Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 14 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA Türkiye'nin Kültür Bakanı bir açıklama borçlu ZEYNEPORAL M ilano'da önceki giin gerçekleştiri- len Leyla Genccr'i uğurlama tö- reninde bence Türkiye Cumhuri- yeti'nin Devlet Başkanı, Başbakanı ve Kültür Bakanı'nın hazır buluıunası gcrckirdi! Gerekirdi çünkü, Türkiye'den çıkıp, son ne- fesine kadar ikinci bir ülke vatandaşlığını ve pasaportunu reddeden, Türk kimliğine sonuna dck sahip çıkan ve dünya evrensel çağdaş or- tak kültür birikimine, evrenscl çağdaş müzik ve opera tarihine bunca hizmet etmiş bir ikin- ci insanımız yok! Leyla Genccr bu açıdan tek- ti! tkinci bir "Leyla Gencer"imiz yok! Haydi Cunıhurbaşkanı ve Başbakan'ın kül- türel tercihleri, zihniyetleri, ilgi alanları iııa- lunı... Onlanıı gclmcsini beklemiyordujıı! Ya ^ Milano'da öncekigüngerçckleştirilen Leyla Gencer'i uğurlama töreninde bence Türkiye Cumhuıiyeti'nin Devlet Başkanı, Başbakanı ve Kültür Bakanı 'nm hazır bulunması gerekirdi. bir zamanJar sosyal denıokı-atlığıyla övünen Kültür Bakanı??? Türkiye'yi en ama en azından Kültür Ba- kanı'nın tenısil etnıesi gerekivdi Milano'daki o görkemli uğurlama töreninde! Ama hayır, Ertuğrul Günay yoktu. Gelemez miydi? Bilmiyorum. Gelnıek mi istemedi? Somadan katıldığı camiayı kızdıı- mak nıı istemedi? Hele hele törenin kilisede ya- pılacağını duyıuica mı korktu? Eyvah, kilise- de fotoğraflanmayayun endişesi mi? Büyük- lcri kızdırmayalım tasası mı? Yoksa Leyla Gcn- cer'in yakılma vasiyctini dini vecibelerin ne- resinc yerleştireceğini mi bilemedi? Haç çı- karanlarla, elini göğe açanlann birliktcliği mi rahatsız ctti? Bilmiyorum... Ama bütün bu so- rular soruldu. Düıı o törende "Kültür Bakanınız hangi- si. nerede?" diyc sorduklannda bcn de kendime böyle birbakanlığımız varmı diye soruyordum. Türkiye'nin Kültür Bakanı bu konuda bir açıklama borçlu! Tüıkiye Cumhuriyeti Dcvleti'nin ttalya Bü- yükelçisi de yoktu o törende. Herhaldc çok önemli başka işleri vardı ki, Roma'dan Milo- na'ya geliş gidişe ayrılacak iki saati bulama- nııştı büyükelçi... Leyla Gencer yaşamını sanatına adamış, az- mi, çalışkanlığı, gcleceğe yönelik tutumuyla bir okul oluşturmuş, ömek oluşturmuş, referans oluşturmuş bir insandı. Dünya için, böyle de- ğerlendiriliyordu. Ömek olarak alkışlanıyordu. Türkiye Devleti'nin önceliklerinde anlaşılan böyle ömeklcrc gereksinim yoktu! Dün sizc o törene katılanlan belirtmiştim. Bu- gün katılamayanları: Anlı şanlı medyamızın temsilcileri de yoktu. Futbol maçlanna, pop konserlere, defilelcrc uçak dolusu gazeteci, mu- habir, köşc yazan gider... Milano'daki NTV muhabiri, DHA ve AA fotoğrafçılan dışında, Türkiye'den tek gazeteci bendim! Ayıptır beyler! Ayıp! Toplumun değer ölçüleri nasıl da yerlerde sürünüyor diye fâzla uzaklara bakmaya gerek yok! 22 filmin yarıştığı öl.festival bu akşam 'Körlük' filmiyle başlıyor Cannes'da Latin rüzgârları VECDt SAYAR C annes'da Altm Palmiye için yanş bu gece başlıyor. 22 filmin yarıştığı 61. festiva- lin açılışını Brezilyalı yönetnıen Fer- nando Mereillcs'in "Blindness (Körlük)" adlı filmi yapacak. Ge- nellikle, yanşma dışı bir Amerikan ya- pımı ya da yerli (Fransız) bir yapırn- la açılışı yapılan festival, bu kez Resıııi Yarışma'da yer alan bir filmle, Mereilles'in ünlü Poıtekizli ro- mancı Jose Saramago'nun roma- nından yaptığı uyarlamayla açılıyor. Ülkemizde, Can Yayınları'nca "Kör- lük" adıyla yayınılanan roman, her- kesin hızla körleştiği bir toplumda lıâ- lâ görebilen bir kişinin direnişini ko- nu alıyor. 1998 yılında Nobel ödülünü kazanan Saramago'muı, aralannda "Günah Ülkcsi", "Umut TarlalarT, "Yitik Adanın Öyküsü", "Mağa- ra", "Ölüm Bir Varmış Bir Yok- muş'"un da bulunduğu çok sayıda ro- manı yayımlandı. "Kör- lük" romanını sinema- ya uyarlayan Fenıan- do Mereilles de sa- natseverlerin ya- bancısı değil. "City of God", "The Constant G a r d e n e r " , "City of Men" adlı filmleri ile tanınan Brezilyalı yönetmenin bu son filminde başrollc- ri Julian Moore ve Mark Ruffalo paylaşıyor. Festivalin ikinci gün programında, gene bir Latin Amerikalı yönet- men, Arjantinli Pablo Trape- ro'nun "Leone- ra" adlı filmi ve isnııllı Ari Fol- ınan'ın "Bashir'le Vals"i yer alıyor. Üçüncü gün, Fransız yönetnıen Ar- naud Desplechin'in (dün akşam TVS'de gösterilen "Krallar ve Kra- liçeler"in yönctmeni) sonfilmi"Bir Noel Masah" ve Nuri Bilge Cey- lan'ııı "Üç Maymun" adlı filmleri Seaıı Penn başkanlığındaki uluslar- arası jürinin karşısına çıkacak. llk üç günün programı, sanat-deneme sine- ması ağırlıklı bir çizgide seyıederken yan bölümlerin prograınında da iddialı yapımlai" yer alıyor. 'Bclli Bir Bakış' bölümü Sleve McQueeıTin "Hun- ger" (Açlık) ve aralannda Leos Ca- rax'uı da yer aldığı üç yönetmenin imzasını taşıyan "Tokyo!" ile "Quen- zaine des Rcalisateurs" (Yönet- menlerin On Beş Günü) iki us- ta yönet- menin, J e r zy Skoli- movski ve Jim J a r - musch'un yapıtlanyla > açılıyor. llk iki günün fîlmlerinden Brezilya yapımı 'Körlük' (yanda) ve Arjantin yapımı 'Leonera' (üstte). Kanserlesavaşa sanatçı desteği ÖZGE KESKİN 1 999 Aralık ayında kurulan ve 2000 yılında çahşmaya başlayan Kanserli Çocuklara Umut Vakfi (KAÇUV), İÜ Ccrrahpaşa Tıp Fakülte- si'nde tedavi gören, maddi durumu iyi ol- nıayan kanser hastası çocukJara, tedavi- lcri boyunca afle ve yakmlanyla ücretsiz kalabilecekJeri bir 'Aile Evi' kurmak için kampanya başlattı. Sanatçılann da büyük destek verdikleri kampanyada; Ali ve Ay- sun Kocatepe çiftinin bcstelediği, "Gel, Umudun Şarkısına Scn de Katıl" adlı şarkıyı Işın Karaca, Nüklıcr Duru, Or- han Gencebay, Yaşar ve TRT tstanbul Çocuk Korosu birlikte scslendirdi. Ayn- ca National Gcographic 'tnsan Dalı" 2007 Türkiye birincilik, dünya ikincilik ödüllü fotoğraf sanatçısı Ceren Kara- çayır da "Oyun Değil Gerçek" başhklı sergisi ve kirabının gelirini bu kampan- yaya bağışladı. Karaçayır, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hcmatoloji-Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören kanser hasta- sı çocukları görüntülediği fotoğraflan için "Fotoğrafın bana öğrettiği en önemli şey farklı hayatları anlama, de- ğişim-gelişim süreçlerine tüm gerçek- liğiylc tanıklık etme sonımluğudur" di- yor. KAÇUV Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız "Amacımız iyileşme şansı olan ama bu tcdavileri karşılayamayacak çocukla- rın tcdavilerine destek olnıak, kanser tanı ve tedavisine yönelik araştırnıak- ları dcsteklcmek'* diycrek herkesi bu kampanyaya destek vermeye çağırdı. '«vJ&^^^jf'' S.S. GUZELKENT HUKUKÇULAR VE lEKRECILER KONUT YAPI KOOPERATIFI YÖNETİM KURULUNDAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI KooperaHfirrian 2007 yılı çalışmalan ile hesaplan ve gündeme konulan iş ve işlemlerin göröşülüp karana bağlanacağı yıllık "OLAĞAN GSNB. KURUL' toplantısının 15 Haziran 2008 Fbzar günü soat 10.OCTda S.S. Ofeelkent Hukukçular ve idaredler Konut Yap Kcoperatifinin Huaır Sokjk No:72 Güzelce Mh. Kumborgaz - BüyükçekmeDe - İstanbul odresinde yaplrmsına, o gün yeterii yasal çjğunluk sağlanamazsa sonraki toplanlının 22 Haziran 2008 Ftear günü aynı yer ve saatle ve aynı gündemle yaplmasına, 04 Mayıs 2008 tarihinde yaplan Yönetim Kurulu Toplantısında karar venlmiştir. Karar No: 734 Soaınlanmzı birlikte görüşüp, çözüm yollan üretiTemiz ve Kooperatifin 2008 yılı tahmini bütçesiyle geleceğe yönelik oalışma prograrmnın yaplması ve sağlıUı kanarlann alınması bakımnxbn öağan Gend Kurula katıliTtjnız büyük önem taşııraktadır. Durumu Anasozleşmenin 28.Maddesi uyannoa duyuıur, saygılar sunonz. GÜNDEM 1 - Ajlış ve Saygı duruşu; 2- Genel Kurul Başkanlık Dvanı Seçimi; 3- Toplantı tutanaklanm Genel Kurul adına imzalama yetkisinin seçilen Divan Heyetine verilmesi; 4- Bilanço, Yıllık çalışma raporu ile Denetçiler rapcxunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanırosı, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ibttjsı ig'n ayrı ayn oylamayo sunulması; 5- Ukun yıllar kullanılması nedenı ile yıpranmış demirbaşbnn hurda olarak satılması ve kaydının silinmesi ign yönetim kuruluna yetki verilrnesi; 6- 2008 Yılında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak hazıHanan tahmini bütçenin görüşülüp kararlaştınliTosı; o) Avans olarak alınmakta olon tapu masraflannm mahsup ve muhasebesinin yapılma bçiminin görüşülüp kararlaştınlması; b) Sitemizde verilmekte olan güvenlik hizmelinin dalia iyi düzeyde verileb'lmesi ign gerekli teknik, yönetsel ve mali önlemlerin görüşülüp kararlaştınlması; (j Sitemizde parsel ig ve parsel arcsı alonlarda ddeki btki ve ağaçlar ile yollar ve istinad duvarlanna daha iyi bakım ve koruma sağlanması, aynoa gerekli kültür, spor, sağlık ve eğlence tesisleriyle, yeni bitki ve ağag'andırma ile zenginleşlirilmesi, sunulan bahgvanlık hizmetinin dalx3 etkili kılınmcsı ve bu hizmetin sunulmasında sürmekte olan çok başlılığın giderilenek tek elden ve kooperatif ortaklannın da bu yönde yapmakta olan çalışma ve katkılann daha iyi organize edilmesi konusunun görüşülerek uygun kararlann alınması, 7- Yönetim ve Denetim Kurullannın hakkı huzurlannın kararlaşlınlması; 8- Yönetim kuruluna verilen yetkilerin gözden gegrilmesi, gerekiyorsa yeni yetkiler ign korar alınması; 9- Yönetim Kurulu tarafmdan alınan üyelikten çıkanlıro b r a n m yaplan itirazlann görüşülüp, karara bağlanması; 10-Dlekler, Temenniler ve kapanış; YÖNETİM KURULU ADINA Toplantı Yeri: ş .. Prof. Dr. Mehmet GUNGOR H.Başkan Av. M. Kemal OZCAN S.S.Güzelkent Hukukçular ve idareciler Konut Yapı Kooperatifi, Huzur Sokak No: 72 Güzeloe Mah. Kumburgaz- Büyükçekemce İstanubul Tel: 0212 868 05 50 (3 hat) 0212 868 33 10 Faks: 0212 868 33 07 Not: Yönetim ve Denetim kurullorının Raporlan ile 31/12/2007 tarihli Kooperalif Bilanço ve Gelir - Gder tablosu Genel Kurul Toplantısından 15 gün önceden iiibaren Kooperatifimizin Yönetim binasında ve Kooperatifimizin web sitesinde (wwwcguzelkent.com.tr) tüm ortaklarımızın incelemesine oçık tutulacaktır. USTALARA SAYGI GECELERİ Kaynal^tan, Pınar'a... 14 Mayıs Çarşamba gecesi Saadettin Kaynak ve Selahaddin Pınar'ı unutulmaz eserleri İle anıyoruz. (elmadag) > ^ meyhanesl *-~S Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesl.com İULUSALİBUGÜIM 14:00 NELER OLUYOR? Elif Akçınar Etgin Konukscver, 40 Yll önco Oeniz Go7mij'lerlo Glinavdın g « » t « i İçin yspiıfiı luporliijları anlatıyor.. 16:00 ENERJİ DOSYASI Ünal Erdofian Ulııaol «nırjl polltlkaları. DEFNE GOLGESt TURGAY FİŞEKÇt Demokrasi inançla Değil, Düşünceyle OIUP Server Tanilli yeni kitabı Din ve Politika (Cumhu • riyet Kitaplan) ile yine çok temel bir soruna odaklıyor kalemini. Güncel sorunlann başında gelen laiklik dü şüncesi ve uygulamalarının, doğuş yıllan olan 18. yüz- yıldan bu yana nasıl geliştiğini, farklı ülkelerdeki uy- gulamalarını, bu süreçlerde yaşanan tartışmalan ir- deliyor. Ama bunlardan da öte, ülkemizde bu süre- cin evrelerine ve bugünün yakıcı sorunlanna eğiliyor. Bugün deyince, dinin siyaset alanına geri dönüşüne, siyasal amaçlarla kullanılmasına gelip dayanıyoruz. Siyasette, eğitimde ve toplumsal yaşamda laikliğin ödünsüz uygulandığı Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra, 1950 seçimleriyle yaşanan kırılmanın sonuç- ları günümüze dek katlanarak ulaştı. Artık her alan da çağdaş uygarlıktan uzaklaşıldığını her gün yeni- den görüyoruz. Daha dün, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle yaşatı- lan devlet terörü belleklerde tazeliğini koruyor. Bu ola- ya yalnızca "güvenlik önlemlerinin uygulanması" ola- rak bakılabilir mi? Devleti yöneten kadrolar, 1 Mayıs'ın ne olduğunu, neden kutlandığını bilen demokratik düşünceli insanlar olsalar, tutum ve davranışları böyle mi olurdu? 1 Mayıs günü Taksim Alanı'nda bayramlarını kut- lamak isteyenlere gösterilen davranışla, aynı alanda, hem de izinsiz olarak şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlara gösterilen davranış aynı mıdır? ••• İnançla düşünce birbirine karşıt kavramlar. Insa- noğlunun gelişim süreci içinde düşünce alanı geliş- tikçe inanç alanı daralmıştır. Insanoğlu, doğanın sonsuz alanında kendini yalnız duyumsadığı anda inanmaya gereksinim duymuştur. Besinlerini sağlamak için bir bereket tanrısına, sağ- lığını korumak için sağlık tanrısına inanmıştır. Ancak bunları hayal ederken de yine kendi somut hayatın- dan esinlenmiş, sözgelimi bereket tanrısını çok sa- yıda memesi olan ve bütün insanları doyuran bir ka- dın olarak düşünmüştür. Insanoğlunun tarihi boyunca, maddi hayatıyla, anlayamadığı, çözemediği şeyleri anlama biçimi ola- rak gördüğü inanç dünyası birbirine sarmal bir biçimde dolanmıştır. Inanmak, insanoğlu için anlayamadığı nı anlaşılır kılabildiği bir yoldur. ••• Üretim ilişkilerindeki gelişmeler, gün gelmiş, insa- noğlu için inanç dünyasıyla düşünce dünyasını ayır- ma zorunluğunu ortaya çıkarmış. 18. yüzyıldan günümüze bu süreci yaşıyoruz. Ki- mi zaman ileri, kimi zaman geri hamlelerle gelişiyor insanoğlunun bilinç oluşumu. Server Tanilli, bu süreci dünyanın farklı ülkelerin- den verdiği örneklerle çok aydınlatıcı bir biçimde or- taya koyuyor. Bütün bunların yanında da kitabın asıl önemli yanı, ülkemizdeki gelişim sürecine ayırdığı özel önem. Günlük hayatın karmaşası içinde bütünsel süreci görmenin, kavramanın iyice zorlaştığı bugünlerde, so runun temel özelliklerini, ülkemiz koşullarında nere- den gelinip nereye gidilmek istendiğini bütün açıklı- ğıyla dosta düşmana gösteriyor. Okullarda, kamu yönetiminde, günlük hayatta inanç odaklı politikalar çağdaş bir ülkeyi çağdışı bir yörüngeye hızla savurmaktadır. Bu savrulmanın gel gitleri, çalkantıian, mücadeleleri, Din ve Politika'da des - tansı bir anlatımla önümüze geliyor. Din ve Politika, laikliğin nasıl toplumsal birvaroluş sorunu oluşunun belgesi. turgay@fisekci.com Bauhaus olgusu irdeleniyon I Kültür Servisi - Marmara Üniversitcsi Güzel Sanatlar Fakültesi, 50. yıl etkinliklcri çerçevesinde düzenlcdiği "Türkiye'dc Mimarlık. Sanat, Tasanm Eğitimi ve Bauhaus" başhklı sempozyumda, kunıluş tcmeli olan Bauhaus olgusunu irdeliyor. Bugün, yann ve 16 Mayıs'ta saat 10.00-17.00 arasmda fakültenin Acıbadem yerleşkesindc gerçekleştirilecek sempozyumun konuşmacıları arasında Ali Artun, Erol Etî, Ali Teoman Germancr, Güngör Güner, Jolın Maciuika, Kaya Özsezgin, Mustafa Asher, Şerife Atlıhan, Tevfık Balcıoğlu, Zeyncp Yasa Yaman da yer alıyor. (0 216 326 26 67) AYGAZ 1v i Tiyatro Festivali başlıyor. 16. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali yann başlıyor. Oünyaca ünlü toplulukların merakla beklenen oyunları Istanbul'da. Türkiye'den topluluklar da yeni oyunlarıyla Festıvalde Yerli yapımlar 10 YTL Biletler Bıletix ve İKSV'de. Kaçırmayın! Lale üyclcnm %2$'c varan indirimlerle. Üyelıkle ılgıli bilgi için: (212) 334 07 73 (jFcjaabası TURKCELL 21:30 GÜNDEMİN ÖTESİ Rıza Zelyut. Mustafa Oolu Ufita Gazolecilor peıdo arkasındnki gorçok gündemı ırdfllıyorlar www.ulusallcanat.eom.tr O-Sm«rt 7§, kanaldayız Hadi "meşe"lenelim Meşe Ekim Hattı Tel: 0212 2837816 Ziraat Bankası Levent Şb. 1576822-5001 www.tema.org.tr TOPÇUOGLU EVDEN EVE N A K L İ Y A T Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog