Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13MAYIS2008SALI HABERLER Uyuşturucu kullanım verilerini oluşturacak çalışmaya 'cinsel içerikli sorular' gerekçesiyle MEB izin veımiyor Araştırmaya iktidarengeli Şîşecam'da grev kararı • İstanbul llaber Servisi - Kristal-İş, Şişecam'a ait 11 fiıbrikada grev karan aldı. Kristal-lş'ten yapılan yazılı açıklamada, Cam Işvcrcnlcri Sendikası ile IOOcak2008tarihinde başlayarak yapılan 21. döncm toplu iş sözicşmcsi görüşmelcrinde ücret ve sosyal haklar, işe giriş ücreti, iyileştirme maddeleri ile bazı idari maddelerde anlaşma sağlaııamadığı belirtildi. Yapılacak grevin, Şişecam'a ait Paşabahçe, Trakya Cam, Anadolu Cam, Cam Elyafşirketlerine bağlı yaklaşık 5 bin işçinin çalışıığı fabrikalan kapsayacağı kaydedildi. 1 Mayıs İBB Meclisrnde • İstanbul Haber Servisi- tstanbul Büyükşeliir Bclediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kemal Akar, 1 Mayıs'ta Şişli ve Taksim çevrcsinde yaşanan olaylann Türkiye tarihine 'kara leke' olarak geçeceğini belirterek, "1 Mayıs'ta devletin dağıttığı 'bibcr gazı yardımından' hepimiz yararlandık" dedi. Akar, İBB Meclisi'nde dün yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'taki olaylann yaşanmaması gerektiğine dikkat çekerck, "Bizler aynı tabaktan, aynı yemeği yiyen insanlarız. 1 Mayıs'ta 'iki ayaktakımı' polis ve işçi birbirine girdi" diye konuştu. Akar'ın konuşması üzerinc söz alan AKP Grup Başkaıı Vekili Hüscyin Evliyaoğlu ise 1 Mayıs'taki olaylardan scndikaları sorumlu tuttu. Abone ücretleri iade edilecek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara'da, 2004 yılmda 300 dolar ödeyerek doğalgaz abonesi olanlardan elinde mahkemelerden geri ödcme kararı bulunanlara iade yapılacak. Başkcnt boğalgaz Dağıtım AŞ Genel Müdiirü Veysel Karani Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocakile31 Aralık 2004 tarihleri aıasında doğalgaz abonelik sözleşmcsi imzalayıp 300 dolar abonelik ücretini ödeyenlerden cliııdc tüketici mahkemclcrinden geri ödeme karan bulunanlara ödeme yapıldığını bildirdi. Kâğıthanede elektrik kesintîsi • İstanbul llaber Servisi- Kâğıthane'de bakım çalışmaları nedeniyle yann bazı yerlere elektrik verilemeyecek. BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre elektrik alamayaeak yerler şöyle: 09.00- 14.00 saatlcri arasında, Çeliktepe Mahmut Şevketpaşa Caddesi, Ridaniyc, Buhara, Batı, Derya, Gül, Aybcy, Orkide, Bcrrak vc Çiçek sokaklan ve Inönü. AYŞE SAYIN ANKARA - AB ülkclerinde "uyuş- turucu kullanımı ve bağınılılığını" saptamak amacıyla ortaöğıetim ku- rumlanna yapılan "Avrııpa Okul Ta- raıııası" anketine AKP hükümeti dö- neminde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taraiîndan "cinsel içerikli sorular"* ve "uyuşturucuyu teşvik eder" gerekçe- siyle izin vcrılmediği ortaya çıktı. TBMM Uyuşturucu Kullanımı ve Ka- çakçılığını Araştınna Komisyonu'na bilgi veren uzmanlar, MEB'nin engel- lemesi nedeniyle. hcr 4 yılda bir tek- rarlanınası gereken anketin yapılama- ması nedeniyle, cllcrindcki en son res- mi rakamııı 2003 yılma ait olduğuna dik- kat çektiler. TBMM Uyuşturucu Komisyonu'na bilgi veren uzmanlardan Emniyet Genel 'BİR DENEMEYLE HERSEY OLUR1 Bir de dcnemiş olanlar var. Bir kcz denemiş. Ya- ni "Bir kez dcnemekle ne olur?" diye bir sloganı- mı/ var bi/.iııı "Bir şey deııemekle çok şey olur. Bir şey her şeyin başlangıcıdır. Çok şeyin başlan «ıcıdıı" diyoruz. Bir de işte bu şekilde denemiş, bir şekilde denemiş olanlar var. Bunun ötesindc dc bağımlı halc, dcnemiş artık bağımlı hale gelmiş insanlar var. Müdürlüğü bünycsinde kurulan Türki- ye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağını- lılığını lzleme Merkczi Başkanı Mus- tafa Pınarcı. cllcrinde yeni bir okul ta- raması olmamasından yakınırken. uyuş- turucu haplarla ilgili son derece çarpi- cı bir bilgiyi dc aktardı. Pınarcı, satıcı- lann uyuşturucu hapın içeriğindeki maddenin ismini dcğiştirip, cezadan kurtulduğunu anlattı. Cumhuriyet'in edindiği komisyon tutanaklanna göre Pı- narcı, özetle şu bilgileıi verdi: Madde içeriği değiştiriliyor: Şu anda rakamlar şunu söylüyor, 500 bin Extacy yakalandı, ama bu yakalanan 500 bin tabletin içerisindcki madde, ya- sal kısıthlığı olaıı MDMA maddesi de- ğil, onuıı yerine "piperazin" adındaki bir madde. Dolayısıyla. kolluk birimleri yakaladıklan suçlııyu vc maddeyi hâkim • - J I M —— 1 • n i ('IlP'liler, Bayranıpaşa Hali'nde İstanbul Yaş Sebze ve Meyvc Komisyoncuları Dcrneği yöneticilcriyle görüştü. 'Halh limon gibisıhyorlar' CHP'li Soysal, AKP'nin kendi esnafınıyok ettiğini belirterek Türk üretidsinin emeğinin uluslararası senmıyeyt>peşkeş çekildiğfni söyledi İstanbul Haber Servisi - CHP Genel Saymanı IMustafa Özyürek ve İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, AKP'nin tarım politikalarındaki ba- şansızlığının tarınıı bitimıe noktası- na getirdiğini ve cnflasyonu tek ha- nelı rakamlardan çok yukanlara ta- şıdığını beliıtti. CHP İstanbul U Baş- kanı Gürsel Tekin de "AKP lıalkı li- mon gibi sıkıyor" dedi. Özyürek, Soysal ve Tekin'dcn oluşan CHP hcyeti, dün Bayranıpaşa Hali'ni ziyaret ederek İstanbul Yaş Sebzc vc Meyve Komisyoncuları Denıegi (İSMEYDER) yöneticilc- rinden, tanm ürünleri fiyatlarında yaşanan ve enflasyonu körükleyen ar- tışm nedenlerine ilişkin bilgi aldı. Top- Iantıda konuşan Soysal, AKP'nin kendi csnafinı yok eden bir anlayış- la hareket ettiğini belirterek Türk üreticilerinin emeğinin uluslararası sermayeye peşkeş çckildiğini söyle- di. AKP'nin izlediği siyasetin üreti- mi bitirme noktasına gctirdiği uyarı- sında bulunan Soysal. "Tarım ülke- si olan Türkiye, meyvc sebze ithal eden ülke haîine getirilmiştir. Ge- çen yıl mayıs başındaki lî> atlarla bu fiyatları değerlendirirsek enflas- yon yüzde 100'ü bulnıuştur" dedi. 'ÂKP halkı eziyo? Heyct daha sonra esnafi ziyaret ederek geçen yıl ile karşılaştmnalı bir değerlcndinnc yaptı. Heyetin, haldeki komisyoncuları ziyarcti sırasıııda gazetecilerin sorulannı yanıtlayan CHP Genel Saymanı Mustafa Öz- yürek, "Merkez Bankası enflas- yon hcdcflemesi programını uy- guluyor. Bu yıl ilan ettiği hedef yüz- de 4. Ama nisan ayında yaşadığı- mız cnflasyon yüzde 4.5. Artık he- def kalmamıştir. AKP aylık yüzde 4 uyguladı ama yıllık cnflasyon yüzde 14.5'e gcldi. Gelecek aylar- da bu oranların yüzde 20 rakanıı- na ulaşacağını göreceksiniz. Kaldı ki bu enflasyon rakamları içinde at nalı gibi çok az tüketilen mallar da- hi vardır. Halkın tükettiği meyve, sebze ve kuru gıdaya bakılırsa, hal- kın yaşadığı cnflasyonun yüzde 20'niıı de üzerinde olduğu görüle- cektir. AKP halkı enflasyon altın- da ezdirmcktcdir" diye konuştu. Tekin de limon fiyatlannın yüzde yüz oranında arttığını, geçen yıl bu mevsimde bir kasa limonfiyatının30 YTL iken bugün yatının 60 YTL'ye çıktığını belirterek "AKP, halkı li- mon gibi sıkıyor" dedi. önüne götürdüğünde, hâkim karşısmda ceza verecek herhangi bir lıükünı bula- mıyor. Piperazin, MDMA'yla benzer et- kiye sahip bir başka kimyasal madde. Yani, kaçakçılar şöyle düşünüyor: "Yasal kısıthlığı olan bir madde var, bu hapın içcrisine bunu katar- saııı ben ceza alacağım; o zaınan bu- nu katmayayım, aynı etkiye sahip baş- ka bir şey katayıııı." Kullanan için bir şey degişmiyor, yine aynı etkiye sahip. (...) Bunu ka- çakçılar sürekli yaparlar. sadccc bizde değil, diğer Avrupa ülkelcrinde de çok sık görülen bir şey. Avrııpa 4yılda birgüncelliyor, Tür- kiye engelliyor: Peki, Türkiye Avrupa ülkcleri ara- sında neredc? Buna bakarsak burada- ki verilcr, Avrupa ülkelerinde hcr 4 yıl- da bir yapılan, Avrupa okul araştırması. İşte, bizım geçeiı yıl yapmamız, ülke olarak yapmamız beklenen ama ya- pamadığımız araştırma. Biz, 2003 yı- lmda katıldığımız için şu anda bizım ülkemize ait vcriler burada 2003 ve- rileri. Bizim ülkcmızde de esrar kul- lanım oranının yüzde 4.3, eroinde yüzde 1.5, kokaindc 1.6, Ex- tacy'de 1.8 olarak karşımıza çık- tığını görüyoruz. Genel nüfusta verimiz olmadığından dolayı bu tabloda biz yokuz. Uygulanacak olan anket üzerinde görüşmeler devam ediyor yani bu bir yıl ön- ce, belki bir buçuk yıl önce baş- ladı çalişmalan ama anket soruları, detaylı bir anket formu oldugun- dan dolayı, o ankcttcki bazı so- rularda Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nın çekinccleri oldu. O çekin- celerin gidcrilmesi için çahşılıyor. Aile yanında yaşayanın tedavi şansı yiiksek: Uyuşturucu kullananlann yaşam biçimine, bu insanlar nerelerde yaşıyorlar diye baktığımızda, en fazla ebeveyn, ailc... Bu şu demck değil clbette, madde kullanan, Tür- kiye'de uyuşturucu kullanan in- sanlar hep anncsinin, babasının. ai- lesinin yanında uyuşturucu kulla- nıyor denıek değil bu. Bu şu de- mek: ebeveynle beraber yaşayan madde kullamcılan tcdaviye daha çok sevk ediliyor demek. Yani, te- daviye daha çokkanalize ediliyor demek. Dolayısıyla, bu, o sayının bu şekilde yükselmcsine sebebiyet veriyor. Sigarayla başlayıp enjeksiyon- la bitiyor: Sigara şcklinde kullananlar cn iâzla kullanım grubu. tğneyle kullanma, şınnga etme bağımlılığın ileriki aşaması, çünkü insanlar daha çok sigarayla baş- lıyorlar, farklı şekilde içiyorlar vc {la- ha sonra şınngaya gcçiyor, enjeksiyo- na geçiyor. EnjekBİyondan dolayı da bu şekilde tedavi talcplcrinde yükseklik gö- ze çarpabıliyor. Merak bağımhhk nedcni: Yaklaşık bin kişiyle yapılan bir an- ket. O çalışmada polis tarafından göz- altına alınan şüphcliler yüzde 24 ora- nmda "Biz merak ettiğimiz için baş- ladık" demiş. Yüzde 20'lik bir oran da "Arkadaşım etkili oldu" demiş. Rad- yo tclcvızyon burada yüzde 2'lik bir di- lime sahip. TÜRK VATANDAŞLIĞI YASA TASARISI TBMM'DE Askerlikyapmamak vatandaşlığa engeldeğil POLİS BASKININAUCRAYAN DİSKE DESTEKZİYARETİ I Saylan: Dîktatörlük rejimindeyaşamıyoruz ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM Genel Kuru- lu'nda, bu hafta görüşülecek olan Türk Vatandaşlığı Yasa Tasan- sı'na göre askerliğini yapmayan- lann, izin almadan yabancı birül- kenin vatandaşhğına geçenlerin vatandaşlıktan çıkanlması uygu- lamasına son verilecek. Tasan şu düzenlemclcri öngöriiyor: • Doğumla kazanılan Türk va- tandaşlığı, soy bağı veya doğunı ycri esasına göre kcndiliğinden kazanılacak. Türkiye içinde veya dışında Türk vataııdaşı evli ana ve babadan doğan çocuk, Tüık va- tandaşı amıe veya babadan evlilik içi veya dışı doğan çocuk. soy ba- ğı kurulmasını sağlayan usul ve esaslann yerine getirilmesi lıalin- de Türk vatandaşlığını kazanacak. • Türkiyc'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğum- la herhangi bir ülkenin vatandaş- lığını kazanamayan çocuk, do- ğumdan itibaren Türk vataııdaşı olacak. Türkiye'de bulunmuş ço- cuk, aksi sabit olmadıkça Türki- ye'de doğmuş sayılacak. Sonra- dan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam karan veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılmasıyla gerçekleşecek. • Türk vatandaşlığını kazan- mak isteyen yabancılarda, men- sup olduğu devlet vatandaşlığın- dan çıkma şartı da aranabilecek. • Türk vatandaşlığı kaybettiri- lenlcr Bakanlar Kurulu kararıyla, Türk vatandaşlığını kaybedcnler bakanlık karanyla, milli güvenlik bakımından engel oluşturacak ha- linin bulunmaması ve Türkiye'de 3 yıl ikamct etmek şartıyla vatan- daşlığını yeniden kazanabilecek. • Bir Türk vatandaşıyla 3 yıldan beri evli olan yabancılar, Türk va- tandaşlığını kazanmak üzere baş- vumda bulunabilecek. • Askerliğini yapmayanlar ile izin almadan yabancı bir ülke va- tandaşhğına geçenlerin Türk va- tandaşhğının kaybettirilmesi uy- gulamasına son verilecek. Fotoğraf: Uğur Demir tstanbul Haber Servisi - AKP hükünıetinin 1 Mayıs'ta savaş alanına çevirdiği DlSK'c geçmiş olsun ve destek ziyaretleri sürüyor. Çağdaş Yaşamı Desteklemc Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Türkan Saylan ve ÇYDD yöneticilerinden oluşan bir grup, dün DİSKGenelMerkezi'ndcgenelbaşkan Süley- man Çelebi'yi ziyaret etti. Saylan, olaylar ne- deniyleutanç duyduğunu belirterek "Hangi yüzyılda, hangi ülkedeyiz? Biz diktatörlük rejiminde yaşanııyoruz" clcştirisinde bulun- du. Olaylann sorumluluğunun sadece İstanbul Valisi Muammer Güler'e yüklencmeyeceğinc işaret eden Saylan, "Başbakan vc bakanların zamanında oturup doğru karar vernıcleri gerekirdi" yorumunu yaptı. Almanya Federal Meclisi'nin Sosyal Demokrasi Partili Milletve- kili Lale Akgün de, Çelebi'yi ziyaret etti. Ak- gün, "Almanya sendikal örgütleri olarak Türkiyc'deki sendikal mücadelcnin yaııııı- dayız. Bu süreci yakından izleyeceğiz" diye konuştu. Avrupa Parlamentosu'nu 1 Mayıs olaylanna yeterince duyarlılık göstermcmekle clcştiren Çclcbi ise "Kürt. Ermeni, Kıbrıs so- runu gibi konularda gösterilen duyarlılık, bu kadar önemli bir koııuda göstcrilmiyor- sa, çifte standart var demektir" dedi. TÜRKİYE ZtYARETl BAŞLIYOR Kmliçeye smoMnli karşüama Haber Mcrkezi - lngiltere Kraliçcsi II. Eliza- beth, eşi Edinburg Dükü Prens Philip ile res- nıi ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Öğ- lcdcn sonra Ankara'ya gelmesi beklenen Eli- zabeth, Anıtkabir'e giderek Atatürk mozolesi- ne çclenk bıraktıktan sonra Ankara, istanbul vc Bursa'yı kapsayan resmi temaslanna başla- yacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün zi- yaret nedeniyle ilk kez smokin giymesi beklc- nirken, Kraliçe Elizabcth de, resmi törcn nede- niyle uzun tuvalct giyecek ve tacını takacak. Çankaya Köşkü ve Dışişlcri Bakanlığı yetki- lilcrinden edinilen bilgiye göre, II. Elizabeth ve eşi Prens Philip, bugün öğleden sonra Esen- boğa Havalimanı'na ineccklcr. Havalimanın- dan Anıtkabir'e geçccek olan Kıaliçe II. Eliza- beth'i, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çanka- ya Köşkü'ndc resmi törenle karşılayacak. Tö- ren, mart ayında tadilata alınan, Cumhurbaşka- nı Abdullah Gül'ün gün- lük çalışma ve kabullerini yürüttüğü Hizmet Bina- sı'nın önündeki tören ala- nında yapılacak. • 250 davetli katılacak ; - • • Cumhurbaşkanı Gül, bugün Ankara'da olması beklenen hıgiltere Kraliçesi II. Elizabeth onııruna Çankaya Köşkü 'ndeyemek verecek. Gülbu yekmekte ilk kez smokin giyecek. Resmi karşılama töreni- nin ardından Cumhurbaş- kanı Abdullah Gül ile Kraliçe II. Elizabet ve cş- leri yaklaşık 25 dakika baş başa görüşecekler. Cum- hurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, akşam da Çankaya Köşkü'nde konuklan için yaklaşık 250 davetlinin katılacağı bir akşam yemeği verecek. Kraliçe II. Elizabeth, 14 Mayıs'ta Bursa, 15 Ma- yıs'ta da lstanbul'a günlük ziyaretler yapacak. lngilte- re Kraliçesi 'nin lstan- bul'da da Kabataş Lise- si'ni ziyaret etmesi ve İs- tanbul Modern'de lngiliz ve Türk sanatçılann yapıt- lanndan oluşan bir sergiyi açması öngörülüyor. Aynı günün akşamı tngiltere Kraliçcsi II. Elizabet ve eşi Prens Philip, Cumhur- başkanı Gül ve eşi onuru- na, İstanbul Boğazı'nda demirleyecek olan lngiliz Kraliyet Donanması'na ait "HMS Illustrious" uçak gemisinde resepsiyon verecek. 'Program sarkmasın' ricası lngiltere Kraliçesi II. Elizabeth vc eşi, ziya- retin son günü olan 16 Mayıs'ta Çankaya Köş- kü'ne giderek Alatürk Müze Köşkü'nü geze- cek ve Gül ile eşine veda edccck. Ingiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde verilecek ve Başba- kan Reccp Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı resepsiyona katılacak olan kraliçe ve eşinin, öğleden sonra Türkiyc'den aynlması bckleni- yor. Yetkililer, Kraliçe II. Elizabcth'in Türkiye ziyarcti sırasıııda uluslararası protokol kuralla- nnm uygulanacağına dikkati çekerek, kendile- rinden "ters ya da alışılmadık bir şey isten- mediğinin belirttiler. lngiliz yetkililerin özel- liklc programlann sarkmaması konusunda ti- tizlik gösterdikleri kaydedildi. Bakan Aydın mihmandarlık yapacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve lngiltere - Kraliçesi II. Elizabeth'in Çankaya Köşkü'nde- ki akşam yemeğinde yapacaklan konuşma, çok sayıda televizyon kanalından canlı yayım- lanacak. Kraliçcnin tuvalct giymesi, taç tak- ması beklenen ve "ziyarctin doruğu" olarak nitelenen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Gül'ün de smokin giymesi bekleniyor. Türk ycmcklerinden örncklerin sıınulacağı akşam ycmeğinin ardından, dünyanın cn kapsamlı ço- cuk orkcstrası olan Doğuş Çocuk Orkestrası 20 dakikalık konser verecek. Kraliçe daha ön- ce Ekim 1971 yılmda Türkiye'ye gelmişti. Kraliçe'ye ziyareti boyunca lngiliz Dışişleri Bakanı eşlik cdecek. Türkiye'de ise Devlet Bakanı Mehnıet Aydın, kraliçenin ziyaretleri boyunca ona mihmandarlık yapacak. ADV'den Cumhumyet'e ödül • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Vakfı (ADV), Cumhuriyet gazetesine özel ödül verdi. Atatürkçü Düşünce Derne- ği'nin paralel kuruluşu olan ADV'nin başkanı Şener Eruygur, Cumhuriyet'in Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi. Önceki gccc düzenlenen bir törenle verilen plaketin üzerinde şu mesaj vurgulandı:"Şcrcfıyle, onuruyla, yaşayan. Doğ- rudan, haklıdan ve hukuktan aynlmayan kişi kuruluş ve kurumları her baş hcr yürek anlayıp, taşıyıp benimseyemcsc de tarih onlan kucakla- mış ve değerlcrinin sonsuza değin koruyucusu olmuştur. Bu bilinçlc saygı, sevgi, minnet duy- gulamızla." Kcııt Otel'deki gcceye ADV'nin yönctici ve üyeleriylc, özel davetlilcr katıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog