Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

13MAYIS2008SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER DANİMARKALIBİSİKLETÇİ Turiste tecavüz edenler tutuklandı YOZGAT (Cumhuriyet) - Yozgat'ın Sorgun ilçc- sindc Danimarkah bir turiste tecavüz edip parasını gasp cttiklcri önc sürülcn ıki kişi tutuklandı. Italyan sanatçı Pippa Bacca'nın Gebzc'de tecavüz cdilip öldürülmesinin ardından bcnzer bir oiay Yozgat'ta mcydana gcldi. Ortadoğu yolculuğu için Danimar- ka'dan bisikietiyle yola çıkan Toschasofia B. Yoz- gat'ın Sorgun ilçesi Karaveli köyü civannda teea- vüze uğradı ve parası gasp edildi. Olayla ilgili ön- ceki gün gözaltına alınan Orhan A. (17) ve Fcvzi Ş. (22) çıkanldıklan malıkemece tutuklandı.Yozgat Valisi Amir Çiçek, zanlılann tutuklandığını açıklarken Toschasofia B.'nin nerede ol- duğu lıakkmda bilgi venııek- ten kaçındı. Toschasofia B.'nin Hollanda'da yaşadığı vc Kapadokya'yı geznıek için 5 Mayıs'ta Türkiyc'yc gcldiği öğrenildi. 5 Haziran'da Türki- ye'den aynlmayı planlayan Toschasofia B.'nin Sankaya ilçesinde kaplıcalan ziyaret etttikten sonra akşam saatle- rinde bisikietiyle yola çıktığin- da su içmek için durduğu çcş- me başmda iki kişinin tecavü- züne uğradığı belirtildi. SÖZ ÇİZGtNİN Turhan Selçuk KOMPÜTÜR ÇAĞI SONUNDA, ROBOTLAR DÜNYAYA HÂKİM OLACAKLAR.. (BASINDAN) • . . . • • . - . . "ANATOMİ DERSİ • -REMBRANDT TABLOSUNDAN- cfnayetinde 4tutuklama • tstanbul Haber Servisi - Beyoğlu'nda bir kişinin öldürüldüğü Mahmacun cinayetine' ilişkin gözaltına alınan Erdal Şahin, Özcan Demir, Orhan Çalışkan ve yabancı uyruklu Açalıf Adıbekdün adliycyc sevk edildi. Zanlılar, "adam öldürmek", "adam öldürme suçuna iştirak", "suçluyu kayırmak" suçlanndan tutuklanarak cczacvine konuldu. , . ı tmilyontalasemî taşıyıcısı var • ANKARA (ANKA) - Türkiye'de Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi taşıyıcısı 1 nıilyon 300 bin, talasemi hasta sayısmın ise 4 bin 500 kişi olduğu bildirildi. Her yıl ise taşıyıcı sıkhgına göre 300-400 hasta çocuğun dünyaya gelmesinin beklendiği ifadc edildi. Ankara II Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Hasta çocukta ortaya çıkan ağır kansızlık sonucu kalp yetmezliği gelişebilir. i vı takip cdilmczsc çocuklar birkaç senede kaybcdilir" dcdi. Parmak izinden yakalandı • BURSA (AA) - Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesinde, son 5 ayda 3'ü kız çocuğu 10 kadına evlerinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan zanlı, son girdiği evdeki su bardağındaki parmak izinden yakalandı. Pannak izinin, 18 yıl öncc bir kişiyi bıçakladığı öne sürülcn Yunus Y'ye (33) ait olduğu bclirlcndi. Zanlımn, evlere "babanızın yakınıyım" diyerek girdiği, bıçak zoruyla cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. On Numara devnetti • ANKARA (AA) - OnNumara'da lObilen çıkmayınca 164 bin 276 YTL dcvrctti. Kazanan numaralann; 1,2,4,7,9, 19,22,34,36,41,49,50, 51,56,57,59,62,65,67, 70,72 ve 80 olarak belirlendiği çekilişte; 9 bilenler 1610 YT, 8 bilenler91 YTL, 7 bilenler 12 YTL, 6 bilenler 2 YTL, hiçbir numarayı bilemeyenler iscl.15 YTLkazandı. UNESCO heyeti umutlu tstanbul'un Dünya Miras Alanları Listesi'nde kalıp kalmayacağına ilişkin kararın verileceği toplantıya rapor hazırlayan heyet, olumlu gelişmeler gördüklerini belirtti lstanbul Haber Servisi - UNESCO Dünya Kullııı Mirası Başkanı Fran- cesco Bandarin. lstanbul'da 2 yıl öncesinc görc olumlu gelişmeler gör- düğünü belirterek "Dalıa olumlu dü- şünüyorum artık.Vaatlerin gerçck- leştirileceğini düşünüyorum" dedi. lstanburun Dünya Miras Alanları ... Listesi'nde kalıp kalmayacağı kararı- nnı verileceği toplantıda sunulacak rapofu hazırlamak için Istanbul'a ge- lcn hcyet çahşmalaruu bugün tamam- lıyor. Heyetin çalışmalanyla ilgili dün Sülcymaniye'dcki Korunıa Uygula- ma ve Denetim Müdürlüğü'nde açık- laına yapan Bandarin, u Burada bu- lunmamızın birinci nedcni yönetim planı. İstanbul, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındığında yönetim pla- nı yoktu. Bu yüzdcn bazı tarihi bi- nalarda yıkımlar oldu, tarihi doku değiştirildi. Bi/i alarma geçiren de bu olmuştu. Komite, bir önceki ziyare- tinde yönetim planının yapılmasını istemişti. Gördük ki hükümet ve yöneticilcr öncrinıizi ciddiye almış- lar. Plan hazırhğı süıüyor" diye ko- nuştu. f*ERİLEMELER DE VAR Bandarin, heyetin 2006 yılındaki zi- yaretinde restorasyonla ilgili kaygılar taşıdığını anımsatarak u Uyarılarımız dikkatc alınmış, gelişmeler yaşan- dığını gördük" dedi. Galataport ve Haydarpaşa projele- ıııım durdurulmasının olumlu geliş- meler olduğunu vurgulayan Bandarin, " Ama bazı gerilemeler de var. Ken- lin merkezinde yüksek katlı bina- lanıı sayısında ciddi bir arüş var. Bu yüksek binalann tarihi dokuyu ve si- lueti bozmaması ş»erek" dcdi. Bandann, Four Seasons Oteli'nin sit alanında devam cdcn ck inşaat proje- siyle ilgili de şunlan söyledi: "Ar- keolojik park yapılacak olması, bu- luntuların halka açılması olumlu gelişmeler. Görsel etki açısından bu ck inşaatın dramatik sonuçlar ya- ratmadığını, kabul edilebilir sınır- larda olduğunu söyleyebilirim." SULUKULELİLERE DANIŞILMALI Bandarin Sulukule'ylc ilgili gö- rüşlerini de şöyle açıkladı: "Orayı fi- ziksel ve sosyal açıdan değerlen- dirmek gerek. Oradaki ruh kay- bcdilmedcn yoğunluk azaltılabilir. Bazen fiziki koşulları değiştirmek gcrekebilir. Sulukule Projesi'nde halka danışılması gerek. Suluku- le'de bence gayct demokratik ve olumlu gelişmeler var." Kene Sıvas 'ta bir can daha aldı SIVAS (Cumhuriyet) - Sıvas'ta Kınm Kongo Ka- namalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1 kişi öldü. Sıvas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 69 yaşındaki M. K., misafirliğc gittiği Suşehri ilçesinin bir köyündeki kı/.ıtım cvindc rahatsızlandı. Suşehri Devlet Hastane- si'ne kaldırılan M.K., buradan Cumhuriyet Üni- versitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kınm Kongo Kanama- lı Ateşi Hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan M.K., dün yaşamını yitirdi. M.K'nin cenazcsi köyündc, sağlık ekiplerinin gözetiminde tabutla birlikte toprağa verildi. Ondokuz Mayıs Üniver- sitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve En- feksiyon Hastahklan Anabilim Dalı Bölütn Baş- kanvckili Prof. Dr. Levcnt Doğancı, hastalığın Kızılırmak, Ycşilırmak, Kelkit ve Çorum havza- larında (Samsun-Çorum-Amasya-Tokat-Erzin- can) yayılarak devam edeceğini söyledi. Mersin y de okul basıp öğretmenleri dövdüler MERSİN (AA) - Mersin'de öğretmeni tarafından dövüldüğü öne sürülen öğrcncinin ağabeyinin de aralannda bulunduğu bir grup, okulu basarak okul müdür yardımcısı ve 3 öğretmeni darp ctti. Sabiha Çiftçi llköğretim Okulu'nda, yaklaşık 10 gün ön- ce, 7. sınıf öğrencisi K.A. (14) ile E.D'nin (14) okul koridorunda kavga ettiğini gören okulun mü- dür yardımcısı S.S'nin (32) K.A'yı dövdüğü iddia edildi. Bunun üzerine, K.A'nın ağabeyinin de ara- lannda bulunduğu bir grubun, okulda müdür yar- dımcısı S.S. ile başlayan tartışmasının kavgaya dönüştüğü, bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan öğ- retmenlcrden C.Y, T.B, D.l.'nin de darp edildiği bildirildi. Kavganın ardından S.S, hastaneye kaldı- nlırken, 3 öğrctmcn de ayakta tedavi gördü. Sal- dırganlann daha önce de okuldaki öğretnıenlerle tartıştıklan ve polisc şikâyette bulunulduğu öğre- nildi. Saldırganlann yakalanması için çalışmalann ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. U> DemirDöküm evinizde, paranız cebinizde! GD BtmiıtlMilııı CardFinans'la istediğiniz DemirDöküm'ü hemen alın, ödemeye TÜRKtYE'DE HER 100 KİŞİDEN 3'Ü CÎLTKANSERİ r, ........ L TSWZâM L* *^^ • Uzmanlar 11.00-15.00 saatleri ara- sında güneşe çıkılmanıası konusunda uyarıyor. Güneş altında bronzlaşırken sağhğınızdan olmayın ay sonra başlayın. Üstelik 12 taksit fırsatından yararlanın StBEL BAHÇETEPE MARMARİS - Dünya genelindc her yıl yüzde 5 gibi hızlı bir artış gös- teren cilt kanserinin Türkiye'de her 100 kişiden 3'ündc görüldüğü bclirtili- yor. Uzmanlar, özellikle güneşin en dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamasını söylüyor. Her yıl Türkiyc'nin farklı bölge- sindeki dennatologlan bir araya gc- tiren vc 2005 yılından bu yana dü- zenlenen Dermatoloji Kongresi buyıl 9-10 Mayıs tarihleri arasında Muğ- la Mannaris'te gerçekleştirildi. "Ege Dermatoloji KongresP'nin bu yılki ana gündem maddesi "Doğa ve De- ri" olarak belirlendi ve kavurucu gü- ncş vc onun yaydığı zararlı ışınlann cildimize ctkisi konuları ele alındı. Kongrede La Roche-Posay tanıfindan düzcnlcnen basın toplantısında ko- nuşan Adnan Mcndcrcs Üniversite- si Dermatoloji Anabilim Dalı Başkam Prof. Dr. Neslihan Şendur, cilt kan- serinin Egc, Akdeniz ve Giıneydoğu Anadolu bölgcsindc daha yaygın olarak görüldüğünü belirtti. Şendur, "Güneş ışınları sudan yansıma yaptığı için denizde güneşlenmek daha çok etkilenmek anlamına gelir" diyc konuştu. La Roche-Posay Pazarlama Müdürü Sineın Sandık- çı ise çocukların ciltlerinin yctişkin- lere görc 3 kat daha hassas olduğu- nu belirterek "Güneşe çıkmadan ön- cc çocuklara daha çok dikkat cdil- ıııelidi.•" dedi. 24SAAT ÜCftETSİZ MiçtefilİBtlşJıı. Merkez, 08002113333 DemirDöküm bir Vaillant Group markasıdır. Kampanya 31 Mayıs 2008 tarihine kadar geçerlidir l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog