Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13MAYIS2008SALI OLAYLAR VE GORÜŞLER EVET / HAYIR OKTAY AKBAL Tek Başına Ne Yapılır ki! "Biz kaç kişiyiz". Bu bir so- ru değil, bir çağrı! Birlikte ol- maya, güce güç katmaya, bü- tünleşmeye, yalnızlığımızdan kurtulmaya... "Ben tek başıma ne yapabi- lirim" diye düşünmek, bir ara- yışın belirtisidir. Ama yetmez kendi kendimize üzülmek, çır- pınmak işe yaramaz... Dostça, sevgide, umutta anlaşmak, sonra dağınık özlemlerimizi, is- teklerimizi bir araya getirerek büyük bir güç oluşturmak... "Ben tek başıma neyapabi- lirim/Diye düşündü biri/Ve hiç- bir şey yapmamaya karar ver- di. Ben tek başıma ne yapabi- lirim/Diye düşündü biri/Ve yal- nızlığının/Kuytuluğuna çekil- di" ••• Sevgili Ataol Behramoğ- lu'nun Cumhuriyet Yayınla- rı'nda çıkan "Beyaz Ipek Gibi Yağdı Kar" adlı kitabını okurken günün en önemli so- rununa, hem de şiir yoluyla bir çözüm, bir çıkış önerisi bul- dum! Tek başına kalmak zaman zaman istenir belki... Daha iyi düşünmek, daha iyi çalışmak, daha iyi dinlenerek güç ka- zanmak için... Ama tek başı- nalık, hiçbir zaman ne kişiye, ne de topluma yarar sağlar. • * • Atalol Behramoğlu elli yıldır yazıyor. Ben gençlik yıllarında tanıdım, umutlandım onun ilk şiirlerini okuduğumda.. Hem savaşçı bir kişiliği var, hem de duyarlı, anlamlı bir ustalığı... Bir çeşit özel antoloji sayılabilecek bu kitapta, yüz şiirini bir araya getirmiş... Işte "Tek Başınalık Şiiri" de ordan: Ataol bu şiiri 1988'de yaz- mış... Demek o günlerde de "Tek başınalık" toplumu, insa- nı kandıran, uyutan, boyun eğilmişliğe sürükleyen bir tür hastalık imiş! Uyandırmak, kendine getirmek, birtakım kötülüklerden, tersliklerden, yenilmişliklerden kurtarmak gerekmekteymiş. O gün bugün durumda ne yazık ki bir de- ğişme yok!.. ••• Ataol Behramoğlu'nun şiiri- nin son bölümünü de birlikte okumakta yarar görüyorum. Bu güzel şiir şu günlerde si- yasal alanda yalnızlaşmış, umutsuzluklara kendini kap- tırmış olanlara, bir güç aşılar di- yerek... "Ben tek başıma ne yapabi- lirim/Diye düşündü yüz binler/Tek başınalıklan- nıl Sürdürdüler. Ben tek başıma ne yapabi- lirim/Diye düşündü milyonlar/Milyonlarcaydı- lar/Ve tek başınaydılar. Bu arada/Birileri/Onlar adı- na/Kararlar vermekteydi. Tek başına olduklannı sa- nanlar Topluca ortadan Kaldmldılar" • •• Tehlike çanları çalıyor, duy- muyor musunuz? Işte bir şair size sesleniyor. "Tek başına- lıklardan kopun, milyonlarla birleşin, kurtuluşu yalnızlıkta değil, dostlukta, sevgide, bir araya gelmede bulun... Hem de elinizi çabuk tutun". Yargı Reformu mu Dediniz? Bu proje orijinaldir; başka bir ülkede böyle bir model yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çağdaş, demokratik, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olması hedefı dikkate alınarak yapılan bir çalışmadır. Prof. Dr. Erdener YURTCAN htanbui üniversüesi A B'ye giriş sürccinde hu- kukumuzu ycniliyoruz. Büyük bir çaba içinde te- mel yasalarımızı yeniden yapıyoruz. Bunun AB üycliği için önemini biliyoruz. Son dö- nemde, reform çalışmalarında hız kes- tiniz, biçimindeki cleştirileri de biliyo- ruz. Güncel konu Adalet Bakanlığı bün- yesinde yapılan yargı refonnu çalış- masıdır. Hazırlanan taslakta yargıç ba- ğımsızlığı. savcı-yargıç mesleklerinin ül- kemizdeki durumu, bu mesleklere giriş başta olmak üzere, yargılama sistemi- mizde yargıç-savcı-avukat üçgenine ilişkin inceleme ve dcğcrlcııdirmelerin yapıldıgını, Hâkimler ve Savcılar Yük- sck Kurulu'nun (HSYK) yapısının de- ğiştirilmck istcndiğini basındaki ha- berlerdc okumaktayız. Bu çalışma yapılırkcn başta üniver- siteler ve yüksek yargı organlarının görüşlerinin alınmamış olması temcl bir eksikliktir. Bu eksiklik elbette gideri- lebilir; yeterli zaman vardır. Ancak şa- yet doğruysa, taslağın öncelikle AB'de- İci efcndilerimize (!) sunulması kabul edilcbilecck bir tavır değildir. Taslağın başlığmda refonn sözcü- ğünün kullanılmasi da birtalihsizliktir. Refornı iddialı birtcrimdir, gelişigüzel kullanılnıası doğru olmaz. Taslakta bu açıdan refonn sayılabilecek nonnlar yoktur. Daha önce de yapıldığı üzere, bu kez yukanda sıraladığım kavramlarla ilgi- li "makyaj" yapılmaktadır. Oysa bu kavramlan temelden ele almak ve ül- kemizdc ycni bir yargı sistemi oluştur- mak şarttır. Saglıksektörü çalışanlarına müjde! KefiLsiz kredinizi kolaylıkla alın. Taksitlere 3 ay sonra başlayın. Şubelerimize uğrayın, fırsatı kaçırmayın. Geçmiş döncmde reform niteliği ta- şıyan bir proje çalışması yaptım. Bunu kamuoyu ile paylaştım. Dcvlctin yetkili makamlanna gönderdim. Bugün, bu projenin ele alınmasmm zamanıdır. Bu ncdcnlc bu yazıyı kalemc aldım. Projenin konusu, ülkemizin adalet sis- temini tek çatı altuıda toplamak, bu lıiz- metin vazgeçilmcz üç meslek grubunu, yargıçlan, savcılan ve avukatlan bir ku- rum içinde mütalaa etmek, buna uygun hukuki düzenlemclcri gerçekleştir- mektir. Bu kurum, Yüksek Adalet Kuru- mu'dur. Kurumun yapılanmasını aşa- ğıda kısaca özetleyeceğim. Ayrıca be- lirtmek isterim ki bu kurumun adalet sis- temimizdeki ycrini alabilmesi için ge- rekli olan "lıııkuk metinleri" hazırdır. Projenin hareket noktasını, 12 üylül'le başlayıp bugüne gelinen süreçtc, yargıç bağımsızlığı, savcı güvencesi vc avu- katlık mcslcğinc ilişkin yakınmalar oluştunnuştur. Bu yakınmaların teme- lini, ülkemizde yargıçın bağmısız ol- ması, savcının yeterli güvencelcrc sahip olmaması, avukatlık mesleği açısın- dan temel sorunlann varlığı oluştur- maktadır. Yeni bir modclin ortaya ko- nulmasının amacı, sorunlan ortadan kaldınnak ve amaca uygun çözümler üretmcktir. Yüksek Adalet Kurumu için anayasa değişikliği Bu noktada ilk belirtmcm gcreken hu- sus, bu konunun öncc anayasa değişik- liğini, sonra yasa değişikliklerini gerekli kılmasıdır. Bu ncdcnle konu iki bölüm içinde ele alınmalıdır. AKBANK Önerilen modelde adalet hizmetinin üç temeli olan, yargıçlık, savcılık ve avukatlık, Yüksek Adalet Kurumu için- de toplanmaktadır. Bu nedenle anaya- samızın 159. maddesinde yer alan Hâ- kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yerinc bu kurum yerleştiril- mekte, bu konudaki temel noktalar be- lirtildiktcn sonra, diğer hükümlerin ya- salarla düzcnlcnmcsi öngörülmektedir. Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, anayasanın 159 ve 144. maddeleri yü- rürlükten kaldırılmaktadır. Özelliklc belirtmek gerekir ki, anayasanın 144. maddesinde yer alan, yargıç ve savcı- lann Adalet Bakanlığı müfcttişlerince denctlenmesi yöntemi terk edilmcktc- dir. Bu görev kurumun içinde yapıl- maktadır. Önerilen modelde avukatlık, kurumun içinde yer almaktadır. Bu nedenle ana- yasanın 135. maddesinde de değişikli- ğe gerek vardır. Bu maddede kamu kurumu nitcli- ğindeki meslek kuruluşları düzenlcn- mektedir. Ancak avukatlık kurum içine alınmca, anayasanın 135. tnaddesine bir fıkra eklenerek Yüksek Avukatlar Ku- rulu için bu maddenin uygulanmaya- cağının bclirtilnjıesi, yasama tekniğine uygundur Yüksek Adalet Kurmnu Projcdc, adalet hizmetinin üç temel mesleği olan yafgıçlık, savcılık ve avu- katlık, kurumun içinde toplanmaktadır. Kurum, kamu tüzclkişiliğini lıaiz, ida- ri ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş olarak düşünülmüştür. Kurum, adalet hizmetinin görülmcsi görevini üstlen- mekte, bu bağlamda yetkilcri kullan- makta vc yasanm öngördüğü her türlü tasarrufta bulunabilmektedir. Kurumun karar organı Yüksek Ada- let Kurulu'dur. Bu kurul 21 üyeden oluş- maktadır. Üç meslek grubu cşit tcmsil ilkesi çerçevesinde, mcslckten 5 temsilci ile kurulda yer almaktadır. Kurulun oluşumuna katılacak 6 üye daha düşünülmüş- tür. Bu üyclcrin kurulda yer almalannın temel ne- dcni, adalet hizmetinin toplum için bir hizmct ol- duğu hususunun dikkate alınmasıdır. Kurumun ayrıca 3 or- ganı bulunmaktadır. Bun- lar, Yüksek Hâkimler Kurulu, Yüksek Savcılar Kurulu vc Yüksek Avu- katlar Kurulu'dur. Bu kuru1larla ilgili te- mel ilkeler şunlardır: Yargıç bağımsız olur. Bu ncdcnle bu amaç çer- çevesinde, bu meslekle il- gili olarak, stajdan baş- layarak mcslcğin sonuna kadar tüm konular bu Yüksek Hâkimler Kuru- luînun görev ve yetkisi içindedir. Savcının güvenceli ol- ması noktasmdan hare- ketlc, yukandaki yakla- şım, savcılar için kendi kurulunun görevlendiril- ıııcsı olarak düşünülmüş- tür. Avukatlık açısından te- mel nokta, bir yüksek kurulun oluşturulması- dır. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği'nin yeri- ni bu kurul almaktadır; barolar varlıklannı ko- rumaktadır Kurulun ge- rek oluşumunda gerekse görev ve yetkilendiril- mesinde Adalet Bakanlı- ğı île vesayet bağı kcsil- mektedir. Bu proje orijinaldir; başka bir ülkede böyle bir model yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çağdaş, demokratik, in- san haklarına saygılı bir hukuk devleti olması he- defı dikkate alınarak ya- pılan bir çalışmadır. Türk anayasal sistcminde, kuv- vetler ayrılığı ilkesi çer- çevesinde temel taşlardan birini oluşturan "yar- gı"nın sağlaın temeller üzerine bina cdilmcsi, si- yasal iktidarların yargı üzenndeki egemenliğini ve etkinliğini ortadan kal- dınna amacı taşımakta- dır. Son sözüm Adalet Ba- kanf nadir. Sayın Bakan, bu projenin hayata geçi- rilmcsi çahşmasmı lütfen başlatmız. Türk yargısı- nın temel taşları olan yüksek yargı organlarının vc üniversitelerin tem- silcileri birlikte çaba har- cadıklannda, amaca uy- gun bir model yaratilabi- lcccktir. Buna inanıyo- rum. GÖRDINDŞTDR Yakın tarihin tanığı olması gerekirken sanığı oluyor yurtsever yazarlar. flhan Selçuk da mapusaneden sorguiuyor yurdunda olup biteni: "Bzermde gorfiimüştûr damgası bulunan zarfı evirirsin, çevirîrsin; sorarsın kendi kendîne: Bu zarfları neden kapatmazlar?" AĞLAMAK VE GÜIMEK flhan Selçuktan keskin yergilerle Insanı şaşırtan sorular eşliğinde yeni ufuklar açan bir tutam yazi: "Gülmek ve ağlamak bir uygarlık sornnudur, çağımızın insanı nerede ve neye ğüleceğinl ya da ağlayacağım bilen insandır, diye bir tanım yapsam yanlış mı olur?" İIBJH ENEL HAKK'IN HAKKI •v- Toplumdan kovulmak istenen Alevi Bekfaşi toplumunun fllıan Selçuk tarahndan kucaklanmasi: "Bilge insan, kaç yüz yıl önce dile geldi, 'Enel llakk' dedi. Söyienenin derîsjni yüzdiiler, ama birsözbirkez söylendimi dünya üeğişir; artık hiçbir şey eskisi giHi olamaz." A,,, ^ f Cumhuriyet »5» £MÛ t \ Kitaplar. 821277245S6 iJBsnBU www.cumhuriyetkitaplari.eom Rtoriıaz: Pıol Nurcllın Mazhar Öklel Sokak No 2 Şişlı Tel 0 212 343 72 74 Ankara$ute: AlaturkBulvafiNo 125Kat 4Bakanlıklar Fel 03124195020 ImlrŞııbe: H. Ziya Bulvarı 1352 Sokak No: 2/3 Pasaport Tel 0232 4411220
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog