Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MAYIS 2008 SALI 8 HABERLERÎN DEVAMI T U R K I Y E Istanbul Edirne PB 19 Sinop PB 17 Adana PB PB 22 Samsun PB 18 Mersin PB Kocaeli PB 22 Trabzon PB 17 Dıyarbakır PB Çanakkale PB 21 Giresun PB 17 Şanlıurfa PB Izmir PB 24 Ankara B 21 Mardin PB Manisa PB 25 Eskişehir B 20 Siirt Avıiııı Denizli PB 28 Konya B 21 Hakkâri PB 26 Sıvas B 16 Van Zonguldak PB 17 Antalya B 25 Kars 0Aç,k (f" ^ Parçalı bulutlu Yurduıı kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerin- de Doğu Anadolu'nun dogusu yagışlı, dığer yerler az bulutlu ve açık geçocok.Yağışlar genel lıkle sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey do- ğusunun yükseklerinde sabah saatlerindc karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn B B Y B B B B B 17 10 14 23 22 23 19 22 Berlin J3 _21_ Moskova Budapeşte Y 24 Aşkabat Madrid Y B 21 Astana Viyana 22 Taşkent Belgrad 23 Bakû Soyfa Roma _Y 20 Bişkek Atina I Y 18 Tiflis Münih B 16 Zürıh 21 Kahire Y 24 Şam 17 19 21 30 22 10 15 33 30 Moskova "^1 • Tahra Bulutlu r Çok bulutlu ı Yağmurlu Sulu kar .Gökgürültülü G U N C E L CİJNEYTARCAYİJREK • Baştarufi I. Suyfada Laik Cumhuriyete ters düşen, karşı çıkan söz ve eylemlerin başlıca temsilcileri, bugün Çanka- ya Köşkü'nde, Başbakanlık koltugunda oturuyor. Çankaya'daki AKP'linin eşi Hayrünnisa Ha- nım, demokrasinin beşiği sayılan, laikliğin değil tartışma, konuşma konusu bileyapılmadığı Ingil- tere'nin kraliçesi II. Elizabeth'e laik TC Devle- tl'nde laikliğe ters düşen türbanlı başı, dinle yoğ- rulmuş kafasıyla ev sahipliği yapmaya hazırlanı- yor. • • • Çankaya'daki AKP'li ile eşi, sanki bulunmaz, yerine konulmaz birer Hint kumaşı. Milliyetçi, Atatürkçü geçinen MHP sayesinde çıktıkları Çankaya'da dokuz aya yakındır ikamet buyurmaya hak kazandılar... Çankaya'dan Atatürk başta, on cumhurbaş- kanı geldi geçti. Hiçbirinin eşi Hayrünnisa Hanım, hiçbir cum- hurbaşkanı Çankaya'daki AKP'li kadar Köşk'e ayak basar basmaz görmemişlik sergilemedi. Hiç kuşku yok, Hayrünnisa Hanım yaptığı ve yapmayı tasarladığı "Köşk icraatım" eşi Çanka- ya'daki AKP'liden aldığı destekle yürütüyor. Gelen geçen cumhurbaşkanları arasında hiçbiri Çankaya'daki AKP'li kadar yaşamını tehlike ve tehdit altında görmedi. Pembe Köşk'te Atatürk gibi bir dev yaşadı, Inö- nü gibi bir devlet adamı. 27 Mayıs önderi Cemal Gürsel gibi, bu ülkede büyük oy alan bir partiyi kapatan, suikast denilince ilk akla gelen bir cum- hurbaşkanı, yaşamının tehdit edilmesinden kork- madı; Çankaya'daki AKP'li gibi akıl almaz ön- lemler almadı. Korutürk, hatta yine bir darbe ürünü bir Cum- hurbaşkanı Kenan Evren... sonra Özal ve De- mirel! Hiçbiri Çankaya'daki AKP'li gibi çalışma oda- sındaki 12 pencereden 9'una duvar ördürtmedi. Geriye kalan 3 pencereyi suikast tüfeği mermi- si ile tanklarda kullanılan roketlere bile dayanıklı camlarla kapatmadı. Köşk'ü gören, Çankaya'nın en yüksek iki yapı- sı Atakule ile Gaziosmanpaşa'daki inşaat halin- deki Çankaya Oteli'nin üst katlarında Köşk koru- malarının nöbet tutmalarına hiçbir dönemde rast- lanmadı. 80 yıllık TG; sofrasının en büyük zenginliği Kay- seri mantısı olan, 14 yaşındaki oğlunu sigorta et- tiren... Arap Kralı Suud'dan aldığı -herhalde de- ğer biçilmez- armağanı kamuoyundan saklayan, Köşk envanterine kayıt ettirmeyen... iktidar par- tisinin noteri gibi çalışan... haftalık tatilini Antal- ya'da yaşamında görmediği lüks içinde geçirip parasını devlete ödeten bir cumhurbaşkanı gör- medi. Bu Cumhurbaşkanı'nın eşi şimdi Atatürk çağ- daşiığına aykırı utanç belgesi giysi ve başıyla, gün görmüş, devirler yaşamış Ingiltere Kraliçesi Eli- zabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'i laik TC adına karşılayacak ve ağırlayacak! Çankaya'daki AKP'liyi, benim cumhurbaşka- nım diye kabul etmemek, tek teselli. • • • Ingiltere'nin Ankara Büyükelçisi, Bayan Hay- rünnisa'nın türbanlı başıyla Kraliçe'yi karşılama törenlerine, resmi yemeklere katılmasını Krali- çe'nin nasıl karşılayacağı sorusuna, "Ister türbanlı isterbaşı açık, Kraliçe için fark etmez" diye yanıt- ladı. Doğrudur. Yıllardır devlet reisi konumunda çe- şitli ülkeleri ziyareti etti Kraliçe. Afrika'nın kabile yaşamından devlet olma aşa- masındaki topluluklarında, uluslararası toplumun yadırgadığı nice giysiler kuşanan kadınlarla kar- şılaştı. Belki içinden güldü, alay etti ama renk verme- di. Kraliçe, türbanlı başlı, topuğuna kadar kapalı, sevecen görünmek için her daim dudakları ku- laklarında Hayrünnisa Hanım'ı neden yadırgasın? Bu da yarım yüzyıla yakın gördüklerimin bir baş- ka çeşididir der ve geçer gider. Ya Çankaya'daki Müslüman ve Islam kuralları- na toz kondurmayan, kravatı, frakı, şapkayı dış- layan Müslüman ve Islam kurallarına sadık 11 'in- cinin büyük bir özveri ile Kraliçe için smokin giy- mesi... Kayseri mantısından istakozlu makarnaya ge- çerek midevi devrim yapan Hayrünnisa Hanım'ın eşi olmak, kolay değil... Eşi istakozlu makarna ile kendisi de -eğer son dakika karardeğiştirmezse- smokin giyerek Çan- kaya'ya, TC'ye ne kadar layık olduklarını kanıtlı- yorlar. Sevsinler! 'Kerkük'te PKK ızıne rastlamadık' • WASHINGTON (AA) - Irak'taki Ameri- kalı komulan Albay David Pascal. Kcrkük'tc PKK'nın izine rastlanmadığını ilcri sürclü. Pas- cal. ABD Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen brifingde gazetecilere, terör örgütü El Kaide'nin Kerkük'te büyük ölçüde yenilgiye uğratıldığmı kaydetti. Bir gazetecinin, Kerkük'te terör örgütü PKK'nin izinc rastlanıp rastlannıadığı yönüııdeki sorusunu Pascal, "Kerkük'te PKK varhğına dair kanıt yok. Bizim bulunduğumuz yerle kuzeydeki sınır arasında epcy bir alan var. Operasyon alanı- mızda onlunn elkisini gönnedik" diye yanıtladı. Tapu müdürlüğüne operasyon • SAIMSUN (AA) - Samsun Tapu ve Kadas- tro Bölge Müdürlüğü'nde bazı işlenılcrle ilgili rüşvet alındığı yönündcki ihban dcğcrlcndircn polis ekiplcri. tcknik takip baslattı, Operasyon- da, aralannda karau görevlisiyle bazı emlakçile- rin de bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alııı- dı. l laklannda rüşvet alma ve rüşvet verme gibi iddialarla soruşturma başlatıldığı öğrenilen zaıı- lılar, adli tabiplikte saglık kontrolünden geçiril- dikten sonra enıniyet müdürlüğüne götürüldü. tıldıKaııaltürk sa Hükümete yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken kanal, Fethullah Gülen'in '2 numaralı adamı olarak' bilinen Akın tpek'e ait Koza İpek Grubu'nun oldu ÖZKAN: CAREM KALMADI İstanbul Haber Servisi - AKP"yc yönelik muhalif tavn ile bilinen Kanaltürk'ü Bugün ga- zetesinin sahibi olan Koza İpek Grubu satın aldı. Grubun sahibi Akın Ipck'se Fethullah Gü- len'in "2 numaralı adamı ola- rak" biliniyor. Ipck, Gülen'in faaliyetlerini desteklediğini be- lirterek "Hocaefendi kendini sıradan bir dindar olarak gö- rüyor. O kendi düşüncelerini söylüyor. Bana görc doğrusu- nu da söylüyor" demişti. Ka- ııaltürk uzun bir süredir kendisi- ne ortak aramış ancak istenilcn sonuç alınamadığı belirtilmişti. Sabalı ve Atv'yi almaktan ümi- dini kesen Koza İpek Gnıbu so- nunda Kanaltürk'ü aldı. Koza Davetiye tarafmdan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na satışla ilgili olarak bir açıklama gönderildi. Açıklamada, gruba baglı ATP Inşaat'ın Kanalfürk TV. Kaııaltürk Radyo ve kaııal- turk.com.tr sitesiyle ilgili şirket- lcrin yüzde 99.9'luk hissesini satın aldığı açıklandi. Kaııaltürk. hükümete yönelttiği sert eleştiri- Kanaltürk'ün sahibi Tuncay Özkan'ın satış işleminin ardından çulışanlarla toplan- tı yaparak duygıısal bir konuşma yaplığı öğrenildi. Çalışanlara "Ilepini/e dircnci- nizden ötürii teşekkür ederim" diye ses- lenen Özkan, "Bize kimse sahip çıkmadı. Yalnız, çaresiz bırakıldık. Lisansımızı iptal ettiler. Vergi borçları yüzünden ka- nalın kapısmda icra memurları bekliyor- du. Çarem kalmamıştı. Bu kararı vermc- miş olsaydım Unakıtan'ın memurları ya- yııuıiH/ı kapatacaktı" diye konuştu. CHP'Lİ ATESTEN ELESTIR! CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, iktidar-medya ilişkisini elcştirdi. Ateş, u Bu olay bir kez daha gösterdi ki iktidar yanlısı scrmayc, aynı zamanda nu'dyaya da el atmış durumda. Yayıncı- lıktan Öteye AKP iktidar propagandası için bu işe girdikleri görülüyor. Iktidara bulaşık olan yayınların tarafsız yayıncı- lık yapnıadıkları görülmektedir. Dünc kadar demokratik laik çumhuriyetin se- si olmaya çahşan Kaııaltürk, bu kez Cumhuriyet kaı şıtlarınııı sesi olma/." ler vc sahibi Tuncay Özkan'ın Cumhuriyet mitinglerindeki ak- tif tavn ile dikkat çekiyordu. Kaııalın CHP ile olan ilişkisi isc AKP tarafmdan eleştiriliyoıdu. Koza İpek Grubu'nun başında Akın İpek bulunuyor. 1963 do- ğumlu İpek, Ankara TED mezu- nu. lngiltere'dc ekonomi okuyan İpek, babasımn ölümünden son- ra işlerini büyüttü. Davetiyecilikle başladığı, medyayla devam etti- ği işinc bir dc altın madenciliği- ni ekledi. 20 milyon dolannı pe- şin ödeycrck 45 milyon dolara Bergama'daki Ovacık madenini aldı. Nazlı Ilıcak ile tamşan İpek, bir hafta içinde de Bugün gazetesini satın aldı. Fethullah Gfilen'e övgü Akın tpek, hakkında konuşulan bir başka koıııı ise Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olduğu. Gülen'i tanıdığını inkâr etmeyen İpek, Gülen hakkında ı "Engelliler Haftası" ctkinlikleri nedeniyle lll tstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağjık vc Sosyal Hiznıetler Dairc Başkanlığı Özüı- liiler Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden hizmet alan bir grup engelli yuıttaş, Bcyoğlu tstiklal Cad- desi'nde bir araya gelcrek yiirüyiiş yaptı. Yürüyüşte en öndc tekerlekli sandalyclcrdeki engellile- rin, arkalarında ise zihinscl cngcllilerdcn oluşan nıü/.ik topluluğunun bulunduğu grup, Taksim Mey- dam'na kadar yürüdii. Engelli yürüyüşü, grubun verdiği nıini konscrin ardından sona crdi. şunlan söylemişti: "Fethullah Gülen Hocaefendi dcvletine, milletinc, ülkcsinc bütüıı kal- biyle bağlı, bayrağına âşık bir insandır. Yurtdışındaki okul- larda hep genç hammlar, genç adamlar memleket aşkıyla hiz- met etmeye çalışıyorlar. Ora- daki çocukların hepsi Türkiye sevgisiyle yetişiyor. Bunu inkâr edebilir nıiyiz? Bildiğim gör- düğüm bu güzel faaliyctlcri ta- bii ki destekliyorum." ZENGINLER ÖDEMİYOR Vergi cinuyeti Dış Haberler Servisi - ln- giliz yardım kuruluşu Christi- an Aid, dünyada zenginlcrle, büyük şirketlerin vergilerini düzcnli olarak ödemesinin ge- lişmekte olan ülkelerde 5 mil- yondan fazla çocuğun hayatı- nı kurtaracağmı bildirdi. Kuruluşun raporunda, yok- sııl ülkelere verilmesi gcrekcn yıllık 160milyar dolartuta- nndaki vergi gelirinin öden- nıediği belirtilerek, büyük şir- ketlerin vergi kaçırmak ve pa- ra aklamak amacıyla Özellikle gelişmekte olan ülkeleri seçti- ği ifade edildi. Kııruluşun başkanı Daleep Mukarji, ya- sadışı ticaret ve vergi kaçak- çılığı nedeniyle yoksul ülke- lerde her gün 5 yaşından kü- çük 1000 çocuğun öldüğünü, bu rakamm 2000-2015 yılları arasında 5.6 milyondan fazla çocuğun ölmesi anlamına gcl- diğini vurguladı. CHP'liler Antalya, Muğla gibi bölgelerdeki alanlann yok edileceğini vurguladı ' Ormankatliamı yaşanacak' Merkez üssü çukurca Hakkâri 4.1'le sallandı Haber Merkczi - Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde gccc 4.1 bü- yüklüğünde. hafifşiddette deprem nıeydana geldi. Bo- ğaziçi Ünivcrsilesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştımıa Enstitüsü'ııden alıııan bilgiye göre, saat 02.19'da merkez üssü Hakkâri'nin Çukurca ılçesine bağlı Çığlı köyü yakınlan olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydcdildi. Hafif şiddetli dcprcnıin Şırnak'ta da hisscdildiği öğre- nildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, dün aynca Tekirdağ Mürefte açiklannda 3.8, Eskişehir'de 2.6, Denizli Tavas'ta 2.9, Kütahya Tavşanh'da 2.9, Biııgöl Yedisu 3.1. Agn Eleş- kirt'tc 2.8, Ankara Avşaı-Balâ'da 3.1, Malat- ya'nın Pütürge ilçesinde 2.7 ve Akdeniz açıkla- rında 3.5 büyüklüğünde depıenıler kaydedildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'li vekilcr, onııan arazilerinin tu- riznı yatırunlarma tahsisini düzenle- yen yasada yapılan değişikliğin or- nıanlan yok edeceğinc dikkat çektiler. Yasa değişikliği. geçen hafta TBMM'de kabul edildi. CHP Antalya Millctvekili llüsnü Çöllü, bu yasayla birlikte özellikle Antalya, Muğla, Mersin gibi kıyı bölgelerindeki nitc- likli ormanlık alanlann yok edileceği- ni belirterek, "CHP olarak turizme karşı değiliz. Turizmin bu ülkeye ne kadar katkılar sağlayacağının bilincindeyiz ancak bu ülkede or- manlık alanlara da ihtiyacımız var. Hele ki küresel ısınmanın eşiğinde. Antalya Belek'te zatcn daha önce ormanlık alanlann yüzde 93'ü tu- rizmc açıldı" dcdı. Kültür ve Turizm Bakaııı Ertuğrul Günay'la yaptığı bire bir konuşma- da, Günay'ın kcndisine, "Sayın veki- liııı. merak etnıe! Artık Belek'e do- kunmayacağız. Biz Sarıkamış ve Doğu bölgelerindeki alanları turiz- me açma çabasındayız"' dcdiğini kaydeden Çöllü, **Belek'te dokunu- lacak bir şey kalmadı ki. Ayrıca biz Sarıkamış ve Doğu bölgelerde- ki ormanlık alanlann da korunma- sından yanayız" görüşünü kaydetti. Yasada, kesilen Dtmanlann üç katı kadar alana ağaçlandırnıa çalışması yapılacağını, yatırımcıdan da hcm bu alandaki ağaçlandırnıa çalışmalan için hem de alamn bakınu için belli oranlarda para alınacağı hükmünün bulunduğunu dilc gctircn Çöllü, alı- nan paranın oluşacak zaran karşıla- mada yetersiz kalacağını ve yeni di- kilecck ağaçlann uzun yıllar sonucu ancak ormanhk alanlara dönüşebile- ceğine dikkat çekti. Çöllü, "Ben bu yasayla Akdeniz bölgesindeki kıyı alanlann korunacağını hiç sanmı- yorum" diye konuştu. fptaİ gcrekçeleri karşılanmadı CHP Mııgla Milletvekili Fevzi To- puz, yasayla birlikte özellikle ülkenin kıyı bölgclcrindc "orman katliamı" yaşanabileceğine dikkat çekti. CHP Mersin Milletvekili tsa Gök de Ana- yasa Mahkemcsi'nin iptalinden sonra geliıilcn yeni düzenlemenin, mahke- menin daha önceki iptal gerekçelerini karşılamadığını söyledi. G U N D E M MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Bunlar, önce kurtla bir olup kuzuyu yerler, sonra dö- ner, koyunla bir olup kuzuya ağlarlar! Avrupa Birliği'nin bugün AKP'yle bir olup Türkiye'ye yönelmesi, AKP'yi üzmemek uğruna laiklik dahil tüm AB değerlerini hiçe sayması karşısında aklııııı/a ilk gelen deyim bu oldu. Son iki hafta içinde AB Komisyon Başkanı Jose Ma- nuel Barroso'dan genişlemeden sorumlu komiser Olli Rehn'e, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş- başkanı Joost Lagendijk'ten Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering'e kadar AB korosunun yaptığı açıklamalar dikkate alındığında arkadaşlann şöy le bir rota çizdiği anlaşılıyor: 1 - Türkiye'de ne pahasına olursa olsun AKP destek- lenecek. AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'de sosyal ya- şamdan eğitime her alanda geriye gidişler, dalgalan- malar oldu, bunlar görmezden gelinecek. 2- AKP'yi kurtaran her türlü yasal girişimlere reform adı verilecek. 3- Bu süreçle birlikte AKP'ye, AB'nin Türkiye'den is- tediği her şey yaptınlacak. 4- Bunun devamında Türkiye'de dini siyasete alet edenlerin tam egemenlik kurmasından sonra laiklere dö- nülecek ve; 'Size ne kadar da kötü davranıyortar. Hakla- nnızı biz koruyacağız' korosu kurulacak. 5- AKP'yi de geride bırakan bir iktidann gelmesiyle bir- likte AB'de 'Türkiye'deki şeriat karşıtlanyla dayanışma' kampanyaları açılacak. 6- AB aydınları başta olmak üzere Türkiye'yi terk et- mek isteyenlere kucak açılacak... ••• Yukarıdaki senaryonun gerçekleşme olasılığı çok dü- şük. Böyle bir Türkiye'nin oluşmaması için tüm aydınlık insanlar her şeyini ortaya koyacaktır. Zaten koyuyor. Ancak AKP'nin güttüğü siyaset böylesine çok yüzlü... Türkiye'de kimileri bize karşı şu söylemi nakarat edin- mişti: "Kardeşim siz de amma darkafalısınız. AB'ye girip de bölünen mi var? AB'ye girip de laikliğisarsılan mı var?" Tümce doğru gibi ama, yanm... Neden? Evet AB'ye girdikten sonra başına olumsuzluk gelen yok ama, Türkiye'ye bu yönde kesin bir vaatte bulunan dayok! Üstelik AB'nin bu konuda da çok yüzlü olduğu orta- da... Bir ı lokta daha var: AB, Doğu Avrupa'yı ve Balkanlar'ı önce güçsüzleştir- di, sonra içine aldı. Çekoslovakya'y. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ola- rak özenle ikiye ayırdı, sonra ayn ayn tam üye yaptı. Balkanlar'da da Yugoslavya'nın önce kanlı biçimde parçalanmasına öncülük etti. Şlmdi parça parça, usul usul içlne alıyor. Nasıl? Sindirme kapasitesine bağlı olarak! • * • Türkiye, özellikle Özal döneminden bu yana AB sü- recine bir türlü sağlıklı bakamadı. AKP ile birlikte bakış iyice şaşılaştı. İçinde bulunduğumuz durumun özeti şu: AKP, AB'ye girdi... Türkiye'nin icabına bakıyorlar! AKP hakkında kapatma davası açılınca, AB doğal ola- rak karşı koyuyor! Bir Yunanlı gazetecinin bu konudaki yorumuyla nok- tayı koyalım: "AKP davası, bana Kıbns'taki Türkaskerinin variığın- dan daha çok dokundu!" Bundan daha güzel yo-rum olabilir mi? AKP'yi savunmak için bundan güzel Grekçe olabilir mi? ankcum@cumhuriyet.com.tr AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL OZGENTURK • Baştarafı Arka Sayfada şöylc düşündüğünc cminım: " 1 aııııııı bu insan dcnen ya- ratık nc karmaşık. 1 " Gelcliııı Mcrvc'nin "Cansız Mankcn"inc, yoğun mahal- le baskısı ve sımf allama içgüdüsüylc sıfır bedun olmak için çırpınan bir tezgâhtar kızın dramatık öyküsü hepimizc gcı- çeklen çok acı geldi vc lıcp birlikte bir kez daha haykırdık: "Bırak bedcn ölçiinıc bcn karar vereyim!" Harun'un "Cariyc İstiarc"si geçmiştc vc gününıüzde ka- lim bedcninin değişmcyen nıakus kaderini kısa ama ş.işuiı cı bir biçimde aıılatıyordu. Satılır vc alınırlar. "Bir Varmış Bir Yoknıuş" özellikle iç çanıaşırı tamtmıı alanında öncmli bir ad olan bir pop mankcnin ansızm göğüs kanscri olması ve bir göğsünün alınmasıyla başlayan, sarsı- cı, insaıı bedcni vc yürck arasındaki ilişkiyi şiddetlc sorgu- layan çok sert biıhikâycydi. Yazan Hakkıgcncccikbiradam, nc zaman nc oldu da böylesine acı çckcn bihylc karşılaştın, bu nasıl bir bcdcn sorgulaması, doğmsu şu aralar çevremde bu kötü hastalık pek fazla yaygın oldugundan mi arlık neden bilmem beni çok ctkilcdi. Küçük sorunlan büyiittüğümüz ha- yatımız nasıl da pamuk ipliğinc bağlı, ah bunu her an anım- sayabilsek. Bcrrin Hanım, rumuzunuz gibi ne güzel bir hayalpcrcst- siniz! Kadınlar için düşlcdiğiniz o dünyaya vumlmamak mümküıı mü? Ama fazlasiyla romaııtik bir dünya bu, oysa acımasızlık almış başmı gidiyor yüıc dc nc olur siz vazgcç- mcym, ütopyalanmızı vc hayallcrinıizi unultuğumuz da gc- riyc nc kahr ki. "Umuda Yolculuk" dcvam ctmcli. Bazcn annelerimizc nc kadarçok şey borçluyuzdur. Birgün büyüdüğümüzdc ansızın fark ederiz, biz farkuıda olmadan bi- zi gerçck bcnliğimize doğru yola çıkamuşlardır, Serpil böy- le bir hıkâycden söz cdiyor "Mavi, Yağmur, Çocuk" öykü- sünde tam da anncler gününde, gözlerim yaşardı. "Bir Bcdcnin Aıtalunıisi" Yani kadın olma hallcrimizlc böylc mi güzel güzel dalga gcçilir, böyle mi tam on ikidcn vurulur. Burcu vumıuş,, biz ne yapahm. Gcne ycrimi açtım, muhteşcm güzel bir üç gündü, sadece ilk ona kalan on hikayeciyc dcğıl, diger iki yüze yakın tüm dostlara lcşckkür cdcrim. Bir yaş daha gençlcştim. Bu arada bcnım, Kadıköy Belediyesi Ailc Danışma Mer- kczi'nc bağlı Işıl Özgentüık Fibı Atölyesi'ndeki öğrencilc- rim de boş durmuyor elbcttc. Festival kapanışında göstcrile- cek olan gcçeıı yılın öykü birincileri Burcu Taşçı'mn "Tck Sahııclik llaya'ı" ile Merlin Yılmaz'ın "Vc Bir Tüy Diiş- tii" adlı lilmlcuaı oıılar çekti. Son olarak da kendi fılmimi anons cdcyim, Kadıköy Belediyesi öncülüğühde "Kaclı- köy'dc Kadına Yönelik Şiddeti Onlcmck İçin Dcstek Ağı" projesi kapsaınında, Avrupa Birliği finansal dcstcği ile çeki- lcn "Rüzgâra Söylcnmiştir" adlı lilııı dc kapanışta göstcri- lecek, hepinizi beklcriz cfcndım.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog