Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makale



Katalog


«
»

ARMAfiHNLI SATIŞLAR ÜCRETStZ GÖNDERİN SIBIMIİ/ KAMPANYJVLAR kitap• cumhuriyeti c<Cumhurlyet V KKapları Cumhuriyet kitap. cumhuriyeti c<Cumhuriyet "V KKapları % 30 İNDİRİM GlNlîN fiKsırı TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30170 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Paksüt'ü polisin izlemesi 'dinleniyor mu' sorıısunu gündeme getirdi Başkentte kuşkulu takipOsman Paksüt'ün eşi ile yemeğe giderken bir araç tarafından takip edilmesi "dinleme" kuşkularına neden oldu. Dinlenildiğinden şüphelenen ve böl- gedeki trafik ekiplerini çağıran Paksüt, araçta ara- ma yapılmasını istedi. Trafik polislerinin yet- kilerinin olmadığını söylemesi üzerine Paksüt, Emniyet Müdürü Yılmaz'ı aradı. Emniyet, po- lise ait olduğu belirlenen aracın başka bir olay için bölgede olduğunu ileri sürdü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Os- man Paksüt'ün, eşi Ferda Paksüt ile dün öğle yemeğine gidcrlcrken Doblo marka bir araç tarafından takip edilmeleri Ankara'yı hareketlendirdi. Paksütlerin, kendilerini "takip ederek, dinlediğin- den" kuşkulandıklan otomobilin polis ara- cı çıkması olayi dalıa da "tuhaflaştırdı." Ankara Emniyeti, "narkotik ekipleıin" başka bir olay takibinde olduğunu ileri sür- dü. Hurriyet.com.tr'nin gündeme getirdi- ği dün başkenti hareketlendiren izleme, din- lemc krizi şöyle gelişti: Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Os- man Paksüt ve eşi saat 13.00 sularmda öğ- le ycmcği için Kavaklıdere Sosyal Kulü- bü'ne gitmek üzere yola çıktı. Paksütler yol- da ilerlcrkcn, "Doblo marka bir aracın" kendilerini takip ettiğinden şüphelenmeleri üzerine araçlannı Kavaklıdere Tenis Kulübü önünde durdurdu. Paksüt, peşindeki aracın da hemen arkasında durduğunu görünce Doblo marka araca doğru giderek, araçta- kilere kim olduğunu sordu. Ancak araçta- kilerin bunu söyleyemeyeceklerini aktar- maları üzerine bölgedeki trafik ekiplerini çağıran Paksüt, aracın kendilerini takip I Arkası Sa. 8, Sii. 3'te Meclis'te ağırhakaretlerde bulunan AKP sözcûsünü partisi alkışla destekledi, CHP ve DSP protesto etti AKP'den Selçuk'a salckrı 'YILIN BAKANI' SEÇİLDİ Unakıtan'a vergi silme odıüu Financial Times'a bağlı Banker dergisi 2008'de Kemal Unakıtan'ı "Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçti. Derginin sponsoru olduğu ortaya çıkan Citibank'm 3 milyar dolarlık vergi borcu Unakıtan ba- kan olduktan hemcn sonra kaldınldı. Derginin ödülüyle Citibank, 3 milyar dolarlık borcunu ödülle karşılamış oldu. Iki gelirler kontrolörü tarafından 1997- 2001 yıllanna ilişkin düzenlenen rapor- larda, Citibank'ın yaptığı işlemlerde Tür- kiye'deki portföy işletmeciliği faaliyetle- rinden elde ettiği kazançlar için 3 milyar dolarlık vergi borcu çıkanlmıştı. MURAT KIŞLALl'nın haberi • 13. Sayfada 6ASKERÎŞEHİTETMÎŞLERDİ 11 terörist öldürûldü Hakkâri'nin Şemdinli ilçcsinde geçen hafta 6 askerin şehit olduğu bölgede yü- rütülen operasyonlarda önceki gün 19 te- röristin öldürülmesinin ardından dün de 11 PKK'li öldürûldü. 20'den fazla terö- ristin yaralandığı çatışmalarla ilgili res- mi bir açıklama yapılmadı. Geri püskür- tülen terörist grubun, yanlarında götüre- medikleri cesetleri sınırdaki Herki De- . resi'ne attıkları belirtildi. • 6. Sayfada • MÜMTAZ SOYSAL'IN KÖŞE YAZISI • *. Sayfada Ankara 'da birkratiçe lngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Phi- lip, resmi ziyaret için Türkiyc'ye geldi. Kraliçe, Türkiye'deki te- maslan çerçevesinde ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen akşam yemeğinde Türkiye ve Ingilte- re'nin stratejik ortak olduğunu vurgulayan Kraliçe, "Türkiye, AB ve genel anlamda dünya için çok önemli bir ülkedir" dedi. Ye- meğe Cumhurbaşkanı Gül smokinle, eşi Hayrünnisa Gül de şap- kaya benzetilmeye çalışılmış türbanıyla katıldı. • 8. Sayfada CHP'nin 1 Mayıs'taki AKP terörü ncdeniyle Baş- bakan Erdoğan hakkında vcrdiği gensoru öncrgesinin gündeme alınması AKP oylarıyla reddedildi. Mec- lis'te söz hakkı bulunma- yan başyazarımız llhan Sclçuk'u hedef alan AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün'ün sözleri üzerine sert tartışmalar çıktı. Ergün. Selçuk'un "darbe- ciliğin fıkir finansörü" ol- duğunu ileri sürdü. Er- gün'ün sözlerini CHP'liler ve DSP'lilcr sıra kapakla- rına vvırarak protesto etti, AKP'lileralkışladı.DSP'li Tan kürsünün önünc gele- rek Cumhuriyet'te 20 yıl çalıştığını, îlhan Selçuk'un bu sözleri hak etmcdiğini söyledi. • 8. Sayfada Polis şiddeti Kolkmnaya soruştunna Emniyet tarafından oluş- turulan komisyon 1 Mayıs raporunu tamamladı. Ra- porda, muhabirimiz Ali De- niz Uslu'nun kolunun kı- nlması ve yere düşen Son- gül Çiftçi'nin kafasının tek- melcnmesiyle ilgili soruş- turma istcndi. • 8. Sayfada Eski Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP'ye ağır suçlamalarda bulundu Gürtuııa: Istanbul yağtnalanıyor lETT'de ortaya çıkan 100 milyon Avro'luk yolsuz- luk olayının buzdağmın görünen parçası olduğunu ileri süren Ali Müfıt Gürtuna, AKP'nin lstanbul'u yönetilen değil yağmalanan şehir haline getirdiği- ni söyledi. Gürtuna, yağma düzeninin kente vere- ceği zarann kalıcı olacağı uyansında bulundu. İstanbul halkını ve medyayı tepki göstenneye çağıran Gür- tuna, "Olanlara seyirci kalan, yarın şikâyet etmesin" de- di. Belediyede "partizanca tutum sergilendiğine" dikkat çeken Gürtuna, "Tecrübeli ekipler kıyıma uğradı; eş ve dostlardan oluşan birikimsiz bir grup önemli noktalara getirildi" dedi. GÖKÇE UYGUN'un hahiM-i • S.Say/ada Çin 'de ölü sayısı 12 bin Zamanla yarış sürüyor Çin'deki depremin büyüklüğü 7.9 olarak hesaplanırken bilanço ağır- laşıyor. Ölü sayısı 12 bine yakla- şırken yıkılan binaların altında ka- lan binlerce kişiyi bir an önce kur- tarmak için yapılan çalışmalar zor şartlar altında devam ediyor. Sade- ce Sıçuan'ın Mienyang kentinde 18 bin 64S kişi enkaz altında. Dep- rem bölgesinde ne kadar Türk ol- duğu bilinmiyor. LEVENT ULU- ÇER'in haberi • 11. Sayfada Washington 'da endişe AKP'nin imajıbozuldu Washington Yakın Doğu Politika- ları Enstitüsü Türkiye Araştırma Programı Direlctörü Soner Çağaptay, AKP'nin son dönemde çoğulcu si- yascttcn çoğunlukçu siyasete geç- mesi ncdeniyle Ban'daki imajının ze- dclcndiği kanısında. Çağaptay Was- hington'da "AKP'nin bir sıkıntı ol- madığını" düşünen bazı kişilerin şimdi "laik demokrasi" vurgusu yap- masını önemli bir değişiklik olarak değerlendiriyor. ELÇtN POY- RAZLAR'ın haberi • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Acayip Milano'da vefat eden, geçen yüzyılın büyük ses- lerinden biri, La Diva Turca lakaplı Leyla Gencer için kilisede yapılan ayinli tören medyada geniş yer aldı. Adı Ertuğrul Günay, bir Kültür Bakanımız var ga- liba. Galiba demek zorunda kalıyor insan; zira Ley- la Gencer'in ölümü üzerine tek sözcük olsun söyle- meyen, söylemekten özenle kaçınan bir Kültür Ba- kanı... • Arkası Sa. 8, Sii. 1 'de Erdoğan hâlâ üç çocuk diyor Başbakan Erdoğan "Her ai- lede 3 çocuk olmalıdır" sözü- ne yönelik eleştirileri "ülkenin geleceğini karartmaya dönük düşünceler" olarak nitelendir- di. Düşüncesinin bilimsel temelleri olduğunu savunan Erdoğan, "Keşke 5-6 çocuğum ol- saydı" diye konuştu. • 5. Sayfada Baykal'dan şantaj suçlaması CHP lideri Sabah-atv satışı ile ilgili olarak Erdoğan'ı suçlar- ken, gensoru vercceklerini söy- ledi. Baykal, "Başbakan, 2 fir- maya çekilmelerini telkin etmiş midir? Başka bir ihaledc, yabancı bir fir- maya 'Onu bırak, sana ruhsat vcrmeyiz' de- miş midir" diye sordu. • 5. Sayfada Bahçeli: Partisi kapatılsın istiyor MHP lideri, ekonomik ve sos- yal çöküntünün eşiğine gelin- diğini söyledi. Bahçeli, şimdi hükümetin, kendini sorumlu- luktan kurtarma hesabı yaptı- ğını belirterek Erdoğan'ın "geçmişin üze- rine sünger çekmek için partisinin kapatıl- masını istediğini" ileri sürdü. • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog