Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

13MAYIS2008SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Tuzla'daki ölümler cinayef • ANKARA (AA) - Halkın Yükselişi Partisi (HYP) Gcncl Başkan Vekili Yaşar Okuyan, Tuzla'daki tersanelerdc meydana gelen ölümlerin "iş kazası dcğil, cinayet" olduğunu savundu. Parti gcnel mcrkeziııdeki basın toplantısında, "Bu cinayetleriıı işlenmeye dcvam cttiğini" ifade eden Okuyan, "bunun siyasi sorumlusunun birinci derecede hükümct, sonra da Tuzla'daki ucuz cmck ve sömürii tezgâluııı kuran patronlar olduğunu" iddia ctti. Poliste terfi zamam • ANKARA (ANKA) - Emniyel tnensuplannın merakla vc heyecanla beklediği "Polis Şûrası" toplandı. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın Başkanlığı'nda toplanaıı "Emniyet Yüksek Değerlendirme Kurulu", bir üst riitbeye terfi edecek Emniyet mensuplannı bclirlcnıek için toplandı. 3 gün sürccck toplantılarda 1-2- 3-4. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi edecekler belirlenecek. DTP'ye 1 ay daha ek süre • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Malıkemesi, DTP'nin esas hakkında savunnia yapnıak için ikinci kez istcdiği ck süre talebini dün göriiştü. Yüksek Mahkcme, DTP'ye esas hakkında savunmasını yapması için 1 ay daha ck süre verdi. DTP'nin esas hakkında savunma yapması için verilen normal süre dün sona ermişti. DTP'ye tanınan ek süre 12 Haziran Perşembe günü sona erecek. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümct Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kamu Uıale Yasası'nm ele alındığını, yasada yapacaklan değişikliklcrle ihale süreleri ve ilan sürclcrini kısalhnayı planladıklannı kaydetti. Değişikliklerle, ihaleyi kaybeden şirketlerin itirazınm önlenmesi, sağlık ve savunma konularında yasa kapsamı dışmda ihale yapılabilmesi hedcflcniyor. 'Davayı yakından izliyoruz' • MARDİN (Cumhuriyet) - Avrupa Komisyonu Türkiyc Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, AKP'nin kapatılması davasına ilişkin "Davayı yakından izliyoruz, dava sürerkcn bir şcy söylcmek istemiyoruz. Mahkeme sonuçlandıktan sonra görüşümüzü açıklayacağız" dcdi. Pierini, AB süreciyle ilgili olarak da "AB'nin Türkiye'ye uyguladığı koşullar diğer ülkelere konulan koşullardan daha zordur. Bu konuda Türkiye ödcvini çok iyi yapmalıdır" diyc konuştu. AKP'nin hazırladığı yargı reformu taslağında yükselme yönetmeliği de değişiyor Yargıca etik sözleşmesi MAHMUT GÜRER ANKARA - Adalet Bakan- lığı tarafından hazırlanan vc AB'ye sumılan "Yargı Refor- mu Stratcjisi Taslağf'nda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) ikiye bö- lünmcsi öngörülürken üyeleri- nin atanma şekli de tamamen dcğişccek. ldari konulardaki davalarda Danıştay degil istinaf mahkemclcri ilk ayak olacak. Hâkimlerin yüksclmcsi için di- sipliıı değil, verimlilik puanı göz önüne alınacak. Dainıi tcmsilciliklcre Adalet Bakanlığı tarafından hukuk danışmanı konunuında adli müşavirler atanacak. Mahkemelcrde ma- halli dilleri bilen bir tercüman da bilirkişi statüsündc buluna- cak, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta ycr alan unsurların bazılan şöyle: •Adalet Bakanlığf nın hazırladığı reform taslağında HSYK'nin Hâkimler Birliği ve Savcılar Birliği olarak ikiye ayrılması öngörülüyor. Hâkim vc savcıların yükselmesinde verimliliği esas alan bir düzenlemc içeren taslakta, askeri mahkemelcrin de kışla dışına taşınnıası ve hukukçu olmayan subaylann bu mahkemelerde görev yapmasının engellenınesi öngörülüyor. • HSYK'nin yapısı değişe- cek. Hâkimler birliği ve savcı- lar birliği olarak ikiye aynlacak kurula yerel mahkcmclcrden de üye seçilecek. TBMM ve Cum- hurbaşkanı'na da üye scçmc hakkı tanmacak. Aynca ycrcl mahkcmclcr de hem savcılar henı de hâkimler birliğine üye gönderecek. • Yargıç ve savcılann gö- rcvdc yükselme yönetmeliği değiştirilceek. Eski sisteme gö- re "disiplin cc/ası almadan 2 yıl geçirmek" olan yükselme koşulu. verimlilik puamyla de- ğiştirilecek. Verimlilik pua- nıysa "hızlı yargılama, isabctli karar" vc u etik kurallara uy- nıa" sürecine görc hâkimler birliğince değerlcndirilecek. Birinci sınıf hâkim olnıak için ıse 10 yıl görevde bulunmak san koşulacak. • Askeri malıkemelerdc hu- kukçu olmayan subaylar görev yapamayacak. Askeri mahke- meler kışla dışma taşınacak. • Yargı etiği konusunda uluslararası alanda genel kabul görmüş tcmcl prensipleri içeren u Bangalore Yargı Etiği İl- keleri" ve savcılar için etik ve davranış biçimlerine ilişkin Avrupa esaslannı belirleyen "Bııdupeşte İlkelet i" doğrul- tusunda u Yargısal Etik ve Davranış Kuıallan" adlı bir belge hazırlanacak ve bu belgc tüm savcı vc yargıçlara imza- latılacak. Aynca belge doğ- rultusunda tüm hukuk kişilcri- ne eğitim verilccck. ^ Yargıtay vc Danıştay'm sadcce emsal olanlar değil, tüm kararları kamuoyuna in- ternct yoluyla duyurulacak. Hâkimler vc savcılar birliğinin mesleki kararlan vc nedenleri de kamuoyuyla paylaşılacak. • Mahkemclcrc kolaylık sağlamak üzere mahallı dilleri iyi bilip kullanabilcn kişiler tespit cdilecek ve bunlar mah- kemcdc bilirkişi statüsünde, tercümanlık yapacak. Bu du- rum da malıkemelerdc Kürtçe konuşmanın önünü açabilccck. *^ ldari yargı konusunda Yargıtay ve Danıştay'm yükü- nün azaltılması için istinaf mahkemeleri yctkili kıhnacak. Buna göre, devlet memurlan görcvlcriylc ilgili suçlarda sa- decc Danıştay'a değil, yerel istinaf Imahkemesine de baş- vurabilecck. ^ Birbirinc yakın ya da iş sa- yısı az olan adliyeler kapatıla- rak en yakın adliyclcrle birleş- tirilecek. f/ Avrupa Birliği vc Avrupa Konscyi ile ilişkilerin hukuki boyutuna yardımcı olnıak üze- re Brükscl vc Strazburg gibi merkezlcrdcki tcmsilciliklerdc "adli müşavir" sıfatıyla yar- gıçlar görev yapacak. Bclirle- ııen başka büyükelçi liklere de yargıçlar gönderilebilecek. ^ Yüksek mahkcmclcr ve adliyelerde basın sözcülcri ola- cak. KİTAPTA DARBE SA VLARl Ergenekon y da yeni iddialar • Zihni Çakır'ın kitabında ülkede kaos yarat- mak için Genelkumiay'ın hedef alınmasını içeren planlar ortaya çıktığı ileri süıüldü. Sa- bancı suikastini "Susurlukçu"ların oıganize et- tiği öne sürüldü. İddia, MİT belgelerine da- yandınldı, ancak teşkilat haberi yalanladı. lstanbul Haber Scrvisi - Ergenekon sonıştıır- masından tutuklu Binbaşı Fikret Emek'in bilgisayanndan, Genelkurmay Başkanlığı ile Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni birlcştiren tüp üstgcçidin bombalanması planını içeren "He- def Kartı" adlı birbclgcnin çıktığı ileri sürül- dü. Taraf gazetesinin dünkü manşeti. gazctc- ci Zihni Çakır'ın Neden Kitap'tan çıkan "Kod Ad Daıbe" adlı kıtabı oldu. Kitaptaki bclgeyc görc, bu saldırınm amacınm kaos çı- karıp ülkeyi darbc ortamına sürüklemek oldu- ğu belirtildi. Kitapta aynca Emek'in bilgisa- yanndan kopyalandığı anlaşılaıı ve Muzaffer Tekin'de ele geçirilcn bir CD'nin içerisindc 2004'te yapılmak istcncn "Sarıkız" ve "Ayı- şığı" darbc planlanmn da bulunduğunun ileri sürüldüğü ifade edildi. Ergenekon sanıkların- da clc geçirilen belgelerdc, örgütün ülkücüleri eylemlcrdc kullanmak istediği, MHP lidcri Devlet Bahçeli nııı kararlı tutumunun buna engel olduğu kaydedildi. Çakır'ın kitabında Cumhuriyet gazetesi ve Danıştay saldırısı sonrası ortaya çıkan cl bombalarmın "Viet- ııaın Sandığı" olarak adlandınlan gizli cep- hancliktcıı alındığı da iddia cdiliyor. Kitapta, ele geçirilen el bombalarmın MKE yapımı ol- masina karşın envanter kayıtlannda eksik bu- lunmama nedeniyse şöyle anlatılıyor: "Kimi zaman ayııı seri numaradan ikiz üretim ya- pılıp bir parçası bu stay-behind (ABD ve NATO müttefiki ülkelerde olası işgal saldı- rısına karşı koyabilmek için geri çekilmc- geri dur stratcjisi) çerçevesinde oluşturu- lan savunma anıaçlı gizli cephancliklere paylaştırılıyor." Taraf ın bclgcylc ilgili soru- lannı yamtlayan Zihni Çakır, "Buradaki te- mel amaç, Ergenekon'un misyonuna uygun olarak silahlı kuvvetler ile siyasal otoriteyi karşı karşıya getirme ve darbe sürecine hız kazandırarak kargaşa ve kaos yaratmak" dedi. Çakır'ın kitabında yer alan vc MİT Müsteşarlığı'na ait "gizli" ibareli bir belgede, Sabancı suikastı cylcmini, eylemin gcrçcklcş- tirildiği katta bulunan Yüzbaşı Hüseyin Pe- pekal ile Emniyet Müdürü Hüscyin Kocadağ ve Abdullah Çatlı'nın organize ettiği iddia edilmişti. Önccki gün Taraf ta yayımlanan bu haber MİT tarafından yalanlandı. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART AKP'li kadm vekillerin cşleri üst düzcy görevlerc atanıyor ÖNCE KADINLAR VE COCUKLAR DEĞİL... ÖNCE ENİŞTELER, ENİ5TELER!.. musakart@yahoo.com Demirel'in 'Lenin' sırrı Sovyet devriminin liderinin "Kalhnma mı istiyorsunuz, elektrik yapın " sözünün kendisi için çokdeğerli olduğunu söyledi ANKARA (ANKA) - 9'uncu Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'in, Sov- yet Dcvrimi'nin lideri Vla- dimir tlyiç Lenin'in "kal- kııınıa" anlayışmı örnek al- dığı ortaya çıktı. Demirel, Rus Dcvrimi'nin lideri Vladimir llyiç Le- nin'le ilgili ilginç bir sırrını açıkladı. GAP'ın tamamla- namayışına ilişkin değer- lendimıelerdc bulunan De- mirel, kalkmma için clektriğin öneminc dikkat çekti. Elektriksiz sanayi ol- mayacağmın altını çizcn De- mirel, Lenin'in bu konuda- kı düşüncesinin kendisi için çok dcğcrli olduğunu ifade etti. Demirel, şöyle konuştu: "Elektriksiz sanayi ol- maz. Lenin'in birçok 11- kirlerinc vc düşüncelerine tümüylc karşı çıkmış bir insan olarak söylüyorum. Lenin'in "Kalkmma mı is- tiyorsunuz, elektrik yapın. Elektrik yapmadan kalkın- mak mümkün değildir' sözü benim için çok değcrlidir. Elektriğin gittiği hcr ycre medeniyet gitti. Türki- ye'nin en ücra köşesine medeniyetin en değerli va- sıtaları gitti." CHP'nin 1 Mayıs'ta yaşananlara ilişkin verdiği gensom önergesi bugün TBMM'de görüşülecek Meclis'te 'hesap' günüANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Ku- rulu'nda bugün ÇHP'nin 1 Mayıs'taki olaylarla ilgili Başbakan Recep Tayyip Er- doğan hakkında verdiği gen- soru önergesi görüşülecek. ÇHP gnıp başkanvekilleri Hakkı Süha Okay, Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Ana- dol'un TBMM Başkanhğı'na verdiği gensoru önergesi bu- gün TBMM'de ele alınacak. Görüşmelcr sırasında ÇHP grubu adına Grup Başkanve- kili Kemal Anadol ile Genel • CHP tarafından verilen gensom öncrgesinde 1 Mayıs'ın İstanbul'da korku günü ilan edildiğine dikkat çekilerek "Siyasi iktidarın talimatlanyla hareket eden güvenlik güçlerinin bu eylemleriyle orantısız güç kullanıldığı bir tablo ortaya çıktı. Sendikaların barışçıl kutlama iradesi ve talepleri, siyasi iktidann provokasyonu sonrasında şiddet görüntülerinin ortaya çıkması ile noktalanmıştır" denildi. Başkan Yardımcısı Cevdet bah erken saatlerde DtSK dahalede bulunulduğu, ye- Selvi konuşacak. CHP'nin önergesindc 165 ülkede bay- ram olarak dayanışma içindc kutlanan 1 Mayıs'ın lstanbul için "korku günü" ilan edil- diğine dikkat çckildi. Önergede özctlc şu göriiş- lere yer vcrildi: "1 Mayıs 2008 günü sa- Genel Mcrkezi'nin ablu- kaya alındığı, ardından ge- nel mcrkez binasına can güvcnliğini hiçe sayarak biber gazı bombaları ile müdahalc yapıldığı, hasta- neye, hastaları ve yakınla- rını etkilcyecek şekildc bi- ber gazı bombaları ile mü- ni plastik mcrnıilerin de- ııeme anıaçlı olarak göstc- ricilere karşı kullanıldığı, yerde yatan savunmasız yurttaşlara coplarla ve tek- melerle saldırıldığı, kutla- ınaya katılan yurttaşları- mıza tazyikli su, cop ve bi- ber gazı ile sert müdahale- lerin yapıldığı, görevli ba- sın mensuplarının bilc ya- ralandığı, insan haklarıyla bağdaşıtıayan görüntüler ortaya çıkmıştır. Siyasi ik- tidarın talimatlanyla ha- reket eden güvenlik güçle- rinin bu eylemleriyle oran- tısız güç kullanıldığı bir tablo ortaya çıktı. Sendi- kaların barışçıl kutlama iradesi ve talepleri, siyasi iktidarın provokasyonu sonrasında şiddet görün- tülerinin ortaya çıkması ile noktalanmıştır." POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Fethullah Artık Dön... Fethullah Gülen, ABD'den neden dörımü yor?.. Dönecekti ama birden vazgeçti!.. Dönüş tarihi 8 ya da 11 Nisan'dı... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Fethullahçıların tüm planlarını bozdu... Daha önceleri yazdım... Fethullahçılar Güneydoğu'yu kuşattılar tam an- lamıyla... Diyarbakır'da "Işık Odaları" açılıyor; Batman, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa gibi kentler "Fethullahçılar" tarafından kuşatılıyor. Ben Fethullah'ın ABD'den Türkiye'ye hemen dönmesini istiyorum... Hoca, 10 yıldır yurt özlemi çekiyor... Hemen Istanbul'a gelsin, Altunizade'deki ko- nutuna yerleşsin; Hakan Şükür'le öpüşüp kok- laşsın; işlerini buradan yönetsin!.. Fethullah, ABD'den dönerse, Ergenekon ola- yı da açıklık kazanır. Belki bizim bilmediğimiz gerçekler ortaya çıkar... Sahi şu Ergenekon'a ilişkin ayrıntılar nedir, id dianame ne zaman hazırlanacak, çok merak edi yorum... Benim Ergenekon'a bakışım çok açık, daha ön- ce yazdım, yineleyeyim: "Bu işin sonuna dek gidilmeli, karanlıkta hiç- bir şey kalmamalı!.." Ergenekon'da ilk gözaltı ve tutuklamalar on ay önce olmadı mı? Oldu! Ardından ikincisi gel- di, sonra üçüncüsü!.. Peki iddianame neden hazırlanmıyor? Bilmiyorum!.. 12 Eylül 1980 sonrası sıkıyönetim döneminde 2 bin 500 sanıklı DİSK davasının iddlanamesi 15- 16 ayda bitirilmlşti. Fethullahçılar, dinciler, Soros'un çocukları, Amerikan mızıkacıları, yobaz-hokkabaz takımı şim- dilerde "laikçi faşist" sloganıyla TV ekranlarında boy gösteriyorlar... Arkalarında Ise Avrupalı destekçileri... ••• Olli Rehn, Joost Lagendijk, Javier Solana, Cem Özdemir, Dimitrij Rupel... Bu beyler AKP'ye, Fethullahçılara koşulsuz destek veriyorlar... Bu ülkenin yurtseverlerini, demokratlarını, gerçek aydınlarını "laik faşistler" olarak görüyorlar... CHP ve Deniz Baykal ise hedefte... llhan Selçuk, Kemal Alemdaroğlu, Doğu Pe- rinçek gözaltına alındıklarında dilleri tutulan bu beyler, "sıkmabaş", "Tayyip - AKP" gündeme gel- diğinde bülbül gibi şakıyorlar. Damat Lagendijk, Fethullahçıların Avrupa'da- ki işlerini izleyen Cem Özdemir... Yaptıklan açıklamalan alt alta koyup okuyun, şa- şıracaksınız... Bunlar Türkiye'yi yönetiyor, yargıya kafa tu- tuyorlar... Lagendijk, Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan hakaret etme yürekliliğini kimden alıyor, söy- ler misiniz? Cumhuriyet mitinglerine katılan milyonlarca aydınlık yüzlü, laik demokrat insanımızı "Ergenekon çetesi" olarak gösteren düşünce, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'yi de "darbeci, baskıcı, ulusalcı" olarak değerlendiriyor. Bu bir oyundur!.. Insanları "darbeci - çeteci - laik faşist" diye suçlamak Fethullahçıların ortaya attığı bir slo- gandır... Para gücü Fethullahçılardadır bugün. Sabah ve atv olayını eşelediğinizde Fethullahçı gücü görebilirsiniz. Burada Deniz Baykal ve CHP'ye de bir çift sö- züm olacak... Iç çekişmeler bitmeli, kısır döngü çatışmalan dur- malıdır. CHP, demokrat ve solcu kimliğini ortaya koymalıdır. Gün "sol"da birleşme, dayanışma, kardeşlik gü- nü olmalıdır... Dinci ve tarikatçı yapılanma Türkiye'yi ku- şatıyor... ••• Türkiye'yi yönetmeye kalkışan, tarikatçılan - Fet- hullahçıları, AKP'yi "demokrasinin ve özgür- lüklerin simgesi" olarak gören, Anayasa Mah- kemesi'ne hakaretler yağdıran Olli Rehn, Joost La- gendijk neden bu ülkeyi işgal eden "Çokuluslu Altın Avcılan"na karşı tepki koymazlar... Kaz Dağları'nı, Tunceli'yi, Erzincan'ı, Kaç- karlar'ı, Eşme Kışladağı'nı, Madra Dağları'nı iş- gal eden, çevreyi kirleten, zehirleyen "Çokulus- lu Altın Avcılan"nı bağırlarına basarlar... Çünkü tarikatçı - Fethullahçı sermaye onla- rın sağ koludur Türkiye'de... Bu öykü biraz uzundur... Sırası geldikçe anlatacağım!.. hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 HİKMET ÇETİNKAYA FETHULLAHÇI GLADYO Fethullahçılar her yerde örgütleniyorlar. intemette kurmay albaylann, yarbayİann, binbosılarııı, astsuboyların, askeri-sivil memurların, askeri okul öjjrencilerinin "soj'atjacını" çıkaran adres belli. 0 adreste oturanlar kurmay subaylara, astsubaylara, askeri-sivil memurlara, oskeri okul ögrencilerine "TSK'ye sızmıs vatan hainleri" diyebiliyor... noktayı, yani 'Fethullahçı Gladyo'yu anlalıyor. 0.212 5121172 GUNIZİ YAYINCIUK guniziyayincilik@gmaii.cor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog