Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adınaİLHANSELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: Ibrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürleri: Mchmet Sucu, (ı'üray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezi Müdürü' Hakan Kara lstihbarat: Cengiz \ litlıruu # Ekonomi: Ha- Yayın Kurulu: ilhan Sclçuk (Başkan), san Eris • Dış Haberler:O7.gür Uluşoy • E,nr e Koııgar (Başkan Yardımcısı), Kültür: Egemen Bcrköz • Spor AbdUlka- dir Yücelman # Makaleler: Sami Karaören # Düzcltmc: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- ge: Edibe Buğra Orhan Erinç, llikıııet Çetinkava, Şıtk ran Soner, ibrahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. I ^ _ _ _ _ Ankanı Temsilciii: Mııslafa Balbay Atatürk Uulvan No: 125. Kal: 4. Ba- kanlıklar Td: 4195020 (7 hat). Faks: 4195027 • l/mir Temsilcisi: Scrdar Kı- zık, H. Zıya Blv 1352 S. 2/1 Tcl: 4411220, Faks 4418745 • Adaııa Tem- silcisi: Çc'lin Yiğcnoj>lu, Inönü Cd. 5 S. Aksogan Iş H. Kat I Tel: 3631211, l : aks: 3631215 • Anlalya Temsilcisi: Alımet Urucoglu C'umhunyel Mey- danı Vıldu! ApaıUhıını li Blok No: 80/5 Tel 0242 2480051 Faks 0242 2410509 9 Idare Müdürü: Hfiscyin Gürcr • Muli Işleı Bü- lcnt Ycner • Salış: Fazilet Kıua • Cumhuriyet Rck- l.i!ıı• Gcncl Mnıiııı Ö/JemAyden•üenel MiidürYar- dımcısı: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 9881 -82 Faks: (0212)251 9868Rezervasyon:(0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayıııılayan ve Yönetinı Yori: Yeni Ciün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A Ş. Prof. Nurettin Mazhar ükıel Sk No: 2. 34381 Şisli/lstaııbul Tel. (0212) 343 72 74 (20 lıai) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygin siirelı yayın Baskı: DPC üoğan Medya Tesisleri Hosdere Yolu 34850 Esenyurt lslanbul Uagılım: YAYSAT DojŞan Medya Tcsisleri Hoşdere 34850 Esenyurt lstanbul 13MAY1S2008 lınsak: 3.54 Güncş: 5.41 Ögle: lkindı: 13.08 17.01 Aksam: Yatsı: 20.22 22.00 TGC Küresel Isınma Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde Türkiye'nin sınıfta kaldığı belirtildi 'Çevreiçinhenüzçokgeçdeğil' • 'Küresel Isınma Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde Türkiye'nin henüz Kyoto Protokolü'nü imza- lamadığı, güneş, rüzgâr vejeo- termal enerji kaynaklarını yete- rince değerlendirilemediği belirtildi. İstanbul Haber Ser- visi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce (TGC) 7 Mayıs'ta düzenlenen "Küresel Isınma Kurul- tayı"nın sonuç bildirge- sinde küresel ısınma ve ik- lıııı değişikliği sonmunun farkında olmanın bile çö- züm yönünde önemli bir admı olduğu vurgulanarak "Değişen ikJiııı gibi de görünse aslında gelece- ğimiz. Geleceğimizi de- ğiştirmek için, henüz çok geç değil" denildi. Küresel Isınma Kurul- tayı Bilim Komitesi'nce hazırlanarak, Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu vc Ooç. Dr. Doğunay Tolu- nay tarafindan son şekli vcrilcn bildirgcdc, küresel ısınmanın nedenlcri vc yol açtığı sorunlar anla- tıldı. Küresel ısınma ve ik- hııı değişiminin azaltıl- ması vcya önlcnmcsi için bircy, şirket, ülke ve dün- ya ölçeğindc yapılabile- cekler olduğuna dikkat çekilen bildirgedc, "Ülke düzeyinde ise küresel ısınmanın ve iklim deği- şikliğinin kabul edilme- si vc cmisyonların azal- tılnıası gcrekmektedir. Bu durumun bir politi- ka lıalinc getirilmesi zo- runluluktur. Ne yazık ki ülkemizin bu konuda sınıfta kaldığı açıktır. Henüz Kyoto Protokolü imzalanmamıştır. Gü- neş, rüzgâr ve jeoter- mal enerji kaynakları- mız yeterince dcğcrlen- dirilemcmektedir. Do- layısıyla enerji politika- mızın gözden geçirilme- si gerekmektedir" görü- şüneyervcrildi. Bildirgede, tanm, or- mancılık, ulaşım, sanayi sektörlerinde dc küresel ısınma odaklı politikalann oluşturulmasmın gerekli- liğinc vurgu yapıldı. EserAfacan Türkiye'deki ilk sergisini açtı İstanbul Haber Scrvisi - Tekııik ve tematik özelliklcri açısından uluslararası sanat arcnasında "Modern Simyacı" olarak bilinen vc 38 yıldır yurtdışında yaşayan Eser Afacan, Türkiyc'dcki ilk kişiscl sergisini lstanbul'da açtı. Erenus Sanat Galerisi tarafindan dün aksam Tophane-i Âmire'de özcl bir resepsiyonla açılan sergiyc aralannda Rizc Millctvekili Mesut Yılmaz ve eşi Bcrna Yılmaz, Çiğdem Simavi, Caroline Koç, ÖııuT Koç, Ali Koç, Suzan Sabancı-Haluk Dinçer ilc Aygen-Aslan Mcserrctçi gibi siyasct, sanat vc ecmiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Sergi 13-26 Mayıs tarihlcrinc dek ziyaretçilere açık olacak. 1983'te Bergen Üniversitesi'nde öğrcnim görürken Norveçli sanatçı Odd Nerdrum'ia tanışan ve Oslo'daki atölyesinde çahşmaya başlayan Afacan, Ncrdrum'dan sonraNorveç'in en ünlü sanatçısı oldu. 2003 yılında ailesiyle Kanada'ya göç eden Afacan, boyalannı kendi formüllcriyle üreterek kendi gcliştirdiği kimyasal farklılığı olan özel bir tekniklc rcsim yapmaya başladı. Resimlerinde, gcncl likle 'insanın dramı'nı anlatan Afacan, "Ben insanı içinde yaşadığı, onu şckillcndiren öğrctiler çerçevesinin dışında, doğadaki denge içinde anlatıyorum" dedi. MEZARLARIN ÜZERtNE VtLLA Bodrum 'da tarih cinayeti • Karyalılara ait 3 bin 500 yıllık kaya mezarları ve odalann üzerine villa yapan müteahhit "Tapulu arazimiz. Mezarların üzerine yalnızca biz inşaat yapmıyoruz ki. Bugüne kadar yapılanlara kimse bir şey demedi" savunmasıru yaptı. MUĞLA (Cumhuriyet) - Muğla Bodnım'da Karyalılara ait 3 bin 500 yıllık kaya mezar- lan ve odalannm üzerine yüzme havuzlu villa yapıldı. Tarihçiler, arkeologlar ve çev- rccilerin tepkisini çeken olayın ardmdan kaymakamlık soruşturma başlattı. Villalann müteahhidi ise "Mezarlar tapulu arazimiz üzerindc" diyerek kendini savundu. Tur- gutreis beldesinin Bahçelievler mcvkiinde yer alan villalara 2002 yılında inşaat ruhsatı verildiği ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fahri Işık, Bodrum yanmadası- nın dünyamn en büyük açık hava arkeoloji parkı olduğunu belirterek "Bu kültür cina- yctine bir an önce son verilmeli. Kültür hazinelerinin yurttaşların tapulu arsaları içerisinde olması onları tahrip edeceklcri aa lam ma gelmez" dedi. Mezarlar üzerin- deki villalan 140 bin Pound'a satışa çıkar- dığını söyleyen müteahhit İsa Şahinkaya ise "Bu mezarlar bizim tapulu arazimiz üzerinde. Şimdiye kadar birçok villa me- zarların bulunduğu alana yapıldı, satıldı, kimse bir şey demedi. Mezarların üzeri- ne sadece biz inşaat yapmıyoruz ki her- kes yapıyor" diye konuştu. Bodrum Kay- makamı Abdullah Kalkan da arkeologlara ve uzmanlara bölgede araştırma yapmalan için talimat verdiğini ve olayla ilgili soruş- turma başlattığmı söyledi. Avusturyalılan soydu ^T^T1 ^İLJi!!!f çektiği toplıı çıplak fotoğrajlarla tamnan Anıerikalıfotoğraj sanatçısı Spencer Tunick, bu kez de Avusturyalılan soy- du. Tımick 'in u nii" çalışması için, gelecek ayA vrupa Futbol Şampiyonasıfi- nal maçlanna cv sahipliğiyapacak olan Happel Stadyumu 'nda 1840 kadın ve erkek toplandu Fotoğraf çekimine katılanlar çıplak poz verdû (REUTERS) Ormanlar tupizm kurbanı • MUĞLA (Cum- huriyet) - CHP Muğ- la Milletvekili Fevzi Topuz'un soru öner- gesini yanıtlayan Or- man ve Çcvre Bakanı Veysel Eroğlu, bugü- ne dek 202 hektarlık orman arazisinin 25 turizm tcsisi yatınmı için tahsis edildiğini açıkladı. Eroğlu, To- puz'a verdiği yanıtta, turizm yatınmlanna tahsis edilen toplam 202 hektarlık orman arazisinin Bodrum, Marmaris, Gökova, Göcek ve Fethiye'de bulunduğunu söyledi. Eroğlu, tahsis amacı- na ya da sözleşme hii- kümlcrinc aykın kul- lanıldığı gcrckçesiyle tahsisi iptal edilen or- man arazisi bulunma- dığinı bclirtti. Kol saafi 2.25 mîlyon dolar • CENEVRE (AA) - Isviçre'de Ital- yan bir araba yanşçı- sına ait kronograf kol saati 2.25 milyon do- lara satıldı. Sotheby Müzayede Evi, Ce- nevre'dc düzenlenen açık arttırmada satılan Patek Philippe marka altın kol saatinin asıl sahibimn Scudcria Ferrari'nin başkanlı- ğını yapan Count Car- lo Felice Trossi oldu- ğunu vc müzayede evinin şimdiye kadar sattığı en yüİcsek fı- yatlı kol saati olduğu- nu bildirdi. AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Balon Kızdan Cansız Mankene Pazargünkü yazımda be- lirttiğim gibi Uçan Süpür- ge Film Festivali'ndeki şaşkııı halinı devanı ediyor. Vay canına işler bir güzel olmaya başlamış, elimde on film öyküsü, hepsi bir- birinden ilginç, hepsi birbi- rindcn özgün. Bir haller ol- muş, ülkcnin siyasetindeki, televizyon programlannda- ki tekdüzeliğe, yavanlığa inat hcr yaştan, hcr mcslek- ten genç ve gönlü gcnç Tür- kiyeliler hayallerini uçur- muşlar. Başından beri söy- lerim ya, bu ülkenin genle- rinde karmaşık bir durum var. Ülke topraklarından 42 uygarlığın geçmesi boşuna değil, eh lıepsinden de bir şeylerkalmış. Gönlüm ister ki, bir mucizc olsun iyi gen- lcr, kötü gcnleri bir sabah vakti yok ctsinlcr, işte siz o zaman görün Türkiye'yi. Yazıma heyecanlı başla- dım, oysa ölesiye yorgu- num üç günlük bir beyin futınası maratonundan çık- tım ama kendimi fcvkalade formda hissediyorum. Çün- kü cümle atölye önıeğin lz- mir'den öykü yarışmasına katılan Alperen'in "Balon Kız"ımn pcşinc katılıp, öy- le metafor illan değil düpe- düz bir balon kız bu, evet onun peşine takılıp gökle- re çıktık, sonsuz okyanus- lardan gcçtik, çöllerde ud dinledik vc özgüıiüğün o güçlü soluğunu cnscmizdc hissettik. Ya Okyanus bebeğin an- nesi Demct'in "(Şişme) Kadın"ı. Okyanus bebe pek şanslı bir bebeksin, çünkü çok komik bir annen var, hayatın hep neşc için- de geçecek şımdiden söy- lcyeyim, bu arada anncn sc- nin için bir armağan anyor- du, şipşirin bir kız arkada- şın olursa sakın şaşırma. Dilşah'ın rumuzuna bayıl- dım, "Armina" yaşam tut- kusuyla dolu olan demek- miş. Bizim Dilşah fotoğraf okuyormuş ve hocası ödev vermiş ve bu Dilşah'ın kız arkadaşlannı model olarak kullandığı bir dizi fotoğraf ncdcniyle başına gelmedik kalmamış. Ben bu ülke "ge- niş bir absürd tiyatro salı- nesi" diyorum ya, vallahi öyle, billahi üyle. Kızcağız teşhirci olup çıkmış, o da ne yapsın hikâycsinin adını "Teşhir mi?" koymuş. Ah Rahmc, lıepimizi pcrişan ettin, şöyle Ralııne Ingilte- rc'dcn gclmiş, gclirken de altı kadın erkck ilişkisini ve bu ilişkilerdcki çocukluk travmalannın nedcnlcrini "Pasif Direniş" adlı film öyküsüyle yanında getir- miş. Rahme senin hiç insa- fın yok mu? Canımıza oku- duıı, lıepimiz kendi çocuk- luk günlerimize, travmala- nmıza, bugünkü ihşkileri- nıizdeki aksamalara gidip geldik, gidip geldik. Tam üç saatlik bir terapi sean- sından sonra kahve molası verdiğimizde çoğunıuzun • Arkası 8. Sayfada isilozf>cnturk@|>nıail.com Daha fazlası jçin, hayata HSBC ile bakın. Arayın-444 0111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin - HSBC Bank Şubeleri Dünyanın yerel bankası HSBC Bank A.Ş. tarafindan yayımlanmıştır. HSBC Bank A.Ş. Yatırım Fonlan, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafindan yonetılmektedir. Fonlann portföylerinin geçmiş dönemlere ilişkin getirileri, gelecek dönernlerin göstergesi olamaz. Anapara Koruma Amaçlı Fonlar, "en iyi gayret esası" çerçevesinde yönetilmektedir. Hedeflenen anapara koruması ve anaparanın üzenndeki getiri garanti niteliğınde değildir vefonun vadesinde gerçekleşmeme riski bulunmaktadır. Fonlann izahname, sirkülerve içtuzüklerine www.hsbc.com.trve HSBC Bank AŞ. Şubelerinden ulaşabilirsiniz. Yatınmcılar, fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve içtüzüğünde açıklanan hususları göz onünde bulundurmalıdır. Fona ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafınca onaylanmış Halka Arz Sirküleri, 01 Mayıs 2008 larihli Referans ve Hürses gazetelerinde yayımlanmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog