Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13MAYIS2008SALI 16 GüNÜN FiLMLERİ Kızıl Vazo 12.00 CINE 5 Melodram ©Birbirlerini sevcn iki gençle. yıllar öncesine d;ı- yanan bir kan davasının konu cdildiği fîlmin yönetmeni Atıf Yılnıaz. Oyn: Hülya Koçyiğil. Mu- rat Soydan, Retıa Yurdakul (1969). Indiana Jones... 20.00 Star Macera (Iııdiana Jones The Tcmple of the Doom) - Şangay'daki kargaşadan kaçan Indiana Jones, Uzakdogulu yardııııcısı ve şarkıcı Willic'ylc birliklc kcndisini Hindistan'da bulur. Jones. kiiçük çocuk- lan kaçınp nıadende <;alıştıran bir tarikata karşı mü- cadele etmek zorunda kahr. Yönetmen: Steven Spiclbcrg. Oyn: Harrison Ford, Kalc Capshaw, Amrish Pııri (1984 ABD. 118 dk). Ormanın Kralı 20.30 CINE 5 Dram (King of the .lungle) - Sivil haklar savıınucıısu amıesinin suikasta kurban gitnıcsindtrn sonra mutlıı hayalı alt üst olan bir gencin yaşadıklan ko- nu alınıyor. YönctmenlijŞini Seth Zvi Rosenfe- eld'in üstlcndigi fılmin başrollcrindc, Rosario Davv- son, Rosio Perez ve Michacl Rapapoti gibi sanatçılar oynuyoı (2000 ABD. 99 dk). Hcdiyelik Kız 21.15 TNT Macera (77\ (Mad Dog and Glory) - Gaııgstcr Fraıık Mi- vü/ lo'nuıı hayatını kurtaran polis Dobic bir hedi- ye ile ödüllendirilir. Glory adındaki bir barnıen ka- dın bir haftalığına Dobie'yc hcdiyc cdilmiştir. Yö- netmen: John McNaughton. Oyn: Robcrl De Niro. Bill Murray, Uma Thurman (1993 ABD. 97 dk). 21.40/tv8/Krallar ve... Ayrıntı yanda Size de... 22.00 CNBC-e Duygusal (It Could Happen To You) - Polis memuru Charlie Lang, öğle yemeğindc yanında nakil parası bıılunmadıgını fark edince sen'isi yapan garson kız Yvonne Biasi'ye bahşiş olarak karısına aldığı birpiyango bilctinin yansını bırakır. Sonra o bilele dört milyon dolar çıkınca sözüııü tııtııp ödîi- liin yansını kıza verir. Ancak aç gözlü karısı Muri- cl. cömertliğc karşı çıkarak onu mahkemeye verir vc davayı kazanır. Yönetmen: Andrevv Bergman. Oyuncular: Nicholas Cage. Bridget Fonda, Rosie Pe- rez, NVendell Piercc (1994 ABD, 101 dk). 22.30 / Fox TV / Baba Ayrıntı yanda Sonsuz IMatem 00.15 Show TV Dram (Ironweed) - Francis. yeni dogmuş çocıığumın ölünıünden kendini sonımlu tuttuğu için 22 yıl öncc ailcsini terk elmiştir. Francis. arkadaşı Rııdy ile sokaklarda 'sürünürken', bir yandan ölüın düşün- celeri içinde bunalmakta, bir yandan da geçmişte- ki mutlu günlerin aıusıyla avunmakladır. Yönetmen: I leclor Babcnco. Oyuncular: Jack Nicholson, Merly Strccp(l987ABD. 142 dk). Yaz Bitti 01.05 TRT 1 Macera Evlilikte mutluluğu yakalayamayan bir adamın, cvlerine kiracı olarak taşman voleybolcu birkız- la yaşadıgı aşkııı öyküsü. Zcki Alasya'nın yöneti- minde Kadir lnanır ile Melike Zobıı var (1985). © © tzleyin Orta © Değmez Yabancı CNN Türk Gûn Boyu Dumansız Hayat TVServisi- 19Mayısta- rihinden itibareıı açık ve ka- palı alanlann büyük bölü- münde sigara içilmesini ya- saklayan yeni yasadan yola çıkarak lıazırlanan "Dunıan- sız Hayat" başlıklı haber di- zisi, hafta boyunca CNN Türk'te ekrana geliyor. Gülay Inci ve Scrdar Çe- tiıı'in birlikte hazırladığı dos- yada. Türkiye'nin sigara ya- sagıııa nasıl hazırlandığı, ya- sağa uymayanlan ne gibi ce- zalann beklediği, yasağm uy- gulanmasını kimin ve nasıl denetleyeceği, Avrupa ülke- lerinde sigara yasağınm ne düzeydc uygulandığı gibi ko- nulara açıkhk getiriliyor. tv8 14.00 Menopoz TV Scrvisi - Kuşak prog- ramı "Hayatta Ne Varsa"yı* Şcbnenı Özinal hazirlayıp sunuyor. Yapımın bugünkü bölümündc, menopoz konu- su ele alınıyor. Prof. Dr. Erdoğan Ertün- gealpin mcnopozun belirti- leri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi vereceği ya- pımda, izleyicilerin sorulan- na da yanıt aranıyor. Prog- raıuııı yönclmenliğini Zvnıan Göl üstleniyor. CNN T ü r k 20.00 5N1K TV Servisi - Kraliçe Eli- zabeth'in 37 yıl aradan son- ra Türkiye'ye gerçekleştire- ceği ziyaret, "5N 1K" prog- ramının bu akşamki konusu- nu oluşturuyor. Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın'm birlikte hazırladığı yapınıda. kraliyet protokolü hakkında bilgi verilerek, Tür- kiye'de bir protokol krizi ya- şanıp yaşannıayacağı ve Kra- liçe Elizabeth için kraliyet ile Cunıhuriyet protokolünün nasıl bir araya geleceği sor- gulanıyor. TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr Tüm zamanların en iyi gangsterfllmi 'Baba 'yı kaçırmayın Mafyaya içten bakış Başrol oyuncuları Marlon Brando vc Al Pacino. TV Servisi - Bir çok eleştir- menin bütün zamanlann en iyi gangster filmi olarak ka'bul ettiği "Baba", ilk göstcrime girdiği andan itibareıı bir bomba ctkisi yarattı. Gösterildiği sinemalann önünde ıızıuı kuynıklar pluştu ve yapım bütün gişe rckorlarını kırdı. Oyunculann ortaya koy- duğu mükcmmel oyun usta yö- netim ve sanatsal içerik övü- lürken, einayct örgütlcrini konu alan bir fîlmin bu kadar büyük bir coşkuyla karşılanması eleş- tiri konusu oldu. Yapımeıları (Paramount) "The Godfat- her'*m mafyayı nıazur göster- meye çalışan bir belgesel değil, uydurulmuş bir öykü olduğunu ileri sürdülcr. Ancak "Baba"da fantaziyle gerçek birbirini kovalanıaktay- dı. Çckimleri sürerken New Fox TV 22.30 Baba - The Godfather / Yön: Francis Ford Cop- pola / Oyn: Marlort Brando, Al Pacino, Ja- mes Caan, Richard Castellano, Robert Du- vall, Sterling Hayden, Diane Keaton / 1972 ABD, 175 dk. York'ta düzinelerle gangslcrin mafya içindeki çekişmeler ne- deniyle öldürülınüş olması da "Baba"nın ne kadar güncel ol- duğunu gösteriyordu. Aynca, mafya da filmi izleyiciler kadar olumlu karşıladı... Mario Puzo'nun mafyanın önde gelen ismi Don Carleo- ne'nin yaşamını anlatan roma- nından Francis Ford Coppo- la'nın sinemaya uyarladığı fîl- min, yönermenliği önce Ric- hard Brooks, Pcter Yates ve Costa-Gavras'a teklif edildi. Yönetmenler konuyu ilginç bııl- mayınca "Baba"yı yönetmek 31 yaşındaki Coppola'ya kaldı. Ve "Baba", 100 milyon do- lara yaklaşan gelir clde ederek, o zanıana dek en çok para geti- ren yapım oldu. On dalda Oscar'a aday gös- tcrilcn fılmin bunlann yalnızca üçünü alması herkesi şaşırtı. Brando'ya olağanüstü oyunu nedeniyle cn iyi erkek oyuncu Oscan'nı gctiren yapım, en iyi film vc cn iyi özgün senaryo ödüllcrini dc kazandı. Bağişlanmayan tek şeyin "iha- net" olduğu mafya dünyasını ba- şanyla yansıtan "Baba"yı bir kez daha izlcyin deriz... îki farklı kişinin öyküsüTV Servisi - Fransız sine- masının değişik önıeklerinden biri olan "Krallar ve Kra- liçe", bu akşam tv8'de. Em- manuelle Devos, Mathieu Amalric vc dünyaııın en gü- zel kadınlarından Catherine Deneuve'ün oynadığı bir ya- pım. 24. Uluslararası lslanbul Film Festivali'ndc de göste- rilen film, hiç bir şeyin gö- riindüğü gibi olmadığını dik- kate alarak izlenmesi gereken çalışmalardan. Arnaud Desplechin'in yö- ncttiği fılmde, tek bir öykü yerine iki ayrı kişiyc ait ikı ayıı lıikaye anlatılıyor ve iz- leyici, bu iki karakterin ha- yatlannda birbirleriyle kesi- şcn uoktalar olduğıuum ancak sonlara doğru farkına vanyor. İlk lıikaye, genç ve kanııa- şık bir kadm olan Nora"ya ait. Nora, ağır lıasta profesör ba- basını ziyaret edcr. Nora, yö- nettiği sanat galerisinin per- soneli ve sevgilisinin deste- ğiyle hastanedc yatan baba- sıyla ilgilcnnıcyc başlar. Se- yirci, yaşh adamın son nefe- sini vermesinden önce kız- kardeşinin onu görebilmesi, acılar içindeki babanın rahat etmesi, hastabakıcılann onun- la ilgilenmesi için çırpınan Nora'nın yaşadıgı üzüntüyü, derin acıyı, yoğun duyguları yaşamış gibi olur. İkinci hikayc, cgzantrik ve son derece hoş, yaratıcı, ya- kışıklı bir adanı olan müzis- 'Krallar ve Kraliçe' filmi TV'de ilk kez ekrana geliyor. yen Ismael'in, kendi istcği dı- şmda akıl hastanesine yatı- nlnıasıyla başlar. Bu işi kimin yaptığını araştıran Isnıacl'e ne soğuk psikiyatristi (Dcncuve) ne de avukah yardımcı olmaz. Kontrolün vc otoritenin ne- redeyse sıfır olduğu hastane- de başıboş dolaşan Ismael'in, intihara meyilli bir genç kız- la ilgilenmesi üzerine, seyir- ci, yavaş yavaş onun No- ra'yla yıllar önccsine dayanan bir ilişkisi olduğuna dair ipuç- ları yakalamaya başlar. Film, birbirinin altma gizli çok sayıda katmanlı öyküsü- nü anlatırken, karaktcr işle- melerinden de gcri durmaz. Eleştirmenlerin 'Guguk Ku- şu' ve Ingmar Bergman'ın karanlık atmosferli dramlan- nm arasında bir yerlere koy- duklan film, Fransız sinema- siııa farklı bir bakış için bi- çilmiş kaftan. • (\;H, 21.40 NTV 20.30 Türkiye ve AB ilişkileri TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen "Neden" programmda bu hafta da, Türkiye'nin gündcmindeki gelişmeler tartışmaya açıhyor. Gazetcci Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, AB Komisyonu Başkanı Barroso, AB Komisyonu'nun Genişlemcden Sorumlu Komiscri Olli Rehn ve AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagendijk'in ardarda yaptığı eleştirilere hatırlatılarak, "AB, Türkiye'nin içişlerine karışıyor mu" sorusuna yanıt aranıyor. Yapıma, eleştirileri haklı bulanlar ile açıklamalara tcpki gösterenler konuk oluyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 İyi Sabahlar 11.50 Di- zi: Ters Köşe 13.00 Haber 13.30 Dizi: Evimin Erkeği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Hayal Fabrikası 16.20 Çizgi Film 16.45 Kasaba 17.30 Gece Bahçesi 18.05 Dizi: Sa- raydaki Mücevher 19.30 Ana Haber Bülte- ni 20.15 Dizi: Dur Yolcu 21.35 Akşam Se- fası 23.00 Ezberbozan 24.00 Günün Ar- dından 00.20 Üçüncü Sayfa 01.05 Yerli Film: Yaz Bitti 03.20 Dizi: Ters Köşe 04.05 Müzik (0 312 490 43 00). 09.30 Ekogün 10.30 Yurttan 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 13.00 Iş Günü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Ha- yat Akarken 14.35 Günde Sanat 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 Okudukça 20.30 Kül- tür Sanat 21.00 Kırmızı Hat 22.10 Şehre Da- ır 22.30 Sımalar ve Dünyalar 23.00 Gün Bi- terken 23.35 5. Phaselis Sanat Etkinlikleri 01.05 Şehre Dair (0 212 259 72 75). gr^~» °7 -00 M u z i k Klipleri 08.00 \ _ s _ , Hayat Başlıyor 11.10 Haya- \Cem TV t | n GSetirdikieri 13.00 Haber 13.30 Can Sağlığı 15.10 Ge- leneği Yaşatanlar 16.20 Müzik Klipleri 17.10 Türkülerimiz Deyişlerımiz 19.00 Ana Haber 20.00 Gözden Kaçanlar 21.00 Gö- nül Defteri 22.00 Gönülden Ezgiler 24.00 Haber 01.00 Can Sağlığı (0 212 639 74 31). n ıı •"•^. • 08.00 Televizyon Gazete- ULUSAL si 12.10 Bilim ve Toplum 14.00 Neler Oluyor 18.00 Erol Manisalı ile Sohbet 19.00 Haber 19.45 Haber Artı 20.30 Çiftçi Meclisi 21.15 Emek Dün- yası 22.00 Halkçı iktisat (0 212251 50 90). £••/%/' 07.00 Sabah Gündemi 09.10 3 İ V T Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık E U E E 1 Hattı 11.10 Işin Aslı 12.20 Ekonomi 13.10 Motosport 15.10 Dünyanın Parası 16.20 3. Seans 17.10 Interaktifspor 19.00 Sokağın Sesi 19.40 Bildığin Gibi Değil 20.40 Futbol Hat- tı 22.00 Bugün (0 212 449 07 00). 10.15 Avrupa Borsaları 10.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Klınıgı 12.00 FınaıısCafe 12.30 Sağ- lık Kültürü 14.00 Piyasa Ekra- nı 15.10 Gündem 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Çizgi Film: Avatar 18.50 Dizi: Two A Half Men 20.00 Dizi: Chuck 21.00 Di- zi: Desperate Housewives 22.00 Film: Si- ze de Çıkabilir 24.00 Dizi: Chuck 01.00 Di- zi: Desperate Housevvives (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 Dizi: Marina 10.00 Yeniden Baş- lasın 13.00 Haber 13.25 Derya- lı Günler 15.00 Biz Bize 17.15 Di- zi: Çatkapı 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var mısın Yok musun? 22.30 Dizi: Pars - Narkoterör 00.15 Yabancı Film: Sonsuz Matem 02.15 Yeniden Başlasın (0 212 355 01 01) 07.00 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Yerli Film: Kızıl Va- zo 13.30 Yerli Film: Darbe 15.00 Dizi: Posta Kodu 15.45 Yerli Film: Ayşegül 17.15 Çizgi Film 18.45 DIZI: Posta Kodu 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Ormanın Kralı 22.10 Yabancı Film: Karanlık Hü- kümdarlık 23.50 Haberler 00.55 Cine City 01.25 Yabancı Film: Tek Gözlü Jimmy'i Ararken (0 212 448 80 00). konolO 08.00 Güzel Bir Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.00 Aşkım Aşkım 12.50 Süper Aile 14.40 Gel Yarim Ol 15.40 Dizi: Yalancı Romantik 17.00 Dizi: Bizim Evın Halleri 18.45 Haber 19.50 Çar- kıfelek 22.00 Dizi: Yalancı Romantik 24.00 Nereden Nereye 01.40 Film: Genç Silah- şorlar 2 03.10 Film: Gille'nin Karısı 05.00 Film: Ağlama Yavrum (0 212 313 60 10). 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20 fltW Ne Pişirelim 08.50 Kadının Gü- • * L v cü 10.45 Dizi: Saklaınbaç 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadm Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Hepsi 1 22.20 Dizi: Yaban Gülü 00.30 özel Hat 02.20 Film: Kurbağalar 03.40 Film: Islak Mendil 05.00 Haber (0 212 354 30 00). 06.45 Çalar Saat 07.45 Bu- gün 08.30 Dobra Dobra 10.15 Siz Mutlu Lerzan Mut- lu 12.00 Öğle Gündemi 12.15 Kaınu 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Bez Bebek 18.45 Haberler 19.45 Dizi: İkı Gönül Bir Olunca 22.30 Film: Baba 00.30 Fort Boyard 02.00 Gece Gündemi 02.15 Dobra Dobra (0 212 454 71 71). 4 ^ b 07.00 Uyan Türkiye 08.10 Her Eve V % Lazım 08.45 Yemek Saati 10.00 Arım Balım Peteğım 13.00 Gün S t 3 T Ortası Haber 13.20 Gel Barışalım 15.30 Esra Erol'la izdivaç 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: In- diana Jones: Kamçılı Adam 22.30 Yabancı Film: Show Time 00.20 Deşifre 02.00 Es- ra Erol'la İzdivaç (0 212 413 50 00). H A R P R 09.15 Sabah Raporu 10.10 " , , - " Medikal 11.10 Ekonomi Gün- T U K K demi 11.30 Parantez 12.20 Doğruyu Söyle 13.00 13 Ajansı 14.10 Piyasalara Bakış 14.30 Pa- rantez 16.15 Piyasalarda Bugün 17.00 Haber 17.15 Spor 18.45 Söz Sende 19.30 Ana Haber 20.15 Spor 20.30 Bilgi Odası 22.00 özge Özsağman ile 1 Gün 24.00 Bu Gece 01.00 Haberler (0 212 313 60 00). 06.30 Dizi: Sev Kardeşim 07.15 Dizi: Sihırli Annem 08.45 Dob- ra Dobra 10.30 Sabahların Sul- tanı 13.30 Gün Arası 14.00 Her Eve Lazım 14.45 Esra Cey- han'la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Haber 19.50 Spor 20.00 Dizi: Binbir Ge- ce 22.15 Dizi: Elveda Derken 00.30 Canlı Canlı 02.30 Film: Zamanda Yolculuk 04.00 Dizi: Gümüş (0 212 478 00 88). 08.00 Pilates 08.30 ÇizgiF i l m ° 9 - 00 Başkentten 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Haberler 17.15 Du- ru Muhabbetler 19.30 Ana Haber 20.40 Uz- man Avı 21.40 Film: Krallar ve Kraliçe 23.40 VIP Spor 00.30 Haber Aktif 01.45 Du- ru Muhabbetler (0 212 288 57 52). . 09.30 Sağlıklı Günler 10.00 \J Sabah Keyfi 11.30 Yemek kanaltı ırk Bahane 13.00 Editör Masa- sı 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 17.30 Dizi: Hayırdır Inşallah 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 TV'de Sineına 22.15 Yolsuzluk ve Yoksul- luk 00.15 Aş Kendini (0 212 355 85 00). www.ntvmsnbc.com kanalturk "Sağlık" SAĞLIKLI GÜNLER Meltem Şarkışlalı'nın sunduğu Sağlıklı Günler programmda farklı uzmanlık alanlarından doktorlar stüdyoya konuk oluyor. Hastalıklarda erken teşhis, tanı, tedavı ve daha pek çok konuda bilgi sahibi olmak için hafta içi her gün canlı yayınlanan Sağlıklı Günler'i kaçırmayın. 09:30 EDİTÖR MASASI Namık Koçak'ın sunduğu Editör Masası hafta içi her gün canlı yayında Kanaltürk'te. "Haber- ANA HABER Emre Buga'nın sunduğu Ana Haber Bülteni bu akşam canlı yayında Kanaltürk'te. -1 n • H O 07.00 Güne Başlarken 09.15 Ekonomi 10.00 Güne w~"ı»m,niK com Başlarken 11.15 Yazı-lşle- ri 12.00 Günün Içinden 12.30 Sektör 13.00 Günün Içinden 14.30 Dünya Bunu Konuşuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Piyasa Raporu 17.00 Haber Merke- zi 17.40 Ve Insan 18.20 Gece Gündüz 19.00 Haberler 20.00 Yorum Farkı 20.30 Neden 23.00 24 Saat 23.35 Spor Servisi 24.00 24 Artı 00.30 Gece Gündüz 02.00 NBA: Det roit - Orlando (0 212 335 00 00). •C r M 08.45 Yabancı Film: Bü- yümenin Bedelı 10.15 Ya- bancı Film: Duygudan da Öte 12.00 Yabancı Film: Çılgın Motorcular 13.40 Yabancı Film: Kampüs Sırları 15.10 Yabancı Film: Umutlar Ülkesi 17.35 Yabancı Film: Herşey Aydınlandı 20.30 Yabancı Film: Kusursuz 22.35 Yabancı Film: Aşk Manzaraları 00.15 Yabancı Film: Koruyucu 02.35 Yabancı Film: Seks Itirafları 04.25 Film: Dehşetin 12 Günü (0 212 326 00 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Di- zi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Ho- pe and Faith 10.00 Yabancı Film: Noel Yıldızı 12.00 Dizi: Fır- tınalı Günler (Tekrar) 13.00 Dizi: Tatlı Intikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy (Tek- rar) 16.00 Yabancı Film: Noel Hırsızı 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: VVilll and Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Su- pernatural 21.15 Yabancı Film: Hediyelik Kız 23.45 The Unit (0 212 326 40 00). 07.00 Yeni Gün 09.00 Para- metre 10.20 Afiş 11.20 Piya- salar 12.00 Iş Yemeöi 13.00 Ajans 14.10 Paranın Izi 14.35 Afiş 15.10 Farkında mısınız? 16.15 Artı Bir 17.00 Seans Analiz 17.30 Edi- tör 18.15 Kültür-Sanat: Afiş 19.00 Şirin Pay- zın'la 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Ta- | rafsız Bölge 23.00 Gece Görüşü 23.40 ! Spor Vizyon (0 212 413 56 00). GÜNE HABER ALARAK BAŞLAMAK TÜRKİYENİN VE DÜNYANIN GÛNDEMİNİ TAKİP ETMEK SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ ÖGRENMEK ARTIK ÇOK ZOR DEĞİL YAŞANAN GÜNCEL, SİYASİ, POLİTİK. EKONOMİK OLAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNİ OBJEKTİF, İLKELİ. TARAFSIZ. ALANINOA UZMftN KONUKLARDAN DİNLEMEK İSTİYORSANIZ RADVO BAZETESİNİ KAÇIRMAYIN RADYO GAZETESI PROGRAMI ILKNUR KAPLANIN SUNUMUYLA 8:00 - 1 1:00 SAATLERI ARASINDA RADYO BARIŞTA... 07.30 Günaydın Avrasya 10.00 Haber Bülteni 10.15 Sağlık Karnesi 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 16.00 Haber Maraton 17.15 Voleybol Panorama 19.00 Ana Haber 19.45 Spor 20.00 Dış Siyaset 21.15 Ana- dolu'nun Yüzü 22.00 Beş Parmak 22.30 Yörük Obalanmız 23.15 Manşet 00.30 Ge- ce Ajansı (0 312 231 21 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bize 11.00 Sağlık Lezzet Yo- lu 14.00 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film 18.00 Seçtığımiz Ki- taplar 18.30 Doğadaki Dost- larımız 19.00 Gökkuşağı 21.00 Ellerin Türküsü 21.30 Vahşi Yaşam 22.00 Halkın Gündemi 22.30 Bizim Şarkılar 23.00 Kır- mızı Çizgi (0 312 234 14 34). O 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühürlü Güller 12.30 Film: - Melek Yüzlüm 14.30 Dest-i rusH-rv İzdivaç 19.45 Haber 20.40 Fıkralarla Türkiye 22.00 Film: Çılgın Marslılar 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Alemi (0 212 256 82 82). Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te SEDEF İLE HER SABAH 10:15 KRALLAR VE KRALİÇE "KINGSANDOUEEN"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog