Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 14 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 16 J[ JİıLJbj V \.MÂ JL \JJ^l cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Sosyete... 19.45 Fox TV Güldürü ! Şaban, evlendikten sonra lstanbııl'a kaçan eğitimli eşine ders vermeye kararlıdır. Bunun Kııı [sunılıııl '.ı gidip. özel dersler alarak tambir sos- yctc beyefendisi olur ve kendini yıırtdışından gelen bir tckstilci olarak tanıtıp genç kızın gönlünü çal- mayı başarır. Yönetınen: Kartal Tibet. Oyuncular: Kcmal Sımal, Perihan Savaş (1985). Kraliçe 20.15 TRT1 Biyografik ©(The Queen) - Prenses Diana'nın ölümünün ardından kamuoyunun beklentileri ile gele- neklcr arasında sıkışıp kalan Krdliçe ElLzabelh'in öy- küsü anlaülıyor. Stephen Frears'ın yönetiminde. He- len Mirren. Michael Sheen ve James Cromvvcll var (2006 Birleşik Kralhk-Fransa-ltalya, 95 dk). Kaçış 20.30 CINE 5 Macera (The Gctaway) - Doc McCoy, Jack Benyon adlı bir gangsterin yardımıyla Meksika'daki bir hapishanedeıı çıkar. Jack'in Doc'a yardım ctmcsi- nin nedeni, biiyük bir soygıın işındc ona ihtiyaç duy- masıdır. Doc'ın eşi Carol ve Jack'in adamlannın yar- dınuyla soygun gerçekleşlirilir, anıa bu sırada bir ko- ruma öldürülmüştür. Yön: Roger Donaldson. Oyn: Alcc Baldwin, Kim Basinger (1994 ABD, 115 dk). Cinayet... 21.30 tv8 Gerilim (Bystanders) - Genç dedektif Donk-Wook vc ortağı Ja-Young, bir öğrencinin intiharmı araştınrlar. Çocuğun intihar ebnediğüıden ve bir ci- nayctc kurban gitnıiş olabileceginden şüphelenen Ja- Young, otopsi sırasında çocuğun nıidesinden birbaş- ka kişiye ait günlükten bir sayfa çıkınca, şüphele- rinde haklı oldugunu anlar. Yön: Kyung-Soo Inı. Oyn: Yoon-Jin Kim, Eric Moon, Eun-Kyung Shin. Ju-Sang, Kim Jin-Ho (2005 Güncy Kore. 110 dk). Temel İçgüdü 2 22.00 Kanal 1 Gerilim (Basic Instict 2) - Filnıdc, ingiliz polisinin psi- kiyatr Dr. Andrevv Glass'ı, Cathcrine Tra- mell'un durumunu dcğcrlcndinncsi için görevlen- dirmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Michael Ca- ton-Jones'un yönettiği fihndc. Sharon Stonc. David Morrisey var (2006 Alnıanya-ABD. 115 dk). 22.00 / CNBC-e / Persepolis A. yanda Şaka Yapma 01.00 TRT 1 Güldürü t Ölümcül hastalığa yakalandığı sanılan araba- cıyla, onu kurtarmak için reklam kampanya- sı başlatan arkadaşının aşk ve serüven öyküsü. Os- man F. Sedcn'in scnaryosunu yazıp yönettiği film- de Zeki Alasya, Metin Akpınar. Serpil Çakınakh ve Adile Naşit rol alryor (1981). Güzel Dedektif 01.15 Fox TV Macera ©(Miss Congenialiry) - Tchlikcli bir katil. ABD l Mus.ıl Güzellik Yanşmasf na katılacak kızlan katledeceğine dair FBI'a mesaj gönderir. Ajanlar, 49 Miss Anıerika adayinın arasma bir mes- lektaşlarını sokmaya karar verir. Görev, 'Erkek Fatma' Gracie'ye düşer. Yön: Donald Petrie. Oyn: Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen (2000 ABD, 109 dk). © © Yabancı izleyin Orta Değmez CNN Türk 20.00 5N1K TV Servisi - Türkiye'nin şehir planlaması, "5N lK"nm konusunu oluşturuyor. Cfineyt Özdemir ve Soner Yalçın'ın hazırladığı yapımda, Türkiyc'dc imar pianlannın nasıl yapıldığı, bir koordinas- yonun nasıl üstlenildiği gibi konulara açıklik gctiriliyor. NTV 20.45 Eko Diyalog TV Servisi - "Eko Diya- log"da, dünya ve Türkiye ekononıisinde yaşanan geliş- meler masaya yatırıhyor. Asaf Savaş Akat, Deniz Gökçe, Tancr Bcrksoy ve Mahfi Eğilınez'in sohbetin- den oluşan yapımda, küresel ekonomide yaşanan dalga- lanmalar ile Türkiyc'deki si- yasi gclişmclerin ekonomiye olan etkileri tartışılıyor. NTV 22.00 Tarih Dersleri TV Servisi - Prof. Dr. tlbcr Ortaylı, "Tarih Dersleri" programında günümüz ko- nularının tarihi sürccini an- latmaya devam ediyor. Japon modernizmin konu aluıacağı yapımda Ortaylf ya, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Sel- çuk Esenbel eşlik ediyor. Yapımda, Japon modernleş- mesinin tarihsel gclişim sü- reci, Rus ve Türk modem- leşmesiyle karşılaştınnalı ola- rak ele alınıyor. TRT 2 22.10 Singapur gerçeği TV Servisi - "Sınırlar Arasında"nın bu bölümü, Singapur'dan ekrana geliyor. Banu Avar'm sunduğu ya- punda, küresel ekonomiyi en iyi özetleyen ülkelerden biri- si olarak nitelenen Singa- pur'un bir deniz kasabası ol- duğu yıllardan günümüze ge- çirdigi değişim anlatılıyor. Islam devriminden sonra lran 'da yaşanan dönüşümü ekrana getiren 'Persepolis 7 kaçırmayın ÖÖzgürlüğün en yalın hali TV Servisi - lran'da lslam devrimi sonrasında yaşanan dönüşümü, küçük bir kızın gözünden anlatan canlandır- ma fılm "Persepolis", bu ak- şam CNBC-e'nin "Dünya Sineması" kuşağında ekrana geliyor. lran devletinin sert tepki gösterdigi yapım, 60. Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. "Persepolis", kayıtsız şart- sız bağnaz islamcıhğın ku- cağına düşmüş 1980'li yılla- rın lran'ında. İslami koşulla- nn ağır baskısı altında büyü- menin zorluklarını küçük bir kız çocuğunun gözünden an- latıyor. Fransa'da yaşamayı secmiş, tranh kadın çizer Marjane Satrapi'nin, ayııı adlı çizgi romanından Fransız çizer Vinccnt Parannaud'yla uyarladığı "Persepolis", bu küçük kı/.nı "değişen ülke- lere, imkânlara ve iınkâıı- sızlıklara karşın aslıııa dö- nüp kökenlerine sahip çı- karak" azimle kendini yeni- den oluşturmasını anlatıyor. îslami cumhuriyet koşulları- nın sımsıkı örtünmek zorun- da bıraktığı küçük kızın, bir yandan lran devrim muha- fızlarının katı davranışlanna karşı özel taktikler geliştirir- kcn bir yandan da Iron Mai- den'ı, punk müziğini ve Ab- ba'yı da keşfettiği, trajikomik hikâyesini beyazperdeye ta- şıyan "Persepolis", yalın gra- fiksel çizimli, sade anlatımı ve çeşitli sorulan akla getiren ko- nusuyla, alışılmıştan farklı, önemli bir animasyon. Chiara Mastroianni, Cat- herine Deneuve, Danille Darrieux gibi ünlü oyuncu- Fransa'da yaşayan tranh kadın çizer Marjane Satrapi'nin aynı adlı çizgi romanından uyarlanan film, kendi kökeni olan kültürden ve topraktan uzakta yaşamanın acısını derinden hissettiriyor. Sanatla 30 Dakika TV Servisi - Şevval Sııın'm sunduğu "Sanatla 30 Dakika"da bu hafta ilk olarak, oda orkestrası Academy of St. Martin - ln - The Fields'ın şcf Joshua Bell eşliğinde verdiği konserden görüntüler yer alıyor. Caz tarihinin en iyi bcş piyanistinden biri kabul edilcn Chucho Valdes'in konseri, yeni kurulan Talimhane tiyatrosu ve oyunları "Kız Tavlama Sanatı", yönctmcn Mehmet Ergen ve usta tiyatrocu Engin Cezzar'la söylcşi, pıogramın diğer konularmı oluşturuyor. • tv8, 20.40 Cannes Film Festivali TV Servisi - NTV, 61. Uluslararası Cannes Film Festivali'nin açılış törenini canlı olarak ekrana gctiriyor. Yekta Kopan, tören önccsi yaşananları, Canncs'daki atmosferi, dünyanın en önemli oyuncu ve yönetmenlerinin boy göstereceği kınnızı halı seremonisini, NTV izleyicileri için yorumlayacak. Öte yandan Cannes'da Altın Palmiye için yanşacak fılmler arasında. yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" adlı Türk filmi de yer ahyor. • NTV, 19.45 Attali ile özel röportaj TV Servisi - Şirin Payzın'ın Fransa'nın yeni sağcı Başkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı ünlü ekonomist Jacques Attali ile yaptığı özel röportaj bugün CNN Türk'te ekrana geliyor. Programda, Fransa'nın Türkiye karşıtı tavnnı daha ne kadar sürdüreceği, Türkiye'nin Fransa'nın ekonomik dcngeleri açısından ne kadar öncm taşıdığı, önümüzdeki yıllarda dünyada ne tür değişimlerin beklendiği gibi konulara açıkiık gctiriliyor. • CNN Türk, 15.20 ların seslendirme yaptığı "Persepolis"in öyküsü şöyle: Yaşıtlanna göre erkcn scr- pilmiş ve açık sözlü bir kız olan dokuz yaşındaki Marja- ne, ailesiyle birlikte lran'da yaşamaktadır. lşlek zekası ve korku tanımayan yüreği ile punk müzik, Abba ve Iron Maiden'ı keşfeden bu küçük kız, amcasının trajik intihan- na da tanıklık eder. Iran-Irak savaşı yüzünden Tahran'ın çevresine bombalar düşer- ken, bu savaş onun günlük ha- yatının içine işler. Büyüme çağındaki Marjane'nin cüret- kârlığı ailesini endişeye dü- şürür. 14 yaşına gcldiğinde, ailesi zor bir karar vererek onu Avusturya'ya özel bir okula gönderir. Marjane'nin orada okurken düzeyli aşk deneyimleri de olur, fakat liseden sonra ken- dini yalnız ve vatan hasreti çe- kerken bulur. Bu da bir bakı- ııiii hayatımn kısıtlanacağı bir toplumda yaşamayı kabullen- mek anlamına gelir. Marjane, tran'a dönerek ailesine yakm olmaya karar verir. Bu zorlu dönemdc sanat okuluna girer ve ardından cvlcnir. Bir zanıan sonra onun açık söylemi, iki- yiizlülüklere karşı devam eder. 24 yaşına geldiğinde, lran'da daha fazla yaşayamayacağı- nı anlar. Üzücü bir karar ve- rerek memleketinden aynlır ve Fransa'ya yerleşmeye karar verir. Acı geçmişi ziluıine as- la silinıneyecek bir şekilde kazınıtuştır anıa geleceğin- den de umutludur. "Persepolis", asla bir ideo- loji taşlaması tuzağına düş- mcdcn, özgürlüğün en yalın halini sıcak bir aıılatınıla çi- ziyor. Kendi kökeni olan kül- türden, topraktan uzakta ya- şamak zorunda kalmanın acı- sını hissettiren, bunu da can- lanmış çizgilerle tıpkı bir ka- naviçc gibi işleyen bir baş- yapıt. • CNBC,e, 22.00 Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberleri 09.15 Çizgi Film Kuşağı 10.05 İyi Sabahlar 11.50 Ters Köşe 13.30 Dizi: Evi- min Erkeği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Harika Çocuklar 17.25 Gece Bahçesi 18.00 Güldüren Görüntüler 18.10 Dizi: Sa raydaki Mücevher 19.30 Haber 20.15 Ya- bancı Film: Kraliçe 22.15 Sensiz Olmaz Olur mu 23.20 Bedirhan Gökçe ile Gecenin Kıyısında 01.00 Yerli Film: Şaka Yapma 02.30 Dizi: Ters Köşe (0 312 490 43 00). 09.30 Ekogün 10.30 Yurttan 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 13.00 Iş Günü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Ha- yat Akarken 14.35 Günde Sanat 16.20 Yurttan 17.15 Günün Konusu 17.35 Dün- yaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 19.30 Ha- yatımız Sınav 20.00 Şehir Mekan 20.30 Kül- tür Sanat 21.00 Büyüteç 22.10 Sınırlar Arasında 23.35 Klasik Türk Müziği 00.35 Sağlıklı Yaşam (0 212 259 72 75). (•;•••-• -« 08.00 Hayat Başlıyor 09.00 \ _ ^ _ . Klip Pınan 10.00 Çizgi Film \cemTV 1 1 1 0 H a y a t ı n Getirdikleri 13.00 Haberler 13.30 Can Sağlığı 14.30 Muzafferözdemirli Dakikalar 15.10 Sizin Seçtikleriniz 17.10 Türkü Bah- çesi 19.00 Haber 20.00 Oy Bizim Eller 21.00 Dost Dilinden 22.30 Nilgün Mete ile Açılım 00.30 Can Sağlığı (0 212 639 74 31). ULUSAL 08.00 Televizyon Gazete- si 14.00 NelerOluyor 16.00 Enerji Dünyası 17.30 Burası Avrupa 18.00 Muhtar'ın Sesi 19.00 Haber 20.30 Geçim ve Tutum 21.30 Gündemin ötesi 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). C | / V 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 J İ V T Sağhk Hattı 11.20 Işın Aslı ^•••-.•:« 13.10 Hakkınızı Arayın 14.10 Haber 15.10 Dünyanın Para- sı 16.20 3. Seans 18.00 Haber 19.00 So- kağın Sesi 19.40 Dün Bugün Yarın 20.00 Derin Medya 21.00 Anlamak İçin 22.00 Bu- gün 23.00 Full Ekran (0 212 449 07 00). 10.30 Faız 12.00 Fınans Cafe 12.30 Sağhk Kültürü 13.30 Iş Dünyasından 15.10 Gündem 15.40 Analiz 16.30 Son Bas- kı 18.15 Dizi: The Simpsons 18.50 Dizi: Des- perate Housevvives 20.00 Dizi: The King of Ûueens 20.30 Dizi: How I Met Your Mother 21.00 The Sopranos 22.15 Film: Perse- polis 00.15 The King Of Queens 00.45 How I Met Your Mother (0 212 330 01 01). 08.40 Dizi: Marina 10.00 Yeni- £f> | den Başlasın 13.00 Haber 13.25 %fc Deryah Günler 15.00 Serap Ez- gü ile Biz Bize 17.15 Dizi: Çat- kapı 19.00 Haber Bülteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var mısın.Yok musun 21.45 UEFA Kupası: Zenit St. Petersburg - Glasgovv Rangers (Canlı) 23.45 Haber özel 00.45 Pack Shot (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgi Fılm Kuşağı 12.00 Yerli Film: Günahsız Yetim 13.30 Yerli Film: Ba- tan Güneş 15.00 Dizi: Pos ta Kodu 15.45 Yerli Film: Fırtına Gönül- ler 17.15 Çizgi Film Kuşağı 18.45 Dizi: Pos ta Kodu 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Ya- bancı Film: Kaçış 22.40 CineTube 23.20 Yabancı Film: Tehlikeli Komşu 00.45 Haber 01.45 Bızim Stadyum 02.55 Yabancı Film: Timsah 2 (0 212 448 80 00). konolö Habercem.com, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermez, uyar! •Habercem.com, daha fazla demokrasi talep eder, • Habercem.com, 'öteki'lerin sesidîr, • Habercem.com, insan odaklıdır, • Habercem.com, ülkesinin değerlerine sahip çıkar. 'ÖZGÜR HABER BİR TIK ÖTEDE 08.00 Güzel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.00 Dizi: Aşkım Aşkım 12.50 SüperAile 14.40 Gel Yarim Ol 15.40 Dizi: Yalancı Romantik 17.00 Dizi: Bizim Evin Halleri 18.45 Haber 19.40 Spor 19.50 Çarkıfelek 22.00 Yabancı Film: Temel İçgüdü 2 24.00 Yabancı Film: Sin- si Tehlike 01.40 Film: Kaçaklar 03.20 Ya- bancı Film: İyi Hayat (0 212 313 60 10). 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20N e PİŞİrelim 08.50 Kadının Gü- cü 10.45 Dizi: Saklambaç 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Avrupa Yakası 23.00 Gülben Ergen'le Süpriz 01.20 Beyin Fırtınası 02.30 Yerli Film 03.45 Yerli Film 05.00 Haber (0 212 354 30 00). 06.45 Çalar Saat 07.45 Bu- |JL gün 08.30 Dobra Dobra 10.15 Siz Mutlu Lerzan Mut- lu 12.00 Öğle Gündemi 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Bez Be- bek 18.45 Haberler 19.30 Spor 19.45 Yerli Film: Sosyete Şaban 22.00 Şansa Bak 24.00 Bizden Kaçmaz 01.15 Yabancı Film: Güzel Dedektif 03.00 Gece Gündemi 03.15 Dobra Dobra (0 212 454 71 71). 06.40 Gün Başlıyor 07.00 Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Yemek Saati 10.00 Anm Ba- lım Peteğim 13.00 Gün Ortası 13.20 Gel Barışalım 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Slmon Sez 22.30 Rus Ruleti 00.20 Zoom 02.00 Izdivaç 04.00 Hakan'la Geziyorum (0 212 413 50 00). HABER TURK 09.15 Sabah Raporu 10.10 Medikal 11.10 Ekonomi Gün- demi 11.30 Parantez 12.20 Doğruyu Söyle 13.00 13 Ajansı 14.30 Parantez 15.25 Piyasalara Ba- kış 16.15 Piyasalarda Bugün 18.05 Ha- berturk.com.rapor 18.30 Söz Sende 19.30 Ana Haber 20.30 Olaylar ve Gerçekler 22.00 özge özsağman ile 1 Gün 23.50 Bu Gece 01.00 Haberler (0 212 313 60 00). 06.30 Dizi: Sev Kardeşim 07.15 Dizi: Sihirli Annem 08.45 Dob- ra Dobra 10.30 Sabahların Sul- tam 13.30 Şule ile Gün Arası 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çizgi Film: Şirinler 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Yaprak Dökümü 22.45 Dizi: Kavak Yelleri 00.45 Bizim Mucitler 03.00 Dizi: Fırtına (0 212 478 00 88). 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Başkentten 10.00 Haberler 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Haberler 17.15 Duru Muhabbetler 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.40 Sanatla 30 Daki- ka 21.30 Film: Cinayet Günlükleri 23.40 Anılarla Müzik (0 212 288 51 52). v 09.30 Sağlıklı Günler 10.00 Sabah Keyfi 11.30 Yemek kanalturk Bahane 13.00 Editör Masa- sı 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 17.30 Dizi: Hayırdır Inşallah 19.00 Haber 20.00 Gel de Katılma 21.30 Dünyanın Sokakları 22.00 5. Boyut 01.00 Gel de Katılma (0 212 355 85 00). £—v 07.00 Güne Başlarken %r 09.15 Ekonomi 11.15 Yazı www.ni.m .nbt .com |ş|el -( 12.00 Günün Içinden 12.30 Sektör 14.30 Dünya Bunu Konuşuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Pi- yasa Raporu 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.20 Gece Gündüz 19.00 Haber 19.45 Cannes Film Festivali Açılış Töreni 20.45 Ekodiyalog 22.00 Tarih Dersleri 23.00 24 Saat 24.00 24 + 00.30 Gece Gün- düz 05.30 NBA Maçı: L. A. Lakers - Utah Jazz (Canlı) (0 212 335 00 00). 07.30 Yabancı Film: Aya- naklar 09.00 Yabancı Film: Milly'ı Kurtarmak 10.35 Yabancı Film: Koruyucu 13.00 Yabancı Film: Kusursuz 14.55 Yabancı Film: Hırsız Lord 16.45 Yabancı Film: Tann ile Sohbet 18.45 Yabancı Film: Miranda 20.30 Yabancı Film: Oku ve Ağla 22.15 Yabancı Film: Ger- çeğin ötesinde 24.00 Yabancı Film: Gecenin Iki Yüzü 02.00 Yabancı Film: Göz 03.35 Ya- bancı Film: Şampiyon (0 212 326 00 00). 06.00 Çizgi Rlm Kuşağı 09.00 Di- zi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Ho- pe and Faith 10.00 Yabancı Film: Noel Hırsızı 12.00 Dizi: Fır- tınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı In- tikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy 16.00 Yabancı Film: Gizemli Nehir 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: Will & Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Hotel Babylon 21.15 Ya- bancı Film: Iki Hınzır Adam 23.45 Dizi: Law and Order (0 212 326 40 00). 10.15 Türkiye Kupa Peşinde 12.00 IşYemeği 14.10 Para- nınlzi 14.35 ÇıkışYolu 15.20 Şirin Payzın özel Röportaj 16.15 Artı Bir 17.30 Editör 18.35 Türkiye Kupa Peşinde 19.00 Şirin Pay- zın'la 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Her Yerde Bir Haber Var 21.30 Hayatım ve Şehrim 22.30 Hayatım Sinema 23.00 Gece Görüşü 23.40 Spor (0 212 413 56 00) USTA BİR KALEM, UZUN SOLUKLU BİR EDEBIYAT İNSANI VE ARAŞTIRMACI BİR KİMLİK ÖNERYAĞCI KARDELEN PROGRAMIYLA 09.30 Paraliz 10.15 Sağlık Karnesü 1.00 Haber 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 13.00 Ha ber Bülteni 14.00 Haber Masası 15.15 Spor 16.00 Haber Maraton 17.15 Yörük Obalarımız 19.00 Art Ana Haber Bülteni 19.45 Spor 20.00 48 Perşembe 21.30 Av- rupa'dan Futbol 22.30 Gündeme Dair 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 09.00 Biz Bize 11.00 Kaliteli Yaşam 13.00 Haber 14.30 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film 18.00 Orkestra Akademik Başkent 18.30 Dil Yarası 20.00 Haber 21.00 Ülkeler Belgeseli 21.30 Yurdun Sesi 22.00 Halkın Günde- mi 22.30 Yüzler, Sesler, Sokaklar 23.00 Hariciye Kliniği (0 312 234 14 34). 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühür- lü Güller 12.30 Yerli Film: Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç 14.30 Dest-i Izdivaç'aç 19.45 Flash Ana l4aber 20.40 Yalan Yok 23.50 Gece Hattı (0 212 256 82 82). Oktay Ekinci'y'e İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te www.cnbce.com HER CARSAMBA 17:00 - 19:00 SAATLERI ARASINDA RADYO BARIŞTA... HAYATTA NE VARSA 1 4 : 0 0 CİNAYET GÜNLÜKLERİ "BYSTANDERS" :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog