuşakkaya, hastane yetkililerine teşekkür ederken Huriye Aydın ise yaşama sıkı sıkıya sanldığını belirtti. başlayan, ancak zaman gcçtikçe diyalize bağh bir yaşam süren ve böbrek naklinin gcrçekleşmesi- ni beklcrkcn sağlığı giderek kö- tüleşcn Huriye Aydın'm 84 ya- şındaki annesi Emine Yumu- şakkaya, kızı için hayatmı teh- likcyc atarak, böbrek nakli için ameliyat masasına yattı. En yaşlı donör olarak kayıt- lara geçen yaşlı anne, hayat rnü- cadelesini tek başına sürdürcn Huriye Aydın'a canından can verdi. "Kı/.ım olmadan asla!" diycn Emine Yumuşakkaya, eşini kaybettikten sonra büyük acılar yaşayan kızının hayatı için yapamayacağı şey olmadı- ğını dile getirdi. DOKTORUN ÖNGÖRÜ VE CESARETİ SAYESİNDE Emine Yumuşakkaya, Gazi- osmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne de kızına tek- rar hayat vermesini sağladıkla- n için teşekkür etti. "Kızım ha- yattaysa bu benim bir parçam vc Doç. Dr. Alp Gürkan'ın ön- görüsü ve cesaretiyle oldu" diyc konuşan Emine Yumuşak- kaya, hastane kayıtlanna da cn yaşlı donör olarak geçti. YAŞAMDAN UMUDUMU KESMİŞTİM Sağhğına kavuşmanın sevin- cini yaşayan Huriye Aydın ise eşini kaybettikten sonra hayata tutunacak bir dalının olmadığı- nı belirtti. Hastalığım öğrcn- dikten sonra ise yaşamak için mücadele etmeyi bırakmayı bi- le düşündüğünü söyleyen Huri- ye Aydın, 84 yaşındaki annesi- nin ona yeniden hayat vermesi ile yaşama sıkı sıkı sarıldığını söyledi. Şimdi cn yaşlı donör Emine Yumuşakkaya ile kızı Huriye Aydın Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden mut- luluk gözyaşlarıyla ayrılarak hayatlarına kaldıklan ycrden devam ediyorlar. bitkilerie tedaviden ilaç sanayine, Hygeia'dan* eczacıya... Anadolu'dan başlayarak bütün dünya, size binlerce yıl minnettar kaldı. Bu onurlu tarihinizin son 50 yılında sizlerle birlikte olduğumuz için I kıvanç duyuyoruz. 14 Mayıs îczacılık Günü nüz utlu olsun... . _e«3 ya da tiîjyen sözcüğüne adım veren tannça... Yunan mitolo)isinde sağlık tannsı ^kiepios'un kızı. "insan akla uygun yaşadığı sürece sağtıklı kalabiftr" sözünün sahibi! selcuk depo DEPOSU www.selcukecza.com.tr Mahşer-iCUmbüş Rumetihisan'nda öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, Doğaçla- ınu Tiyatro'ııun gösteri biçimlerinden biri olan "Tiyalnı Sporu"nu Türkiye'de ilk de- fa seyirci ile buluşturuyor. Mahşer-i Cüm- büş 29 Mayıs Perşembe günü Rumelihisa- rı'nda sevenlerinin karşısına çıkacak. Ekip bugüne kadar başta tstanbul vc Ankara olmak üzere Bursa, Dcnizli, Izmir, Antal- ya, Eskişehir, İzmit gibi birçok ilde biletle- ri yok satan gösteriler sergiledi. 350'nin üzerindc "Tiyatro Sporu", 150'nin üzerin- de dc "Beyin Fırtınası" gösterisi sahneye koyan ckip, ayrıca Türkiye'vi 12. Uluslar- arası Tiyatro Festivali'nde de temsil etti. ANTALYA'NIN TEK YEŞİL ALANI Müftüoğlu 'ndan sağlık reçeteleri İstanbul Haber Servisi - Türkiye'nin tanınmış doktorlanndan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 20 yı- la yakın süredir hazırladığı sağlıkh yaşam reçete- lcrini üç kitapta topladı. Müftüoğlu, önümüzdeki günlerde kitapçı raflanndaki yerini alacaküçleme için u Bu seridcki hcr kitapta ayrı bir konuya de- ğiniyoruz. Bu kitapları kalcmc almamdaki amaç, bütün kötü alışkanlıklarınızdan 'sil baş- tan' diycrck kurtulmanızı sağlamanın yolları- nı göstermek" diyc konuştu. "Yaşam Reçeteleri", "Derin Güzellik" ve "Yaşasın Yemek" scrisi halindc Doğan Kitap ta- rafindan yayımlanan üç ycni kitap "Sil Baştan" slo- ganıyla önümüzdeki günlerde raflardaki yerini al- maya hazırlamyor.. Müftüoğlu'nun konusunda uz- man hekim ve diyetisyenlerle hazırladığı kitapla- nnm hcrbirindc ayn bir konuya değiniliyor. Müf- tüoğlu, "Yaşam Rcçcteleri n nde kaliteli yaşamın kurallannı, "Derin Güzellik"te cilt yaşlanmasına karşı korunmanın yollannı, "Yaşasın Yemek"te sağlıkh beslenmenin püf noktalannı anlatıyor. EVROV1SION HAZIRLIĞI - Sırbistan'm baş- kenti Belgrad'da, 24 Mayıs günü yapılacak Eu- rovision şarkı yanşmasuun hazırlıklan sürüyor. Ülkelerini temsil etmek üzere Belgrad'a giden sanatçılar provalara başladı. Yanşmada, İsveç'i temsil cdccck Charlottc Perrclli dc şarkısı ve ser- gilediği göstcriylc dikkat çekti. (AP) 20. YÜZYILIN FİZİKÇİSİ EINSTEIN 'Tann inancı çocukça bir hurafe' Dış Haberler Servisi - 20. yüzyılın en önemli kuramsal fızikçisi olarak nitelenen Albert Eins- tein'ın Londra'da bu hafta satışa çıkan bir mek- tubunda, Tann inancını "çocukça bir hurafe" ola- rak tanımladıgı belirtildi. tngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre kendisi de Ya- hudi kökenli olan fizikçi, mektubunda "Yahudi- ler benim için diğer insanlardan farklı ya da ay- rıcalıklı dcğillcr. Kanscrden korunmayı başa- rabilmeleri dışında 'seçilmiş' olduklarını gös- teren bir şey göremiyorum" açıklamalannda bu- lunuyor. Einstein, "Tann benim için bir ifadeden ibaret, bir zayıflık ürünü; tncil ise saygıdcğcr ama ilkel, fakat bununla birlikte çocuksu efsa- nelerin bir koleksiyonu" diyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog