Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 MAYIS 2008-ÇARŞAMBA 10 J 3 1 S JriA.J3Cjll.L1JLLJJı. dishab@cumhuriyet.com.tr PAKİSTAN YİNE KARIŞIYOR Koalisyon 6 haftada dağıldı • 18 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından kurulan henüz 6 haftalık koalisyon hükümetinin ortaklarından Navaz Şerif liderliğindeki Pakistan Müslüman Birliği kabineden ayrıldı. Dış Haberler Servisi - Pakistan'da eski başba- kanlardan Navaz Şerifin liderliğindeki Pakistan Müslüman Birliği, koa- lisyon hükümctinden çe- kilme karan aldı. lslamabad'da siyasi tan- siyon 18 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından kurulan henüz 6 haftalık koalisyon hükümetinin or- taklanndan Şerif liderli- ğindeki partinin kabineden aynlmasıyla yeniden arttı. Şerif, önccki gün düzen- lcdiği basın toplantısında, geçen kasım ayında Dcv- let Başkanı Pervez Mü- şerref tarafından görevlc- rinden alınan yargıçlann iadeleri konusunda ikti- dann büyük ortağı Pakis- tan Halk Partisi ile anla- şanıadığı için kabineden çekileccklerini açıkladı. Yargıçlann görevlerine ia- de edilmclcri halindc hü- kümeti dışandan destek- leyeceklerini söyleyen Şe- rifin bu çıkışının ardından dün Pakistan Müslüman Birliği üyesi 9 bakan isti- falarını Başbakan Yusuf Rıza Gilani'ye sundu. Ancak Gilani, suikasta kurban giden eski Başba- kan Benazir Butto'nun eşi Pakistan Halk Parti- si'nin lidcri Asıf Ali Zer- duri'nitı lngiltere ziyare- tinden dönünceye kadar istifalan kabul etmeyece- ğini açıkladı. Gerek Şerif gerekse Zerdari seçim kampanyalannda yargıç- lann iadesi sözünü ver- mişlerdi. Ancak bunun na- sıl yapılacağı konusunda haftalardır sürdürülen gö- rüşmelerden sonuç alına- madı. Şerifin partisi, ara- dan uzun zaman geçtiğine vurgu yaparak yargıçla- rın görevlerine iadeleri konusunda hükümet orta- ğını yeterli adım atma- makla suçluyor. Şerifin sözcüsü Sadi- kul Faruk dün yaptığı açıklamada Zerdari'nin yardımcılarının Müşer- ref le gizli işbirliği içinde olduğunu da iddia etti. Müşerref. aralannda Yük- sek Mahkeme Başkanı tf- tikha Çaudri'nin bulun- duğu yaklaşık 60 yargıcı geçen kasım ayında gö- revden almıştı. oRGÜT GÜÇLENİYOR Taliban Logar'da TVyasağı koydu Dış Haberler Servisi - Afganistan'da Taliban, başkent Kâbil yakınlanıı- daki Logar vilayetinde halkı televizyon seyret- memeleri, aksi halde şid- dctle karşı karşıya kala- caklan yönündc tehdit ct- ti. Enformasyon Bakanlı- ğı'ndan bir yetkili, eli si- lahh ve maskeli onlarca Taliban militanının gcçcn hafta sonu Logar'daki ca- milere baskın düzenleye- rek içerideki kalabalığa tslami olmayan ve Afgan kültürü karşıtı programlar yayımladıkları gerekçe- siylc televizyon seyret- meyi bıraknıalan uyansı yaptığını söyledi. Afgan kanallannda gös- terilen Hint yapımı pem- be dizilcr, ülkedeki kök- tcndinci kcsimlcrin hedc- fi haline geldi. Geçen ay ülkede bu dizilere yasak getirilmesine ilişkin ka- ramame bile çıkanldı. An- cak bazı özel televizyon kanallan dizileri yayım- lamayı sürdürüyor. Apartheid' adesteğeyargıyolu ABD Yüksek Mahkemesi'nin 4 üyesi, 'sahip oldukları hisseleri' gerekçe gösterip davadan çekilince, Güney Afrika'daki ırkçı rejimle iş yapan şirketlere yargı yolu açıldı Dış Haberler Servisi - ABD Yüksek Mahkemesi, aldığı sürp- riz bir kararla, Güney Afrika'da- ki ırkçı rejim döneminde bu ül- keyle işbirliği yapan çokuluslu şirketlere karşı, Amcrikan mah- kemlerinde dava açılabilmesine olanak tanıdı. Gcneral Motors, IBM, Coca-Cola, Nestle, Exxon Mobil, BP, City Group ve De- utsche Bank'ın da aralannda bu- lunduğu 50'den fazla şirket ve bankaya karşı dava başvurulann- da istenen toplam tazminat rniktan 400 milyar dolar civannda. Güney Afrika'da 1948-1994 ara- sında hüküm süren ırkçı "Apart- heid" rejimi sırasında işkence gö- ren veya yakınlannı kaybedenler- den bazılan 2002 yılından itibaren, ırkçı rejim ile işbirliği yapan şir- ketler aleyhine tazminat davalan açmaya başlamıştı. Daha sonra birleştirilen davalar, geçen yıl sonunda New York 2. IRAK Türk tercüman kayıp ELAZIĞ(AA)-Irak'tabir Türk-ABD inşaat şirkctindc tercüman olarak çalışan Mus- tafa Mert'tcn habcr alınama- dığı bildirildi. Mustafa Mert'in (46) eşi Tülay Mert, kocasının 14 Nisan'da merkezi Ada- na'da bulunan bir inşaat şir- ketinde tercüman olarak çalış- nıak üzere Musul'a gittiğini söyledi. Eşinin Musul'a git- tikten 1 gün sonra aradığım kaydeden Mcrt, bunun ardın- dan bir daha kendisindcn haber alamadığını belirtti. Tülay Mert, 7 Mayıs'ta şirketten ken- disini arayan bir kişinin "Mus- tafa, 10 gün önce tutuklandı. ABD'de işlcdiği bir suç ne- deniyle FBI tarafından ara- nıyormuş. Konsolosluklara haber verin" dediğiııi ifade et- ti. Tülay Mert, şirketin, Mus- tafa Mert'in ABD tarafından tutuklandığmı, arkadaşlannın isc peşmergelerin elinde oldu- ğunu söylediklerini belirtti. Bölge Temyiz Mahkemesi'nin önüne geldi ve mahkeme, şirket- lerin söz konusu suçlamalar nede- niyle yargı lanmalan gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine, hem şirketler, hem Beyaz Saray yöne- timi, hem de Güney Afirika hükü- meti Yüksek Mahkeme'den, dava süreçlerinin durduruhnasını istedi. Sebep şirket hisseleri Yüksek mahkemeden önceki gün yapılan açıklamada, şirketle- re karşı 11 birleştirilmiş dava baş- vurulannın ele alındığı, ancak 9 yargıçtan 4'ünün çekilmesi nede- niyle, mahkemenin karar yetersa- yısını kaybettiği kaydedildi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin karar alabilmesi için en az 6 yar- gıcın oyu gerekiyor. Açıklamada, "Klıil yargıçlann çoğunluğu, davanın, mahkeme- nin soıııaki döneminde de ele alı- nıp karara bağlanamayacağı gö- rüşünde olduğundan, hüküm onaylanmıştır" denilerek New York mahkemesinin, başvunılan kabul etme kararımn geçerlilik kazandığı belirtildi. Davadan çekilen yargıçlann ge- rekçelerinin, haklarında şikâyette bulunulan şirketlerde ortaklıklan bulunması olduğu ortaya çıktı. Mal varlıklan bildirimlerine göre, Başyargıç John Roberts Jr. Hew- lett-Packard şirketinde, Yargıç Steplen Breyer Bank of America, IBM, Colgate-Palmolive ve Nest- le'de yüksek değerde hisse sahibi. Çekilen yargıçlardan Samuel AIi- to'nun Exxon Mobil ve Bristol- Mycrs Squibb şirketlerinde ortak- lığı bulunurken yargıç Anthony Kennedy'nin gerekçesinin ise oğ- lunun Credit Suisse Group fınans şirketinin yönetiminde ycr alması olduğu belirtildi. ABD'de yargıçlar, davadaki ta- rafsızlıklannı ctkileyebilecek bir durum söz konusu olduğunda gö- revden çekilebiliyor. 9 yargıçtan 7'sinin 1 milyon do- ların üzerinde serveti olduğundan, davadan çekilme olaylan meyda- na gelebiliyor. Ancak böylesi önemli bir dava- da mahkemenin karar yctersayısı- nı kaybetmesi nedeniyle alt mah- kemenin karannı onaylamak zo- runda kalmasma ilk defa tanık olunuyor. Şikâyetlerin kaynağı ABD yasalarının veya uluslar- arası hukukun çiğnendiği durum- larda Amerikan mahkemelerinde dava açılabileccğini öngören Ya- bancı Haksız Fiil Kanunu çerçe- vesinde yapılan dava başvurula- rında, Güney Afrika'da yatırım- larda bulunan şirketler, işbaşında- ki ırkçı rejimin varlığını sürdür- mesine yardımcı olmakla suçlanı- yor. Başvurularda bilişim, otomo- tiv, petrol, madencilik ve silah sa- nayileriyle bankacılık alanlannda şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerin, Güney Afrika'daki siyah ırka yö- nelik ayrımcılık, fışleme, işkence vc katliam uygulamalanna dolay- sız destek sunduğu iddia ediliyor. Şirketler adına yüksek mahkeme- ye sunulan savunmalarda ise dava başvurulanna kaynaklık eden ya- sanın kapsamı dışmda yorumlandığı belirtilcrek şirketlerin cezalandı- nlmasının Amerikan yönetiminin dış politikasına da ters olacağı vur- gulanıyor. ABD Adalet Bakanlığı da mah- kemeye görüşünü bildirerek şir- ketler hakkmdaki davalann, Ame- rikan dış politikasına zarar verece- ğini savundu. Güney Afrika hükümeti ise da- vaların, ülkede 1990-1994 döne- minde başlayan ve geçmişin yara- lannı silmeyi amaçlayan "uzlaş- ma" sürccinc ters olduğunu bildirdi. MURAT ÖZÇELlK IRAK'TA Ozel temsilcinin çantasında Kerkük var Sadr'da ateşkes maya tutmadı Irak'ta en büyük Şii siyasi blokla Şii din adiimı Mukteda Sadr'ın yandaş- ları arasında ateşkese vanlmasına rağmen başkent Bağdat'ın Şii semti Sadr'da çatışmalar sürüyor. Semtte ABD güçleriyle Şii milisler arasında önceki akşam başlayan dün sabah da şiddetlenerek devam eden çatışma- larda 11 kişi öldfi. Hastane kaynakla- rı, çatışmalarda aralannda kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişinin de yaralandığını belirtti. ABD güçle- riysc, 3 militanı öldürdüklerini kabul ediyor. Sadr semtinde çatışmaların durduruunası vc devlet otoritcsinin sağlanması için varılan 4 günlük ateşkesin önceki gün Şii lidcri Muk- teda Sadr'ın 5 temsilcisiyle ülkedeki Şii blokun 4 üyesi arasında resmcn imzalandığı açıklanmıştı. (REUTERS) BAHAD1R SELİM DİLEK ANKARA - Birlcşmiş Mil- letler'in Irak Özel Temsilcisi Stefan de Mitsura'nın, lrak'taki itilaflı bölgclcrc iliş- kin planını yarın açıklaması beklenirken, Türkiyc'nin Irak özel Temsilcisi Murat Öz- çelik, konuyla ilgili görüş- melerde bulunmak üzere dün Bağdat'a gitti. Edinilcn bilgilcrc göre Mit- sura'nın planında Telafcr'in bulunduğu Sincar bölgesinin, bölgesel Kürt yönetimine bağ- lanması önerisinin ycr alması, Türkiye ile BM'yi karşı karşı- ya getirdi. İçinde Türkmenlerin de bulunduğu Irak meclisinin 60 milletvekili dc Mitsura'nın "yetki alanı dışında kararlar vermesi ve bunları uygula- ınası" nedeniyle, BM Genel Sekreteri Ban Ki-ınun'a "özel temsilcinin görevine son verin" talebiyle ıncktup yazma karan aldı. Kerkük II Meclisi'ndeki Türkmen üye- lerin gcçcn hafta yaptığı top- lantıda, "Biz Mitsura'ya böy- le bir yetki vermedik. Bi- zim vermediğimiz bir yetki- yi kullanıp plan hazırlaya- maz" görüşü üzerinde muta- bakat sağlandığı öğrenildi. Özçclik'in Mitsura ile gö- rüşmcsindc itilaflı bölgelere ilişkin öncrilcr konusunda ay- nntılı dcğenlcndimıc yapma- sı beklenirken, plantn aynn- tılarında Türkiye'nin Türk- men politikasım sıkmtıya so- kacak başlıkların olduğu öğ- renildi. Ozçelik daha önce Bağdat ziyarcti suasıııda Mit- sura ile yaptığı görüşmcde Sincar ve Telafer'in bölgesel Kürt yönetimine bağlanması- na karşı çıkmıştı. Buna göre, Kerkük vc Musul civanndaki Türkmen nüfusun ağırlıkta olduğu bazı il ve ilçeler Kürt bölgesinc katılacak. Kürtler Irak anayasasının 140. mad- desinde öngördükleri bcklen- tilcrin tamamına yakınını elde etıniş olacaklar. ANMA Canımız BERÇİNimiz Bir 14 Mayıs daha geldi ve sensiz koskoca 6 yıl geçti. Acımız dün gibi taze, yüreğimiz yaralı, anılarımız hep hüzünlü. Sen yanımızda, kalbimizde, odamızda, evimizde hep bizimlesin. Özlemin hiç bitmeden büyüyor... Seni yüreklerinden hiç çıkarmayan, annen, baban ve sevdiklerin... NAZAN-CENGİZ YILDIRIM ACI KAYBIMIZ MÜKEMMEL EŞ - MÜKEMMEL BABA AYDIN UĞURApansız, vedasız, tesellisiz bir aynlıkla gidince, hem de seni çok severken biz. Ne aklımız, ne yüreğimiz yanaşmıyor işbirliğine. Seni rüyalarımıza çağırıyoruz. Ama biliyoruz ki sen hep bizimlesin, bizimle olacaksın. Zaman iyileştirmeyecek bu acıyı, yokluğunu doldurmayacak. Hep içimiz acıyacak. İYİKİEŞİMOLDUN... İYİKİBABAMOLDUN... SENİ ÇOK SEVİYORUZ FİGEN - UMUT UĞUR ACI KAYBIMIZ Değerli dostumuz, sevgili arkadaşımız AYDIN UĞURu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. SERDAR - FATMA - BAŞAK GÜLMEZ ACI KAYBIMIZ Dershanemiz kurucularından değerli öğretmenimiz AYDIN UĞURu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet dileriz. ÖZEL ANKARA SED DERSHANESİ Not: Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlık Camiinden kaldınlacaktır. BAŞSAGLIGI Sevgili Figen Abla'mız Biricik Eşi AYDIN UĞURu Kaybetmiştir. Figen Abla'mızın ve Aydın Hoca'nın çok sevdiği öğrencilerinin başı sağ olsun. ORTADOĞU DERSHANELERİ 28 Trek TunzrriIEKONOMIK SEYAHAT UZMANII Adelayd ....630 Almaata....316 Amman 158 Ashgabad .289 Astana 299 Atina 159 Atlanta 329 Bahreyn ....237 Bangkok....340 Beyrut 189 Biskek 389 Boston 269 Budapeşte...77 Bükreş 108 Cenevre 88 Chicago 269 AMERİKA gidiş-dönüş rüm uçak btletlerıniz ldealGud9,Citibank8, . Axess, Maximum, Ziraat6,WoridCard5. . BonusCard,CaıdRnans, ShoP&Miles4tak5İt Kuveyt 220 S.Francisco359 Los Angeles379 Seattle 359 Delhi Detroit, Dubai... -* Lyon 358 Madrid... 312 Melborn. 139 Miami .126 Seul ...99 Singapur. .630 Shangai... .349 Sydney.... Amsterdam, Barcelona, Berlın, Brüksel, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Londra, Manchester, Milano, Münih, Paris, Stockholm, gidiş-dönüş Roma, Stutgart, Varşova, Viyana ~ HongKong471 Montreal...359 Tahran.. Houston ....349 Moskova...189 Telaviv . 77 ekobilet.com bilet@trek.com.tr Houston....349 Moskova...189 Telaviv \ Kahire 194 Newyork...288 Tiflis ; Kıbrıs 40 Odessa 169 Tokyo ! Kiev 154 Pekin 437 Toronto i Köln 105 Perth 630 Washington; Kualalumpur355 Prag 111 Zürih Fiyatlarımız Gidiş-Dönüş (Peşin) EURO'dur Fivatlarımıza alan veraileri dahil deâildir. THY, ONURAIR, ATLASJET, PEGASUS iç hat biletleri satılır AVRUPA YAKASI «wau«. (n uı.nnm ı,,,! nın y pendik Aksaray MERKEZ 513 13 97 Sirkeci 514 10 54 Sahrayı Cedid Aksaray MEYDAN ...517 96 80 Sultanahmet 528 58 04 Selamiçeşme.. Aksaray METRO 491 10 09 Şişli MEYDAN 231 13 33 Suadiye Avcılar 591 53 53 Şişli HALASKARGAZI..24641 51 Şaşkınbakkal... Bakırköy 570 83 10 Osmanbey 234 67 06 Umraniye Bakırköy MEYDAN .543 11 54 Taksim Charter rezervasyonlarınız için (0212)513 13 97 / 255 Ivano-Frankovsk..330 S Kharkov 352 S Nikolaev 290 S ' Pendik 375 02 24 0 54 SahrayıCedid 369 05 52 8 04 Selamiçeşme 550 10 86 3 33 Suadiye 416 82 28 1 51 Şaşkınbakkal 478 59 78 7 06 Ümraniye 316 90 08 5 56 Üsküdar 342 2123 Bakırköy INCIRLI Bayrampaşa Beşiktaş Beyazıt Etiler Fındıkzade Güngören .543 68 98 Yenikapı 458 16 9 .567 41 45 ANADOLU YAKASI DIGER ŞEHIRLER Adana (0322)457 18 38 .518 38 70 .287 27 37 .534 66 35 .507 2145 •Havalimanı.,465 45 85 — 7 GÜN / 24 SAAT — Levent 4. Levent Mecidiyeköy Merter Sefaköy 325 87 82 279 56 80 274 95 08 554 08 06 599 32 84 Altıyol 346 64 65 Ankara B.EVLER(0312) 212 55 67 Bostancı 372 32 45 Ankara KIZILAY(0312)425 71 41 Bostancı MEYDAN...416 22 35 Ankara T.HILMI(0312)466 0641 Kadıköy 550 46 60 Antalya CUM.MY.(0242) 24812 11 Kadıköy RIHTIM 550 35 37 Ant.ışiKLAR ..(0242) 248 62 00 Kartal 488 03 32 Bursa ÇEKIRGE(0224) 234 00 26 Kavacık 413 72 77 Bursa ALTIPARMAK(0224)221 94 33 Kazasker 372 33 24 Izmir ÇANKAYA.(0232) 445 32 69 Kızıltoprak 346 67 11 Izmir KARŞIYAKA(0232) 364 81 00 Kozyatağı 369 76 51 Izmir H.ÜMANI(0232) 274 51 00 Maltepe 352 41 00 Kocaeli İZMIT(0262) 321 46 66 Marmara Ünvr 346 62 06 Kocaeli GEBZE(0262) 643 66 44 T.C. MERSÎN 2. ICRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ SAYI B.03.1ICD 1.33.00.02 2008/1 esas Satışına karar verilen Çiftlik köyü, 1844 parsclde kayıtlı 1 kat, 2 No'lu bağımsız bö- lüın gayrimenkulun ikinci artımıa gününün 26/6/2008 günii olnıasına rağnıcn, zuhulen 01/07/2008 ülarak yazılmıştır, ikinci artımıa gününün 26/6/2008 günü, ulduğu tavzi- hen ilaıı olunur. 07/05/2008 (Basın: 26506)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog