Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

14 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Hindistan'ta bombalı saldırı •Dış Haberler Servisi - Hindistan'ın batısındaki tııristik Caypur kentinde birbiri ardına meydana gelen 7 patlamada, 8O'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Hindistan'ın Turistik Racistan eyaletinin Caypur kentinin kalabahk bölgesinde dün birbiri ardına 7 patlama meydana geldi. Patlamalann bombalı saldırı olduğunu açıklayan lçişleri Bakan Yardımcısı Shri Prakaş Caysva, bir yerel televizyon kanahna yaptığı açıklamada, patlamalann bombadan kaynaklandığım söyledi. Olmerre kefil • KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Gcorgc Bush, tsrail'e gelişi öncesi, hakkında yolsuzluk iddialanyla ilgili yeni bir soruştutma başlatılan lsrail Başbakanı Ehud Olnıert'e destek verdi ve "Olmert dürüst bir adam, ilişkilerimiz harika" dedi. lsrail'in kuruluşunun 60. yılı etkinliklcri çcrçevesinde Cumhıırbaşkanı Şimon Peres'in ev sahipliğindc Kudüs'teyapılacak Başkanlar Konferansı'na katılmak üzere bugün tsrail'e gclmcsi beklenen Bush, lsrailli medya kuruluşlanna yaptığı açıklamada, "Başbakanla ilişkilerim harika. Onu, oldukça açık sözlü ve dürüst buluyorum" dedi ve Olmert'i "stratejik düşünme yctencğine sahip bir kişi" olarak tarifctti. Cezayir-Fransa nükleer işbirliği • CEZAYİR (AA) - Cezayir'in, Fransa ile, nükleer alanda askeri ve sivil işbirliğini içeren2 anlaşma imzalayacağı açıklandı. Cezayir Dışişleri Bakanı Murad Medelci, anlaşmalarla ilgili başka ayrıntı vermedi. Son 30 yılın en şiddetli depreminin büyüklüğü 7.9 olarak hesaplanırken bilanço ağırlaşıyor Çin' de zamana karşı yanşLEVENT ULUÇER PEKİN - Son ölçünıe göre 7.9 ola- rak hesaplanan Çin'in güneybatısmdaki Sıçuan eyalctini vuran depremde ölü sa- yısı 12 bine yaklaşırken binalann al- tında kalan binlerce kişiyi aranıa kur- tarma çalışmalan zor şartlar altmıla dc- vam ediyor. 2008 Olimpiyat Oyunla- n'na 3 ay kala yaşanan felaket nede- niyle, ülkedeki olimpiyat heyccanı ye- rini trajediye bırakmış durumda. Sadcce Sıçuan'ın Mienyang ken- tinde 18 bin 645 kişi enkaz altmda. Depremin merkezi olan Vençuan il- çesine dcpremden 25 saat sonra dün sa- bah ilk kurtamıa ekibi ulaştı. Çin res- mi haber ajansı Şinhua'ya göre sabah b'ölgeye varan ilk kurtarma ekibi 1300 kişilik Ç'iıı Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri sağlık ekibi. Çin hükümeti nük- leer santrallar, kimya tesislcri, fabrikalar ve diğer hassas tesislerin güvenliği için bölgeye uzmanlardan oluşan ekipler gönderiyor. Sağlık Bakanlığı da büyük miktarda kan ihliyacı olduğunu vuıgulayarak, kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı. Çin'de yaşayan Türkler arala- rında anlaşarak depremzedeler için kan bağışında bulunacaklannı söylü- yorlar. Deprcm bölgesinde ne kadar Türk olduğu bilinmiyor, ancak çevrc eyaletlerde Türk öğrencilerin olduğu biliniyor. Kurtarma ekiplerinin ve yardımlann Vençuan'a para- şütle indirilmesi planı. şid- detli yağış ve sert hava ko- şullanna takıldı. Kurtamıa ça- lışmalanna ordu 50 binin üze- rinde askerle katıhyor. Vuu- long bölgcsindcki üç kasaba- da yaşayan 60 bin kişi- den hcnüz habcr alınamadı. Bölgede 2 binden fazla turis- te ulaşılamadığı, Maoşicn il- çcsinde bir yolcu otobüsünün toprak altmda kalması sonucuysa 37 tıı- ristin öldüğü belirtildi. Ancak Çin Dış- işleri Bakanlığı henüz hiçbir yabancının ölmediğini açıkladı. Çin Başbakanı Ven Ciabao, "duru- nıun başta sanıldığından çok daha vahim" olduğunu ve göçük altında ka- lanları kurtarmak için her saniyenin de- ğerli olduğunu söyledi. Artçılnr korkuttu Depremin mcrkcz üssü olan Sıçuan eyalctinde, dün 5.9 ve 5.0 büyüklüğün- de iki artçı sarsmtı daha yaşandı. Ven- çuan'da clektrik kesintisi devam ediyor ve eyaletin çoğu merkezinde cep telc- fonlan hâlâ çalışmıyor. Uzmanlar ilk ola- rak enerji nakil hatları, temiz içccek su, yiyecek, bannma, doğalgaz hatlannın ta- miri ile cep teletbnlannın tekrar hizmc- ^ Başbakanı Ven (solda), durumun sanılandan çok daha "vahim" olduğunu söyledi. Çctiıı hava koşullarında kurtarma ça- lışmalan sürerken özellikle okul enkazlarının başmda aileler acı ve çaresizlikle bekliyor. Okulların ve hastanenin çökmesi ise özellik- le tepki çekti. (AP/REUTERS) ğını belirterek, "ökuldaki ar- kadaşlarımdan kaçının kur- tulduğunu bilmiyorum" di- yor. Bazı aileler de, okullann çökmesi yüzünden yönetime öf- keliler. Enkazdan çıkanlan ve plastik torbalara konulup yan yana di- zilen cesetler arasında yakınla- rını bulanların attığı çığlıklar yürek paıçalıyor. Can kurtaran sirenleri sokaklan çınlatırken, yaralılara yardım etmeye çalışan bir doktor, "Kimse buna lıazıı- Iik.Ii değildi. Bu gerçekten zor bir durum" diyor. Kentteki bu kaos, 38 yaşında- ki Ven Şiaobing'i ctkilemiyor. Genç adamın gözleri 61 yaşın- daki annesinin içinde bulunduğu cesct torbasına kilitlenip kalmış. Dudaklanndan "Her şcyimi, evi- ıni. annemi kaybettim. Ağır yaralı kardeşim hastanede. Bi- rinin gelip cescdi götürmesini bekliyorum, daha kimse gel- medi" sözleri dökülüyor ve ağlamaya başlıyor. Kcntte yaşayan bir kişi de şiddetli yağmur altında süren kurtarma çalışmalarını izler- ken "Gökyüzü ağlıyor" diye feryat ediyor. Depremin yol aç- tığı ekonomik kayıp da bclir- sizliğini koruyor. Şanghay ve Şıncın borsasında düşüş yaşanırkcn Toyota Sıçu- an'daki fabrikasında faali- yetleri geçici olarak durdur- ma karan aldığını açıkladı. Yardıma izin te açılması için çalışmalann sürdürül- düğünü söylemişlerdi. Depremin en şid- detli hissedildiği 161 bin nüruslu Mi- enyang kentinde binaların yüzde 80'i çökmüs durumda. Uzmanlar Mien- yang nüfusunun en az yüzde 10'unun ya ölü ya da yaralı olduğunu söylü- yorlar. Eyaletin Duciengyan kentinde içinde hastalann ve doktorlann oldu- ğu bir hastane tanıamen çöktü. Şifang kentinde fabrikalar, fabrikalarda çalı- şan işçilerin kaldığı binalar, okullar çö- kerken eyaletin en büyük üç tren hat- tı tamamen durdu. Depremin mcrkez üssü Veiçuan'a yakın Miençu'ya bağlı olan Hcn- vang'da bir fabrika depremde yıkıldı ve binlerce kişi enkaz altında kaldı. Evlerin yüzde 80'inin yıkıldığı Bei- çuan kentinde yıkılan bir lise binasın- da yaklaşık bin öğrcncinin öldüğü ya da göçük altında kaldığı ifade ediliyor. Öğrencilerin ailcleri öfkeli Yerle bir olan Duciengyan kentinde yı- kılan bir başka okulun altından 50'den fazla öğrencinin ccsedi çıkanlırken. 900 öğrenci ve öğretmenin kurtanlmayı bek- ledikleri ve enkazdan yardım çığlıklan- nın yükseldiği belirtiliyor. Yctkililer, deprcm sırasında derstc olan öğrenci ve öğretmenlerden çok azı- nın binadan kaçmayı başardığını, göçük altında kalanlann kurtulma şanslannın da giderek azaldığmı söylüyor. Göçük al- tındaki öğrencilerin ailclcriyse kurtarma çalışmalarını endişe içinde izliyor. Dep- rcmden hemen önce okuldan çıkan Zang Ziyin, olayın ardından ne yapacağmı bi- lcmcdiğini ve kcntte tck başına dolaştı- Çin, uluslararası yardımla- n kabul edcccğini açıkladı. Bu arada Tayvan da yardım eki- bi göndermeyi teklif etti. Fi- lipinler doktor, hemşıre ve psikologlardan oluşan bir sağ- lık ekibi yardımı yapacak. Türk Kızılayı, Çin'e 2 kişiden oluşan ön- cü afet müdahale ve lojistik ekibi gönderdi. Çin'in TRT'si sayılan CCTV'nin Haberler kanalı dcpremden iki saat son- ra normal yayın akışını değiştirdi ve bölgeden yayın yapmaya başladı. İlk kez geçilen canlı yaym görüntüleri Türkiyc'nin dc yaşadığı benzer acılarla aynıydı. Depremden kurtulan, ancak yakınlannı ve evlerini kaybeden çok sa- yıda kişi, yağışlı vc soğuk havada ge- ceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Kaybolan ailclerinden haber alamayan binlerce kişi de endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. 58 yaşmdaki Şi Huaigui, 40 yıllık eşinin altında kaldığı evinin enkazı önünde, geceyi yağmur altmda dışarıda geçirdikten sonra, "Tek iste- diğim, birinin gelip enkazı kaldır- ması ve cesetleri çıkarması" diyor. Nergis kasırgasının vurduğu ülkede 2 - milyona yakın ldşinin yaşam mücadele- si verdiği tahmin ediliyor. (REUTERS) Myanmar 'da yeni suçlama 'İyiler cuntaya çürükler halka' Dış Haberler Servisi - Nergis kasırgasının yerle bir ettiği Myanmar'da cunta yönetimi- nin ülkeye gönderilen yabancı yardımların iyi- lerini kendisine ayırdığı, halka çürümüş gıdaları dağıttığı belirtildi. Şiddetli kasırganın ardından yabancı uzman ckiplerin felaket bölgelerine girişine izin veı- meyen cunta, uluslararası baskılar üzerine AB'nin yanı sıra aralannda ABD'nin de bu- lunduğu yabancı ülkelerden gelen yardımla- n kabul etmeye başladı. BM, kasırganın üze- rinden 10 gün geçmesine karşm bu ülkeye hâ- lâ çok küçük bir oranda yardım sokabildikle- rine dikkat çekerken ABD ordusuna ait su, bat- taniye ve cibinlik taşıyaıı iki kargo uçağı ön- ccki gün ve dün Yangon'a indi. Yardım taşı- yaıt AB uçağı da dün bölgeye ulaştı. BM lnsani tşler Koordinasyon Dairesi'nin sözcüsü Elisabeth Byrs, Myanmar'da ikinci bir felaketin yaşanmaması için kurtarma ekip- lerinin kara veya deniz köpriisü kurabilmesi ge- rektiğini belirtti. Byrs, 1.5 milyon fclaketzc- denin acil yardıma ihtiyaci olduğunu vc 750 bin insanı üç ay boyunca beslemek için, yarı- sı ithal edilmesi gereken 55 bin toıı pirinç ge- rektiğini söyledi. Amerikan Foxnews'da yayınılanan haber- de ise Myanmar yönetiminin uluslararası yardımlann dağınmının kontrolünü elinde tı.ıt- ma yönündeki ısrarına vurgu yapılarak, ıızun süreden beri bu ülkede yaşayan yabancı uy- ruklu bir kişinin cuntanın bu yardımlann iyi- lerini kendisine ayırdığı yönündeki iddiala- nna yer verdi. Haberde aynı kaynak, askeri yönetimin Dünya Gıda Programfnın ilk ctapta göndcrdiği yüksek enerji içeren bis- küvileri ordu dcpolanna yerlcştirdiğiııi ve bun- lann yerine halka daha önceden Endüstri Ba- kanlığı'nın ürettiği lezzçtsiz ve düşük kalitcli bisküvilerin dağıtıldığını söyledi. Güveıılik kaygısıyla adını açıklamayan yabancı, cun- tanın Dünya Gıda Programf nın yolladıkla- rını karaborsaya mı satacağı yoksa kcndisi- nin mi tüketeceği konusunda bilgisinin ol- madığım dile getirdi. Avustralyalı Çaıe isim- li yardım örgütünden bir yctkili dc bölgcdc birlikte çalıştıkları yerel ekiplerin ordu tara- fından dağıtılan düşük kalitcli pirinci kendi- lerine gösterdiklerini açıkladı. Aynı yetkili el- lerine ulaşan pirincin tuzlu sudan etkilendi- ğini ve eski mahsul olduğunu söyledi. 61. C NNES FiLM FESTİV Li 1 1 14 M YIS-25 M 4 NNj ES* tiır ^ C \ \ \ I ; S FİLM !T.STi\ \[,\ YIS • - *** m Ünlulen, ödüllen, güzellehyie sh nıa dünyasının en sıcak festıvalı... Cannes Film Festivali 14 Mayıs'tan fâbaren her gün özel yaytnlarla NTVde. BU AKŞAM 19:45 c NLI 20:15 c NLI www.ntvmsnbc.com ANKARA CUMOK ÇAĞRISI Ankara Cumhurtyet Okurları Genç CUMOlClar İle Bulusuyor.. TümCUMOK'lardavetlidir. FORUM HANGİ CUMHURİYET GENÇÜĞI? PROGRAM 14Mayn2006 1 B.30-19.30 Dıvanın oluşturuimatı ve Forum 19.30-20.00 Çay-Kahve arası (Cumoklar arası laroşma-lartışına) 20.00-21.00 Forum ve Sonuç Bildirgesinin hazırlanması (Bıldııyii Cumhuriyet gazelesınde paylaşılacakbr.) Tarih: 14 Mayıs 2008 Saat: 18.30 Yer PETROL-IŞ Adakale sok No:6 Kızılay lletişim: 0555 720 68 64 ankara-cumhuriyet-okurlari-subscri be@yahoogroups.com www.cumok.org/html/cumok/ankara/ankara.htm ANKARA CUMHURİYET OKURLARI D U Y U R U ÖZEL RÛYA BALE KURSU MÜDÜRLÜGÜ 2008-2009 Öğretim Yılı Ücret llanıdır. Kurumun adı Ruya Bale Kursu Süreıi: 90 Saat Dcvrelcr : I. Dört ay saat Ucretl= 25 YTL+KDV 2. Dört ay saat ücrcti= 26 YTL+KDV 3. Dört ay saat ücreti= 30 YTL+KDV Halaskargazi Cad. 356/1 Şişli 0536 598 77 37 BAKIRKÖY ÖZEL TAŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ HAZ1RL1K EĞİTIM ÖĞRETİM EĞİÎİM ÖĞRETİM MUK YEMEK-KAHVALT] AYLIK iı K(K,ı;r ıUt 1-2-3.S1NIFLAR EĞİTİM ÖĞRETİM ÜCRETİ İLKÖĞRETİM 4-5-6. S1NIKLAR EĞİTİM ÖĞRETİM OCRETLERİ İI.KUÛRF.TİM 7-8. SIMH.AK EĞİTİM ÖĞR1TİM ÜCRETLERİ 12.400.00 VTL + KDV 8 X 1.550.00 YTL + KDV 8X289,35 YTL + KDV 14.800.00 YTL + KD\' 15.825.00 YTL+KDV 16.S50.00 YYl <- KDV İLKÖĞRETİM 1-2-3-4-5-6-7-8. SINIH.AR YEMEK-KAHVALT1OORETLERİ 2 500,00 YTL + KDV ECİTİM-ÖĞRETİM ile VEMEK+ KAIIVALT1DA KDV ÜCRETİ % 8'DİR. NOT: Kırdef indirimi KUV'siz EĞİTİM-ÖĞRETİM üırcii üzcrindcn her bir karde; i(in % S'tir. Ögrctınrn indirimi EĞİTİM ÖĞRETİM'dc % S'tir. • • : Türkcell kurumsal iletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün ile eşi Berkan Tüzün'ün biricik oğulları Berk Tüzün, dünyaya "Merhaba" dedi. Tüzün ailesine sağlıklı mutlu bir ömür dileriz. Cumhuriyet Çahşanlan KİTAP KURDU ATATÜRK K O N U Ş M A C I : DURSUN ÖZDEN TARİH: 15-05-2008 SAAT : 19:00 YER : MALTEPE CARREFOURSA İNKJLAP KİTAP EVİ ÖNÜ DÜZENLEYEN: OKUYAN T O P L U M PROJESt Tfim Öğretim Üyeleri Derııeği (TÜMÖD) Istanbul Şubesi BOĞAZ'A 3. BİR KARAYOLU KÖPRÜSÜ NİÇİN YAPILMAMAL1? • ... Panel Yöneticisi Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR • ... Sorunları ve çöziim önerileri ile ls- tanbul ulaşımına genel bakış Prof. Dr. Güngör EVREN • ... tstabul ulaşımında göz ardı edilen trafık mühendisliğinin önemi Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU • ... tstanbul'da ulaşım karayolcu politi- kalarla çözülemez Dr. tsmail ACAR Tarih: 15 Mayıs 2008 Perşcmbc Saat: 14.00 Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) tstanbul Şubesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog